DEC UFR3001C

DIOTEC ELECTRONICS CORP
Data Sheet No. SEDR-3000-1B
18020 Hobart Blvd., Unit B
Gardena, CA 90248 U.S.A
Tel.: (310) 767-1052 Fax: (310) 767-7958
30 AMP ULTRAFAST RECOVERY DIODES
MECHANICAL SPECIFICATION
FEATURES
ÞBß àáá/â`àá9áã äàå æçoèêé`ëìã íì/ë æß ã àîã ß ã å ïð å æñcò9æë àåôóëæoò9æë èéëêñàõöæ
Ã
ACTUAL SIZE OF TO-247AB
(TO-3PAB) PACKAGE
È
ªy«
÷ éøáøã åöìã õíùõéã áæ
ăÅ
ÁÂ
÷ éøèéë ø]àëçäéß å à9íæçëéò
¾
DT 7D
UFR3002C
ƍÇ
÷ éøåËì9æëêñjàßë æáã áå àõöæ
ú ã íìoáøã åöìã õíöàòàîã ß ã å ï
¿À
Ü
ú ã íìoáóëíæöàòàîã ß ã å ï
¬
RoHS COMPLIANT
±}²
ÙÛÚ
MECHANICAL DATA
­¯®
Ý
³´µ
°
¶·
¸º¹¼»º½
!"
$#&% ')( )*+ + , ")-&,.+ /0)123 4
5.6+ / 7-&82, /09 5+ /;:%, /< <
ÉËʯÌÌÍ Î ÏÐBÑÒcӍΠÔÐ/Õ¯ÖÔ×Ø
=> 5 *+ + , "[email protected] ' =&BC4?D,.E)4F;095 /,$
TO-247AB (TO-3PAB)
5.+ , "B+ A+ 82,$)/5$982,
SERIES UFR3001C - UFR3005C
?G9/,.+ /06+ ,H+ /JI/"
K + 0E,L4M ;G9/8A NM NN;OG5 fP
MAXIMUM RATINGS & ELECTRICAL CHARACTERISTICS
†‡nlZHpm qZo|.r.p ‚q$~ m.zrZ{ s
{Zm$€$m ‚$o.m p o s$t p ŠzZu2zˆ v €$w~ ZmZm$mZ~ ƒZ„Zx‰s.y.m ˆ p Š„$z.z.z.q ˆ |oZm ‹ o o z$ŒZz2xL‚ZŽ {$}Zˆ zZ| | ||z mzZs.oq$p }.s$oH| o y z2p Š$}.z
t qZHŒ ~ z |H‘s$p qZ…s2„.$}Zo ‚ €$o zZp Š | 
zp ~ s $z
mZ„.sZ…{$z$‚$p ƒ p z$„H…
PARAMETER (TEST CONDITIONS)
ëìí
Ë&ÌÍ.Î ÌÏÐÑҘÓÌÍ
’D“”• –˜—–š™œ›ž Ÿ ¡¢£• ¤¥A¦¡Ÿ § “¥¨
½D¾¿À Á˜ÂÁšÃ ½DĘÅÆÇ È ¾ÉÊ
©Dª«¬ ­˜®­š¯°ª±;²&°³®´H´ °µ¶²&°·°´ ¸°D¹º» ¶ ª¼°
P>QRS TUR)VWS XDTSZY6[&R\].^ _H^ RY)`baS.S Rc]dfe\Aghiijk `
œÝ Þß
֜×ØÙ
ڜÛÛÜ
ÔÕ
B0CD<EGF
H0I JKDIMLONQP<IMRCTSUP<IVI CWX0Y<Z
[ \
]ON_^<` W
Rba CdcDa e<^<` WCfJKDgC
^0P<hCIV` ]ih
H
^CLdHbWjI DX CLia HDL<k
lKmn0o piqpsr
tbu vKm<uMwTx<tby z m{|T}~|u0wbo t<w|
€mz.‚„ƒ…p†~‡‰ˆ:Š
Ê ËÌ0Í ÎiÏÎÑÐ:ÒÓÔ ËÕÓdÖ:×ÙØ5ÓÒÓÔ ÚÓT×UÏ<ÔVÔ Ó<ÛÜ
K
ÐÝÜ.Ø:ËÜ ÓÞiÖ:×ÙßQà á<â
ãÍ Û
ÕTä<ábà Ü ËÕÓ
£¤<¥<¦ §¨<©£.ª«¬­O¨<©®5«¯<¦ ¯° ¨±
§«²³<´<±
§°V¦ µb±f°Mµ†¶·¨¯«
*
"
( !$#%') &
+3 ,/.0024 1
ûü<ý<þ ÿ
ÿVþ <ýÿþ ÿ
[]\^`_ acbaedfg9fh i9fjdf9klg9fh mon_ afpq„ rstu vwyxz_ { z|rtvw}{j
† ~x n… r€tj‡ ƒ‚
¸0¹<º
»¼V½ ¾bºT¿fÀÁ ü#½ º
ÄOú
ÅdÆ0¼¾b ÃÄÁGÇÁȆÀÁÂMüV¹< ÁOÉ5Ã<º
ÄÁ
RTSUWVYXZ !#"%$
&('#)+*+, &(-.'#/!0$012'434-5'(3.'46+687 9 &(-:, &#;4&4, )4&<;(=%7 / '(>+&[email protected];4=87 / )+A
RATINGS
SYMBOL
è éê
—˜9˜™š
÷2øø
ÿ
— ˜4™š
›œ
”Q•+–
¡ ¢
ñ òó
ô õö
›9œœž
Ÿ9 Ÿ¡
¢££¤¥
ùúú
î ïð
UNITS
ûüü
æç
ýþþ
žŸŸ
9 ‘’
¦§9§¨©
à>á;âäãå
K‘T’<“
‹:ŒG%Ž<
å æç
è5éVê(ë
5 6
7898
:
ó#ô:õ ö
;<9=
ˆ`‰‰
ìí(î ï<ðñ+ò
“”
ùú
•–
> [email protected]/[email protected]
Š9‹Œ9Ž
÷Vø
G HI J K L M N O P Q
D9
DIOTEC ELECTRONICS CORP.
Data Sheet No. SEDR-3000-2B
18020 Hobart Blvd., Unit B
Gardena, CA 90248 U.S.A
Tel.: (310) 767-1052 Fax: (310) 767-7958
30 AMP ULTRAFAST RECOVERY DIODES
RATING & CHARACTERISTIC CURVES FOR SERIES UFR3001C - UFR3005C
ù@ú;û
ü@ý;ý
þDÿ
Ò^ÓÔÕ ÔÖ:Õ ×ÓjØÙÚkÛ ÙÚÜÝJÖ:Õ ×ÓwÞß
ØÚÔ
ÅbÆÇÈÊÉJÈ
Ë$ÌÈ
Í ÆÎ:ÏÍ ÈÐ&Ñ Å
FIGURE 1. FORWARD CURRENT DERATING CURVE
ô
õ:ö
àbá
â$ãäåæçèêéëì äíîïðñwò^ó
÷:ø;ø
FIGURE 2. MAXIMUM NON-REPETITIVE SURGE CURRENT
100
‹
‘ Œ^ŽD;w’ 
!""#%$& !""'$
10
“
˜ ”•;–w™ —
1.0
NOTE 2
0.1
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
û üýþ ÿüþ ÿüý ]ÿ
þ ÿ
þ ý
0
1.2
š@›
40
œ;Ÿž@ 8:9;9=<:>@?BADCFE
"! #$!
%&"'
(*)+ !,
FIGURE 3. TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
FIGURE 4. TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
À;Á;Á
NOTE 3
½@¾F¿
NOTES
´:µ;¶
GDHJIKL MNLOQP*[email protected]
VWJXY Z[]\^R_Y`\ba cde R]f^ge h\ba cRjikglR
·:¸;¹
G mInp
ƒ o]mqr‰ ONWs^te uRjiva [email protected]Š \^R_WJmY xz{MNtS |wO"|
_e R
G ZIn}
„ owmqr‰ O~W`ho$H&Pf W`€ …‡† ˆ o]qxw[€s‚Ds
º;»
¼
ÂFÃ Ä
¯
°:±
¡^¢£¢
¤ ¥¢j¦§¨ © ª«
¢¬­ ¦§¨ © ¥®
²:³;³
FIGURE 5. TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
D10
- ./ 0 1 2 3 4 5 6 7