PANASONIC AN5250

AN5250
AN5250 为松下公司开发的伴音处理集成电路 应用于 M11 机芯 该集成电路可完成
伴音中放 鉴频检波 音频放大 直流电压控制音量 音频功率放大输出等功能 并具有单
独的鉴频输出
海信电器股份有限公司在精品系列产品中采用了松下 M11 电路
其主要机型有
37CD445QDX 47CD840QD 51CD1 SR4426 SR4924 SR5108 SR5132 SR5413 SR5417
TC2130BC
TC2150BK TC218QD TC484QD TC817QD 等
引脚
序号
功能
1
直流电压
V
对地电阻
鉴频谐振回路输入
静态电压
3.8
动态电压
4
红笔接地
5k
黑笔接地
5k
2
鉴频谐振回路输入
3.8
4
5k
90
3
供电输入
11.5
11.5
10.5k
2.5k
4
鉴频输出
8.3
6.9
9.5k
10k
5
音频输入
5.4
5.4
20k
0
6
直流音量控制
0
0~10
0
0~300
16
16
10.5k
80
8
8
16k
120
0
0
0
0
7
8
9
供电输入
功放部分
音频输出
地 功放部分
10
反馈输入
8
8
9k
5k
11
12
音调控制
音频输入
8
8
8
8
12k
16k
5k
5k
13
去加重 音频输出
7.4
7.4
5.5k
5k
14
伴音中放输入
2
2
9.5k
4k
15
伴音中放输入
2
2
8.5k
3.5k
16
地
0
0
0
0
说明 测量机型为海信 47CD840QD 采用 MF10B 型万用表 在线电阻红笔接地采用 R*1k
档
黑笔接地采用 R*10
无线电
档
杂志社
www.radio.com.cn 制作