belling.com.cn

BL8583
Preliminary Datasheet
串行输入,三路并行输出 LED 显示驱动控制器
概要
BL8583 芯片是专门为LED点阵显示应用设
计的芯片。采用了先进的CMOS 工艺,具有低功
耗的优点。BL8583 可以应用于LED 显示系统,
特别适合多离散点的级连应用。BL8583 提供了
3个大电流驱动输出,驱动电流最大为30mA。
BL8583 芯片包括串行移位寄存器和输出锁
存器。经串行移位寄存器,串行输入转为3位并
行输出,并把该输出作为输出锁存器的输入。
串行移位寄存器和输出锁存器由不同的时钟信
号控制,并且都是在时钟信号的上升沿有效。
BL8583 将控制信号驱动后输出,该输出可作为
后级电路的输入信号。
特性
3位驱动输出
最大输出电流达30mA
具有多片跨板级连应用优化的接口
输入兼容5V CMOS 电平
最高15M 串移时钟频率
典型应用
VDD
R
LED
DIN
VDD
R
LED
OUT0
OUT1
R
LED
DOUT
OUT2
DIN
DOUT
LIN
LOUT
LIN
LOUT
LC9303
BL8583
OEBIN
OEBIN
OEBOUT
OEBOUT
CKIN
CKOUT
CKIN
CKOUT
GND
www.belling.com.cn
1
BL8583
产品编号
产品型号
BL8583
封装
SOP-14
温度范围
-40~85°C
功能框图
基本时序
www.belling.com.cn
2
BL8583
管脚定义
Pin NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
描述
串行数据输入
加载信号输入
输出使能输入
串行时钟输入
驱动输出
地
驱动输出
地
驱动输出
串行时钟输出
输出使能输出
加载信号输出
串行数据输出
电源
Pin name
DIN
LIN
OEBIN
CKIN
OUT0
GND1
OUT1
GND2
OUT2
CKOUT
OEBOUT
LOUT
DOUT
VDD
最大工作范围
参数
供电电压
符号
VDD
范围
信号端输入电压
输出电流
输出电压
VDIN, VLIN, VOEBIN,
VCKIN, VDOUT, VLOUT,
VOEBOUT, VCKOUT
IOUTn
VOUTn
时钟频率
功耗
管脚温度
FCLK
PD
TL
工作温度
存储温度
-0.3~7.0
单位
V
-0.3~VDD+0.3
V
30
mA
V
-0.3~VDD+0.3
15
600
MHz
mW
260(10Sec)
℃
TOPR
-40~+85
℃
TSTG
-65~+150
℃
建议工作范围
参数
供电电压
输出电流
输入电压
时钟频率
时钟高电平宽度
www.belling.com.cn
符号
VDD
IOUT
IOH, IOL
VIH
VIL
FCLK
CLKH
测试条件
最小
2.0
典型
20
4
-0.3
25
3
5
最大
6.0
30
1.0
5.5
2.1
15
单位
V
mA
mA
V
V
MHz
ns
BL8583
时钟低电平宽度
信号建立时间
信号保持时间
CLKL
SETUP
HOLD
25
10
10
ns
ns
ns
电气参数
参数
符号
最小输出
高电平
VOH
最大输出
低电平
VOL
最大输入电流
IIN
测试条件
VIN=VIH
or VIL
IOUT<30mA
VIN=VIH
or VIL
IOUT<30mA
VIN=VDD or
GND
最大输出上升
tTHL
时间和下降时
tTLH
间
VDD(V)
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
T=25℃
1.9
4.4
5.9
0.1
0.1
0.1
T=-40~85℃
1.9
4.4
5.9
0.1
0.1
0.1
T=-55~125℃
1.9
4.4
5.9
0.1
0.1
0.1
单位
ns
ns
ns
ns
ns
ns
6.0
±0.1
±0.1
±0.1
uA
2.0
4.5
6.0
60
12
10
75
15
13
90
18
15
ns
ns
ns
封装信息
Package
www.belling.com.cn
SOP-14
Unit
4
mm