HONGFA HF9311

6/84*>7D3 1=C>?/8 1/: 6756 273831?=71
>?=3:5?6 63=93?71/88C >3/832 =38/C
64-,++
D[Wjkh[i
y
y
y
y
y
y
B_[b[Yjh_Y ijh[d]j^ YWd X[ 5644 Sh2c2i
JeWZ YWd X[ 9? 6<SZ2Y2
F_]^ fkh[ d_jhe][d fhej[Yj_ed
F_]^ WcX_[dj Wffb_YWX_b_jo
?bb c[jWb m[bZ[Z YedijhkYj_ed
F[hc[j_YWbbo m[bZ[Z WdZ cWha[Z Xo bWi[h
Aed\ehc je [email protected]?16446 . Cgk_lWb[dj je KGJ1O19;9;/
/9073:? /2/<?/0787?C
z
?cX_[dj EhWZ[
?cX_[dj Q[cf[hWjkh[
W:9
{
W:9
je <9
Fkc_Z_jo
je 569
=<,0 84
Jem ?_h Nh[iikh[
Dh[gk[dYo OWj_d]i
S_XhWj_ed
O[i_ijWdY[
?YY[b[hWj_ed
P^eYa O[i_ijWdY[
9<297aNW
828INW
54Fp je 6444Fp
54Fp je 7444Fp
5=:c3i6
6=8c3i6
;79c3i
=<4c3i6
6
OWdZec S_XhWj_ed
84.c3i6/63Fp
?YY[b[hWj_ed
8=4c3i6
Gcfb[c[djWj_ed PjWdZWhZ
[email protected]?16446 .KGJ1O19;9;/
1;:?/1? 2/?/
?hhWd][c[dj
6 Dehc A
EebZ fbWj[Z ^WhZ[d[Z i_bl[h Wbbeo
AedjWYj KWj[h_Wb
AedjWYj
O[i_ijWdY[.cWn2/
Gd_j_Wb
94c
?\j[h J_\[
544c
1ONSEGS =ESKNJR
?cX_[dj EhWZ[
z
{
AedjWYj JeWZ
Qof[
Cb[Yjh_YWb J_\[ .c_d2/
9? 6<SZ2Y2
O[i_ij_l[
5 n 549 MNP
9? 6<SZ2Y2
O[i_ij_l[
5 n 549 MNP
Jem J[l[b
5 n 549 MNP
94r? 94cSZ2Y2
><317471/?7;:
z
?cX_[dj EhWZ[
GdikbWj_ed O[i_ijWdY[ .c_d2/
{
5444K .Wj 944SZ2Y2/
54444K .Wj 944SZ2Y2/
@[jm[[d ef[d YedjWYji
B_[b[Yjh_Y
Pjh[d]j^ c_d2
944Sh2c2i2
944Sh2c2i2
@[jm[[d YedjWYji - Ye_b
5644Sh2c2i2
5644Sh2c2i2
.LehcWb YedZ_j_ed/
@[jm[[d YedjWYji - Yel[h
5644Sh2c2i2
@[jm[[d YedjWYji i[ji
5644Sh2c2i2
5644Sh2c2i2
5644Sh2c2i2
@[jm[[d Ye_b - Yel[h
5644Sh2c2i2
944Sh2c2i2
B_[b[Yjh_Y Pjh[d]j^ c_d2
.Jem W_h fh[iikh[ YedZ_j_ed/
744Sh2c2i2
794Sh2c2i2
J[WaW][ OWj[
5 NWuYc 3i
5 n 54 NWuYc 3i
FMLED? OCJ?V
GPM=445xGPM3QP5:=8= xGPM58445x MFP?P5<445 ACOQGDGCB
644; O[l2 5244
7
|7
7
67
><317471/?7;:
z
?cX_[dj EhWZ[
{
Mf[hWj[ Q_c[ .cWn2/
:ci
8ci
O[b[Wi[ Q_c[ .cWn2/
P[[ +Kekdj_d] ijob[i+ X[bem
Kekdj_d] Pjob[
Q[hc_dWbi
[email protected] PebZ[h
Teha Nei_j_ed
?do fei_j_ed
57]
T[_]^j
1;78 2/?/
Lehc_dWb Ae_b Nem[h
526 T
1OKL AIQRKON
Ae_ SebjW][
SZ2Y2
69
Bhef1ekj
SebjW][
c_d
826
628
4265
74
925
62=
4269
:<
;2;
827
427<
Bhef1ekj
SebjW][
c_d
Ae_b
O[i_ijWdY[
.5 54,/
724
52:9
426=
65
;29
72:
6244
4279
552<
928
7244
4296
KWn
449
:24
44:
44=
N_Ya1kf
SebjW][
cWn
je 569
FebZ
SebjW][
cWn
FebZ
SebjW][
cWn
Lec_dWb
N_Ya1kf
SebjW][
cWn
W:9
456
5924
;27
8244
42;4
569
5429
92<
4294
468
6<2<
582<
;294
5264
8<4
642<
552:
42=4
46;
7624
5:24
<294
5294
:44
6629
5824
5244
:OSIR. T[ YWd e\\[h cWdo a_dZi e\ e\ Ye_b lebjW][ kdZ[h j^[ h[gk_h[c[dj e\ ki[hi2
;=23=7:5 7:4;=9/?7;:
FD=755
1456
?UPI
1OKL AOLSEJI
90 :0 =0 560 680 6;SZ2Y2
9OTNSKNJ >SULIR
40 50 60 7 .P[[ + Kekdj_d] ijob[i + X[bem/
?IQMKNELR
50 70 8 .P[[ + Q[hc_dWb ijob[i + X[bem/
/MFKINS 5QEHI
zx{
68
4
5
z
;@?87:3 2793:>7;:>~B7=7:5 27/5=/9 /:2 <1 0;/=2 8/C;@?
Kekdj_d] ijob[ 4
Rd_j> cc
Kekdj_d] ijob[ 5
642:cWn
5529cWn
5529cWn
642:cWn
?
? Z_h[Yj_ed
B_\\[h[dj Yebekh X[WZ
7
5429cWn
729
924<
5429cWn
924<
7n924<
6;29
79cWn
Kekdj_d] ijob[ 6
Kekdj_d] ijob[ 7
6;29
642:cWn2
7
:29
7
5529cWn
5529cWn
642:cWn
729
?
? Z_h[Yj_ed
5429cWn
7
B_\\[h[dj Yebekh X[WZ
5429cWn
729
6;29
79cWn
Q[hc_dWb ijob[ 5
79cWn2
Q[hc_dWb ijob[ 7
Q[hc_dWb ijob[ 8
T_h_d] B_W]hWc
<1s42<
9cWn
9
;9c_d
<1s42<
<1s42<
[email protected] l_[m/
B_iYbW_c[h
Q^_i ZWjWi^[[j _i \eh j^[ Ykijec[hit h[\[h[dY[2 ?bb j^[ if[Y_\_YWj_edi Wh[ ikX`[Yj je Y^Wd][ m_j^ekj dej_Y[2
T[ YekbZ dej [lWbkWj[ Wbb j^[ f[h\ehcWdY[ WdZ Wbb j^[ fWhWc[j[hi \eh [l[ho feii_Xb[ Wffb_YWj_ed2 Q^ki j^[ ki[h i^ekbZ X[ _d W h_]^j fei_j_ed je
Y^eei[ j^[ ik_jWXb[ fheZkYj \eh j^[_h emd Wffb_YWj_ed2 G\ j^[h[ _i Wdo gk[ho0 fb[Wi[ YedjWYj Fed]\W \eh j^[ j[Y^d_YWb i[hl_Y[2 Fem[l[h0 _j _i j^[
ki[hti h[ifedi_X_b_jo je Z[j[hc_d[ m^_Y^ fheZkYj i^ekbZ X[ ki[Z edbo2
q U_Wc[d Fed]\W Cb[YjheWYekij_Y Ae20 JjZ2 ?bb h_]^ji e\ Fed]\W Wh[ h[i[hl[Z2
69