Link zu den Montagearten

Montagearten; Bauhöhe 6.3 mm
Für Lötstift 90°, 7.9 mm (YC)
Assemblies; mounting height 6.3 mm
For solder pin 90°, 7.9 mm (YC)
M46H x x
M47H x
6.3
6.3
3.9
X
3.2
6.3
3.2
M46H x
Ø 3.1
10.44
14
Ø 3.4
10.44
10.44
14
14
X
X
X
Ø3.4
M46H D3
Niete / rivet
∅ 3.1 mm
M46H UN
Niete / back nut
UNC4-40
M46H M3
Niete / back nut
M3
M46H UN B5 Niete / back nut
Schraube / screw
M46H UN B6 Niete / back nut
Schraube / screw
M46H M3 B5 Niete / back nut
Schraube / screw
M46H M3 B6 Niete / back nut
Schraube / screw
M47H x x
Metallwinkel mit P.o.F.
Metal bracket with P.o.F.
Metallwinkel / Metal bracket
UNC4-40
M47H D3
Niete / rivet
∅ 3.1 mm
5 mm
M47H UN
Niete / back nut
UNC4-40
UNC4-40
M47H M3
Niete / back nut
M3
6 mm
M3
5 mm
M3
6 mm
6.3
3.9
X
D-Subminiatur High Density Steckverbinder
D-Subminiature High Density Connectors
Metallwinkel / Metal bracket
Ø3.1
X
10.44
14
Metallwinkel mit P.o.F.
Metal bracket with P.o.F.
M47H UN B5 Niete / back nut
Schraube / screw
M47H UN B6 Niete / back nut
Schraube / screw
M47H M3 B5 Niete / back nut
Schraube / screw
M47H M3 B6 Niete / back nut
Schraube / screw
UNC4-40
5 mm
UNC4-40
6 mm
M3
5 mm
M3
6 mm
02 / 2011
37