SEMIKRON KBPC5006F

KBPC 5000F ... KBPC 5012F
68
Square bridge
Silicon-Bridge Rectifiers
DE+ @
DE+ 5 @
DE+ @
DE+ F @
DE+ @
DE+ / @
DE+ 5 @
9
B
'C7#
'
"
1
5F
/
F
1
CB $
B B
'CC7
'
5
F
/
5
DE+ 5 @
/
5
6 G -, Absolute Maximum Ratings
Symbol Conditions
Values
Units
(@C7
CB $ , H * 5 I5<
J
9
KBPC 5000F ... KBPC 5012F
(K
C L 5 /
9K
Forward Current: 50 A
(@#7
+$ , I - .,B
F
9
(@9'
7 B , &
9
(@9'
7 B , &
9
(@9'
7 ,- 9
(@9'
7 ,- F
9
C-9
6- M
& 5<
Reverse Voltage: 50 to 1200 V
Publish Data
Features
!""
# $% &$
'(#) * '
Mechanical Data
+ ,- .&
/
0 / 0 1" 23
4- 5/ 6% & (! /..
7
% 8
9& : ;7 <% ;= 5 >< ?
@ . 8
69 G C.
69 G 5<
.
69 G 5<
C.
6 G 5 <
.
6 G 5 <
C-
6- M
6M
6
5<
DN4
5
DN4
) M
. O 5
#
. O 5
Characteristics
Symbol Conditions
'@
7 , B
(C
7 $ Q
68 M
6 G -, Values
Units
55
'
P9
6M G H (@ G 9
6M G H 'C G 'CC7
@
' 7I
Dimensions in mm
1
26-10-2004 SCT
© by SEMIKRON
KBPC 5000F ... KBPC 5012F
Fig. 1 : Forward characteristics (typical values)
2
Fig. 2 : Rated forward current vs. ambient temperature
26-10-2004 SCT
© by SEMIKRON