Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
Digitale geluidsniveaumeter
Model 407730
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech 407730 digitale geluidsniveaumeter. De 407730
meet en geeft geluidsdrukniveau's in dB weer van 40 tot 130dB. De functies die de gebruiker kan
instellen zijn de frequentieweging (‘A' en ‘C’), de reactietijd (snel en traag), Max hold en Max/min
registratie. Het correct gebruik van deze meter zal jarenlang een betrouwbare service leveren.
Meterbeschrijving
1.
Microfoon
2.
LCD display
3.
ON-OFF knop
4.
A/C wegingskeuzeknop
5.
Min/Max registratieknop
6.
Bereikkeuzeknop
7.
F/S reactiekeuzeknop
8.
Max hold-keuzeknop
9.
Kalibratie-afstelling
11
1
2
10. AC analoge uitgangscontact
9
11. Windscherm
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Registratiesymbool
Automatisch of manueel bereik
Bereikindicator
Balkgrafiek
A of C weging
Lage batterijsymbool
Max niveau-indicator
Hold-indicator
Min-indicator
Snelle of trage weging
dB weergave
4
6
10
7
5
8
7
8
10
9
1
2
REC MAX HOLD MIN FAST SLOW
MANU
3
4
A
C
dB
SPL
40
+0
2
6
AUTO
+10
+20
5
11
+30
407730-EU-NL-V1.7-5/12
Werking
1. Zet de meter aan door op de
powerknop te drukken De meter start met het weergeven van g
eluidsniveaumetingen. Als de LCD niet wordt ingeschakeld, controleer de 9V batterij dat zich in h
et batterijcompartiment achteraan de meter bevindt.
2. Houd de meter uit de buurt van het lichaam.
3. Bekijk de meting op het display van de meter. Als de meter in de auto-bereikmodus is kan het
display kort “HI" of "LO” weergeven, dit wanneer het geluidsniveau zich boven of onder het huidig
geselecteerd bereik bevindt. De meter zal indien nodig het bereik wijzigen om het dB-niveau weer
te geven.
'A' en ‘C’ frequentieweging
Druk op de ‘A/C’ knop om ‘A’ of ‘C’ frequentieweging te selecteren.
Als de ‘A’ weging wordt geselecteerd is de frequentiereactie van de meter vergelijkbaar met de
reactie van het menselijk oor. De ‘A’ weging wordt vaak gebruikt voor programma's van omgevingsen afluistergesprekken zoals gereglementeerde testen van het agentschap voor de veiligheid en de
gezondheid op het werk en de wetshandhaving voor geluid. De ‘C’ weging is een veel vlakkere
reactie en is geschikt voor de analyse van het geluidsniveau van machines, motoren, enz. Het “A” of
“C” symbool verschijnt in het display.
De meeste geluidsmetingen worden uitgevoerd met behulp van de 'A' weging en de TRAGE reactie.
‘SNELLE' en 'TRAGE’ reactietijd
Gebruik de ‘F/S’ knop om een SNELLE (125 ms) of een TRAGE (1 seconde) reactietijd te
selecteren. Selecteer SNEL (FAST) om geluidspieken en geluiden die zich snel voordoen op te
vangen. Selecteer de TRAGE (SLOW) reactie om een geluidsbron af te luisteren dat een consistent
geluidsniveau voortbrengt of om het gemiddelde te nemen van snel wijzigende niveaus. Het “FAST”
of “SLOW” symbool verschijnt in het display.
Selecteer de trage reactie voor de meeste aanwendingen.
Automatisch of manueel bereik
De meter wordt ingeschakeld in de auto-bereikmodus en "AUTO" verschijnt in het display. In deze
modus zal de meter automatisch het beste bereik selecteren voor het te meten geluidsniveau. Als
het gemeten dB-niveau het bereik van de meter of het bereik van een gekozen bereik overschrijdt
verschijnt "HI" in het display. Als het gemeten dB-niveau lager is dan het gekozen bereik verschijnt
“LO” in het display.
1. Druk op de RNG knop om het bereik manueel te selecteren, “MANU” verschijnt in het display. De
vier bereiken zijn: 40-70, 60-90, 80-110 en 100-130. Druk op de RNG knop om de bereiken te
doorlopen.
2. Druk en houd de RNG knop gedurende 2 seconden ingedrukt om de manuele bereikmodus te
verlaten.
MAX HOLD
In deze modus update de meter enkel de LCD wanneer een hogere meting wordt waargenomen
dan de meting die momenteel op het display wordt weergegeven.
1. Druk op de MAX HOLD knop om de Max hold-modus te openen. Het “MAX HOLD” symbool
verschijnt in het display.
2. Druk nogmaals op de MAX HOLD knop om deze modus te verlaten.
3
407730-EU-NL-V1.7-5/12
MAX/MIN registratie
In deze modus registreert de meter de maximum- en minimummetingen en slaat deze in het
geheugen op.
1. Druk op de REC knop om de RECORD modus te openen. Het “REC” symbool verschijnt in het
display.
2. Druk nogmaals op de REC knop om de geregistreerde minimumwaarde weer te geven sinds
deze modus werd geopend. Het “MIN” symbool verschijnt in het display. De meter registreert niet
gedurende deze periode.
3. Druk nogmaals op de REC knop om de geregistreerde maximumwaarde weer te geven sinds
deze modus werd geopend. Het “MAX” symbool verschijnt in het display. De meter registreert
niet gedurende deze periode.
4. Druk nogmaals op de REC knop om het huidige dB-niveau weer te geven en doe verder met
registreren.
5. Druk en houd de REC knop ingedrukt totdat het “REC” symbool verdwijnt en de modus wordt
verlaten.
Automatische uitschakeling
De meter wordt automatisch uitgeschakeld na een werking van 20 minuten. Om deze functie uit te
schakelen:
1. Met de meter UIT, druk tegelijkertijd op de
en MAX HOLD knop.
2.
verschijnt in het display.
3. Laat de
knop los en laat dan de MAX HOLD knop los.
4. De meter blijft ingeschakeld totdat op de powerknop wordt gedrukt.
Kalibratie
Om de meter te kalibreren is een extern kalibratietoestel nodig, zoals de Extech 407744 of the
Extech 407766, en een smalle schroevendraaier.
1. Zet de meter AAN.
2. Selecteer het 80 tot 110db bereik.
3. Selecteer ‘A' weging en ‘TRAGE' reactie.
4. Plaats de microfoon in het kalibratietoestel. Stel het kalibratietoestel in op een uitvoer van 1kHZ
sinusgolf @ 94dB.
5. Stel de kalibratie-potentiometer in voor een weergave zo dicht mogelijk bij de uitvoer van het
kalibratietoestel.
Vervanging van de batterij
Als het
lage batterijsymbool verschijnt, draai de schroef van het batterijcompartiment
achteraan de meter los en vervang de 4 AAA batterijen.
Sie, als der Endverbraucher, sind gesetzlich (EU Batterie Verordnung) gebunden, alle
gebrauchten Batterien zurückzukehren, ist Verfügung im Haushaltmüll verboten! Sie
können Ihre gebrauchten Batterien / Speicher an Sammlungspunkten in Ihrer
Gemeinschaft übergeben oder wohin auch immer Batterien / Speicher sind verkauft!
Verfügung: Folgen Sie den gültigen gesetzlichen Bedingungen in Rücksicht der Verfügung
der Vorrichtung am Ende seines Lebenszyklus
Statiefring
Een camera-statiefring bevindt zich aan de achterzijde van de meter voor een verhoogde stabiliteit
en de eliminatie van weerkaatsingen veroorzaakt door het lichaam.
4
407730-EU-NL-V1.7-5/12
Opmerkingen over metingen
1.
Wind die in de microfoon blaast verhoogt de geluidsmeting. Gebruik indien nodig het
meegeleverde windscherm om de microfoon af te dekken.
2.
Kalibreer indien nodig het toestel voor elk gebruik. Doe dit vooral als u de meter voor een
lange periode niet hebt gebruikt.
3.
Gebruik of berg het toestel niet op in ruimten met een hoge temperatuur of hoge
vochtigheidsgraad.
4.
Houd de meter en microfoon droog.
5.
Vermijd hevige trillingen.
6.
Verwijder de batterij als u de meter voor een lange periode opbergt.
Technische beschrijving
Display
LCD met balkgrafiek
Microfoon
10mm (0,5”) Electret condensor
Bandbreedte van meting
300Hz tot 8KHz
Bereik van meting
40 tot 130dB (A weging), 45 tot 130dB (C weging)
Frequentieweging
'A' en ‘C’ (selecteerbaar)
Nauwkeurigheid /
Resolutie
± 2dB @1kHz (onder referentievoorwaarden) / 0,1dB
Reactietijd
Snel: 125 milliseconden / Traag: 1 seconde
Kalibratiebron
1KHz sinusgolf @ 94 of 114dB
AC uitgang
0,707Vrms op werkelijke schaal
Vermogen
4 AAA batterijen
Levensduur batterij
30 uren (over het algemeen); de lage batterij-indicator
waarschuwt de gebruiker
Automatische uitschakeling
Na circa 20 minuten
Bedrijfstemperatuur
0 tot 50 C (32 tot 122 F)
Bedrijfsvochtigheid
10 tot 90% RH
Opslagtemperatuur
-20 tot 60 C (-4 tot 140 F)
Afmetingen/gewicht
230 x 57 x 44mm (9 x 2,3 x 1,7”) / 172g (6oz)
o
o
o
o
Kopierecht © 2012 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)
Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.
www.extech.com
5
407730-EU-NL-V1.7-5/12