ETC CF358CB

华晶双极电路
CF358CB/CP
双运算放大电路
1. 概述与特点
CF358CB/CP 是一块双运算放大电路 该电路由二个独立的高增益运算放大器组成 具有内部频
率补偿 该电路可在较宽的电源电压范围内单电源工作 亦可在双电源条件下工作 该电路在家用电
器上和工业自动化及光
电
机一体化等领域中有广泛的应用
电源电压工作范围宽
单电源 3.0V~30.0V 双电源
其特点如下
1.5V~
15.0V
内含频率补偿回路, 外围元件少
静态电流小
ICC=0.6mA(典型值, RL =
)
与数字集成电路兼容
输出电压范围宽
0V~VCC-1.5V
共模输入电压范围宽
封装形式
0V~VCC-1.5V
SOP8/DIP
2. 功能框图与引脚说明
2.1 功能框图
8
7
6
5
1
2
3
4
2.2 引脚说明
引脚
1
2
3
4
符 号
OUT 1
IN1 IN1 +
GND
功 能
输出 1
反相输入 1
同相输入 1
地 负电源
引脚
5
6
7
8
符 号
IN2 +
IN2 OUT 2
VCC
功 能
同相输入 2
反相输入 2
输出 2
正电源
无锡华晶微电子股份有限公司
地址
江苏省无锡市梁溪路 14 号
电话
0510
第 1 页 共 7 页
5807123-5542
传真
0510 5803016
华晶双极电路
CF358CB/CP
3. 电特性
3.1 极限参数
除非另有规定 T amb = 25
参 数 名 称
电源电压
差分输入电压
共模输入电压范围
功耗
工作环境温度
贮存温度
符 号
VCC
VID
VI
PD
T amb
T stg
额 定 值
32
32
-0.3~32
440
-20~75
-55~125
单 位
V
V
V
mW
3.2 推荐工作条件
参 数 名 称
符 号
推 荐 条 件
电源电压
电源电压
VCC
VCC/ VEE
单电源
双电源
3.3 电特性
除非另有规定
T amb = 25
参 数 名 称
符 号
静态电流
输入失调电压
输入失调电流
输入偏置电流
输入共模电压范
围
共模抑制比
大信号电压增益
ICCQ
VIO
IIO
IIB
输出电压范围
电源电压纹波抑
制比
输出源电流
输出灌电流
通道隔离度
VO
测 试 条 件
最小
RL =
Rg 10k
0
2k
65
88
RL =2k
0
RL
PSRR
IOSOURCE
IOSINK
C.S
推 荐 值
典型
5
2.5
最大
30
15
单 位
V
V
VCC=5V
VICR
CMRR
AV
最小
3
1.5
VIN+=1V VIN- =0V
VIN+=0V VIN- =1V
f=1kHz~20kHz
第 2 页 共 7 页
规 范 值
典型 最大
0.6
1.2
2
7
5
50
45
250
VCC1.5
85
100
VCC1.5
单位
mA
mV
nA
nA
V
dB
dB
V
65
100
dB
20
10
40
20
120
mA
mA
dB
华晶双极电路
CF358CB/CP
4. 测试线路
VIO
IIO
AV CMRR PSRR VCC=5V
V+=15V
V-= -15V
C1*
SW1
50Ω
Vcc
2 5 kΩ
V+
2 0 kΩ
-
DUT
+
50Ω
2 0 kΩ
VF
OP.Amp
+
SW3
SW2
2 5 kΩ
Ec
RL
C2*
VEK
图 4.1
Vo(P-P )
VICR
Vcc=5V
Vcc
-
-
Vo
DUT
Vo
+
DUT
+
1V
Ec:0V~Vcc-1.5V
图 4.3
图 4.2
Iosink
Vcc=5V
Iosource
Vcc=5V
A
-
DUT
DUT
+
+
A
1V
1V
图 4.4
图 4.5
第 3 页 共 7 页
华晶双极电路
CF358CB/CP
Icc
A
Vcc
8
7
6
5
DUT
1
2
3
4
图 4.6
Vcc=2.5V
C.S
5k Ω
-
Voa
DUT
+
50 Ω
50 Ω∥5k Ω
5k Ω
-
Vob
DUT
50 Ω
+
VEE=-2.5V
Vin
~
50 Ω∥5k Ω
C.S(B→A) =20log(100 Vob/Voa)
图 4.7
第 4 页 共 7 页
华晶双极电路
CF358CB/CP
5. 特性曲线
V - Vcc
IO
5
I - Vcc
IO
4
15
nA
1
输入失调电流 I IO
mV
2
输入失调电压 V IO
3
0
-1
-2
-3
-4
-5
0
4
8
5
0
-5
-10
-15
12 16 20 24 28 32
电源电压 Vcc 10
0
V
4
8
12 16 20 24 28 32
电源电压 Vcc V
Icc - Vcc
1.2
1 Tamb=-20
I - Vcc
IB
80
1.0
50
mA
电源电流 Icc nA
60
输入偏置电流 I IB
70
40
30
20
1
2 Tamb=25
2
3 Tamb=75
0.8
3
0.6
0.4
10
0
0
4
8
0.2
12 16 20 24 28 32
电源电压 Vcc 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44
V
电源电压 Vcc V
Io - Tamb
60
Av - Vcc
输出电流 Io mA
电压增益 Av dB
50
Tamb=25
120
100
80
60
5V
Iosink
Vin-
140
0
4
8
电源电压 Vcc V
Vin+
40
-
+
20
Iosink
10
0
20
40
60
环境温度 Tamb
第 5 页 共 7 页
Iosource
30
0
-20
12 16 20 24 28 32
Iosource
80
100
华晶双极电路
CF358CB/CP
Vo - fi
Vi,Vo - t
16
Vi
-
+
Vo
Vcc/2
2k
10
输出电压
Vo V
12
100k
1k
输出电压 Vo V
fin=20Hz
Duty 50%
Vcc=15V
14
8
6
输入电压
Vi V
4
2
0
100
300 500 1k
3 5 10
30 50 100k 300500 1M
Vin
5
4
3
2
1
0
Vcc=15V
-
+
Vo
2k
3
2
1
0
0
20
40
60
80
时间 T uS
输入频率 fi Hz
6. 应用线路与应用说明
6.1 同相放大器
Rf
Vcc
R1
-
Vo
1/2 358
Vi
+
VO = (1+Rf / R1 )Vi
Vo=Vi (1+ Rf/R1 )
图 6.1
6.2 反相放大器
Rf
Vcc
Vi
R1
-
Vo
1/2 358
+
VO = -(Rf / R1 )Vi
Vo=-ViRf/R1
图 6.2
第 6 页 共 7 页
100
华晶双极电路
CF358CB/CP
6.3 电压跟随器
Vcc
-
Vo
1/2 358
Vi
+
Vo=Vi
-V EE
图 6.3
7. 外形尺寸
第 7 页 共 7 页
VO = Vi