ETC CD8106GB

华晶双极电路
CD8106GB
1.5V 双通道耳机驱动电路
1. 概述与特点
CD8106GB 是一块 1.5V 双通道耳机驱动电路 适用于带立体声耳机的收音机和收录机 具有
低功耗和高输出功率能力 其特点如下
输入输出无需电容耦合
无需自举电容
内置静音功能
采用矩阵驱动方式而具备高功率输出能力
模式
PO(1)=14mW/ch Typ.
VIN
PO(2)=5.5mW/ch Typ.
VIN
R
=-VIN
PO(3)=10.5mW/ch Typ.
VIN
R
=0 或 VIN
VCC=1.5V RL=32
R
=VIN
L
L
模式
L
=0 模式
f=1kHz THD=10%
工作电压范围 0.9 ~5.0V Ta=25
封装形式 SOP16
2. 功能框图与引脚说明
2.1 功能框图
16
15
14
13
a
放大
12
11
b
放大
10
9
c
放大
矩阵
反馈
放大
1
L
放大
2
偏置
静音
3
4
5
6
R
放大
反馈
放大
8
7
无锡华晶微电子股份有限公司
地址 江苏省无锡市梁溪路 14 号
电话
0510 5807123-5542
第 1 页 共 8 页
传真
0510 5803016
华晶双极电路
CD8106GB
2.2 引脚说明
引脚
1
2
3
4
5
6
7
8
符 号
INL
NFL
MUTE
VCC
BIAS
GNDPRE
NFR
INR
功 能
输入 L
反馈 L
静音
电源
偏置
前置地
反馈 R
输入 R
引脚
9
10
11
12
13
14
15
16
符 号
PHCOM
OUTc
GNDPW
OUTb
VCC
PHCOM
OUTa
PHCOM
功 能
相位补偿
输出 C
功率地
输出 B
电源
相位补偿
输出 A
相位补偿
3. 电特性
3.1 极限参数
除非另有规定 Tamb= 25
参 数 名 称
电源电压
输出电流
功耗
工作环境温度
贮存温度
符 号
VCC
IO(peak)
PD
Tamb
Tstg
注 25 以上时 温度每升高 1
额 定 值
5
160
350
-25~75
-55~150
单 位
V
mA
mW
功耗额定值减少 2.8 mW
3.2 电特性
除非另有规定 Tamb= 25
参 数 名 称
静态电流
输入阻抗
电压增益
通道平衡
输出功率
失真度
VCC= 1.5V f=1kHz Rg=620 , RL=32
符 号
ICCQ
RIN
AV
AV
PO
1
PO
2
PO
3
THD
1
THD
2
THD
3
输出噪声
串音
VNO
C.T.
纹波抑制比
R.R.
静音衰减
ATT
测 试 条 件
VIN=0
VIN= 50dBV
VIN(R)=VIN(L)
VIN(R)=VIN(L)
THD=10%
VIN(R)= VIN(L)
THD=10%
VIN(R)=0 或 VIN(L)=0
THD=10%
PO(L)=PO(R)=1mW
VIN(R)=VIN(L)
PO(L)=PO(R)=1mW
VIN(R)= VIN(L)
VIN(R)=0 或 VIN(L)=0
Po=1mW
B.W.=20Hz~20kHz
VO= 10dBV
VR= 30dBV
f=100Hz
VMUTE=1.5V
第 2 页 共 8 页
规 范 值
最小
典型
最大
6
8.4
50
30
33
36
0
1.3
11
单 位
mA
k
dB
dB
14
5.5
mW
10.5
0.4
1.0
2.5
%
0.9
0.15
32
0.3
mVrms
dB
35
dB
60
dB
华晶双极电路
CD8106GB
4. 特性曲线
ICCQ -Vcc
Vo-Vcc
R L =32
输出失调电压 Vo(mA)
静态电流I CCQ (mA)
10
8
6
4
2
80 R L =32
40
0
-40
-80
0
0
1
2
3
4
5
0
6
3
4
电源电压Vcc(V)
Av-Vcc
RR-Vcc
20
纹波抑制比RR (dB)
电压增益 Av(dB)
2
电源电压Vcc(V)
50
40
30
20
R L =32
f=1kHz
Vin=-50dBV
10
1
2
3
4
5
0
Vr=-30dBv
-10
-20
-30
6
电源电压Vcc(V)
0
1
2
3
4
5
电源电压Vcc(V)
RR - fr
30
20
Vcc=1.5V
R L =32
(dB)
40
20
纹波抑制比 RR
Av - f
50
10
0
Vcc=1.5V
Vr=-30dBV
R L =32
Rg=620
10
-10
-20
-30
-40
Vin=-50dBV
-50
0
0.03 0.1 0.3 1
3
10
6
R L =12
fr=100Hz
Rg=620
10
-50
0
5
-40
0
电压增益 Av (dB)
1
30 100
频率 f (kHz)
0.03 0.1
0.3 1
3
频率 f (kHz)
第 3 页 共 8 页
10
30
6
华晶双极电路
CD8106GB
CT - Po
CT - f
0
Vcc=1.5V
R L =32
-10
f=1kHz
Rg=620
-20
dB)
Vcc=1.5V
-10 R L =32
Vo=-10dBV
Rg=620
-20
L
-30
R
R
L
L
R
串音CT
串音CT
dB)
0
-30
L
R
-40
3
0.03 0.1 0.3 1
10
-50
0.1
30
f (kHz)
THD - Po
100
Vcc=1.5V
50 R =32
L
30
INPUT L=R
OUTPUT L
10
5
3
f=10kHz
1
0.5 100kHz
0.3
1kHz
0.1 0.3 0.5 1
0.3
1
3
5
0.1
10 20
0.1 0.3 0.5 1
10
10 20
Vcc=1.5V
R L =32
8
100kHz
1kHz
10kHz
0.1 0.3 0.5 1
5
ICCQ - Ta
静态电流ICCQ(mA)
1
0.5
0.3
3
输出功率 Po (mW)
THD - Po
100
Vcc=1.5V
50 R =32
30 L
INPUT L(R=0)
OUTPUT L
10
5
3
10 20
3
THD - Po
100
Vcc=1.5V
50 R =32
L
30
INPUT L=-R
f=10kHz
OUTPUT L
10
5
3
100kHz
1kHz
1
0.5
0.3
输出功率 Po (mW)
失真 THD (%)
L
输出功率 Po (mW)
失真 THD (%)
失真 THD (%)
频率
0.1
R
R
-40
-50
0.1
L
3
5
10 20
6
4
2
0
-40
输出功率 Po (mW)
-20
0
20
40
环境温度 Ta (
第 4 页 共 8 页
60
)
80
华晶双极电路
CD8106GB
5. 应用线路与应用说明
5.1 应用线路图
4.7
0.1uF 1000pF
RL(32
)
) 4.7
3.3
100pF
330pF
RL(32
0.1uF
1000pF
4.7
330pF
0.1uF
0.47uF
220uF
Vcc
+
16
15
14
13
12
11
10
9
6
7
8
CD8106GB
2
1
IN(L)
3
4
5
10uF +
+
22uF +
MUTE
22uF
IN(R)
5.2 矩阵驱动方法简述
通常 BTL 电路能在低电压状态下获得足够大功率 但它不能用于一个有公共输出端的耳机
驱动电路 特别是 1.5V 供电电路
一种叫“矩阵驱动模式”的 BTL 电路 它能用于一个公共输
出端 原理如图 1 所示 音频输入信号加在 L/R 端口 经矩阵转换器输出如下
Va=L
R
Vb=
Vc=R
矩阵比率
L R 输入信号
如图 2 所示 L/R 负载输出信号如下
VL=Va Vb= 1+
L
VR=Vc Vb= 1+
R
因此 两通道输出信号互不干扰
它的增益是单个放大器的 1+
倍 然而 它的最大不失真输出由 a b c 三路的削波
点决定 因此 最有效点由下面输入状态决定 若输入状态为
最有效
模式
模式 则当
时 系统
值为零 单端输入模式 只有 或 输入
通常认为实际音频源大多数是同相的 它的低频部份最容易导致削波产生 因此在这里 为 1/3
在 L=R 模式 增益是单个放大器的 2 倍 在单端输入模式为 4/3 倍 在 L=
个放大器相同
第 5 页 共 8 页
模式 增益与单
华晶双极电路
CD8106GB
Vo(V)
L=R
2Vo
L
VL
b RL
矩阵
L=0或R=0
4/3Vo
Vo
a
L=-R
c RL VR
R
Vin (V)
图
图
1
2
5.3 使用说明
5.3.1 输入级
由 PNP 输入差分放大器构成输入级 因此不需要耦合电容 图 3 ,其输入阻抗由内部电阻
决定
51k
NF
2/7
L
IN
10uF
1/8
51K
a
1
+
矩阵
R
图
A1
A2
c RL
1
图
3
b RL
4
5.3.2 矩阵转换器
矩阵比率由放大器 A1 A2 决定 如图 4 所示 每一个输出电流有一个比率系数 1
由 A1
A2 形成 矩阵输出前面已提到过
a
b
c R
这些信号加到 a b c 驱动器
5.3.3 静音功能
当 脚 静音 接 Vcc 如图 5 所示 Q1
电路被关闭 由于有 RC 延时电路 当 脚断开
Q2 Q3 均导通 因此 脚直流电压下降 功放输入
脚直流电压不能立即上升
开电源时 抑制 噗 声的工作原理一样
第 6 页 共 8 页
噗 声被抑制 打
华晶双极电路
CD8106GB
ON
K
L
Vcc
13
静音
+
A1
-
3
R 30K
至偏置
10K
I1
至功放部分
Q1
Q2
K(Va-Vb)
+
Q3
R
+
Q13
A2
-
3.6K
I2
+
5
图
5
C
+
K(Vc-Vb)
K: 常数
10uF
图 6
5.3.4 直流反馈电路
如图 6 所示
在这个系统中 输出负载直接连到输出端 因此 为了减小输出直流失调电压
本系统运用内置直流反馈电路 其电流值与两输出端直流电压差大小成正比
I1 = k Va Vb
I2 = k Vc
b
I1 I2 被反馈到矩阵转换器 直流失调电压得到抑制
5.3.5 增益 AV
如图 7 所示 增益 AV 由下式得到
AV=20log 4R2/R1
R1=1.6k , R2=19k
因此 AV=34dB Typ.
注 内部电阻被修改则增益改变 在电路前加衰减器 增益也能改变
19k
IN
1/8
R2
+
+
CNF
2/7
1.6K
10/15
-
R1
直流反馈
图
第 7 页 共 8 页
7
华晶双极电路
CD8106GB
6. 外形尺寸
第 8 页 共 8 页