elm742 series

ELM742xxC CMOS 低消費電力電圧コンパレータ
■概要
ELM742xxC は、 入出力が Vss ~ Vdd の全範囲で動作できる低電圧、 低消費電力の CMOS コンパレー
タです。 この IC は単一電源と低い電圧電源( Vdd≧+1.0V) で動作させることができます。 出力スタイルは N
- ch オープンドレインと CMOS 出力の 2 種類があります。
■特長
■用途
• 低い電圧動作
• 低消費電流
: Vdd≧+1.0V
: Typ.1μA(Vdd=3.6V, Vout=”Low”)
Typ.0.6μA(Vdd=3.6V, Vout=”High”)
• 電源電圧範囲 : 1.0V≦Vdd≦7.0V • バッテリー動作機器
• マイクロパワー信号処理
• 低電圧アナログ回路
• 入力電圧範囲 : Vss~Vdd
• 出力段
• パッケージ
: Nチャンネルオープンドレインまたは CMOS 出力
: SOT-25, SC-70-5(SOT-353)
■絶対最大定格値
電源電圧
入力電圧
項目
記号
Vdd
Vin
出力電圧
Vout
許容損失
Pd
動作温度
保存温度
Top
Tstg
規格値
Vss-0.3 ~+8.0
Vss-0.3~Vdd+0.3
N-ch : Vss-0.3~+8.0
CMOS : Vss-0.3~Vdd+0.3
300 (SOT-25)
150 (SC-70-5)(SOT-353)
-20~+70
-55~+125
単位
V
V
V
mW
℃
℃
■セレクションガイド
ELM742xxC-x
記号
a
出力段
b
パッケージ
c
製品バージョン
d
テーピング方向
N : Nチャンネルオープンドレイン
C : CMOS
B : SOT-25
C : SC-70-5(SOT-353)
C( 固定)
S : パッケージ ファイル参照
N: パッケージ ファイル参照
4-1
ELM742 x x C - x
↑↑ ↑ ↑
a b c d
Rev.1.1
ELM742xxC CMOS 低消費電力電圧コンパレータ
■端子配列図
TOP VIEW
�
�
�
端子番号
1
2
3
4
5
�
�
�
�
端子記号
INVDD
IN+
OUT
VSS
■電気的特性
項目
電源電圧
同相信号入力電圧
入力オフセット電圧
入力電流
出力電流
消費電流
応答時間
記号
Vdd
Vicr
Vio-1
Vio-2
Vio-3
Iin
IoutN-1
IoutN-2
IoutP-1
IoutP-2
Iss-1
Iss-2
tHL
tLH
条件
Vdd=1.0~7.0V
Vdd=1.0V, Vicr=0.5V
Vdd=3.6V, Vicr=1.8V
Vdd=7.0V, Vicr=3.5V
Vdd=1.0~7.0V
Vdd=1.0V, Vout=0.4V
Vdd=1.5V, Vout=0.4V
Vdd=1.0V, Vout=0.6V
Vdd=1.5V, Vout=1.1V
Vdd=3.6V, Vout="L"
Vdd=7.0V, Vout="L"
Vdd=3.6V
Vdd=3.6V
Min.
1.0
Vss
-8
-8
-8
0.4
4.0
0.06
0.35
Vss=0V,Top=25℃
Typ.
Max.
単位
7.0
V
Vdd
V
8
8
mV
8
100
pA
1.5
mA
6.0
0.15
mA
0.45
2.0
5.6
μA
2.2
6.0
30
μs
30
■マーキング
SOT-25
SC-70-5(SOT-353)
� � ��
� ��
記号
a
b
マーク
N : Nチャンネルオープンドレイン
C : CMOS
1~0 と A~Z(I, O, X を除く )
4- 2
内容
出力段
ロット番号
Rev.1.1
ELM742xxC CMOS 低消費電力電圧コンパレータ
■標準動作特性曲線
3.0
Iss-Vdd
オフセット電圧分布 (Vicr=Vss)
Iss - Vdd
VOS - Distribution
Top=70 �, Vout="L"
20
Top=25 �, Vout="L"
2.0
Percent (%)
Iss (���
2.5
Top=-20 �, Vout="L"
1.5
Top=70 �, Vout="H"
1.0
Top=25 �, Vout="H"
1
3
2
4
Vdd (V)
5
15
10
5
Top=-20 �, Vout="H"
0.5
0
6
-8
7
オフセット電圧分布 (Vicr=Vdd/2)
Percent (%)
Percent (%)
5
VOS (mV)
8
Vdd=3.6V, Vicr=3.6V
8
6
4
2
-6
-4
-2
0
2
VOS (mV)
IoutN - Vdd
4
6
-10 -8 -6 -4 -2
8
0
4
2
VOS (mV)
6
8 10
IoutP - Vdd
Vout=0.4V
2.5
Vout=Vdd-0.4V
2.0
4-3
IoutP (mA)
30
IoutN (mA)
6
4
2
0
10
10
10
-2
12
15
20
-4
VOS - Distribution
Vdd=3.6V, Vivr=1.8V
20
40
-6
オフセット電圧分布 (Vicr=Vdd)
VOS - Distribution
25
-8
Vdd=3.6V, Vicr=0V
25
1.5
Rev.1.1
1.0
0.5
Per
Per
10
10
5
5
-8
-8
2
2
-6
-6
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4
-4 -2 0
2
4
6
8
CMOS
低消費電力電圧コンパレータ
ELM742xxC
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4
-4 -2 0
2
4
6
8
VOS (mV)
VOS (mV)
VOS (mV)
VOS (mV)
IoutN-Vdd (Vout=0.4V)
IoutN - Vdd
IoutN - Vdd
40
40
Vout=0.4V
Vout=0.4V
8 10
8 10
IoutP - Vdd
IoutP - VddVout=Vdd-0.4V
2.5
2.5
Vout=Vdd-0.4V
2.0
2.0
30
30
20
20
10
10
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0
0
1
1
2
2
3
4
3
4
Vdd (V)
Vdd (V)
5
5
6
6
0
0
7
7
tHL, tLH-Vdd
30
30
tHL,
tLH
(�s)
tHL,
tLH
(�s)
tHL
tHL
tLH
tLH
1
1
2
2
4
3
4
3
Vdd (V)
Vdd (V)
5
5
6
6
7
7
Vdd=3.6V,
Vin+=1.8V,
Vin-=1.75�1.85V
tHL,
tLH - Top
Vdd=3.6V, Vin+=1.8V, Vin-=1.75�1.85V
25
25
0
0
2
2
tHL, tLH - Top
Vin+=Vdd/2,
Vin-=Vdd
tHL,
tLH/ to-0.05V
Vdd� Vdd /2+0.05V
Vin+=Vdd/2, Vin-=Vdd / to 0.05V � Vdd /2+0.05V
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
1
1
tHL, tLH-Top (Vdd=3.6V)
tHL, tLH - Vdd
tHL,
tLH
(�s)
tHL,
tLH
(�s)
6
6
IoutP-Vdd (Vout=Vdd to 0.4V)
IoutP
(mA)
IoutP
(mA)
IoutN
(mA)
IoutN
(mA)
4
4
20
20
15
15
10
10
tHL
tHL
tLH
tLH
5
5
3
4
3
4
Vdd
(V)
Vdd (V)
5
5
6
6
7
7
-20 -10 0
-20 -10 0
4- 4
10 20 30 40 50 60 70
10 Top
20 (�)
30 40 50 60 70
Top (�)
Rev.1.1