Protel Schematic

1
2
D
4
3
D
VCC
D5V
VCC
POWER
01_POWER.Sch
D3V3
D3V3
VCC
D5V
LCD_IF
03_LCD_IF.Sch
RA8875
02_RA8875.Sch
PDAT[0..15]
PDAT[0..15]
D3V3
D5V
VLDE+
VCC
DE
PCLK
VSYNC
HSYNC
D3V3
DE
PCLK
VSYNC
HSYNC
D5V
VLED-
VLED+
VLED-
VLED+
VLED+
PWM1
MPU_RD
MPU_WR
MPU_CS
MPU_RS
VLED-
VLEDGND
C
MPU_D[0..15]
MPU_WAIT
MPU_INT
C
GND
GND
MPU_RST
D3V3
PWM1
PWM2
MCU_IF
05_MCU_IF.Sch
SFCS1
SFCS0
SFDO
SFDI
SFCL
PWM2
PWM1
MPU_D[0..15]
D3V3
MPU_RD
MPU_WR
MPU_CS
MPU_RS
B
B
VCC
MPU_WAIT
MPU_INT
ROM_IF
04_ROM_IF.Sch
MPU_RST
VCC
SFCL
SFDI
SFDO
SFCS0
SFCS1
GND
GND
Title
A
Size
A
RA8875_DemoBoard_V2
Number
Revision
A4
Date:
File:
1
2
3
3-May-2011
Sheet of
F:\Mountain\RA8875\RA8875_PCB_DATA\RA8875
Drawn By:demo kit V2\RA8875_demo_board_V2.0\
4
4
3
VCC net for RA8875 main chip
Decoupling cap
VCC
L2
BEAD/0805
1
2
3
4
C4
0.1uF/0805/16V
DC 7.5V~12V input
C2
220uF/DIP/16V
SW1
D1
B340A
8
7
6
5
VCC GND
SW GND
FB GND
EN GND
C3
AX3001
C5
0.1uF/0805/16V
U1
S1
D3V3 net for backlight and LCM
D3V3
L3
BEAD/0805
C6
C7
C8
0.1uF/0603/50V
ESR1006330MLB
220uF/DIP/16V
D
P1
DC_JACK
0.1uF/0603/50V
3V3
L1
0.1uF/0603/50V
2
0.1uF/0603/50V
1
C9
D
D5V for AN070TN83 back light
D5V
C18
Vin
Vout
2
C19
R1
1K/0805
10uF/1206/16V
C17
GND
U3
AX1117
3
C16
10uF/1206/16V
3
0.1uF/0805/16V
Vout
backup
100uF/DIP/16V
GND
100uF/DIP/16V
C
Vin
2
1
C15
D5V
1
U2
LD1117
C
D3
LED
L100
BEAD/0805
10uH/5x5/1A
U4
AIC1896
C20
6
B
10uF/1206/25V
IN
4
R4
NC/100K/0603
PWM1
D2
L4
R2
LX
SHDN FB
5
SS
GND
B340A
1
D4
ZENER_12V
3
2
C22
0R/0603
VLED+
C23
R5
1K/0805
C21
NC/10uF/1206/25V
L101
BEAD/0805
0.1uF/0805/50V
D3V3
B
VLED-
0.033uF/0603/25V
R6
1M/0603
drive current up to 13V 200mA
5",7" TFT back light
R8
12R/0805
R9
NC/12R/1206
Title
A
Size
A
Number
Revision
A4
Date:
File:
1
2
3
27-Jun-2011
Sheet of
F:\Mountain\RA8875\RA8875_PCB_DATA\RA8875
Drawn By:demo kit V2\RA8875_demo_board_V2.0\
4
1
2
C28
R42
VCC
XP
R43
NC/10K/0603
VCC
NC/10K/0603
C12
1uF/0603/16V
PDAT[0..15]
NC/100K/0603
30pF/0603/50V
XN
YP
YN
XN
XP
30pF/0603/50V
1uF/0603/50V
C32
VCC
30pF/0603/50V
MPU_RD
MPU_WR
MPU_CS
MPU_RS
MPU_D[0..15]
C
C37
C38
0.1uF/0603/16V
0.1uF/0603/16V
CORE_VDD VCC
MPU_RD
MPU_WR
MPU_CS
MPU_RS
C86
MPU_D0
MPU_D1
MPU_D2
GND
CORE_VDD
VCC
MPU_D3
MPU_D4
MPU_D5
MPU_D6
MPU_D7
MPU_D8
MPU_D9
MPU_D10
MPU_D11
MPU_D12
MPU_D13
MPU_D14
MPU_D15
XP
YN
YP
XN
ADC_VREF
ADC_GND
PDAT15
PDAT14
PDAT13
PDAT12
PDAT11
PDAT10
PDAT9
VDDP
GND
LDO_OUT
PDAT8
PDAT7
PDAT6
PDAT5
PDAT4
PDAT3
PDAT2
PDAT1
PDAT0
IC1
RA8875
YN
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
ADC_VDD
RD#/EN
WR#/RW#
CS#
RS
C86
DB0
DB1
DB2
GND
CORE_VDD
VDDP
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
DB8
DB9
DB10
DB11
DB12
DB13
DB14
DB15
DE
PCLK
VSYNC
HSYNC
GPOX
GPIX
SCL
SDI
SDO
SCS#
VDDP
GND
CORE_VDD
KIN0/GPI0
KIN1/GPI1
KIN2/GPI2
KIN3/GPI3
KIN4/GPI4
KOUT0/GPO0
KOUT1/GPO1
KOUT2/GPO2
KOUT3/GPO3
SIFS0
SIFS1
GND
OSC_GNDP
OSC_VDDP
XI
XO
OSC_VDD
OSC_GND
WAIT#
INT#
RST#
TEST0
TEST1
TEST2
VDDP
PWM1
PWM2
GND
CORE_VDD
SFCL
SFDI
SFDO
SFCS0
SFCS1
IICA0
IICA1
PS
C31
CN2
XP
YP
XN
YN
1uF/0603/16V
0.1uF/0603/50V
XP
YN
YP
XN
ADC_VREF
GND
PDAT15
PDAT14
PDAT13
PDAT12
PDAT11
PDAT10
PDAT9
VCC
GND
CORE_VDD
PDAT8
PDAT7
PDAT6
PDAT5
PDAT4
PDAT3
PDAT2
PDAT1
PDAT0
R41
YP
C30
VCC
1
2
3
4
CN3
YN
XP
YP
XN
1
2
3
4
1
2
3
4
TP_1
1
2
3
4
D
TP_2
HEADER
touch_panel connector
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
D
C34
C35
30pF/0603/50V
C29
4
3
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
DE
PCLK
VSYNC
HSYNC
DE
PCLK
VSYNC
HSYNC
1
1
TP1
TEST_POINT
R130
VCC
100K/0603
VCC
C14
GND
CORE_VDD 0.1uF/0603/50V C13
KIN0
0.1uF/0603/50V
KIN1
KIN2
KIN3
KIN4
KOUT0
KOUT1
KOUT2
KOUT3
VCC
C
VCC
GND
B
C33
C86
MPU_RST
R7
NC/1uF/0603/16V
0R/0603
A
R121
R122
R123
1M/0603
Y1
C42
10pF/0603/50V
R124
C36
100K/0603
100K/0603
100K/0603
100K/0603
JP10
KIN0
KIN1
KIN2
KIN3
KIN4
1
3
5
7
9
2
4
6
8
10
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
KOUT0
KOUT1
KOUT2
KOUT3
HEADER2.54X5X2
100K/0603
SFCS1
SFCS0
SFDO
SFDI
C39
C41
R72
VCC
1uF/0603/50V
MPU_RST
key_pad connector
R120
VCC
XI
XO
R3
10K/0603
R44
VCC
NC/10K/0603
VCC
1
2
3
1uF/0603/16V
4
5
6
GND
MPU_WAIT 7
MPU_WAIT
8
MPU_INT
MPU_INT
9
MPU_RST
10
11
0.1uF/0603/16V
12
13
VCC
PWM1 14
PWM1
PWM2 15
PWM2
GND
16
CORE_VDD 17
18
SFCL
19
SFDI
SFDO 20
SFCS0 21
SFCS1 22
23
24
25
B
SFCL
C40
20MHZ
C43
10pF/0603/50V
Title
A
0.1uF/0603/16V
Size
Number
Revision
A4
Date:
File:
1
2
3
28-Jun-2013
Sheet of
C:\Documents and Settings\mountain\桌面\RA8875_demo_board_V2.0\RA8875_DemoBoard_V2.ddb
Drawn By:
4
1
2
4
3
C103
DE
DE
NC/10pF/0603/50V
R80
DEN
33R/0603
D
PCLK
R76
PCLK
R77
NC/0R/0603
DCLK
D
C54
33R/0603
NC/10pF/0603/50V
CN4
VSYNC
HSYNC
VSYNC
R78
VS
NC/10pF/0603/50V
R81
NC/0R/0603
33R/0603
HSYNC
R79
R82
HS
D3V3
NC/0R/0603
33R/0603
C102
NC/10pF/0603/50V
C
PDAT[0..15]
RP1
8
7
6
5
PD15
PD14
PD13
PD12
VLED+
D5V
D3V3
HS
DCLK
PD0
PD2
PD4
PD6
PD8
PD10
PD12
PD14
PWM1
33R/0603/8P4R
RP2
PDAT11
PDAT10
PDAT9
PDAT8
1
2
3
4
8
7
6
5
PD11
PD10
PD9
PD8
33R/0603/8P4R
B
RP3
PDAT7
PDAT6
PDAT5
PDAT4
1
2
3
4
8
7
6
5
VLEDJP3
PD7
PD6
PD5
PD4
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
VLED+
D5V
D3V3
HS
DCLK
PD0
PD2
PD4
PD6
PD8
PD10
PD12
PD14
PWM1
GND
VLEDD5V
D3V3
VS
DEN
PD1
PD3
PD5
PD7
PD9
PD11
PD13
PD15
PWM2
GND
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
D5V
D3V3
VS
DEN
PD1
PD3
PD5
PD7
PD9
PD11
PD13
PD15
PWM2
HEADER 15X2
C110
33R/0603/8P4R
PWM2
RP4
PDAT3
PDAT2
PDAT1
PDAT0
1
2
3
4
8
7
6
5
PWM1
PD3
PD2
PD1
PD0
PWM2
PWM1
33R/0603/8P4R
A
Title
For EMI issue
Size
A4
Date:
File:
1
2
C111
0.1uF/0603/50V
1
2
3
4
10uF/1206/16V
PDAT15
PDAT14
PDAT13
PDAT12
1
2
3
4
5
6
7
8
PD4
9
PD3
PD2 10
PD1 11
PD0 12
PD4 13
GND 14
PD10 15
PD9 16
PD8 17
PD7 18
PD6 19
PD5 20
GND 21
PD15 22
PD14 23
PD13 24
PD12 25
PD11 26
PD15 27
DCLK 28
GND 29
HS
30
31
VS
DEN 32
33
34
GND 35
D3V3 36
37
38
39
40
GND
GND
C101
3
VSS
VSS
NC
NC
NC
NC
NC
B5
B4
B3
B2
B1
B0
VSS
G5
G4
G3
G2
G1
G0
VSS
R5
R4
R3
R2
R1
R0
DCLK
VSS
HSYNC
VSYNC
ENB
NC
NC
VSS
VDD
NC
NC
NC
NC
C
B
ET0700B3DMA
A
RA8875_DemoBoard_V2
Number
Revision
03_LCD_IF
3-May-2011
Sheet of
F:\Mountain\RA8875\RA8875_PCB_DATA\RA8875
Drawn By:demo kit V2\RA8875_demo_board_V2.0\
4
1
2
D
GENITOP FONT ROM
SFCS1
SFCS0
SFDO
C
SFDI
SFCL
R36
R37
R38
R39
R40
10K/0603
10K/0603
10K/0603
10K/0603
10K/0603
VCC
SFCS1
SFCS0
SFDO
SFDI
4
3
GRAPHIC SERIAL FLASH
20PIN FOR GT23L16U2W/GTL24T3Y/GT23L24M1Z/GT23L32S4W
D
DMA mode from serial flash to display
VCC
U5
SFDO 1
2
3
4
5
6
C45
VCC
7
8
9
0.1uF/0603/50V
10
SPI SO/D0
SPI_SI
VSS
SPI_CS#
OE#
PLII_A1
D1
SPI
D2
D5
D3
D4
VCC
SPI_HOLE
VSS
SPI_CLK
VSS
VSS
D7
D6
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
SFDI
SFCS0
SPI_HOLD
SFCL
U6
1
2
3
4
0.1uF/0603/50V
5
6
SFCS1 7
SFDO 8
VCC
C44
R73
2K/0603
SCLK
SI8SO0
PO6
PO5
PO4
PO3
GND
WP#/SO2
16 SFCL
15 SFDI
14
13
12
11
10
9
C
SERIAL_FLASH16
SO20W
SFCL
NC/SO3
VCC
NC
PO2
PO1
PO0
CS#
SO/SO1/PO7
MX25L128
VCC
8PIN FOR GT21L16T1W
VCC
B
B
U7
SFCS0
SFDO
1
2
3
4
CS#
SO
NC
GND
U8
VCC
HOLD#
SCLK
SI
8
7
6
5
SFCS1
SFDO
SPI_HOLD
SFCL
SFDI
1
2
3
4
GT21L16T1W
CS#
VCC
SO
NC/HOLD#
WP#/SO2
SCLK
GND
SI/SO0
8
7
6
5
R74
SFCL
SFDI
0R/0603
SERIAL_FLASH8
MX25L16
MX25L32
MX25L64
Title
A
Size
A
Number
Revision
A4
Date:
File:
1
2
3
27-Jun-2011
Sheet of
F:\Mountain\RA8875\RA8875_PCB_DATA\RA8875
Drawn By:demo kit V2\RA8875_demo_board_V2.0\
4
1
2
4
3
D3V3
CN1
1
2
3
4
MPU_RST 5
MPU_INT 6
MPU_WAIT 7
8
9
MPU_CS
MPU_RS 10
MPU_RD 11
MPU_WR 12
13
MPU_D0 14
MPU_D1 15
MPU_D2 16
MPU_D3 17
MPU_D4 18
MPU_D5 19
MPU_D6 20
MPU_D7 21
MPU_D8 22
MPU_D9 23
MPU_D10 24
MPU_D11 25
MPU_D12 26
MPU_D13 27
MPU_D14 28
MPU_D15 29
30
D
MPU_D[0..15]
D3V3
JP1
8051_8BIT
1
MPU_D0
3
MPU_D1
5
MPU_D2
MPU_D3
7
9
MPU_D4
MPU_D5 11
MPU_D6 13
MPU_D7 15
MPU_CS 17
MPU_RD 19
MPU_WAIT21
23
25
27
29
JP2
C
1
3
5
7
MPU_WAIT 9
MPU_CS 11
MPU_RS 13
MPU_RD 15
MPU_WR 17
MPU_INT 19
MPU_RST 21
23
3V3
GND
NC
NC
WAIT
CS
RS
RD
WR
INT
RST
NC
NC
GND
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
NC
NC
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
MPU_D7
MPU_D6
MPU_D5
MPU_D4
MPU_D3
MPU_D2
MPU_D1
MPU_D0
D3V3
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
CS
RD
WAIT
C86
3V3
GND
GND
DB8
DB9
DB10
DB11
DB12
DB13
DB14
DB15
RS
WR
INT
RST
3V3
GND
GND
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
MPU_D8
MPU_D9
MPU_D10
MPU_D11
MPU_D12
MPU_D13
MPU_D14
MPU_D15
MPU_RS
MPU_WR
MPU_INT
MPU_RST
D3V3
D
VCC
VCC
GND
GND
RST
INT
WAIT
NC
CS
RS
RD
WR
NC
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
DB8
DB9
DB10
DB11
DB12
DB13
DB14
DB15
NC
C
ARM_16BIT
MPU_RST
MPU_RST
B
B
MPU_CS
MPU_CS
MPU_RS
MPU_RS
MPU_RD
MPU_RD
MPU_WR
MPU_WR
MPU_WAIT
MPU_INT
MPU_WAIT
MPU_INT
Title
A
Size
A
Number
Revision
A4
Date:
File:
1
2
3
3-May-2011
Sheet of
F:\Mountain\RA8875\RA8875_PCB_DATA\RA8875
Drawn By:demo kit V2\RA8875_demo_board_V2.0\
4