ETC CE8401A

深圳新泰升科技产品目录
■超小型 DC-DC 升压转换器
产品系列
输入电压
输出电压
精度
电流消耗
效率 驱动管外置 使能端
CE8301A/C
0.9~6V
1.8~6.0V
±2%
5uA
85%
CE8301B/D
0.9~6V
1.8~6.0V
±2%
5uA
85%
√
√
C:√
经典特性
封装
400mA&Vout=3.3V(Vin=3v)
SOT23-3/5;SOT89-3/5;TO-92
D:√
SOT23-3/5;SOT89-3/5;TO-92
CE9908A/B
0.9~6V
可调
±2%
5uA
85%
CE8303A/C
0.9~6V
1.8~6.0V
±2%
5uA
87%
CE8303B/D
0.9~6V
1.8~6.0V
±2%
5uA
87%
CE8320
0.9~6V
1.8~6.0V
±2%
5uA
85%
CE8400
0.9~6V
可调
±2%
5uA
97%
√
同步整流
SOT23-6
CE8401A/B
0.9~6V
2.5~5.5V
±2%
5uA
95%
B:√
免外挂肖特基二极管
SOT23-3/5;SOT89-3/5;TO-92
B:√
√
SOT23-5;SOT89-5
C:√
500mA&Vout=3.3V(Vin=3v)
SOT23-3/5;SOT89-3/5;TO-92
D:√
500mA&Vout=3.3V(Vin=3v)
SOT23-3/5;SOT89-3/5;TO-92
√
800mA&Vout=3.3V(Vin=3v)
SOT23-6
■同步整流 DC-DC 降压转换器
产品系列
开关频率
输入电压
输出电压
驱动电流
效率
使能端
经典特性
封装
CE8506
1.5MHz
2.5~5.0V
0.6~5.0V
600mA
96%
兼容 LTC34048
SOT23-5
CE8506AM
1.5MHz
2.5~5.0V
可调
600mA
96%
CE8506L
1.5MHz
2.5~5.0V
0.6~5.0V
600mA
96%
CE8506LAM
1.5MHz
2.5~5.0V
可调
600mA
96%
CE8509
1.5MHz
2.5~5.0V
0.6~5.0V
600mA
96%
CE8509AM
1.5MHz
2.5~5.0V
可调
600mA
96%
CE8509L
1.5MHz
2.5~5.0V
0.6~5.0V
600mA
96%
CE850LAM
1.5MHz
2.5~5.0V
可调
600mA
96%
CE8515
1.2MHz
2.5~5.0V
0.6~5.0V
1500mA
96%
CE8515AM
1.2MHz
2.5~5.0V
可调
1500mA
96%
CE8525
1.2MHz
2.5~5.0V
0.6~5.0V
2500mA
96%
CE8525AM
1.2MHz
2.5~5.0V
可调
2500mA
96%
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
兼容 LTC34048
SOT23-5
兼容 LTC3406,RT8006
SOT23-5
兼容 LTC3406,RT8006
SOT23-5
兼容 XC9216
SOT23-5
兼容 XC9216
SOT23-5
兼容 RT8009
SOT23-5
兼容 RT8009
SOT23-5
兼容 AAT1145
DFN3×3-10
兼容 AAT1145
DFN3×3-10
兼容 AAT1153
DFN3×3-10
兼容 AAT1153
DFN3×3-10
■低功耗 低跌落电压型 CMOS 电压稳压器
产品系列
输入电压
输出电压
输出电流
静态电流
度精
使能端
经典特性
封装
CE6201A/B
2.0~10V
1.5~5.0V
300mA
2.0uA
±2%
B:√
超低消耗电流
SOT23-3,SOT89-3,TO-92
CE6209A/B
2.4~6.0V
1.4~5.0V
250mA
3.0uA
±2%
B:√
CE6218E
2.0~6.0V
0.9~5.0V
300mA
5.0uA
±2%
CE6219P
2.0~6.0V
0.9~5.0V
300mA
5.0uA
±2%
CE6260A/B
2.0~6.0V
0.9~5.0V
500mA
5.0uA
±2%
B:√
SOT23-5;SOT89-5
CE6208A/B
2.5~6.0V
1.5~5.0V
1000mA
70uA
±2%
B:√
SOT89-5;SOT-223;TO-220
CE6215
2.5~6.0V
1.5~5.0V
1500mA
50uA
±2%
CE6216
2.5~6.0V
1.5~5.0V
1500mA
50uA
±2%
CE6200
2.0~6.0V
1.2~5.0V
300mA
50uA
±2%
CE6205
2.0~6.0V
1.2~5.0V
500mA
50uA
±2%
CE6211
2.0~6.0V
1.2~5.0V
300mA
100uA
±2%
CE6212
2.0~6.0V
1.2~5.0V
300mA
100uA
±2%
CE6230
2.0~6.0V
1.2~5.0V
300 mA
5.0uA
±2%
CE6275A
2.0~28V
2.8~5.0V
150 mA
2.5uA
±2%
SOT23-5;SOT89-5
√
SOT23-5;SOT89-5
SOT23-3,SOT89-3,TO-92
SOT-223;TO-252;TO-263;TO220
√
√
√
√
√
B:√
TO-263-5
低噪声 LDO
SOT23-5
低噪声 LDO
SOT23-5
双路 LDO
兼容 XC6401
双路 LDO
兼容 RT9011
SOT23-6
SOT23-6
SOT23-5;SOT89-5;TO-92
高输入电压 LDO
SOT23-3;SOT89-3;TO-92
■高效率 电荷泵型 DC/DC 控制器
产品系列
功能
工作电压
精度
效率
封装
CE7660
电荷泵电压转换器
2.5~10V
100%
98%
SOP8;DIP8
联系电话:0755-86655148
手机:18218172119 Q Q:307684615 阿里旺旺:kelvin1889
联系人:曾克强 先生
■超小型高精度电压检测器
产品系列
延时时间
工作电压
检测电压
电流消耗
CE8801
延时可选
0.9~7.0V
1.5~6.0V
1.0uA
±2% CMOS/Nc
度精
输出形式
SOT343;SOT23-5
封装
CE8803
无
0.7~6.0V
0.9~2.0V
0.9uA
±2% CMOS/Nc
SOT343;SOT23-3;SOT23-5;SOT89-3;TO92
CE8808
无
0.95~7.0V
1.5~6.0V
0.9uA
±2% CMOS/Nc
SOT343;SOT23-3;SOT23-5;SOT89-3;TO92
CE8809
200ms
0.95~7.0V
1.5~6.0V
0.9uA
±2% CMOS/Nc
SOT89-3;SOT23-3;SOT23-6;TO92
CE8811
手动复位
1.0~5.5V
1.5~5.0V
6uA
±2% CMOS/Nc
SOT143;SOT23-5
CE8818
延时电容可调
0.8~5.0V
0.8~5.0V
1uA
±2% CMOS/Nc
SOT23-5
■锂电池充电管理芯片
产品系列
工作电压
可编程充电电流
关断电流
度精
稳定输出电压
封装
CE3150
4.2~6.5V
500mA(常规锂电)
30uA
±1%
4.2V
SOT23-5
CE3152
4.2~6.5V
500mA(磷酸铁锂)
30uA
±1%
3.6V
SOT23-5
CE3310
4.7~18V
2A
1.5mA
±1%
4.2V
SOP8;TDFN-10
CE3320
8.9~18V
2A
1.5mA
±1%
8.4V
SOP8;TDFN-10
■高效率 电荷泵型 DC/DC 控制器
产品系列
工作电压
输出功率
关断电流
驱动方式
封装
CE9101
2.7~5.5V
驱动四个 led 通道,每通道电流 30mA
<1μA
电荷泵型共阳 LED 驱动器
QFN3x3
CE9910
2.5~6.0V
输出电流 1A(Typ.)
<1μA
PWM 同步降压恒流 led 驱动
SOT23-5
CE9302
6.0~30V
输出电流 1A(Typ.)
降压 1W/3W 白光 led 驱动
SOT89-5,SOP8-PP
CE9303
8.0~30V
输出电流 2A(Typ.)
大于 5W 白光 led 驱动
SOP8-PP
CE9401
0.9~6.0V
输出电流 1A(Typ.)
升压 3W 白光 led 驱动
SOT23-6
<1μA
■高效率 电荷泵型 DC/DC 控制器
产品系列
工作电压
输出功率
增益反馈电阻外置
纹波抑制
截止电流
封装
CE4890
2.2~6.8V
[email protected](5.0V&1%THD)
√
[email protected](VDD>3V)
0.1μA
SOP8;MSOP8;DIP8
CE4898
2.2~6.8V
[email protected](5.0V&1%THD)
[email protected](VDD>3V)
0.1μA
SOP8;MSOP8;DIP8
CE003
2.2~5.5V
[email protected](5.0V&1%THD)
[email protected](VDD>3V)
0.1μA
DICES
CE0030A
2.0~5.0V
[email protected](5.0V&1%THD)
[email protected](VDD>3V)
0.1μA
DICES;SOP8;MSOP8;DIP8
CE0030/B
2.2~6.8V
[email protected](5.0V&1%THD)
[email protected](VDD>3V)
0.1μA
DICES;SOP8;MSOP8;DIP8
CE0032A
2.0~6.8V
[email protected](5.0V&1%THD)
[email protected](VDD>3V)
0.1μA
SOP8;SOP8-PP
√
■限流开关
产品系列
CE1610A
工作电压
电流消耗
限流值
启动时间
关断时间
关机电流
封装
2.5~5.5V
9μA
可调:[email protected]=6.8K
12μs
4μs
0.01μA
SOT23-5
CE1610B
2.5~5.5V
9μA
可调:[email protected]=6.8K
12μs
4μs
0.01μA
SOT23-5
CE1715
2.2~6.0V
23μA
1.5A
400μs
50μs
0.1μA
SOT23-5
■霍尔开关芯片
产品系列
工作电压
特点
待机电流
工作时间
关状态工作时间
封装
CE1001
2.4~5.5V
CMOS 高灵敏度
1.9uA
100us
140ms
SOT23-3
■功率 MOSFET
产品系列
极性
漏-源极电压
栅-源电压
漏电流
导通阻抗
封装
CE2301
P
-20V
-8V
-2.3A
100mΩ
SOT23
CE2312
N
-20V
12
3.2A
50mΩ
SOT23
联系电话:0755-86655148 手机:18218172119 Q Q:307684615 阿里旺旺:kelvin1889
联系人:曾克强 先生