SEMIKRON BI6-15

BI 6-005 ... BI 6-16 ...
=5
Inline bridge
One-Phase Si-Bridge
Rectifiers
BI 6-005 ... BI 6-16
Forward Current: 6 A
Reverse Voltage: 50 to 1600 V
Publish Data
Features
! " #
$%%
&'() * &
'+ , , .
/ 0
1&
2 - ' " "
0 3
"45 0
6 " "
7 " .5 -
6
33 ,
/ 6 8 19:
Mechanical Data
; 1
1 < - %
= 3 '$ >++
? 3 4 "
@ ;A @B 1 CA #
( / 3/
2 / -
/ .' +
.' +1
.' +
.' +;
.' +
.' +>
.' +1
.' +1
.' +1;
? 0
&6(
&
%
E
1;
>
;
E
>
F
6 0 /
0 0
&66
&
1
;
>
1
1
1;
.' +1
1
1
Absolute Maximum Ratings
Symbol Conditions
= G -, " Values
Units
':6
6 0 / "
, H " * 1 2!1A
%
?
'I
6 "
" J 1 ?I
':(
K/ "
, 2! -" +,0
1
?
':?&
0 ", ?
':?&
0 ", 1
?
':?&
, - " ?
':?&
, - " ;>
?
6-?
=- L 3 1A
>
MN<
6-
=- L 1A
;1
MN<
=L
) L + O 1 =
(
+ O 1 =? G 6+
=? G 1A
+
=? G 1A
6+
= G 1 +
= G 1 A
A
Characteristics
Symbol Conditions
&:
"
, 0
'6
/ Q
=5 L = G -, " Values
Units
11
&
1
P?
=L G H ': G % ?
=L G H &6 G &66
:
& 2!
Dimensions in mm
15-10-2004 SCT
© by SEMIKRON
BI 6-005 ... BI 6-16 ...
Fig. 1 : Forward characteristic (typical values)
2
Fig. 2 : Rated forward current vs. ambient temperature
15-10-2004 SCT
© by SEMIKRON