ETC MAXQ3180

19-4674; Rev 2; 8/09
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
``````````````````````````````````` ᄂቶ
NBYR4291ဵᓜ፿ࡼ࢟໮‫ݬ‬ၫ‫ހ‬೟༄࣡Lj჈‫݀ૹݧ‬ଐႯࣶ
ሤঌᏲࡼࣶሤ࢟ኹĂ࢟ഗĂ৖ൈĂ࢟ถĂጲૺ໚჈ࣶᒬ
ଐ೟‫ݬ‬ၫਜ਼৖ൈອᒠ‫ݬ‬ၫăᅪ‫ݝ‬ᓍࠀಯ໭ᄰਭຢดࠈቲ
ᅪ࿸୻ా)TQJ UN*ᔐሣ߲ࣗଐႯஉਫLjથᄰਭকᔐሣ౶࣪
NBYR4291஠ቲ๼ᒙLj݀ପ‫ހ‬໚৔ᔫᓨზă
♦ ରྏ᎖4ሤ04ሣĂ4ሤ05ሣૺ໚჈4ሤ๼ᒙ
NBYR4291‫ݧ‬፿ૹ߅BED஠ቲ࢟ኹਜ਼࢟ഗ‫ހ‬೟Ljᔢࣶభ‫ހ‬
೟8ৈᅪ‫ތݝ‬ॊቧ੓࣪Lj࢒9ৈ‫ތ‬ॊቧ੓࣪፿᎖‫ހ‬೟਌በ
ᆨࣞăด‫ݝ‬हࡍ໭ᔈࣅࢯᑳ࢟ഗᄰࡸᐐፄLjጲ‫ޡݗ‬ቃ࢟
ഗᄰࡸቧ੓࢟ຳă
♦ ഃሤ࢟ഗ‫ހ‬೟
♦ ‫ހ‬೟ඛሤૺ4ሤᎌ৖৖ൈਜ਼࢟ถ)lXi*Ljᑵሶਜ਼नሶ
♦ ‫ހ‬೟ඛሤૺ4ሤᇄ৖৖ൈਜ਼࢟ถLjᑵሶਜ਼नሶ
♦ ‫ހ‬೟ඛሤૺ4ሤ၁Ᏼ৖ൈਜ਼࢟ถ
♦ ࢟ᆀຫൈ)I{*
♦ ৖ൈፐၫ
♦ ࢟ኹဦ೟୯ࣞ
♦ ሤኔᒎာ
``````````````````````````````````` ።፿
♦ ሤ࢟ኹࣀပଶ‫ހ‬
♦ ࢟ኹਜ਼࢟ഗቕ݆‫ހ‬೟
4ሤࣶ৖ถ࢟‫ܭ‬
♦ ૥݆ਜ਼ᔐ৖ൈૺ࢟ถ
♦ ೝവ൴ߡၒ߲ǖభ๼ᒙᎌ৖৖ൈĂᇄ৖৖ൈਜ਼၁Ᏼ৖ൈ
♦ భ‫߈ܠ‬൴ߡ౑ࣞ
`````````````````````````````````````````````````` ࢾ৪ቧᇦ
PART
TEMP RANGE
PIN-PACKAGE
MAXQ3180-RAN+
-40°C to +85°C
28 TSSOP
+‫ܭ‬ာᇄ໺)Qc*0९੝SpIT‫ܪ‬ᓰࡼॖᓤă
♦ భ‫߈ܠ‬༅ࣅጴᒜ࢟ഗඡሢ
♦ భ‫ޟܭ࢟߈ܠ‬ၫ
♦ భ‫߈ܠ‬་ኹਜ਼ਭኹଶ‫ހ‬ඡሢ
♦ భ‫߈ܠ‬ਭഗଶ‫ހ‬ඡሢ
♦ భଐႯ඗ᎌ࢟ኹቧ੓ဟࡼ‫ڔ‬ဟၫ
፛୭๼ᒙਜ਼࢜ቯ።፿࢟വᏴၫ௣ᓾ೯ࡼᔢઁ৊߲ă
♦ ຢ࿟ၫᔊᆨࣞࠅঢ໭
♦ றමࡼด‫࢟ݝ‬ኹ૥ᓰ3/159W! )41qqn0°DLj࢜ቯᒋ*Lj
ᑽߒᅪ‫࢟ݝ‬ኹ૥ᓰၒྜྷ
♦ ᑽߒྟୈቅ‫ܭ‬
♦ ࣶࡉ4࢛ࡼࣶ࢛ቅᓰLj‫ࠅޡݗ‬ঢ໭ࡼऻሣቶ
♦ ࢟Ꮞပ቉ଶ‫ހ‬
♦ ၷሶআᆡၒྜྷ0ၒ߲
♦ TQJରྏࠈቲ୻ాLjᄋ৙ᒦࣥ༿ཇ)JSR*ၒ߲
♦ 4/4W࡝࢟Ꮞ৙࢟Ljࢅ৖੒)࢜ቯᒋᆐ46nX*
NBYRဵNbyjn! Joufhsbufe! Qspevdut-! Jod/ࡼᓖ‫ݿ‬࿜‫ܪ‬ă
TQJဵNpupspmb-! Jod/ࡼ࿜‫ܪ‬ă
ᓖፀǖক໭ୈ෭ቋ‫ࡼ۾ۈ‬ਖৃభถᎧख‫ࡼݚ‬ਖৃ‫ݙ‬ᄴLj્ጲకᇙ‫ࡼܭ‬ተါ৊߲ăᄰਭ‫ݙ‬ᄴሾ၉དྷࡸభถᄴဟ૝ࡻ໭ୈࡼࣶৈ‫۾ۈ‬ă
Ꮇ೫ஊ໭ୈకᇙ‫ܭ‬ቧᇦLj༿࢛ૣǖdijob/nbyjn.jd/dpn0fssbubă
________________________________________________________________ Maxim Integrated Products
1
‫۾‬ᆪဵ፞ᆪၫ௣ᓾ೯ࡼፉᆪLjᆪᒦభถࡀᏴडፉ࿟ࡼ‫ݙ‬ᓰཀྵ૞ࡇᇙăྙኊ஠ጙ‫ݛ‬ཀྵཱྀLj༿Ᏼิࡼ࿸ଐᒦ‫ݬ‬ఠ፞ᆪᓾ೯ă
ᎌਈଥৃĂ৙ૡૺࢿ৪ቧᇦLj༿ೊ൥Nbyjn዇ᒴሾ၉ᒦቦǖ21911!963!235:!)۱ᒦਪཌ*Lj21911!263!235:!)ฉᒦਪཌ*Lj
૞षᆰNbyjnࡼᒦᆪᆀᐶǖdijob/nbyjn.jd/dpnă
NBYR4291
``````````````````````````````````` গၤ
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
෹ഺ
Bctpmvuf! Nbyjnvn! Sbujoht ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /21
Nfufsjoh! Tqfdjgjdbujpot ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /21
Fmfdusjdbm! Dibsbdufsjtujdt ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /21
TQJ࠭૦ෝါဟኔ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /23
ऱౖᅄ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /24
፛୭ႁී! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /25
ሮᇼႁී! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /26
ෝผ༄࣡ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /26
ၫᔊቧ੓ࠀಯ໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /26
றම൴ߡखည໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /26
TQJᅪ࿸ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /26
৔ᔫෝါ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /26
Ꮵቲෝါ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /26
ᄫᒏෝါ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /26
আᆡᏎ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /27
ᅪ‫ݝ‬আᆡ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /27
࿟࢟আᆡ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /28
ఘඡ১আᆡ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /28
ྟୈআᆡ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /28
࢟Ꮞ৙࢟ପ၁! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /29
ဟᒩᏎ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /29
ᅪ‫ݝ‬঱ຫ஭ᄏ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /29
ᅪ‫ݝ‬঱ຫဟᒩ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /2:
ด‫ݝ‬SDᑩ࡬໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /2:
ᓍࠀಯ໭ᄰቧ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /2:
TQJᄰቧႥൈਜ਼ৃါ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /2:
TQJᄰቧ቏ፇ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /32
ᓍࠀಯ໭ྟୈ࿸ଐ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /35
଎ࡀ໭ᔝ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /36
૥᎖SBNࡼ଎ࡀ໭! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /39
ᄰ፿‫ݷ‬ᔫ଎ࡀ໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /39
ཝ௜ᓨზ଎ࡀ໭)TUBUVT*! )1y111*! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /39
‫ݷ‬ᔫෝါ଎ࡀ໭1! )PQNPEF1*! )1y112* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /3:
‫ݷ‬ᔫෝါ଎ࡀ໭2! )PQNPEF2*! )1y113* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /3:
‫ݷ‬ᔫෝါ଎ࡀ໭3! )PQNPEF3*! )1y114* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /42
2
_______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ཝ௜ᒦࣥ଎ࡀ໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /44
ᒦࣥ࿺༿‫ܪ‬ᒔ଎ࡀ໭)JSR`GMBH*! )1y115* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /44
ᒦࣥື܎଎ࡀ໭)JSR`NBTL*! )1y117*! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /45
࢟‫ܭ‬൴ߡ๼ᒙ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /46
൴ߡ๼ᒙ—DGQၒ߲)QMTDGH2*! )1y12F* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /46
൴ߡ๼ᒙ—DGRၒ߲)QMTDGH3*! )1y12G* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /47
DGQ൴ߡ౑ࣞ)QMT2`XE*! )1y131*! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /47
DGQ൴ߡᥬᒋ)UIS2*! )1y133*! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /48
DGR൴ߡ౑ࣞ)QMT3`XE*! )1y137* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /48
DGR൴ߡᥬᒋ)UIS3*! )1y139* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /49
ቅᓰ଎ࡀ໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /49
࢟ഗᐐፄLjሤY! >! B0C0D0O! )Y/J`HBJO*! )B;! 1y241-! C;! 1y32D-! D;! 1y419-! O;! 1y23F* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /49
࢟ኹᐐፄLjሤY! >! B0C0D! )Y/W`HBJO*! )B;! 1y243-! C;! 1y32F-! D;! 1y41B* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /4:
࢟ถᐐፄLjሤY! >! B0C0D! )Y/F`HBJO*! )B;! 1y245-! C;! 1y331-! D;! 1y41D*! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /4:
ሤ୯‫ޡݗ‬Ljࡍ࢟ഗपᆍLjሤY! >! B0C0D! )Y/QB1*! )B;! 1y24F-! C;! 1y33B-! D;! 1y427* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /4:
ሤ୯‫ޡݗ‬Ljᒦࢀ࢟ഗपᆍLjሤY! >! B0C0D! )Y/QB2*! )B;! 1y251-! C;! 1y33D-! D;! 1y429* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /51
ሤ୯‫ޡݗ‬Ljቃ࢟ഗपᆍLjሤY! >! B0C0D! )Y/QB3*! )B;! 1y253-! C;! 1y33F-! D;! 1y42B* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /51
ሢᒜ଎ࡀ໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /51
ਭഗ࢟ຳ)PDMWM*! )1y155* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /51
ਭኹ࢟ຳ)PWMWM*! )1y157* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /52
་ኹ࢟ຳ)VWMWM*! )1y159* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /52
༅ࣅጴᒜ࢟ຳ)OPMPBE*! )1y15B* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /52
ሤᆡᓨზ଎ࡀ໭! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /53
ᒦࣥ‫ܪ‬ᒔLjሤY! >! B0C0D! )Y/GMBHT*! )B;! 1y255-! C;! 1y341-! D;! 1y42D* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /53
ᒦࣥື܎LjሤY! >! B0C0D! )Y/NBTL*! )B;! 1y256-! C;! 1y342-! D;! 1y42E* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /54
࢟ถፅ߲‫ܪ‬ᒔLjሤY! >! B0C0D! )Y/FPWFS*! )B;! 1y257-! C;! 1y343-! D;! 1y42F* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /54
‫ހ‬೟ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /55
࢟ᆀຫൈ)MJOFGS*! )1y173* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /55
৖ൈፐၫLjሤY! >! B0C0D! )Y/QG*! )B;! 1y2D7-! C;! 1y3C3-! D;! 1y4:F* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /55
SNT࢟ኹLjሤY! >! B0C0D! )Y/WSNT*! )B;! 1y2D9-! C;! 1y3C5-! D;! 1y4B1* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /55
SNT࢟ഗLjሤY! >! B0C0D! )Y/JSNT*! )B;! 1y2DD-! C;! 1y3C9-! D;! 1y4B5*! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /56
࢟ถLjᑵሶᎌ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FBQPT*! )B;! 1y2F9-! C;! 1y3E5-! D;! 1y4D1* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /56
࢟ถLjनሶᎌ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FBOFH*! )B;! 1y2FD-! C;! 1y3E9-! D;! 1y4D5* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /57
࢟ถLjᑵሶᇄ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FSQPT*! )B;! 1y2G1-! C;! 1y3ED-! D;! 1y4D9* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /57
࢟ถLjनሶᇄ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FSOFH*! )B;! 1y2G5-! C;! 1y3F1-! D;! 1y4DD*! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /58
࢟ถLj၁ᏴLjሤY! >! B0C0D! )Y/FT*! )B;! 1y2G9-! C;! 1y3F5-! D;! 1y4E1* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /58
_______________________________________________________________________________________
3
NBYR4291
෹ഺ)ኚ*
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
෹ഺ)ኚ*
ኋผ଎ࡀ໭ᓞધᇹၫ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /59
࢟ኹ࡝ᆡᓞધᇹၫ)WPMU`DD*! )1y125* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /59
࢟ഗ࡝ᆡᓞધᇹၫ)BNQ`DD*! )1y127* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /59
৖ൈ࡝ᆡᓞધᇹၫ)QXS`DD*! )1y129* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /5:
࢟ถ࡝ᆡᓞધᇹၫ)FOS`DD*! )1y12B* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /61
ኋผ଎ࡀ໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /62
৖ൈ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /62
ᎌ৖৖ൈLjሤY! >! B0C0D0U! )QXSQ/Y*! )B;! 1y912-! C;! 1y913-! D;! 1y915-! U;! 1y918* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /62
ᇄ৖৖ൈLjሤY! >! B0C0D0U! )QXSR/Y*! )B;! 1y922-! C;! 1y923-! D;! 1y925-! U;! 1y928* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /63
၁Ᏼ৖ൈLjሤY! >! B0C0D0U! )QXST/Y*! )B;! 1y932-! C;! 1y933-! D;! 1y935-! U;! 1y938* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /63
࢟ኹਜ਼࢟ഗ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /64
SNT࢟ኹLjሤY! >! B0C0D! )W/Y*! )B;! 1y942-! C;! 1y943-! D;! 1y945* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /64
SNT࢟ഗLjሤY! >! B0C0D0O! )J/Y*! )B;! 1y952-! C;! 1y953-! D;! 1y955-! O;! 1y951*! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /64
৖ൈፐၫ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /64
৖ൈፐၫ)QG/U*! )1y978* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /64
࢟ถ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /65
ᎌ৖࢟ถLjB0C0D0Uሤ)FOSQ/Y*! )B;! 1y9D2-! C;! 1y9D3-! D;! 1y9D5-! U;! 1y9D8* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /65
ᇄ৖࢟ถLjB0C0D0Uሤ)FOSR/Y*! )B;! 1y9E2-! C;! 1y9E3-! D;! 1y9E5-! U;! 1y9E8* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /65
၁Ᏼ࢟ถLjB0C0D0Uሤ)FOST/Y*! )B;! 1y982-! C;! 1y983-! D;! 1y985-! U;! 1y988* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /65
৔ᔫᏇಯ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /66
ෝผ༄࣡ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /66
ၫᔊቧ੓ࠀಯ)ETQ*ၣᎫ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /66
ၫᔊࠀಯ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /66
ඛጙ‫ݧ‬ዹ‫ݷ‬ᔫ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /67
ඛጙETQᒲ໐‫ݷ‬ᔫ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /67
࢟ถಝଝ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /69
ᇄਭഃଶ‫ ! ހ‬/! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /6:
ሤኔᓨზ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /6:
SNT࢟ኹĂSNT࢟ഗਜ਼࢟ถଐႯ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /6:
৖ൈଐႯ)ᎌ৖Ăᇄ৖Ă၁Ᏼ*! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /6:
࢟ถಝଝ໪ࣅዓဟ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /71
༅ࣅጴᒜᄂቶ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /71
‫ږ‬ኊଐႯ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /71
SNT࢟ኹLjSNT࢟ഗ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /71
৖ൈ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /72
৖ൈፐၫ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /72
4
_______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
࢟ᆀຫൈ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /72
ሤ୯ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /72
࢟ถ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /72
ଐ೟൴ߡ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /73
‫ޘ‬ည൴ߡ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /73
࢟‫ޟܭ‬ၫ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /73
ᒦࣥ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /73
ਭኹਜ਼ਭഗଶ‫ ! ހ‬/! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /74
࢟‫࡝ܭ‬ᆡࡵဣଔ࡝ᆡࡼᓞધ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /74
࡝ᆡᓞધာಿ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /76
ቅᓰਭ߈! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /76
ቅᓰᔏၤ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /76
ቅᓰ࢟ኹ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /77
ቅᓰ࢟ഗ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /77
ቅᓰሤᆡပࢯ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /78
ೌ୻NBYR4291ਜ਼ᅪ‫ݝ‬፮ୈ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /79
ೌ୻ᒗ࢟Ꮞ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /79
ࠅঢ໭ኡᐋ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /79
࢟ኹࠅঢ໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /79
ॊኹ໭! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /79
࢟ኹઑঢ໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /7:
࢟ഗࠅঢ໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /7:
ॊഗ໭! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /7:
࢟ഗઑঢ໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /7:
঱଀‫ݷ‬ᔫ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /7:
ኀখBED‫ݷ‬ᔫ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /7:
ᆈࢯETQ఼ᒜ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /81
ᆈࢯ࢟ᆀຫൈ‫ހ‬೟ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /81
૥݆ෝါ଎ࡀ໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /81
ቕ݆‫ހ‬೟ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /81
ࢅ৖੒‫ހ‬೟ෝါ)MPXQN* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /82
ᆨࣞ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /82
঱଀ቅᓰ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /82
ቅᓰ࢟ഗပࢯ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /82
ቅᓰሣቶࣞ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /83
ቅᓰ৖ൈ0࢟ถᐐፄ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /83
ࣶ࢛ሤᆡပࢯቅᓰ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /83
_______________________________________________________________________________________
5
NBYR4291
෹ഺ)ኚ*
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
෹ഺ)ኚ*
঱଀଎ࡀ໭๼ᒙ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /84
ෝผྸහ๼ᒙ଎ࡀ໭! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /84
ဟᇺॊ๼—࢟ഗᄰࡸY! >! B0C0D! )TDBO`JY*! )B;! 1y119-! C;! 1y11D-! D;! 1y11B*! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /84
ဟᇺॊ๼—࢟ኹᄰࡸY! >! B0C0D! )TDBO`WY*! )B;! 1y11:-! C;! 1y11E-! D;! 1y11C* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /85
ဟᇺॊ๼—ഃሤ࢟ഗᄰࡸ)TDBO`JO*! )1y11F* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /86
ဟᇺॊ๼—ᆨࣞᄰࡸ)TDBO`UF*! )1y11G* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /87
ഃሤ࢟ഗਜ਼ቕ݆ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /88
ॺᓐᄰࡸ๼ᒙ)BVY`DGH*! )1y121* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /88
ETQᇹᄻ๼ᒙ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /88
ᇹᄻဟᒩຫൈ)TZT`LI[*! )1y123* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /88
ᒲ໐ଐၫ)DZDOU*! )1y12D* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /89
ඛጙETQᒲ໐ࡼྸහᑷၫ)OT*! )1y151* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /89
൉݆໭ᇹၫ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /8:
࢟ᆀᒲ໐ᐅဉጴᒜ൉݆໭)SFK`OT*! )1y13D* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /8:
࢟ᆀᒲ໐ຳ௿൉݆໭)BWH`OT*! )1y13F* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /8:
࢟‫ހܭ‬೟ຳ௿൉݆໭)BWH`D*! )1y141* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /91
࢟‫ހܭ‬೟঱ᄰ൉݆໭)IQG`D*! )1y143*! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /91
૥݆൉݆໭༄ౣᇹၫ)C1GVOE*! )1y145* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /92
૥݆൉݆໭नౣᇹၫ)B2GVOE*! )1y147* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /92
ቕ݆൉݆໭༄ౣᇹၫ)C1IBSN*! )1y14B* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /93
ቕ݆൉݆໭नౣᇹၫ)B2IBSN*! )1y14D* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /93
ਭഃࢅᄰ൉݆໭)[D`MQG*! )1y16B* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /93
፮ୈ஻ስ଎ࡀ໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /94
BED๼ᒙ)S`BDGH*! )1y15D* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /94
BEDᓞધൈ)S`BEDSBUF*! )1y15F* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /94
BED୐ೂဟମ)S`BEDBDR*! )1y161* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /95
TQJ๼ᒙ)S`TQJDG*! )1y163* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /95
ިဟ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /96
ਭഃިဟ)O[Y`UJNP*! )1y165* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /96
ᄰቧިဟ)DPN`UJNP*! )1y167* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /96
࢟ถಝଝިဟ)BDD`UJNP*! )1y169* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /96
ሤ୯‫ ! ޡݗ‬/! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /97
ሤᆡပࢯ࢟ഗᥬᒋ2! )J2UIS*! )1y16D* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /97
ሤᆡပࢯ࢟ഗᥬᒋ3! )J3UIS*! )1y16F* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /97
৉ᒬᐐፄ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /97
ഃሤ࢟ഗᐐፄ)O/J`HBJO*! )1y23F* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /97
ᐐፄLj૥݆࢟ถLjሤY! >! B0C0D! )Y/FG`HBJO*! )B;! 1y247-! C;! 1y333-! D;! 1y41F* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /98
6
_______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ሣቶ‫ ! ޡݗ‬/! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /98
ሣቶပࢯLjࡍ࢟ഗपᆍLjሤY! >! B0C0D! )Y/PGGT`IJ*! )B;! 1y249-! C;! 1y335-! D;! 1y421* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /98
ሣቶᐐፄᇹၫLjቃ࢟ഗपᆍLjሤY! >! B0C0D! )Y/HBJO`MP*! )B;! 1y24B-! C;! 1y337-! D;! 1y423*! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /98
ሣቶပࢯLjቃ࢟ഗपᆍLjሤY! >! B0C0D! )Y/PGGT`MP*! )B;! 1y24D-! C;! 1y339-! D;! 1y425* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /99
‫ހ‬೟—SBN଎ࡀ໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /99
‫ږ‬ኊSNTஉਫ)O/JSNT*! )1y22D* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /99
૥݆࢟ถ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /9:
૥݆࢟ถፅ߲‫ܪ‬ᒔLjሤY! >! B0C0D! )Y/FGPWFS*! )B;! 1y258-! C;! 1y344-! D;! 1y42G* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /9:
࢟ถLj૥݆Ljᑵሶᎌ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FBGQPT*! )B;! 1y2GD-! C;! 1y3F9-! D;! 1y4E5* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /9:
࢟ถLj૥݆Ljनሶᎌ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FBGOFH*! )B;! 1y311-! C;! 1y3FD-! D;! 1y4E9* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:1
࢟ถLj૥݆Ljᑵሶᇄ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FSGQPT*! )B;! 1y315-! C;! 1y3G1-! D;! 1y4ED* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:1
࢟ถLj૥݆Ljनሶᇄ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FSGOFH*! )B;! 1y319-! C;! 1y3G5-! D;! 1y4F1*! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:2
࢟ถLj૥݆Lj၁ᏴLjሤY! >! B0C0D! )Y/FTG*! )B;! 1y31D-! C;! 1y3G9-! D;! 1y4F5* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:2
ᔢதጙৈETQᒲ໐ᒦಝଝࡼ࢟ถ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:3
ᎌ৖࢟ถLjሤY! >! B0C0D! )Y/BDU*! )B;! 1y2E1-! C;! 1y3CD-! D;! 1y4B9* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:3
ᇄ৖࢟ถLjሤY! >! B0C0D! )Y/SFB*! )B;! 1y2E5-! C;! 1y3D1-! D;! 1y4BD* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:3
၁Ᏼ࢟ถLjሤY! >! B0C0D! )Y/BQQ*! )B;! 1y2E9-! C;! 1y3D5-! D;! 1y4C1* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:4
ᔢதጙৈETQᒲ໐ᒦಝଝࡼ૥݆࢟ถ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:4
૥݆ᎌ৖࢟ถLjሤY! >! B0C0D! )Y/BDUG*! )B;! 1y2ED-! C;! 1y3D9-! D;! 1y4C5* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:4
૥݆ᇄ৖࢟ถLjሤY! >! B0C0D! )Y/SFBG*! )B;! 1y2F1-! C;! 1y3DD-! D;! 1y4C9* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:5
૥݆၁Ᏼ࢟ถLjሤY! >! B0C0D! )Y/BQQG*! )B;! 1y2F5-! C;! 1y3E1-! D;! 1y4CD*! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:5
ቅዩਜ਼)DILTVN*! )1y171* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:6
‫ހ‬೟—ኋผ଎ࡀ໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:7
૥݆ᎌ৖৖ൈLjB0C0D0Uሤ)QXSQG/Y*! )B;! 1y992-! C;! 1y993-! D;! 1y995-! U;! 1y998* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:7
૥݆ᇄ৖৖ൈLjB0C0D0Uሤ)QXSRG/Y*! )B;! 1y9:2-! C;! 1y9:3-! D;! 1y9:5-! U;! 1y9:8*! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:7
૥݆၁Ᏼ৖ൈLjB0C0D0Uሤ)QXSTG/Y*! )B;! 1y9B2-! C;! 1y9B3-! D;! 1y9B5-! U;! 1y9B8* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:8
૥݆ᎌ৖࢟ถLjB0C0D0Uሤ)FOSQG/Y*! )B;! 1y9F2-! C;! 1y9F3-! D;! 1y9F5-! U;! 1y9F8* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:8
૥݆ᇄ৖࢟ถLjB0C0D0Uሤ)FOSRG/Y*! )B;! 1y9G2-! C;! 1y9G3-! D;! 1y9G5-! U;! 1y9G8* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:8
૥݆၁Ᏼ࢟ถLjB0C0D0Uሤ)FOSTG/Y*! )B;! 1y9C2-! C;! 1y9C3-! D;! 1y9C5-! U;! 1y9C8* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:8
ሤ୯ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:9
Cሤሤ୯)WCQI;! 1y963* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:9
Dሤሤ୯)WDQI;! 1y965* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:9
ቕ݆ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:9
SNT࢟ኹLjቕ݆)W/IBSN*! )1y941* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:9
SNT࢟ഗLjቕ݆0ഃሤ)J/O-! J/IBSN*! )1y951* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:9
ቕ݆0૥݆‫)܈‬IBSN`OG*! )1y961* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:9
_______________________________________________________________________________________
7
NBYR4291
෹ഺ)ኚ*
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
෹ഺ)ኚ*
ᄂၐෘഎ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:9
።፿ቧᇦ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:9
୻࢐ਜ਼๬വ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:9
૥᎖NBYR4291ᇹᄻࡼᄂၐ࿸ଐఠ൅ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /::
‫ߠݗ‬ᆪ࡭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /::
ଆၣᑽߒ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /::
፛୭๼ᒙ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /::
ॖᓤቧᇦ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /::
࢜ቯ።፿࢟വ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /211
ኀࢿ಼ဥ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /212
8
_______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᅄ2/! ᅪ‫ݝ‬আᆡ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /27
ᅄ3/! ་ኹআᆡ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /28
ᅄ4/! ଼છઁࡼဟᒩᏎ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /29
ᅄ5b/! TQJ୻ాဟኔ)DLQIB! >! 1* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /31
ᅄ5c/! TQJ୻ాဟኔ)DLQIB! >! 2* ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /31
ᅄ6/! ࣗTQJࠅ႙ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /35
ᅄ7/! ቖTQJࠅ႙ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /35
ᅄ8/! ࣗནNBYR4291ࡼഗ߈ᅄ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /36
ᅄ9/! ቖྜྷNBYR4291ࡼഗ߈ᅄ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /36
ᅄ:/! ඛጙ‫ݧ‬ዹ‫ݷ‬ᔫ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /67
ᅄ21/! SNTᒋࡼଐႯ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /68
ᅄ22/! ࢟ถଐႯࡼሤᆡ‫ ! ޡݗ‬/! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /69
ᅄ23/! ၁Ᏼਜ਼ᇄ৖࢟ถଐႯ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /6:
ᅄ24/! ‫ݧ‬ዹ࢟ኹၒྜྷ࢟വ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /76
ᅄ25/! ‫ݧ‬ዹ࢟ഗၒྜྷ࢟വ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /76
ᅄ26/! ပࢯ‫ހ‬၂࿸ᒙ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /78
ᅄ27/! ሤᆡပࢯਜ਼ၒྜྷ࢟ഗቅᓰ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /83
‫ܭ‬෹ഺ
‫ܭ‬2/! TQJ଎ࡀ໭ࣗෘഎৃါ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /33
‫ܭ‬3/! TQJ଎ࡀ໭ቖෘഎৃါ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /34
‫ܭ‬4/! SBN଎ࡀ໭፯࿴ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /37
‫ܭ‬5/! ኋผ଎ࡀ໭፯࿴ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /38
‫ܭ‬6/! ࢟‫࡝ܭ‬ᆡࢾፃ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /75
‫ܭ‬7/! ኋผ଎ࡀ໭ᇹၫ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /75
‫ܭ‬8/! ໪ࣅᄂၐෘഎࡼኋผ଎ࡀ໭ ! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /! /:9
_______________________________________________________________________________________
9
NBYR4291
ᅄ෹ഺ
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Voltage Range on DVDD Relative to DGND .........-0.3V to +4.0V
Voltage Range on AVDD Relative to AGND..........-0.3V to +4.0V
Voltage Range on AGND Relative to DGND .........-0.3V to +0.3V
Voltage Range on AVDD Relative to DVDD ..........-0.3V to +0.3V
Voltage Range on Any Pin Relative to
DGND except VxP, VN Pins ..............................-0.3V to +4.0V
Voltage Range on VxP, VN Relative to AGND.......-4.0V to +4.0V
Operating Temperature Range ...........................-40°C to +85°C
Junction Temperature ......................................................+150°C
Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C
Lead Soldering Temperature .............................Refer to the IPC/
JEDEC J-STD-020 Specification.
Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.
METERING SPECIFICATIONS
(VAVDD = VDVDD = VRST to 3.6V, Current Channel Dynamic Range 1000:1 at TA = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)
PARAMETER
CONDITIONS
Active Energy Linearity Error
MIN
DR 1000:1
TYP
MAX
0.1
UNITS
%
Reactive Energy Linearity Error
DR 1000:1
0.2
%
Apparent Energy Linearity Error
DR 1000:1
0.5
%
RMS Voltage Linearity Error
DR 20:1
0.5
%
RMS Current Linearity Error
DR 500:1
1.0
DR 20:1
0.5
%
Line Frequency Error
0.5
%
Power Factor Error
1.0
%
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VAVDD = VDVDD = VRST to 3.6V, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted.) (Note 2)
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
V
POWER-SUPPLY SPECIFICATIONS
Digital Supply Voltage
VDVDD
VRST
3.6
Power-Fail Interrupt Trip Point
VPFW
Active mode, EPWRF = 1
2.84
3.13
V
Power-Fail Reset Trip Point
VRST
Active mode
2.70
2.99
V
VRST
3.6
V
Analog Supply Voltage
VAVDD
Analog Supply Current
IAVDD
fCLK = 8MHz
0.9
1.8
mA
Digital Supply Current
IDVDD
fCLK = 8MHz
8.5
13
mA
LOWPM = 1 (Note 1)
4.2
Low-Power Measurement Mode
Current
ILOWPM
Stop-Mode Current
0.2
mA
12
μA
DIGITAL I/O SPECIFICATIONS
Input High Voltage
VIH
Input Low Voltage
VIL
Input Hysteresis
Input Leakage
10
VIHYS
IL
0.7 x
VDVDD
V
0.3 x
VDVDD
VDVDD = 3.3V
VIN = DGND or VDVDD, pullup off
500
±0.01
______________________________________________________________________________________
V
mV
±1
μA
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
(VAVDD = VDVDD = VRST to 3.6V, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted.) (Note 2)
PARAMETER
SYMBOL
Input Low Current
I IL
RESET Pullup Resistance
CONDITIONS
VIN = 0.4V, weak pullup on
VOH
Output Low Voltage
VOL
TYP
MAX
150
200
-50
50
RRESET
Output High Voltage (Except
RESET)
MIN
I OH = -4mA
VDVDD
- 0.4
I OH = -6mA
VDVDD
- 0.5
UNITS
μA
k
V
I OL = 4mA
0.4
I OL = 6mA
0.5
V
SYSTEM CLOCK SOURCES
External Clock Input Frequency
0
8.12
External Clock Input Duty Cycle
45
55
%
8.12
MHz
External HF Crystal Frequency
fSYS
Fundamental mode
XTAL1, XTAL2 Internal Load
Capacitance
16
Internal RC Oscillator Frequency
7.4
7.6
Internal RC Oscillator Accuracy
±2
Internal RC Oscillator Current
50
Internal RC Oscillator Startup
Delay
(Note 1)
MHz
pF
8.6
MHz
%
120
0.45
μA
μs
ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Input Voltage Range
Common-Mode Bias
0
VREF
V
1.14
VCOMM
V
Offset Error
±2
mV
Offset Error Drift
±8
μV/°C
0.05
%
dB
Gain Error (G = 1)
Spurious-Free Dynamic Range
SFDR
90
Total Harmonic Distortion
THD
90
dB
7
kHz
30
ppm/°C
2.048
V
Input Bandwidth (-3dB)
(Note 1)
INTERNAL VOLTAGE REFERENCE
Temperature Coefficient
Output Voltage
(Note 1)
VREF
INTERNAL TEMPERATURE SENSOR
Temperature Error
(Note 1)
-4
+4
°C
f SYS/4
MHz
SPI SLAVE-MODE INTERFACE TIMING
Maximum SPI Clock Rate
SCLK Input Pulse-Width High
t SCH
(Note 3)
4x
t SYS
ns
SCLK Input Pulse-Width Low
t SCL
(Note 3)
4x
t SYS
ns
______________________________________________________________________________________
11
NBYR4291
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(VAVDD = VDVDD = VRST to 3.6V, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted.) (Note 2)
PARAMETER
SYMBOL
SSEL Low to First SCLK Edge
(Slave Enable)
t SE
Last SCLK Edge to SSEL High
(Slave Disable)
CONDITIONS
MIN
(Note 3)
TYP
MAX
UNITS
4t SYS
ns
t SD
t SYS +
5
ns
MOSI Valid to SCLK Sample
Edge (MOSI Setup)
t SIS
5
ns
SCLK Sample Edge to MOSI
Change (MOSI Hold)
t SIH
t SYS +
5
ns
SCLK Shift Edge to MISO Valid
(MISO Hold)
t SOV
3t SYS
+5
ns
Note 1: Specifications guaranteed by design but not production tested.
Note 2: Specifications to -40°C are guaranteed by design and are not production tested.
Note 3: tSYS = 1/fSYS.
``````````````````````````````````````````````````````````````````` TQJ࠭૦ෝါဟኔ
SHIFT EDGE
SSEL
tSD
SAMPLE EDGE
tSCL
tSCH
SCLK
tSE
tSOV
DATA OUTPUT
tSIS
tSIH
DATA INPUT
12
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
VCOMM
CFP, CFQ
COUNTERS
REF
VREF
V0P
V1P
V2P
I0P
I1P
I2P
INP
I/O
REGISTERS
SPI
ADC
TEMP
SENSE
I/O
REGISTERS
I0N
I1N
I2N
VN
ADC CONTROL,
ELECTRICITY
METERING DSP,
I/O
REGISTERS
COMMUNICATIONS
MANAGER
WATCHDOG
TIMER
RESET
16 x 16
HW MULTIPLY
48-BIT ACCUMULATE
POR/
BROWNOUT
MONITOR
MAXQ3180
I/O
BUFFERS
CFQ
CFP
I/O
BUFFERS
MISO
MOSI
SCLK
SSEL
I/O
BUFFERS
IRQ
HF RC
OSC/8
SYSCLK
ADCCLK
ADC CLOCK
PRESCALER
HF
XTAL
OSC
XTAL1
XTAL2
______________________________________________________________________________________
13
NBYR4291
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ऱౖᅄ
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ፛୭ႁී
፛୭
෗߂
৖ถ
࢟Ꮞ፛୭
17, 22
DVDD
ၫᔊ࢟Ꮞă
25
AVDD
ෝผ࢟Ꮞă
18
DGND
ၫᔊ࢐ă
9
AGND
ෝผ࢐ă
23
VCOMM
24
VREF
࢟ኹມᒙăক፛୭భጲ፿᎖ᆐBEDᄰࡸᓞધ୐ೂጙৈၒྜྷৢෝᒇഗມᒙă
࢟ኹ૥ᓰăBEDࡼ૥ᓰ࢟ኹăࡩኊገऻ‫ޟ‬঱ࡼறࣞဟLjభጲᏴক፛୭ೌ୻ᅪ‫ݝ‬૥ᓰ࢟ኹă
࢟ኹਜ਼࢟ഗ፛୭
26, 3, 4
V0P, I0P,
I0N
Bሤ࢟ኹਜ਼࢟ഗෝผၒྜྷă
27, 5, 6
V1P, I1P,
I1N
Cሤ࢟ኹਜ਼࢟ഗෝผၒྜྷă
28, 7, 8
V2P, I2P,
I2N
Dሤ࢟ኹਜ਼࢟ഗෝผၒྜྷă
1
VN
৛ৢ࢟ኹෝผၒྜྷă
2
INP
ഃሤ࢟ഗෝผၒྜྷă
ဟᒩ፛୭
14
10
XTAL2
11
XTAL1
12
IRQ
঱ຫ஭ᄏၒྜྷ0ၒ߲ăࡩဧ፿ᅪ‫ݝ‬঱ຫ஭ᄏဟLj஭ᑩ࢟വ።ೌ୻ᏴYUBM2ਜ਼YUBM3ᒄମăࡩဧ፿ᅪ‫ݝ‬དࣅ
ဟᒩ)FYUDML! >! 2*ဟLj።ᏴYUBM2ၒྜྷဟᒩLjYUBM3‫୻ೌݙ‬ă
ᒦࣥ༿ཇၒ߲ă໭ୈ୓কሣདࣅᆐࢅ࢟ຳLjሶᓍࠀಯ໭ᒎာखည೫ऻື܎ᒦࣥă
13
SSEL
࠭૦ኡᐋၒྜྷăকሣဵTQJ୻ాࡼࢅ࢟ຳᎌ቉࠭૦ኡᐋၒྜྷă
14
SCLK
࠭૦ဟᒩၒྜྷăকሣဵTQJ୻ాࡼဟᒩၒྜྷă
15
MOSI
ᓍࠀಯ໭ၒ߲0࠭૦ၒྜྷăᓍࠀಯ໭ಽ፿কሣᄰਭTQJ୻ా୓ၫ௣ࠅ႙৊࠭૦)NBYR4291*ă
16
MISO
ᓍࠀಯ໭ၒྜྷ0࠭૦ၒ߲ăNBYR4291! )࠭૦*ಽ፿কሣᄰਭTQJ୻ా୓ၫ௣ૄࠅ৊ᓍࠀಯ໭ă
19
CFP
൴ߡၒ߲2ăభ๼ᒙᆐࡔ‫࢟ܭ‬ถᒋĂSNT࢟ኹᒋ૞ᑗ࢟ഗᒋă
20
CFQ
൴ߡၒ߲3ăభ๼ᒙᆐࡔ‫࢟ܭ‬ถᒋĂSNT࢟ኹᒋ૞ᑗ࢟ഗᒋă
21
RESET
ࢅ࢟ຳᎌ቉আᆡၒྜྷ0ၒ߲ăᅪ‫ݝ‬ᓍࠀಯ໭୓ক፛୭དࣅᆐࢅ࢟ຳLjআᆡNBYR4291ăক፛୭਺ᎌጙৈྦྷ࿟
౯࢟ᔜLjጲᑽߒဧ፿ሣ૞ࡼᅪ‫ݝ‬আᆡᏎă࿟࢟ဟ‫ݙ‬ኊገSD࢟വLjক৖ถጯளᎅด‫ݝ‬ᄋ৙ăࡩআᆡᏎᏴ໭ୈ
ด‫ݝ‬ဟ)࢟Ꮞပ቉Ăఘඡ১আᆡࢀ*Ljক፛୭થభጲ፿ᔫআᆡၒ߲ăᏴᑚᒬ༽ౚሆLj໭ୈᏴᅓ߲আᆡᓨზ༄Lj
RESET፛୭ۣߒᆐࢅ࢟ຳLjᅓ߲আᆡᓨზઁLjျहRESET፛୭ă
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
NBYR4291ᎅ႐ৈᓍገ‫ݝ‬ॊ৩߅ǖෝผ༄࣡Ăၫᔊቧ੓ࠀ
ಯ໭Ăறම൴ߡखည໭ጲૺ፿᎖ਜ਼ᓍࠀಯ໭஠ቲᄰቧࡼ
TQJᅪ࿸ă
ෝผ༄࣡
ෝผ༄࣡)BGF*ဵጙৈ9ᄰࡸෝၫᓞધ໭)BED*ă჈Ᏼ‫ܪ‬
ᓰ๼ᒙሆࣖೂ৔ᔫLj‫ڳ‬9ৈᄰࡸᒦࡼྯৈᄰࡸॊ๼৊BሤĂ
Cሤਜ਼Dሤ࢟ኹǗྯৈᄰࡸॊ๼৊BሤĂCሤਜ਼Dሤ࢟ഗ <
ጙৈᄰࡸॊ๼৊ഃሤ࢟ഗǗᔢઁጙৈᄰࡸॊ๼৊ᆨࣞࠅ
ঢ໭ă
ඛৈᄰࡸથ਺ᎌጙৈభ‫߈ܠ‬ᐐፄहࡍ໭Ljᆐၒྜྷቧ੓ᄋ
৙2Ă3Ă5Ă9Ă27ਜ਼43۶ᐐፄăᒑᎌ࢟ኹᄰࡸᑽߒᓍࠀ
ಯ໭஠ቲᐐፄࢯᑳLjNBYR4291 ETQৼୈᔈࣅ࿸ᒙ࢟ഗᄰ
ࡸࡼᐐፄă
ၫᔊቧ੓ࠀಯ໭
ETQࡔ൩፼௉ቶ࢐༊ྜྷᏴዚෝSPNᒦLjࠀಯྯሤᒦඛጙ
ሤࡼᏇဪ࢟ഗਜ਼࢟ኹ‫ݧ‬ዹLjೌኚଐႯࡍ೟ࡼၫ௣Lj۞౪
SNT࢟ኹĂSNT࢟ഗĂᎌ৖࢟ถĂᇄ৖࢟ถĂ၁Ᏼ࢟ถĂ
૥݆ਜ਼ቕ݆࢟ถጲૺ৖ൈፐၫࢀă
NBYR4291ࡼETQดਖ਼ো௣፿ઓ๼ᒙࠀಯ౶ᔈෝผ༄࣡ࡼ
‫ݧ‬ዹၫ௣ăᓍࠀಯ໭ᄰਭ໭ୈSBNహମᒦࡼ࢐ᒍ౶࿸ᒙ
ᑚቋ৔ᔫ‫ݬ‬ၫăᅲ߅ጙৈଐႯᒲ໐ઁLjஉਫ‫ۻ‬हૄSBN
ᒦăፐࠥLjETQดਖ਼‫ڳ‬SBNෝ్ᄴဟ፿ᔫၒྜྷ)፿᎖৔ᔫ
‫ݬ‬ၫ*ਜ਼ၒ߲)፿᎖ଐႯஉਫ*஑ᒠă༿‫ݬ‬ఠ TQJᅪ࿸ ‫ݝ‬ॊLj
೫ஊᓍࠀಯ໭ᐏዹቖྜྷ৔ᔫ‫ݬ‬ၫLjጲૺᐏዹ࠭SBNࣗན
உਫă
ᒑᎌᏴᓍࠀಯ໭ገཇሆLjETQ‫્ݣ‬ଐႯ࢟ᆀຫൈĂᎌ৖৖
ൈਜ਼ᇄ৖৖ൈࢀ෭ቋၫᒋă
றම൴ߡखည໭
NBYR4291਺ᎌೝৈறම൴ߡखည໭Ljࡩ൸ᔗ෭ቋᄟୈဟLj
భ‫ޘ‬ည൴ߡăᏴNBYR4291ᒦLjభጲኡᐋࣶᒬ࢟‫ހܭ‬೟ᒋ
஠ቲᓞધLj‫ޘ‬ည۞౪௾࣪࢟ถĂு࢟ถĂᇄ৖࢟ถĂ࢟
ኹਜ਼࢟ഗᏴดࡼ൴ߡă
൴ߡखည໭ဵಝଝ໭ăᏴඛৈETQᒲ໐ᒦLjᇄ൙‫ހ‬೟෾ৈ
‫ݬ‬ၫ—ᎌ৖࢟ถĂᇄ৖࢟ถĂ࢟ഗથဵ໚჈೟Lj࣒‫ۻ‬ଝ
ࡵ൴ߡಝଝ໭ᒦă཭ઁ‫ހ‬၂൴ߡಝଝ໭Ljጲཀྵࢾಝଝ໭
ᒦࡼၫᒋဵ॥ࡍ᎖ᥬᒋăྙਫࡍ᎖Ljᐌ࠭ಝଝ໭ၫᒋᒦ
ିབྷᥬᒋLj໪ࣅ࢟‫ܭ‬൴ߡă
TQJᅪ࿸
TQJ఼ᒜ໭ᒑถ፿ᔫ࠭૦໭ୈLjభጲࣗቖၫ௣SBNᒦࡼྀ
ੜᆡᒙăࠥᅪLj჈భጲ࠭‫ږ‬ኊ଎ࡀ໭ᒦ࿺༿ၫ௣ă
NBYR4291భဣሚᑞᑵࡼཝၷ৔ᄰቧLjऎ‫ဵݙ‬໚჈TQJᅪ
࿸ဧ፿ࡼᆗ‫ۍ‬ၷ৔ෝါăધ௪જႁLjNBYR4291ඛ୻၃ࡵ
ጙৈᔊ९Lj‫ܣ‬ሶᓍࠀಯ໭ऩૄጙৈᎌፀፃࡼᔊ९Ljᑚᄰ
‫ဵޟ‬቏ፇᔊ९ăጲᑚᒬऱါLjᓍࠀಯ໭భጲཀྵࢾෘഎጯ
ள୻၃ࡵLj݀༦ᎌ቉ă഍ᅪથభጲဧถభኡࡼࡇᇙቅዩ
৖ถLj஠ጙ‫ݛ‬ཀྵۣถ৫ᑵ‫ޟ‬৔ᔫă
৔ᔫෝါ
NBYR4291ᎌೝৈ૥‫۾‬৔ᔫෝါLjሆෂଂஂ࣪ඛጙෝါ஠
ቲႁීă߱ဪછෝါဵ࿟࢟૞ᑗআᆡઁࡼ෦ཱྀෝါǗᒑ
ᎌࡩᓍࠀಯ໭ख႙ෘഎઁ‫ݣ‬ถ஠ྜྷ૞ᑗᅓ߲໚჈৔ᔫෝါă
Ꮵቲෝါ
কෝါဵ NBYR4291 ࡼᑵ‫ޟ‬৔ᔫෝါăᏴᑚጙෝါሆLj
NBYR4291ೌኚᒊቲጲሆ৔ᔫǖ
• ྸහෝผ༄࣡ᄰࡸLj၃ૹᏇဪ࢟ኹਜ਼࢟ഗ‫ݧ‬ዹă
• ᄰਭጯဧถ݀๼ᒙੑࡼETQ൉݆໭౶ࠀಯ࢟ኹਜ਼࢟ഗ
‫ݧ‬ዹă
• ଐႯ৖ൈĂ࢟ถਜ਼໚჈ኊገࡼ‫ݬ‬೟Lj୓ᑚቋᒋࡀ߼ࡵ
SBN଎ࡀ໭ᒦă
• ሰ።౶ᔈᓍࠀಯ໭ࡼ଎ࡀ໭ࣗቖෘഎă
• Ᏼ๼ᒙੑࡼDGQਜ਼DGR࿟ၒ߲৖ൈ൴ߡă
• ࡩყ‫ࡵހ‬ᒦࣥᄟୈLj݀༦ᒦࣥ඗ᎌ‫܎ືۻ‬ဟLjདࣅ
IRQă
ᄫᒏෝါ
কෝါဧNBYR4291஠ྜྷஂ࢟ᓨზLj஧భถଢ଼ࢅ࢟ഗሿ੒ă
ᏴᄫᒏෝါሆLjჅᎌ৖ถ࣒‫ਂۻ‬໦Lj۞౪BEDጲૺ৖ൈĂ
࢟ኹ‫ހ‬೟ਜ਼ࠀಯࢀăᏴᑚጙ৔ᔫᓨზሆLjNBYR4291‫્ݙ‬
ሰ።౶ᔈᓍࠀಯ໭ࡼྀੜෘഎă
______________________________________________________________________________________
15
NBYR4291
``````````````````````````````` ሮᇼႁී
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
NBYR4291ᒑᎌᏴᓍࠀಯ໭༿ཇဟ‫ݣ‬஠ྜྷᄫᒏෝါăገဧ
໚஠ྜྷᄫᒏෝါLjᓍࠀಯ໭‫ܘ‬ኍࣗནFOUFS TUPQ )1yD13*
଎ࡀ໭ăጙࡡࣗནক଎ࡀ໭LjNBYR4291୓Ᏼख႙ᔢઁࡼ
BDLᔊஂᒄ༄Ljೂ૾஠ྜྷᄫᒏෝါă
ࠀಯ໭ᏴNBYR4291஠ྜྷᄫᒏෝါઁख႙ጙৈTQJෘഎLj
NBYR4291્ᔈࣅᅓ߲ᄫᒏෝါă
ᎌྯᒬऱါభဧNBYR4291ᅓ߲ᄫᒏෝါă
ᎌଂᒬ‫ݙ‬ᄴࡼᏎ્ࡴᒘNBYR4291ள಼আᆡᒲ໐ă࣪᎖ྀ
ፀಢቯࡼ፮ୈআᆡLjࡩ߲ሚআᆡဟLjRESET፛୭‫ۻ‬དࣅ
ᆐࢅ࢟ຳă
• ᒮቤ࿟࢟ăྙਫ߲ሚ࿟࢟আᆡLjNBYR4291ᔈࣅᅓ߲ᄫ
ᒏෝါă࠭ᄫᒏෝါᅓ߲ઁLjჅᎌ଎ࡀ໭‫ࡵ߹༹ۻ‬෦
ཱྀᓨზLjNBYR4291ᓞધࡵ߱ဪછෝါă
• ᅪ‫ݝ‬আᆡăྙਫདࣅRESETᆐࢅ࢟ຳLj߿ख೫ᅪ‫ݝ‬আ
ᆡLjNBYR4291ᅓ߲ᄫᒏෝါăጙࡡRESET፛୭‫ۻ‬ျह
ጲऩૄᒗ঱࢟ຳᓨზLjNBYR4291ᅓ߲আᆡᓨზLj஠ྜྷ
߱ဪછෝါăጲᑚᒬऱါᅓ߲ᄫᒏෝါဟLjჅᎌ଎ࡀ
໭‫߹༹ۻ‬ᒗ෦ཱྀᓨზă
• ᅪ‫ݝ‬ᒦࣥă୓SSEL፛୭དࣅᆐࢅ࢟ຳLjࡴᒘNBYR4291
ᅓ߲ᄫᒏෝါऎ‫ݙ‬ኊገளਭআᆡᒲ໐ăࡩጲᑚᒬऱ
ါᅓ߲ᄫᒏෝါဟLjۣߒჅᎌ଎ࡀ໭ਜ਼๼ᒙ࿸ᒙLj
NBYR4291ᔈࣅૂআ࢟‫ހܭ‬೟৖ถਜ਼‫ݧ‬ዹࠀಯă
༿ᓖፀLjࡩᓍࠀಯ໭ਜ਼NBYR4291஠ቲᄰቧဟLjSSELሣ
ᄰ‫ޟ‬ᏴTQJෘഎఎဪဟ‫ۻ‬དࣅᆐࢅ࢟ຳăᑚፀᆜᓹྙਫᓍ
আᆡᏎ
ᅪ‫ݝ‬আᆡ
ᅪ‫ݝ‬Ꮞ)ಿྙLjᓍࠀಯ໭૞ᑗ၄ࣅ‫ږ‬ሆ‫ږ‬฽*୓NBYR4291
ࡼRESET፛୭དࣅᆐࢅ࢟ຳLj໪ࣅ፮ୈআᆡăRESETሣ
‫ܘ‬ኍᒗ࿩ۣߒᏴ5ৈࡩ༄Ⴥኡဟᒩᒲ໐ดᆐࢅ࢟ຳLj‫ݣ‬ถ
ဧᅪ‫ݝ‬আᆡᎌ቉ăጙࡡᅪ‫ݝ‬আᆡᎌ቉LjᒑገRESETۣߒ
ᆐࢅ࢟ຳLj჈୓ጙᒇۣߒᎌ቉ăጙࡡျह೫ᅪ‫ݝ‬আᆡLj
NBYR4291୓Ⴥᎌࡼ଎ࡀ໭༹߹ᒗ෦ཱྀᓨზLjᒮቤఎဪᒊ
ቲ߱ဪછෝါă
Ᏼᄫᒏෝါᒄᅪ߲ሚᅪ‫ݝ‬আᆡဟLjᏴࡩ༄Ⴥኡဟᒩ)Ꮵቲ
ෝါဟᆐᅪ‫ݝ‬঱ຫ஭ᄏLjMPXQNෝါဟᆐ2NI{ด‫ݝ‬SD
ᑩ࡬໭*ࡼ5ৈᒲ໐ઁLjᒮቤఎဪ৔ᔫ)Ᏼ߱ဪછෝါᒦ*ă
ᎅ᎖NBYR4291஠ྜྷ߱ဪછෝါဟLjMPXQNᆡᔐဵ‫༹ۻ‬1Lj
CLOCK
RESET
RESET
SAMPLING
INTERNAL
RESET
BEGIN RUNNING IN INITIALIZATION MODE
ᅄ2/! ᅪ‫ݝ‬আᆡ
16
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ࡩᏴᄫᒏෝါ߲ሚᅪ‫ݝ‬আᆡဟLjNBYR4291Ᏼள಼239ৈ
ด‫ݝ‬SDᑩ࡬໭ᒲ໐)૾ࡍᏖ239μt*ઁLjᒮቤఎဪ৔ᔫ)Ᏼ߱
ဪછෝါᒦ*ă
࿟࢟আᆡ
ࡩNBYR4291࢒ጙࠨ࿟࢟Lj૞ᑗ࢟ᏎWEWEE ࢅ᎖WSTU ࢟Ꮞ
ပ቉߿ख࢛)Ᏼᄫᒏෝါᒄᅪ*ဟLjNBYR4291્ۣߒᏴ࿟
࢟আᆡᓨზăጙࡡ࢟Ꮞ࿟ဍᒗW STU ࢟ຳጲ࿟Lj࿟࢟আᆡ
ᓨზ‫ۻ‬ျहLjჅᎌ଎ࡀ໭‫ۻ‬আᆡᒗ෦ཱྀᓨზLj݀Ᏼ߱ဪછ
ෝါሆᒮቤఎဪᒊቲă࿟࢟আᆡ૞ᑗ་ኹআᆡᒄઁLjᔐဵ
ኡᐋ঱ຫᅪ‫ݝ‬஭ᄏ)MPXQN > 1*ᆐဟᒩᏎă
ᏴᄫᒏෝါᒦLj་ኹଶ‫ۻހ‬ਈ‫ܕ‬LjፐࠥLjᏴWEWEE ሆଢ଼ࡵ
ࢅ࢟ຳ)WQPS*ᒄ༄‫્߲ݙ‬ሚ࿟࢟আᆡă࠭ᓍࠀಯ໭ࡼ୯ࣞ
ఘLj࿟࢟আᆡਜ਼་ኹআᆡ્࣒ဧNBYR4291ጲሤᄴࡼऱါ
আᆡă
ఘඡ১আᆡ
NBYR4291਺ᎌጙৈ፮ୈఘඡ১ࢾဟ໭Lj჈ளਭ࿸ᒙLjᏴ
ᑵ‫ޟ‬৔ᔫဟᒲ໐ቶ࢐ᔈࣅআᆡăᏴᑵ‫ޟ‬ᄟୈሆLjNBYR4291
ጲᔗ৫ࡼຫࣞআᆡఘඡ১ࢾဟ໭Ljऴᒏ჈ፅ߲ă཭ऎLjྙ
ਫ෭ᒬด‫ࡇݝ‬ᇙࡴᒘNBYR4291Ⴤࢾ૞ᑗ஠ྜྷႌክણLjఘ
ඡ১ࢾဟ໭ިဟ્߿खᔈࣅ፮ୈআᆡă඗ᎌ࣪።ࡼ଎ࡀ໭
‫ܪ‬ᒔሶᓍࠀಯ໭ᒎာ߲ሚ೫ఘඡ১আᆡLjࡣဵRESETሣ્
‫ۻ‬ᒙᆐ࣢ဟମࡼࢅ࢟ຳă
Ᏼᄫᒏෝါ໐ମLjఘඡ১ࢾဟ໭‫્ݙ‬Ꮵቲă
ྟୈআᆡ
ᓍࠀಯ໭ᄰਭ࿸ᒙTXSFT! )PQNPEF1/4*ᆡᆐ2໪ࣅྟୈআ
ᆡăࡩ߲ሚྟୈআᆡဟLjNBYR4291୓Ⴥᎌࡼ଎ࡀ໭༹߹
ᒗ෦ཱྀᓨზLjጲᎧᅪ‫ݝ‬আᆡሤᄴࡼऱါऩૄ߱ဪછෝါă
ࡣဵLjᎧ፮ୈআᆡ‫ݙ‬ᄴLjྟୈআᆡ‫ࡴ્ݙ‬ᒘNBYR4291୓
RESETሣདࣅᆐࢅ࢟ຳă
BROWNOUT DETECTION
BROWNOUT DETECTION (ALWAYS
ENABLED OUTSIDE OF STOP MODE)
FORCES RESET STATE. POR = 1
BROWNOUT DETECTION DISABLED
DURING STOP MODE.
NO RESET IS GENERATED.
VRST1
BROWNOUT DETECTION DISABLED.
POR LEVEL CAUSES RESET.
VPOR
tPOR
INTERNAL
RESET
STOP MODE
ᅄ3/! ་ኹআᆡ
______________________________________________________________________________________
17
NBYR4291
ᑚፀᆜᓹᏴ߱ဪછෝါᒦLjNBYR4291ఎဪ୻၃ෘഎᒄ༄
ᔐဵገ༤ધࡵ঱ຫဟᒩă
࢟Ꮞ৙࢟ପ၁
߹೫࿟࢟আᆡਜ਼་ኹআᆡ࢟വᄋ৙ࡼ፮ୈআᆡᒄᅪLj
NBYR4291થถ৫ყ‫ࡵހ‬EWEE፛୭࿟ࡼ࢟ᏎਭࢅLjᏴ߲
ሚ፮ୈআᆡᒄ༄Ljᄰਭᒦࣥ)IRQ*૦ᒜሶᓍࠀಯ໭ख߲ۨ
வăᑚጙ৖ถ፿ᏴᄫᒏෝါᒄᅪăࡩWEWEE ሆଢ଼ࡵWQGX
߿ख࢛ጲሆဟLjক৖ถ୓ SBN ᓨზ଎ࡀ໭‫ܪ‬ᒔ QXSG
)JSR`GMBH/1*‫ۻ‬ᒙᆐ2ăጙࡡQXSG‫ۻ‬፮ୈᒙᆐ2Lj჈ᒑถ
ᎅᓍࠀಯ໭)૞ᑗᇹᄻআᆡ*༹߹ăࡩQXSG > 2ဟLjྙਫ
FQXSGᒦࣥື܎ᆡጐ‫ۻ‬ᒙᆐ2LjNBYR4291୓IRQདࣅᆐ
ࢅ࢟ຳLjᄰᒀᓍࠀಯ໭߲ሚ೫ᒦࣥᓨზ)ᑚಱ૾ဵ࢟Ꮞပ
቉ۨவ*Ljኊገᓖፀă
ဟᒩᏎ
۞౪BED‫ݧ‬ዹਜ਼TQJᄰቧᏴดࡼჅᎌ‫ݷ‬ᔫ࣒Ꭷጙৈᇹᄻဟ
ᒩᄴ‫ݛ‬ăభጲ࠭ྯৈభኡᏎᒦྀኡጙৈᔫᆐকဟᒩLjྙ
ᅄ4Ⴥာă
ᅪ‫ݝ‬঱ຫ஭ᄏ
NBYR4291ࡼ෦ཱྀᇹᄻဟᒩᏎဵᅪ‫ݝ‬঱ຫ஭ᄏᑩ࡬໭࢟
വLj჈ೌ୻ᏴYUBM2ਜ਼YUBM3ᒄମăࡩ‫ݧ‬፿ᅪ‫ݝ‬஭ᄏᔫ
ᆐဟᒩဟLjኊገဧ፿݀ೊቕᑩBU༤ী݀༦ᑩ࡬᎖૥݆ෝ
ါࡼ஭ᄏă
ࡩဧ፿঱ຫ஭ᄏဟLj૥݆ᑩ࡬ෝါ஭ᄏ߆ঢቶLjጲ‫ܣ‬Ꭷ
ᅪ‫ྏ࢟ݝ‬D2ਜ਼D3‫ޘ‬ည݀ೊቕᑩăᑚቋᅪ‫࢜ࡼྏ࢟ݝ‬ቯᒋ
ጙ‫ۅ‬ᎧჅ‫ݧ‬፿ࡼ஭ᄏಢቯᎌਈLj።ো௣஭ᄏည‫ޘ‬࿜୐ፇ
ࡼঌᏲ࢟ྏ஠ቲኡᐋă
ᎅ᎖YUBM2ਜ਼YUBM3ࡼᐅဉ્࣪໭ୈဟኔᎌ‫ݙ‬ಽ፬ሰLj
ፐࠥLj஭ᄏਜ਼࢟ྏ።஧೟ణதYUBM2ਜ਼YUBM3፛୭हᒙLj
஭ᄏਜ਼໭ୈᒄମࡼೌ୻ሣ።஧೟࣢Lj݀༦ᔓᒇሣă࣪᎖
ࣶ‫࢟ށ‬വ‫ۇ‬Lj஧భถ‫ܜ‬඾Ᏼ஭ᄏᑩ࡬໭࢟വሆෂᄰਭ໚
჈঱Ⴅၫᔊቧ੓Ljፐᆐᑚዹ્Ᏼဟᒩ࢟വᒦ፛ྜྷᐅဉă
HF
CRYSTAL
GLITCH-FREE
MUX
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
1MHz
INTERNAL
OSCILLATOR
CLOCK
GENERATION
ENABLE
SYSTEM CLOCK
INT/EXT
XTAL IN
RING IN
EXTCLK
STOPM
POR
WATCHDOG TIMER
CRYSTAL
STARTUP TIMER
RING COUNT
CLK
ENABLE
WATCHDOG RESET
ᅄ4/! ଼છઁࡼဟᒩᏎ
18
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᏴNBYR4291భጲ஠ቲ࢟‫ܭ‬ଐ೟‫ݷ‬ᔫᒄ༄Ljᓍࠀಯ໭‫ܘ‬ኍ
߱ဪછጙቋ๼ᒙ‫ݬ‬ၫăᎅ᎖NBYR4291‫਺ݙ‬ᎌด‫ऻݝ‬ጵပ
ࡀ߼໭Ljᑚቋ‫ݬ‬ၫ)ࡀ߼Ᏼด‫ݝ‬଎ࡀ໭ᒦ*‫ܘ‬ኍᎅᓍࠀಯ໭
Ᏼඛࠨ࿟࢟૞ள಼আᆡᒲ໐ဟĂ૞ᑗᏴMPXQNෝါਜ਼Ꮵ
ቲෝါᒄମ༤ધဟ஠ቲ࿸ᒙă
ᅪ‫ݝ‬঱ຫဟᒩ
߹೫‫ݧ‬፿஭ᄏᑩ࡬໭౶‫ޘ‬ည঱ຫဟᒩᅪLjથభጲ୓໚჈
Ꮞ)ಿྙLjၫᔊᑩ࡬໭ JD*‫ޘ‬ညࡼ঱ຫဟᒩᒇ୻ၒྜྷࡵ
NBYR4291ࡼYUBM2፛୭ă
• ৔ᔫෝါ࿸ᒙ)ᄫᒏෝါĂMPXQNෝါĂᅪ‫ݝ‬ဟᒩෝ
ါࢀ*
ࡩ‫ݧ‬፿ᅪ‫ݝ‬঱ຫဟᒩᔫᆐᇹᄻဟᒩᏎဟLjYUBM2፛୭።
ᆐဟᒩၒྜྷLjYUBM3 ፛୭።ࣥఎăᓍࠀಯ໭።࿸ᒙ
FYUDMLᆡ)PQNPEF1/5*ᆐ2Ljਈࣥด‫ݝ‬஭ᄏᑩ࡬໭࢟വă
ᒑᎌ࿟࢟૞ᑗ་ኹআᆡဟLjকᆡ‫ۻݣ‬NBYR4291༹߹Lj‫ݙ‬
၊໚჈আᆡࡼ፬ሰă
ࡩဧ፿ᅪ‫ݝ‬঱ຫဟᒩဟLj።ᎅDNPTདࣅ໭‫ޘ‬ညဟᒩቧ੓ă
ྙਫဟᒩདࣅ໭ဵUUMඡLj໚ၒ߲‫ܘ‬ኍᄰਭ࿟౯࢟ᔜೌ୻
ᒗEWEELjጲཀྵۣ‫ޘ‬ညᑵཀྵࡼ൝૷࢟ຳăᆐଢ଼ࢅဟᒩ࢟വ
ࡼᇹᄻᐅဉLjᅪ‫ݝ‬ဟᒩᏎ‫ܘ‬ኍ൸ᔗ Fmfdusjdbm! Dibsbdufsjtujdt
‫ܭ‬ᒦਖࢾࡼဟᒩᏎᔢࡍ࿟ဍਜ਼ሆଢ଼ဟମLjጲૺ঱࢟ຳਜ਼
ࢅ࢟ຳࡼᔢቃᒲ໐ă
ด‫ݝ‬SDᑩ࡬໭
ᅪ‫ݝ‬঱ຫ஭ᄏᎾེ໐ମLj૞ᑗࡩNBYR4291஠ྜྷMPXQN
ෝါઁLjᇹᄻဟᒩᏎᔈด‫ݝ‬SDᑩ࡬໭ăᑚጙด‫ݝ‬ᑩ࡬໭
ᆐᇹᄻᄋ৙ࡍᏖ2NI{ࡼဟᒩLjऎဣଔࡼຫൈႲᆨࣞਜ਼৙
࢟࢟ኹऎ‫ܤ‬છă
ྙਫ‫ݧݙ‬፿ᅪ‫ݝ‬஭ᄏ࢟വ૞ᑗ঱ຫဟᒩLjభጲ‫ڳ‬YUBM2
୻࢐Lj຾ဧNBYR4291ጙᒇ‫ݧ‬፿ด‫ݝ‬ᑩ࡬໭ăᑚዹభጲཀྵ
ۣ஭ᄏᎾེଐၫ፼Ꮠ‫્ݙ‬உၦLjNBYR4291્ᏴჅᎌᎌ቉
ෝါᒦ࣒‫ݧ‬፿ด‫ݝ‬ᑩ࡬໭ă
ᅪ‫ݝ‬ᓍࠀಯ໭ᄰਭ‫ܪ‬ᓰTQJᔐሣᎧNBYR4291ᄰቧLjᄰਭ
ෘഎ࣪NBYR4291ࡼด‫ݝ‬଎ࡀ໭஠ቲࣗቖ‫ݷ‬ᔫăᑚቋ଎ࡀ
໭۞౪ǖ
• ᓨზਜ਼ᒦࣥ‫ܪ‬ᒔ)࢟Ꮞပ቉Ăਭഗ0ਭኹଶ‫*ࢀހ‬
• ᒦࣥࡼື܎఼ᒜLjཀྵࢾ෾ቋᄟୈࡴᒘIRQ‫ۻ‬དࣅᆐࢅ
࢟ຳ
• ๼ᒙ࿸ᒙLjጲ‫ܣ‬஠ቲෝผᄰࡸྸහ
• ৖ൈ൴ߡၒ߲๼ᒙ
• ൉݆໭ᇹၫਜ਼๼ᒙ
• ਺ᎌಝ૩৖ൈਜ਼࢟ถၫ௣ࡼᒑࣗ଎ࡀ໭
NBYR4291ᏴᏥቲෝါ૞ᑗMPXQNෝါᒦ‫ހ‬೟࢟ኹਜ਼࢟
ഗLj჈࣪Ⴥ‫ࡼૹݧ‬ၫ௣஠ቲಝଝĂ൉݆ਜ਼৉ᒬଐႯࠀಯă
ᎅᓍࠀಯ໭ቖྜྷ଎ࡀ໭ࡼ࿸ᒙ౶๼ᒙᑚቋ‫ݷ‬ᔫ)۞౪৉ᒬ
൉݆଀*ăᓍࠀಯ໭ᄰਭ৉ᒬᒑࣗ଎ࡀ໭౶ࣗནၒ߲உਫLj
ᄴဟ஠ቲ‫ހ‬೟ਜ਼ࠀಯ৔ᔫă
TQJᄰቧႥൈਜ਼ৃါ
TQJဵ໭ୈମᔐሣ቏ፇLjᄋ৙ᒎࢾᓍࠀಯ໭ਜ਼ጙৈ૞ᑗࣶ
ৈ࠭૦໭ୈᒄମࡼ౐ႥĂᄴ‫ݛ‬Ăཝၷ৔ᄰቧăᏴ૥᎖
NBYR4291ࡼ࿸ଐᒦLjNBYR4291ဵᎧᒎࢾᓍࠀಯ໭ሤೌ
୻ࡼ࠭૦໭ୈă
ᅪ‫ݝ‬ᓍࠀಯ໭໪ࣅჅᎌࡼᄰቧࠅ႙ਭ߈ăᒦࣥ࿺༿ሣIRQ
Ⴐ཭‫ဵݙ‬TQJᔐሣ୻ాࡼᔝ߅‫ݝ‬ॊLjࡣᎅ᎖჈Ꮴ኏
NBYR4291ᄰᒀᓍࠀಯ໭߲ሚ೫ᒦࣥᄟୈLjፐࠥLjጐభጲ
፿᎖ᓍࠀಯ໭0࠭૦ᄰቧă෭ቋTQJᅪ࿸ጲᇤဌႥൈ౶ෝผ
‫ۍ‬ၷ৔৔ᔫLjऎNBYR4291඗ᎌ‫ݧ‬፿ᑚᒬऱါLj჈ဵᑞᑵ
ࡼཝၷ৔TQJ࠭૦ă
______________________________________________________________________________________
19
NBYR4291
ᓍࠀಯ໭ᄰቧ
࿟࢟૞ᑗᇹᄻআᆡઁLjNBYR4291ᔈࣅኡᐋ঱ຫဟᒩᆐᇹ
ᄻဟᒩᏎă཭ऎLjᏴᇹᄻᏥቲ‫ݧ‬፿কဟᒩᒄ༄Lj஭ᄏᎾ
ེࢾဟ໭‫ܘ‬ኍଐၫ76-647ৈ঱ຫဟᒩᒲ໐ăᏴᎾེࢾဟᒲ
໐໐ମLjᇹᄻᏥቲଖኚ‫ݧ‬፿ด‫ݝ‬2NI{ᑩ࡬໭ăጙࡡᅲ߅
೫76-647ৈᒲ໐ଐၫ)9NI{ဟࡍগኊገ9/3nt*Lj໭ୈᔈࣅ
༤ધࡵ঱ຫဟᒩă࠭ᄫᒏෝါᅓ߲ဟጐ፿ࡵᑚጙ஭ᄏᎾ
ེࢾဟ໭Ljᑚဵፐᆐ঱ຫ஭ᄏᑩ࡬໭Ᏼᄫᒏෝါ໐ମဵ
‫ۻ‬ਈ‫ࡼܕ‬ă
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᏴTQJࠅ႙໐ମLjಽ፿ጙৈࠈቲጤᆡဟᒩ)TDML*Ᏼೝᄟࠈ
ቲၫ௣ሣ)NJTPਜ਼NPTJ*࿟ᄴဟ஠ቲၫ௣ख႙ਜ਼୻၃ăࠈ
ቲጤᆡဟᒩࡼ૵ቶਜ਼ሤᆡဵࢾፃTQJၫ௣ࠅ႙ৃါࡼᓍገ
ፐႤăࠈቲဟᒩࡼ૵ቶ࣪።ဟᒩሣࡼహሔ൝૷ᓨზLjፐ
ࠥLjጐࢾፃ೫෾ጙဟᒩዘᆐᎌ቉ዘăገࢾፃጙৈᏴ൝૷
ࢅ࢟ຳᓨზహሔ)ᎌ቉ဟᒩዘ > ࿟ဍዘ*ࡼࠈቲጤᆡဟᒩ
ቧ੓Ljဟᒩ૵ቶኡᐋ)DLQPMǗS`TQJDG/1*ᆡ።๼ᒙᆐ1Lj
ऎ࿸ᒙDLQPM > 2ဧጤᆡဟᒩᏴ൝૷঱࢟ຳᓨზဟహሔ
)ᎌ቉ဟᒩዘ > ሆଢ଼ዘ*ăࠈቲဟᒩࡼሤᆡኡᐋ‫ݧ‬፿෾ጙ‫ܟ‬
ዘ౶࣪ࠈቲጤᆡၫ௣஠ቲ‫ݧ‬ዹLjဟᒩሤᆡኡᐋ)DLQIB <
S`TQJDG/2*ᆡ఼ᒜ‫ݧ‬፿ᎌ቉થဵᇄ቉ဟᒩዘ౶Ⴤࡀၫ௣ă
SCLK CYCLE #
(FOR REFERENCE)
1
2
3
ࡩDLQIB࿸ᒙᆐ൝૷2ဟLjᏴᇄ቉ဟᒩዘ)ဟᒩऩૄࡵహ
ሔᓨზ*‫ݧ‬ዹၫ௣ăࡩDLQIB࿸ᒙᆐ൝૷1ဟLjᏴᎌ቉ဟ
ᒩዘ)ဟᒩᓞધࡵᎌ቉ᓨზ*‫ݧ‬ዹၫ௣ăDLQPMਜ਼DLQIB
ᆡጙৢᑽߒ႐ᒬTQJၫ௣ࠅ႙ৃါă
ᄰਭTQJ୻ా஠ቲࠅ႙ဟLjᔐဵጲᔢ঱ᎌ቉ᆡఎဪLjጲᔢ
ࢅᎌ቉ᆡஉၦăNBYR4291ࡼჅᎌTQJၫ௣ࠅ႙‫ဵ࣒ࣞޠ‬9
ᆡ)ጙৈᔊஂ*ăNBYR4291 TQJ୻ా‫ݙ‬ᑽߒ27ᆡᔊ९‫ࣞޠ‬ă
NBYR4291 TQJ୻ాࡼ෦ཱྀৃါ)࿟࢟૞ᇹᄻআᆡဟ*ྙᅄ5b
)DLQPM! >! 1ǗDLQIB! >! 1*ჅာăᏴᑚጙৃါᒦLjTQJဟᒩ
హሔᓨზᆐࢅ࢟ຳLjၫ௣ᏴTDML࿟ဍዘጤྜྷጤ߲ăጙࡡ
4
5
6
7
8
SCLK (CKPOL = 0)
SCLK (CKPOL = 1)
MOSI
(FROM MASTER)
MSB
MISO
(FROM SLAVE)
MSB
6
5
4
3
2
1
LSB
6
5
4
3
2
1
LSB
4
5
6
7
8
*
SSEL (TO SLAVE)
*NOT DEFINED BUT NORMALLY MSB OF CHARACTER JUST RECEIVED.
ᅄ5b/! TQJ୻ాဟኔ)DLQIB! >! 1*
SCLK CYCLE #
(FOR REFERENCE)
1
2
3
SCLK (CKPOL = 0)
SCLK (CKPOL = 1)
MOSI
(FROM MASTER)
MISO
(FROM SLAVE)
*
MSB
6
5
4
3
2
1
MSB
6
5
4
3
2
1
LSB
LSB
SSEL (TO SLAVE)
*NOT DEFINED BUT NORMALLY LSB OF PREVIOUSLY TRANSMITTED CHARACTER.
ᅄ5c/! TQJ୻ాဟኔ)DLQIB! >! 2*
20
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ࡩ‫ݧ‬፿ᎌ቉ဟᒩዘ‫ݧ‬ዹ)DLQIB > 1*ဟLj‫ܘ‬ኍᒙᆡSSELቧ
੓ጲ໪ࣅࠅ႙ᒲ໐ăᑚጙገཇፀᆜᓹSSELቧ੓Ᏼೝࠨೌ
ኚࠅ႙໐ମ‫ܘ‬ኍ‫ۻ‬ஊ߹ᒙᆡਜ਼ᒮቤᒙᆡăሤनLjࡩ‫ݧ‬፿
ᇄ቉ዘ‫ݧ‬ዹ)DLQIB > 2*ဟLjSSELቧ੓Ᏼೝࠨೌኚࠅ႙໐
ମۣߒࢅ࢟ຳLjᏤ኏ᎌ቉ဟᒩዘख߲ቧ੓Lj໪ࣅቤࡼࠅ
႙ਭ߈ă
ᎅ᎖NBYR4291ᔐဵᆐTQJ࠭૦LjፐࠥLjTQJ୻ాဧ፿ࡼဟ
ᒩႥൈᎅᔐሣᓍࠀಯ໭ཀྵࢾă཭ऎLjNBYR4291ࡼᇹᄻဟ
ᒩຫൈሢᒜ೫ᔢࡍဟᒩႥൈăᆐᑵ‫ޟ‬ᄰቧLjᓍࠀಯ໭ဧ፿
ࡼTQJဟᒩຫൈ‫ܘ‬ኍࢅ᎖૞ᑗࢀ᎖5ॊຫઁࡼNBYR4291ࡼ
ဟᒩຫൈăಿྙLjࡩNBYR4291ᏥቲᏴ9NI{ဟLjTQJဟᒩ
ຫൈ‫ܘ‬ኍቃ᎖ࢀ᎖3NI{ăྙਫNBYR4291ᏥቲᏴMPXQN
ෝါ)૞ᑗ஭ᄏથᏴᎾེဟ*LjTQJဟᒩຫൈ‫ܘ‬ኍۣߒᏴ361lI{
૞ᑗࢅ᎖361lI{Ljጲဣሚᑵ‫ࡼޟ‬ᄰቧă
߹೫ሢᒜ TQJ ᔐሣဟᒩႥൈᒄᅪLjᓍࠀಯ໭થ‫ܘ‬ኍᏴඛ
ৈᔊஂࠅၒ0୻၃ᒲ໐ᒄઁᄋ৙ᄰቧዓဟăᑚጙዓဟᆐ
NBYR4291ᄋ৙೫ဟମ౶ࠀಯጙࠨBED‫ݧ‬ዹLj჈ᔢቃ።ᆐ
511ৈᇹᄻဟᒩăᏴ෦ཱྀ࿸ᒙጲૺ‫ݧ‬፿9NI{ᏥቲဟLjዓဟ
ဟମᆐ61μtă୓ᇹᄻဟᒩຫൈଢ଼ࢅࡵ2NI{ )MPXQNෝါ*
્ᐐࡍᑚጙዓဟᒲ໐Ljዓဟဟମ્ᐐଝࡵᏇ౶ࡼ9۶ऎࡉ
ࡵ511μtă
TQJᄰቧ቏ፇ
ᓍࠀಯ໭ਜ਼NBYR4291ᒄମჅᎌࡼ્જᄰਭᓍࠀಯ໭ਜ਼
NBYR4291ࡼ଎ࡀ໭ᒄጙ஠ቲࣗቖ‫ݷ‬ᔫ౶ᅲ߅ă࣪᎖ᓍࠀ
ಯ໭LjNBYR4291ఘ໦౶ሷጙৈࡀ߼໭ᑫ೰Ljᄴဟ਺ᎌSBN
ਜ਼SPNăᑚဵፐᆐNBYR4291ᒦࡼSPNৼୈ࠭SBNࣗན
໚৔ᔫ‫ݬ‬ၫLjጐ୓உਫहࡵSBNᒦăፐࠥLj๼ᒙNBYR4291
ᒑኊገ଼࡝࢐࣪SBNᆡᒙ஠ቲ్ቖྜྷ૾భă
NBYR4291ᒦࡼ෭ቋᒑࣗࡀ߼໭ᆡᒙభ߿ख໭ୈ৔ᔫLjᏴ
ᏥቲᒦଐႯଐ೟உਫLjᑚቋᄂၐ৖ถਜ਼፿ᅆࡼSBNਜ਼ኋ
ผSPNጐ፿଎ࡀ໭፯࿴ࡼऱါ৊߲ăNBYR4291਺ᎌଂ
ᒬ‫ݙ‬ᄴಢቯࡼด‫ݝ‬଎ࡀ໭ă
• SBN଎ࡀ໭ăᑚቋ଎ࡀ໭ᒦࡼၫᒋ‫߼ࡀۻ‬ᏴNBYR4291
ࡼด‫ݝ‬SBNᒦăᎌቋభጲ‫ۻ‬ᓍࠀಯ໭ࣗནਜ਼ቖྜྷLjऎ
໚჈ࡼᆐᒑࣗăSBN଎ࡀ໭‫ࣞޠ‬ᆐೝᔊஂ૞ᑗ႐ᔊஂ
)27૞ᑗ43ᆡ*Lj஧਌ጙቋ଎ࡀ໭݀‫ဵݙ‬Ⴥᎌࡼᆡ࣒ࢾፃ
೫ၫᒋăࣗ0ቖ଎ࡀ໭ጙ‫ဵۅ‬ᓨზ0‫ܪ‬ᒔ଎ࡀ໭)ᎅ
NBYR4291૞ᑗᓍࠀಯ໭ቖྜྷ*Ă๼ᒙ଎ࡀ໭)ᎅᓍࠀಯ
໭ቖྜྷLjᎅNBYR4291ৼୈࣗན*Ă૞ᑗၫ௣଎ࡀ໭)ᒑ
ࣗLjᎅNBYR4291ৼୈቖྜྷLjᎅᓍࠀಯ໭ࣗན*ă
NBYR4291
୐ೂ೫ᎧNBYR4291ࡼTQJᄰቧLjቖྜྷS`TQJDG஻ስ଎ࡀ
໭Lj཭ઁࣗནᄂၐෘഎ଎ࡀ໭VQE`TGSLj୓S`TQJDGᒋআ
ᒜࡵด‫ݝ‬TQJ๼ᒙ଎ࡀ໭ᒦLjభጲኀখDLQPMਜ਼DLQIB
ৃါ࿸ᒙ)ጐభጲ୓ SSELቧ੓࠭ࢅ࢟ຳᎌ቉খᆐ঱࢟ຳ
ᎌ቉*ă
• ኋผ଎ࡀ໭ăᑚቋᒑࣗ଎ࡀ໭݀඗ᎌࡀ߼Ᏼ SBN ᒦ <
ࡩᓍࠀಯ໭ࣗནᑚቋ଎ࡀ໭ဟLj჈ඣ਺ᎌNBYR4291ৼ
ୈဣဟଐႯࡼၫᒋăᓍࠀಯ໭ಽ፿ᑚቋ଎ࡀ໭౶૝ࡻBĂ
Cਜ਼Dሤᎌ৖Ăᇄ৖ጲૺ၁Ᏼ৖ൈĂ৖ൈፐၫጲૺSNT
࢟ኹਜ਼࢟ഗࢀၫᒋLjো௣ኊገLj࠭ࡩ༄‫ࡼࡵૹݧ‬ၫ௣
ᒦଐႯ߲ᑚቋၫᒋăࡍࣶၫኋผ଎ࡀ໭ࡼ‫ࣞޠ‬ᆐ9ᔊஂă
• ፮ୈ଎ࡀ໭ăᑚቋ଎ࡀ໭఼ᒜNBYR4291ࡼਖ਼ቦ৖ถLj
۞౪BEDਜ਼TQJ࠭૦ᔐሣ఼ᒜ໭ࢀăᑚቋ଎ࡀ໭ᒦࡼඛ
ጙৈ)S`BDGHĂS`BEDSBUFĂS`BEDBDRĂS`TQJDG
ਜ਼PQNPEF1 )࢒5ᆡLjFYUDML**࣒ᎌᆡ᎖SBNᒦࡼ଎
ࡀ໭Lj፿౶Đ፯࿴đ፮ୈ଎ࡀ໭ࡼၫᒋăገࣗན፮ୈ଎
ࡀ໭Ljᓍࠀಯ໭‫ܘ‬ኍ၅ሌࣗནᄂၐෘഎ଎ࡀ໭VQE`NJS
)B11i*Lj୓ၫᒋ࠭፮ୈ଎ࡀ໭আᒜࡵSBNᒦࡼ஻ስ଎
ࡀ໭Lj཭ઁ‫ݣ‬ถࣗནSBNᒦࡼ஻ስ଎ࡀ໭ăገቖྜྷ፮
ୈ଎ࡀ໭ဟᐌሤनLjᓍࠀಯ໭ቖྜྷ஻ስSBN଎ࡀ໭Lj
཭ઁࣗནᄂၐෘഎ଎ࡀ໭VQE`TGS ):11i*Lj‫ڳ‬஻ስ଎ࡀ
໭ᒦࡼၫᒋআᒜࡵ፮ୈ଎ࡀ໭ᒦă
• ᄂၐෘഎ଎ࡀ໭ăࣗནဟLjᑚቋ଎ࡀ໭)VQE`TGS ਜ਼
VQE`NJS*‫ݙ‬ऩૄᎌፀፃࡼၫ௣Ljऎဵ߿ख‫ݷ‬ᔫăࣗན
VQE`TGSࡴᒘ୓ၫᒋ࠭஻ስ଎ࡀ໭আᒜࡵ፮ୈLjࣗན
VQE`NJSࡴᒘ୓ၫᒋ࠭፮ୈআᒜࡵ஻ስ଎ࡀ໭ă
______________________________________________________________________________________
21
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
NBYR4291ᒦඛጙৈࢾፃࡼ଎ࡀ໭࣒ᎌ23ᆡ࢐ᒍ)࠭1ࡵ
51:6*ăࡩኰᒍ଎ࡀ໭Lj஠ቲࣗ૞ᑗቖ‫ݷ‬ᔫဟLj્፿ࡵᑚ
ቋ࢐ᒍă࢐ᒍ1ᒗ2134 )111iᒗ4GGi*፿᎖ኰᒍSBN଎ࡀ໭ă
࢐ᒍ2135ᒗ51:6 )511iᒗGGGi*ࡼ଎ࡀ໭፿᎖ኋผ଎ࡀ໭ਜ਼
ᄂၐෘഎ଎ࡀ໭ă
ᔊஂLjࡻࡵጙৈᔊஂđࡼገཇăࡣဵNBYR4291భጲ࿺༿
ဟମ౶ଐႯஉਫLjࡩᓍࠀಯ໭ख႙హᔊஂဟLj჈భถથ඗
ᎌᓰ۸ੑă߲᎖ᑚጙᏇፐLjNBYR4291ᔐဵᏴख႙ၫ௣ᒄ
༄ख႙ഃ૞ᑗࣶৈᔊஂࡼOBLᔊ९)1y5F૞ᑗBTDJJ! (O(*Lj
ႲઁဵጙৈBDLᔊ९)1y52૞ᑗBTDJJ! (B(*ă
ඛጙᄟෘഎ࣒਺ᎌࣗ0ቖෘഎࡔ൩Ăၫ௣‫)ࣞޠ‬2Ă3Ă5૞ᑗ
9ᔊஂ*Ă23ᆡ଎ࡀ໭࢐ᒍጲૺᒎࢾၫ೟ࡼၫ௣ᔊஂLjᔢઁ
ဵభኡࡼክણྑ᎜ቅዩ)DSD*ăᎅ᎖TQJဵཝၷ৔୻ాLjᓍ
ࠀಯ໭ਜ਼࠭૦‫ܘ‬ኍᏴෘഎ໐ମख႙ሤᄴၫ೟ࡼᔊஂăࡩࣗ
ན૞ᑗቖྜྷࣶৈᔊஂ)30509ᔊஂ‫*ࣞޠ‬ဟLjᏴෘഎᒦ၅ሌࣗ
ན૞ᑗቖྜྷᔢࢅᎌ቉ᔊஂă
ྙਫᓍࠀಯ໭ቖྜྷጙৈ૞ᑗࣶৈᔊஂLjख႙ෘഎઁLjೂ૾
ख႙ገቖྜྷࡼၫ௣ăNBYR4291ᆐඛጙৈၫ௣ᔊஂऩૄBDL
)1y52*ă཭ઁLj჈ऩૄOBL )1y5F*Ljᒇࡵቖᒲ໐ᅲ߅LjႲ
ઁऩૄᔢᒫBDLă
ඛࠨ્જਭ߈ጲᓍࠀಯ໭ख႙3ৈᔊஂఎဪLjᑚቋᔊஂ਺
ᎌෘഎ)ࣗ૞ᑗቖ*Ăገषᆰࡼ࢐ᒍਜ਼ࠅ႙ࡼᔊஂၫLjඛৈ
TQJᅪ࿸࣪୻၃ࡵࡼඛৈᔊஂ‫ܘ‬ኍऩૄጙৈᔊஂăྙਫᓍ
ࠀಯ໭࠭NBYR4291ࣗནጙৈ૞ᑗࣶৈᔊஂLj჈‫ܘ‬ኍᏴ୻
၃࿺༿ࣶᔊஂሰ።ᒲ໐ᒦख႙హᔊஂLjጲࡉࡵĐख႙ጙৈ
ख႙ᔢᒫBDLᒄઁLjNBYR4291ೂ૾ᓰ۸ఎဪሆጙࠨ્જLj
‫ݙ‬ኊገ஠ቲྀੜ໚჈ࢀࡗLjစᒗ‫ݙ‬ኊገ߿खSSELጲఎဪ
ሆጙࠨ્જăNBYR4291ᒀࡸ࢒ጙࠨ્જጯளᅲ߅ઁLjᓰ
۸஠ቲሆጙ્જă
‫ݙ‬൙ဠඐᏇፐLjྙਫኊገআᆡᓍࠀಯ໭ਜ਼NBYR4291ᒄମ
ࡼᄰቧ)ಿྙLjᄴ‫ࣀݛ‬ပ*ဟLjᏴ࢒ጙৈෘഎᔊஂᒮቤ໪ࣅ
ᄰቧᒄ༄Ljᓍࠀಯ໭ᒑኊገࢀࡗTQJިဟăNBYR4291୻
‫ܭ‬2/! TQJ଎ࡀ໭ࣗෘഎৃါ
BYTE
1st byte
2nd byte
Sync bytes
3rd byte
(1st data byte)
...
Nth byte
(Last data byte)
(N + 1) byte
22
TRANSFERS
BIT
7:6
Command Code:
00 Read
01 Reserved
10 Write
11 Reserved
5:4
Data Length:
00 1 Byte
01 2 Bytes
10 4 Bytes
11 8 Bytes
3:0
MSB portion of data address.
7:0
LSB portion of data address.
Master sends command;
Slave sends 0xC1 byte
Master sends address;
Slave sends 0xC2 byte
Master sends dummy;
Slave sends ACK (0x41) or
NACK (0x4E) byte
7:0
Master sends dummy;
Slave sends data
7:0
...
Master sends dummy;
Slave sends data
Master sends dummy;
Slave sends CRC
DESCRIPTION
Master sends dummy byte; Slave responds with NACK if busy,
or with ACK when processing complete.
Master must receive ACK, then receive data.
Data, LSB
...
...
7:0
Data, MSB
7:0
Optional CRC
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
NBYR4291
‫ܭ‬3/! TQJ଎ࡀ໭ቖෘഎৃါ
BYTE
1st byte
2nd byte
3rd byte
(1st data byte)
...
TRANSFERS
BIT
7:6
5:4
Data Length:
00 1 Byte
01 2 Bytes
10 4 Bytes
11 8 Bytes
3:0
MSB portion of data address.
7:0
LSB portion of data address.
7:0
Data, LSB
Master sends command;
Slave sends 0xC1 byte
Master sends address;
Slave sends 0xC2 byte
Master sends data;
Slave sends ACK (0x41)
...
DESCRIPTION
Command code:
00 Read
01 Reserved
10 Write
11 Reserved
...
...
Nth byte
(Last data byte)
Master sends data;
Slave sends ACK (0x41)
7:0
Data, MSB
(N + 1) byte
Master sends CRC;
Slave sends ACK (0x41)
7:0
Optional CRC
Sync bytes
Master sends dummy;
Slave sends ACK (0x41) or
NACK (0x4E) byte
7:0
၃౶ᔈᓍࠀಯ໭ࡼ࢒ጙৈෘഎᔊஂઁ)࢒ጙৈᔊஂࡼ࢒9ৈ
TQJဟᒩᒄઁ*Lj໪ࣅTQJިဟଐၫă୻၃ࡵ્જਭ߈ᔢઁ
ጙৈᔊஂઁ)ᔢઁጙৈᔊஂࡼ࢒9ৈTQJဟᒩᒄઁ*Ljᄫᒏ݀
༹߹ଐၫă
ྙਫިဟଐၫᏴ્જᅲ߅ᒄ༄ިဟ)ިਭ DPN`UJNP*Lj
NBYR4291્ह໰ᆚᅲ߅ࡼ્જLjআᆡTQJ൝૷Ljᓰ۸஠
ቲሆጙࠨ્જă෦ཱྀࡼTQJިဟဵ431ntă
Ᏼඛጙࠨࠅ႙ᒦLjభጲኡᐋএଝጙৈDSDᔊஂă࣪᎖ቖෘ
എLjᓍࠀಯ໭ख႙DSDᔊஂLj࣪᎖ࣗෘഎLjᎅNBYR4291
ख႙DSDᔊஂăࡩPQNPEF2଎ࡀ໭ᒦࡼDSDFOᆡ‫ۻ‬ᒙᆐ
Master sends dummy byte; Slave responds with NACK if busy,
or with ACK when processing complete.
Master must receive ACK before starting the next transaction.
2 ဟLjဧถ DSD ෝါLj॥ᐌLjNBYR4291 ཱྀᆐ඗ᎌ‫ݧ‬፿
DSDᔊஂă࠭ᓍࠀಯ໭ख႙ࡼ࢒ጙৈෘഎᔊஂࡵ߹೫ᄴ‫ݛ‬
ᔊஂጲᅪࡼᔢઁጙৈၫ௣ᔊஂLjဧ፿ࣶሲါQ! >! y9 ,! y6 ,
y 5 ,! 2Lj࣪ࠅ႙ࡼჅᎌᔊஂ஠ቲ9ᆡDSDଐႯăྙਫࠅ႙
ࡼDSDᔊஂᎧଐႯࡻࡵࡼDSDᔊஂ)࣪᎖ቖෘഎ*‫ݙ‬ປ๼Lj
ᐌNBYR4291઄൒কෘഎă
ࠅ႙‫ࣞޠ‬ᎅ࢒ጙৈෘഎᔊஂਜ਼PQNPEF2଎ࡀ໭ᒦDSDFO
ᆡࡼᓨზࢾፃăᑚጙ଼࡝቏ፇ݀‫ݙ‬ᄋ৙ᓜඡࡼᄴ‫ݛ‬૦ᒜLj
ፐࠥLjᓍࠀಯ໭ঌᐊख႙0୻၃ᑵཀྵၫ೟ࡼᔊஂăྙਫᓍ
ࠀಯ໭߲ࡇऎख႙ࣶ᎖ࡩ༄ෘഎገཇࡼᔊஂၫLjNBYR4291
______________________________________________________________________________________
23
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
READING DATA FROM MAXQ3180 THROUGH SPI INTERFACE
SSEL
SCLK
MOSI
00 01
MISO
ADDRESS
0xC1
0xC2
DUMMY
DUMMY
DUMMY
DUMMY
NACK (0x4E)
ACK (0x41)
DATA LSB
DATA MSB
ᅄ6/! ࣗTQJࠅ႙
WRITING DATA TO MAXQ3180 THROUGH SPI INTERFACE
SSEL
SCLK
MOSI
MISO
10 01
ADDRESS
0xC1
0xC2
DATA LSB
DATA MSB
DUMMY
DUMMY
ACK (0x41)
ACK (0x41)
NACK (0x4E)
ACK (0x41)
ᅄ7/! ቖTQJࠅ႙
ገඐ઄൒ࣶ᎜ࡼᔊஂ)ྙਫNBYR4291ං᎖ࠀಯ༄ෂࡼෘ
എ*Ljገඐ୓໚ᔫᆐቤෘഎࡼఎဪăྙਫᓍࠀಯ໭ख႙ࡼ
ᔊஂၫ࿩᎖ࡩ༄ෘഎገཇࡼᔊஂၫLjNBYR4291ࢀࡗጙৈ
TQJިဟဟମLj཭ઁᄫᒏࠅ႙Ljআᆡᄰቧᄰࡸăభጲᄰਭ
DPN`UJNP଎ࡀ໭౶๼ᒙިဟဟମă
ᅄ6ਜ਼ᅄ7Ⴥာᆐ࢜ቯࡼ3ᔊஂࣗቖࠅ႙)඗ᎌDSDᔊஂ*ă
ᓍࠀಯ໭ྟୈ࿸ଐ
SPN ৼୈᒦࡼྟୈ߈ኔࠀಯᄰਭ TQJ ख႙ࡼඛጙሿᇦᔊ
ஂă߲᎖ᑚጙᏇፐLjೌኚᔊஂᒄମኊገᎌዓဟăᑚጙᔊ
ஂମ৆‫ࡻݙ‬ቃ᎖511ৈᇹᄻဟᒩLjጲཀྵۣNBYR4291ถ৫
Ᏼሆጙᔊஂࡵࡉᒄ༄ࣗན݀ࠀಯᔊஂă
24
Ᏼࣗནྀፀኋผ৖ൈ଎ࡀ໭ဟLjᓍࠀಯ໭‫ܘ‬ኍሌཀྵཱྀ
JSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼETQSEZᆡ‫ۻ‬ᒙᆡLjᑚ‫ܭ‬ာ࿟ጙৈ
ETQᒲ໐ጯளஉၦLj୻ሆ౶భጲࣗནჅᎌኊገࡼኋผ৖ൈ
଎ࡀ໭ăᆐᄋ঱ᄰቧ቉ൈLj୐ፇ።কᏴࣗན໚჈଎ࡀ໭
༄ሌᅲ߅ኋผ৖ൈ଎ࡀ໭ࡼࣗནăኋผ৖ൈ଎ࡀ໭ࡼࣗ
ན።কᏴETQSEZᆡᒙᆡఎဪဟరઁ61&ࡼETQᒲ໐ဟମ
ดᅲ߅ă‫ݙ‬ገᆄ଑༹߹ETQSEZᆡLj॥ᐌᓍࠀಯ໭ྟୈ୓
‫ݙ‬ถଶ‫ࡵހ‬ቤࡼETQᒲ໐உၦăNBYR4291݀‫߹્༹ݙ‬ক
ᆡLj჈ᒑဵᏴETQᒲ໐ࠀಯஉၦဟ୓কᆡᒙᆡLj፿ઓభጲ
Ᏼཀྵཱྀকᆡᒙᆡઁᒇ୻୓໚༹߹ă༹߹ETQSEZ‫્ݙ‬፬ሰ
ETQࡼ‫ݷ‬ᔫă
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
SPI TIMEOUT (320ms)
SEND COMMAND BYTE 1
SPI TIMEOUT (320ms)
SEND COMMAND BYTE 1
N
N
GET 0xC1?
GET 0xC1?
DELAY > 400 SYSCLK
DELAY > 400 SYSCLK
SEND COMMAND BYTE 2
SEND COMMAND BYTE 2
N
N
GET 0xC2?
GET 0xC2?
DELAY > 400 SYSCLK
DELAY > 400 SYSCLK
SEND DATA BYTE
SEND 0x00
Y
N
N
GET 0x4E?
N
GET 0x41?
DONE?
SEND 0x00
SEND 0x00
Y
GET DATA BYTE
DONE?
GET 0x41?
DELAY > 400 SYSCLK
DELAY > 400 SYSCLK
N
NBYR4291
WRITE MAXQ3180
READ MAXQ3180
N
EXIT
GET 0x4E?
GET 0x41?
EXIT
ᅄ8/! ࣗནNBYR4291ࡼഗ߈ᅄ
ᅄ9/! ቖྜྷNBYR4291ࡼഗ߈ᅄ
``````````````````````````````` ଎ࡀ໭ᔝ
ኋผ଎ࡀ໭਺ᎌ౶ᔈጙৈ૞ᑗࣶৈဣଔ଎ࡀ໭ࡼଐႯᒋă
Ᏼ࿺༿ဟଐႯᑚቋᒋLjፐࠥLjኊገৎࣶࡼဟମ౶ऩૄጙ
ৈၫᒋăࡍࣶၫኋผ଎ࡀ໭‫ࣞޠ‬ᆐ9ᔊஂLj၅ሌࠅ႙ᔢࢅ
ᎌ቉ᔊஂă
ၫ௣ਜ਼໭ୈෘഎጲૺ఼ᒜቧᇦᆡ᎖ด‫ݝ‬଎ࡀ໭ᒦă଎ࡀ
໭‫ࣞޠ‬Ᏼ9ᆡࡵ75ᆡᒄମLj‫ۻ‬ॊ߅૥᎖SBNࡼ଎ࡀ໭ਜ਼ኋ
ผ଎ࡀ໭ă૥᎖SBNࡼ଎ࡀ໭਺ᎌ‫ݷ‬ᔫ‫ݬ‬ၫਜ਼‫ހ‬೟உਫă
______________________________________________________________________________________
25
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
‫ܭ‬4/! SBN଎ࡀ໭፯࿴
x0h
0x00
STATUS
x1h
x2h
x3h
x4h
OP
OP
OP
MODE0 MODE1 MODE2
0x01
AUX_CFG
0x02
PLS1_WD
0x03
AVG_C
SYS_KHZ
x5h
x6h
IRQ_FLAG
IRQ_MASK
VOLT_CC
AMP_CC
THR1
HPF_C
0x04
NS
0x05
R_ADCACQ
0x06
CHKSUM
R_
SPICF
x7h
x8h
x9h
xAh
xBh
xCh
xDh
xEh
xFh
SCAN
_IA
SCAN
_VA
SCAN
_IC
SCAN
_VC
SCAN
_IB
SCAN
_VB
SCAN
_IN
SCAN
_TE
PWR_CC
ENR_CC
PLS2_WD
B0FUND
THR2
PLSCFG PLSCFG
1
2
CYCNT
REJ_NS
A1FUND
B0HARM
OCLVL
OVLVL
UVLVL
NOLOAD
NZX_TIMO
COM_TIMO
ACC_TIMO
ZC_LPF
AVG_NS
A1HARM
R_ACFG
R_ADCRATE
I1THR
I2THR
LINEFR
0x11
N.IRMS
0x12
N.I_GAIN
PHASE A CALIBRATION AND STATUS REGISTERS
0x13
0x14
A.I_GAIN
A.V_GAIN
A.PA1
A.PA2
A.E_GAIN
A.
FLAGS
A.EF_GAIN
A.
MASK
A.OFFS_HI
A.GAIN_LO
A.OFFS_LO
A.PA0
B.I_GAIN
B.V_GAIN
B.PA1
B.PA2
C.E_GAIN
C.EF_GAIN
A.
A.
EOVER EFOVER
PHASE B CALIBRATION AND STATUS REGISTERS
0x21
0x22
0x23
B.E_GAIN
B.
FLAGS
B.EF_GAIN
B.
MASK
B.OFFS_HI
B.GAIN_LO
B.OFFS_LO
B.PA0
B.
B.
EOVER EFOVER
PHASE C CALIBRATION AND STATUS REGISTERS
0x30
0x31
C.I_GAIN
C.OFFS_HI
C.GAIN_LO
C.OFFS_LO
C.PA0
C.V_GAIN
C.PA1
C.PA2
C.
FLAGS
C.
MASK
C.
C.
EOVER EFOVER
0x32
PHASE A MEASUREMENT REGISTERS*
0x1C
0x1D
A.PF
A.ACT
A.VRMS
A.IRMS
A.REA
A.APP
A.ACTF
0x1E
A.REAF
A.APPF
A.EAPOS
A.EANEG
0x1F
A.ERPOS
A.ERNEG
A.ES
A.EAFPOS
0x20
A.EAFNEG
A.ERFPOS
A.ERFNEG
A.ESF
PHASE B MEASUREMENT REGISTERS*
0x2B
B.VRMS
B.IRMS
B.ACT
B.REA
B.APP
B.ACTF
B.REAF
0x2D
B.APPF
B.EAPOS
B.EANEG
B.ERPOS
0x2E
B.ERNEG
B.ES
B.EAFPOS
B.EAFNEG
0x2F
B.ERFPOS
B.ERFNEG
B.ESF
0x2C
B.PF
PHASE C MEASUREMENT REGISTERS*
0x39
0x3A
C.PF
C.VRMS
C.IRMS
C.ACT
C.REA
0x3B
C.APP
C.ACTF
C.REAF
C.APPF
0x3C
C.EAPOS
C.EANEG
C.ERPOS
C.ERNEG
0x3D
C.ES
C.EAFPOS
C.EAFNEG
C.ERFPOS
0x3E
C.ERFNEG
C.ESF
*ᒑࣗă
26
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
NBYR4291
‫ܭ‬5/! ኋผ଎ࡀ໭፯࿴
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
0x80
PWRP.A
PWRP.B
PWRP.C
PWRP.T
0x81
PWRQ.A
PWRQ.B
PWRQ.C
PWRQ.T
PWRS.T
0x82
PWRS.A
PWRS.B
PWRS.C
0x83
V.HARM
V.A
V.B
V.C
0x84
I.N, I.HARM
I.A
0x85
HARM_NF
I.B
I.C
VBPH
VCPH
0x86
PF.T
0x87
ENRS.A
ENRS.B
ENRS.C
ENRS.T
0x88
PWRPF.A
PWRPF.B
PWRPF.C
PWRPF.T
0x89
PWRQF.A
PWRQF.B
PWRQF.C
PWRQF.T
0x8A
PWRSF.A
PWRSF.B
PWRSF.C
PWRSF.T
0x8B
ENRSF.A
ENRSF.B
ENRSF.C
ENRSF.T
0x8C
ENRP.A
ENRP.B
ENRP.C
ENRP.T
0x8D
ENRQ.A
ENRQ.B
ENRQ.C
ENRQ.T
0x8E
ENRPF.A
ENRPF.B
ENRPF.C
ENRPF.T
0x8F
ENRQF.A
ENRQF.B
ENRQF.C
ENRQF.T
SPECIAL FUNCTION REGISTERS
0xC0
DSPVER
RAWTEMP
ENTER STOP
ENTER
LOWPM
EXIT LOWPM
ᓖǖჅᎌኋผ଎ࡀ໭ᆐᒑࣗă
______________________________________________________________________________________
27
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
```````````````````````````````````````````````````````````````````````` ૥᎖SBNࡼ଎ࡀ໭
૥᎖SBNࡼ଎ࡀ໭ᄴဟ਺ᎌ‫ݷ‬ᔫ‫ݬ‬ၫਜ਼‫ހ‬೟உਫă჈ඣ‫ۻ‬ॊ߅ଂಢLjᏴሆෂࡼᐺஂᒦ஠ቲႁීă
ᄰ፿‫ݷ‬ᔫ଎ࡀ໭
ཝ௜ᓨზ଎ࡀ໭)TUBUVT*! )1y111*
ᆡǖ
7
6
5
4
3
2
1
0
෗߂ǖ
—
CROFF
PORF
WDTR
—
PHSEQ
REVCFQ
REVCFP
আᆡǖ
0
0
0
0
0
0
0
0
ক଎ࡀ໭਺ᎌन፯໭ୈཝ௜ᓨზࡼᆡă
28
ᆡ
෗߂
৖ถ
7, 3
—
6
CROFF
ᒙᆡဟLj঱ຫ஭ᄏပ቉LjNBYR4291‫ݧ‬፿ด‫ݝ‬ણቯᑩ࡬໭৔ᔫăᏴᑚᒬ༽ౚሆLj࢟ถಝଝ‫ݙ‬றཀྵLj
TQJᔐሣ඗ᎌཝႥ৔ᔫă
5
PORF
ᒙᆡဟLj‫ීܭ‬ᔢதጙࠨআᆡᎅ࿟࢟আᆡ፛໦ăᓍࠀಯ໭።༹߹কᆡLjጲᏤ኏ሆጙࠨQPSআᆡଶ‫ހ‬ă
4
WDTR
ᒙᆡဟLj‫ීܭ‬ᔢதጙࠨআᆡᎅఘඡ১ިဟ፛໦ăᓍࠀಯ໭።༹߹কᆡ)ᒙᆐ1*LjጲᏤ኏ሆጙࠨఘඡ১ިဟ
আᆡଶ‫ހ‬ă
2
PHSEQ
1! >! ࢟ኹၒྜྷ࿟߲ሚࡼ࢟ኹሤኔᆐ).B.C.D.*ă
2! >! ࢟ኹၒྜྷ࿟߲ሚࡼ࢟ኹሤኔ‫ۻ‬ᒙन).B.D.C.*ă
ᒑᎌೌ୻۞౪Ⴥᎌྯሤ࢟ኹࡼᇹᄻဟLjকᆡ‫ݣ‬ᎌፀፃă
1
REVCFQ
1! >! DGR፛୭࿟ၒ߲ࡼଐ೟ᒋᆐᑵ)ᑵሶ*ă
2! >! DGR፛୭࿟ၒ߲ࡼଐ೟ᒋᆐঌ)नሶ*ă
0
REVCFP
1! >! DGQ፛୭࿟ၒ߲ࡼଐ೟ᒋᆐᑵ)ᑵሶ*ă
2! >! DGQ፛୭࿟ၒ߲ࡼଐ೟ᒋᆐঌ)नሶ*ă
ۣഔă
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
7
6
5
4
3
2
1
0
෗߂ǖ
—
—
—
EXTCLK
SWRES
DSPDIS
LOWPM
—
আᆡǖ
0
0
0
0
0
0
0
0
ᆡ
෗߂
৖ถ
7:5, 0
—
4
EXTCLK
ᒙᆡဟLjண፿঱ຫ஭ᑩLjYUBM2፛୭‫ۻ‬๼ᒙᆐ໭ୈဟᒩၒྜྷăࡩࣶৈ໭ୈဧ፿ᄴጙဟᒩᏎ৔ᔫጲࡉࡵᆒߒ
ᄴ‫ݛ‬෹ࡼဟLj‫ݧ‬፿কऱါă
3
SWRES
ᒙᆡဟLj༓ᒜด‫ྟݝ‬ୈ࠭আᆡဦ೟ᒮቤ໪ࣅăᑚᎧ࿟࢟আᆡᎌሤᄴࡼ቉ਫLjࡣဵ‫ݙ‬ᓜඡআᆡྀੜ፮ୈᅪ࿸ă
আᆡઁLjকᆡᔈࣅ༹߹ă
2
DSPDIS
ᒙᆡဟLjணᒏቧ੓ࠀಯྟୈಿ߈ăDQVጞ཭ཝႥೌኚᏥቲLjࡣᒑᒊቲପ၁৖ถ)ಿྙLjॲᇗTQJ࣡ా*ă
1
LOWPM
ᒙᆡဟLjࡴᒘDQV୓໚ဟᒩᏎ࠭ᅪ‫ݝ‬஭ᄏ༤ધࡵด‫ݝ‬ણቯᑩ࡬໭Lj৔ᔫᏴ2NI{‫߂ܪ‬ຫൈ࿟ăᏴᑚᒬෝါሆLj
DQVೌኚᏥቲLjࡣဵᓍࠀಯ໭‫ܘ‬ኍᒮቤ๼ᒙ஭ᄏ৔ᔫჅኊࡼ‫ݬ‬ၫ)ಿྙLj൉݆໭࿸ᒙĂިဟਜ਼൴ߡ౑ࣞࢀ*ă
ۣഔă
‫ݷ‬ᔫෝါ଎ࡀ໭2! )PQNPEF2*! )1y113*
ᆡǖ
7
6
5
4
3
2
෗߂ǖ
—
—
—
—
CRCEN
POPOL
CONCFG
আᆡǖ
0
0
0
0
0
0
0x0
1
0
ᆡ
෗߂
7:4
—
৖ถ
3
CRCEN
ྙਫᒙᆡLj2ᔊஂDSD‫ۻ‬এଝࡵඛጙTQJࣗ‫ݷ‬ᔫᔢઁLjጐ።߲ሚᏴඛጙTQJቖ‫ݷ‬ᔫࡼᔢઁă༿‫ݬ‬ఠ TQJᄰቧ቏ፇ
‫ݝ‬ॊLj೫ஊᐏዹဧ፿DSDᔊஂጲૺ࣪TQJᔐሣ஠ቲࡇᇙଶ‫ࡼއ‬ሮᇼቧᇦă
2
POPOL
কᆡ࿸ᒙၒ߲൴ߡखည໭ࡼ૵ቶăྙਫ༹ഃLj൴ߡၒ߲ᆐࢅ࢟ຳᎌ቉Ǘ૾Ᏼ߲ሚ൴ߡ༄Lj჈ඣۣߒᏴ঱
࢟ຳᓨზLj߲ሚ൴ߡဟ჈ඣ༤ધࡵࢅ࢟ຳᓨზLjۣ݀ߒጙৈ൴ߡ౑ࣞମ৆Lj཭ઁऩૄࡵ঱࢟ຳᓨზăྙਫ
ᒙᆡLj൴ߡၒ߲ᆐ঱࢟ຳᎌ቉Ǘ૾Ᏼ߲ሚ൴ߡ༄Lj჈ඣۣߒᏴࢅ࢟ຳᓨზLj߲ሚ൴ߡဟ჈ඣ༤ધࡵ঱࢟ຳ
ᓨზLjۣ݀ߒጙৈ൴ߡ౑ࣞମ৆Lj཭ઁऩૄࡵࢅ࢟ຳᓨზă
ۣഔă
______________________________________________________________________________________
29
NBYR4291
‫ݷ‬ᔫෝါ଎ࡀ໭1! )PQNPEF1*! )1y112*
ᆡǖ
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
NBYR4291
‫ݷ‬ᔫෝါ଎ࡀ໭2! )PQNPEF2*! )1y113*! )ኚ*
ᆡ
෗߂
৖ถ
ᑚቋᆡཀྵࢾᐏዹଐႯྯሤᒦඛጙሤࡼ৖ൈă
V
I
00
PA = IA x VA
PB = IB x VB
PC = IC x VC
ࡩঌᏲጲZተೌ୻Ljഃሤೌ୻ᒗNBYR4291
ࡼ࢐Lj૞ᑗঌᏲጲྯ୯ተೌ୻Lj‫ݧ‬፿೫৆ಭ
࢟ኹਜ਼࢟ഗࠅঢ໭ဟLjဧ፿ᑚጙ๼ᒙăᑚᒬ
๝೰ऱါ‫ހ‬೟ඛጙঌᏲᑽവࡼ৖ൈLjऎ‫ဵݙ‬
ඛጙᏎᑽവࡼ৖ൈă
I
I
V
V
V
V
I
I
I
V
V
I
01
1:0
CONCFG
PA = IA x VA
PB = IB x (-VC)
PC = IC x VC
ঌᏲጲ႐ሣྯ୯ተೌ୻ဟLjဧ፿ᑚᒬ๼ᒙă
Ᏼᑚᒬ๝೰ऱါሆLjCD୭‫ۻ‬ॊఎLjWC.O ።
ࢀ᎖.WD.Oă࢟ኹጲഃሤᆐ૥ᓰă
I
V
I
V
V
10
PA = IA x VA
PB = IB x (-VA - VC)
PC = IC x VC
ঌᏲጲ႐ሣZተೌ୻ဟLjဧ፿ᑚᒬ๼ᒙLjࡣ
ᒑᎌೝৈ࢟ኹࠅঢ໭ăጲᑚᒬऱါೌ୻ဟLj
࿸ࢾCሤᆐ࢐ă
I
N
I
I
V
V
V
11
PA = IA x VA
PB = IB x (VA - VC)
PC = IC x VC
ঌᏲጲྯሣྯ୯ተೌ୻ဟLjဧ፿ᑚᒬ๼ᒙLj
ኊገ‫ހ‬೟ྯ୯ተ‫ܛ‬࿟ࡼ࢟ኹਜ਼࢟ഗLjଐႯඛ
ৈᏎ࢟വࡼ৖ൈăጲᑚᒬऱါೌ୻ဟLjᏎC
ሤᆐ࢐ă
I
I
I
V
30
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
7
6
5
4
3
Name:
෗߂ǖ
—
DHARA
DFUNA
DFUN
LINFRM
Reset:
আᆡǖ
0
0
0
0
0
2
1
WIRSYS
0
0
APPSEL
0
0
ᆡ
෗߂
7
—
৖ถ
6
DHARA
ᒙᆡဟLjணᒏቕ݆൉݆໭ᇹၫࡼ൉݆‫ݬ‬ၫᔈࣅཀྵࢾ৖ถăྙਫ‫ۻ‬ᓍࠀಯ໭ྟୈᒙᆡLjᏴဧ፿೫ቕ݆ෝါ
ଐႯဟLjᓍࠀಯ໭‫ܘ‬ኍ࿸ᒙB2IBSN൉݆໭ᇹၫ଎ࡀ໭ᒦࡼၫᒋLjጲ୐ೂক൉݆໭ࡼ৔ᔫຫൈă༹ഃઁLj
NBYR4291ো௣‫࢟ࡼࡻހ‬ᆀຫൈጲૺ༿ཇࡼቕ݆୿ࠨ)BVY`DGH/PSEI*Ljᔈࣅཀྵࢾቕ݆൉݆໭ᇹၫᒋă
5
DFUNA
ᒙᆡဟLjணᒏ࿟ෂ஑࿬ࡼ૥݆ෝါ൉݆໭ࡼ൉݆‫ݬ‬ၫᔈࣅཀྵࢾ৖ถăྙਫ‫ۻ‬ᓍࠀಯ໭ྟୈᒙᆡLjᏴဧ፿೫
૥݆ෝါଐႯဟLjᓍࠀಯ໭‫ܘ‬ኍ࿸ᒙB2GVOE൉݆໭ᇹၫ଎ࡀ໭ᒦࡼၫᒋLjጲ୐ೂক൉݆໭ࡼ৔ᔫຫൈă
༹ഃઁLjNBYR4291ো௣‫࢟ࡼࡻހ‬ᆀຫൈLjᔈࣅཀྵࢾ૥݆ෝါ൉݆໭ᇹၫᒋă
4
DFUN
3
LINFRM
ۣഔă
ᒙᆡဟLjணᒏ૥݆ෝါଐႯă૥݆ෝါଐႯᄋ৙ஞᏴ࢟ᆀ૥݆ຫൈሆሿ੒ࡼ৖ൈਜ਼࢟ถLjऎ๝߹భถ߲ሚࡼ
Ⴥᎌቕ݆ăᒙᆡকᆡ୓ண፿Ⴥᎌࡼ૥݆ຫൈሤਈࡼ଎ࡀ໭LjࡣဵᏤ኏NBYR4291ጲৎ঱ࡼႥൈଐႯ໚჈‫ݬ‬ၫă
Ᏼጲሆᄟୈሆᒙᆡকᆡǖ)2*! ‫ݙ‬ኊገࣗན૥݆ෝါၫᒋLj)3*! ኊገ‫ڳ‬S`BEDSBUFଢ଼ࡵ໚෦ཱྀᒋጲሆă
ኡᐋ࢟ഗሣቶࣞပࢯቅᓰऱजă༿‫ݬ‬ఠቅᓰ࢟ഗပࢯ‫ݝ‬ॊLj೫ஊሮᇼቧᇦă
0 = IRMS 2 OFFS
1 = IRMS + OFFS
ᑚቋᆡኡᐋଐႯ၁Ᏼ৖ൈჅဧ፿ࡼᇹၫă
11! >! 2ሤĂ4ሣ)2Q4X*Lj૞ᑗ4ሤĂ5ሣ)4Q5X*! )D! >! 2*
12! >! 4ሤĂ4ሣ)4Q4X*! )D! >! √403*
21! >! ྯ࢟ኹĂྯ࢟ഗ)4W4B*! )D! >! √404*
2:1
WIRSYS
VAB
IA
4Q4Xሣ)12*
IC
VCB
______________________________________________________________________________________
31
NBYR4291
‫ݷ‬ᔫෝါ଎ࡀ໭3! )PQNPEF3*! )1y114*
Bit:
ᆡǖ
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
NBYR4291
‫ݷ‬ᔫෝါ଎ࡀ໭3! )PQNPEF3*! )1y114*! )ኚ*
ᆡ
৖ถ
෗߂
V
IA
4Q5Xሣ)11*
N
IB
IC
VB
V
VAB
2:1
WIRSYS
VAC
IA
4W4B! )21*
IB
IC
VBC
VAN
IA
2Q4X! )11*
N
IB
VBN
ኡᐋ፿᎖ଐႯ၁Ᏼ৖ൈࡼऱजă
0
APPSEL
0: S = VRMS x IRMS
1: S
32
P2
Q2
ᏴඛৈETQᒲ໐૥߻࿟LjᎅSNT࢟ኹਜ਼SNT࢟ഗ߇૩ଐႯࡻ߲၁Ᏼ৖ൈă
ᄰਭᑊࡵ৖ൈဦ೟ࡼ‫ࣞޠ‬౶ଐႯ၁Ᏼ৖ൈă
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᆡǖ
15
14
13
12
11
10
9
8
෗߂ǖ
DSPOR
DSPRDY
DCHR
DCHA
NOZX
UV
OV
OC
আᆡǖ
0
0
0
0
0
0
0
0
ᆡǖ
7
6
5
4
3
2
1
0
෗߂ǖ
—
—
—
—
—
EOVF
CHSCH
PWRF
আᆡǖ
0
0
0
0
0
0
0
0
ᒦࣥ࿺༿‫ܪ‬ᒔ଎ࡀ໭ᒦࡼᆡႁී೫IRQ፛୭‫ܤ‬ᆐᎌ቉ࡼᏇፐăᓍࠀಯ໭‫ܘ‬ኍ༹߹ᎌ቉ᆡLjጲ‫ܜ‬඾NBYR4291ೌኚ߿ख
ᒦࣥă
ᆡ
෗߂
৖ถ
15
DSPOR
ᒙᆡဟLj‫ࡩීܭ‬഍ጙᒲ໐ገఎဪဟLjETQથ඗ถᅲ߅ࠀಯ༄ጙৈᒲ໐ăᑚ‫ීܭ‬S`BEDSBUF‫ۻ‬࿸ᒙࡻვቃLj
‫ݧ‬ዹႥൈ౐᎖໚ࠀಯႥൈăᐐࡍS`BEDSBUF଎ࡀ໭ᒋ૞ᑗᒙᆡPQNPEF3଎ࡀ໭ᒦࡼEGVOᆡணᒏ૥݆ຫൈ
ଐႯLj࣒భጲିቃETQঌ੗ă
14
DSPRDY
13
DCHR
ᒙᆡဟLj‫ීܭ‬ᇄ৖࢟ถഗऱሶখ‫૾)ܤ‬Lj࠭ྏቶࡵঢቶ૞ᑗ࠭ঢቶࡵྏቶ*ă
12
DCHA
ᒙᆡဟLj‫ීܭ‬ᎌ৖࢟ถഗऱሶখ‫૾)ܤ‬Lj࠭ഗ஠ঌᏲ‫ܤ‬ᆐഗ߲ঌᏲLj૞ᑗ࠭ഗ߲ঌᏲ‫ܤ‬ᆐഗ஠ঌᏲ*ă
11
NOZX
ᒙᆡဟLj‫ීܭ‬ᏴO[Y`UJNP଎ࡀ໭ࢾፃࡼဟମดLjNBYR4291඗ᎌყ‫ࡵހ‬ጙৈ૞ᑗࣶৈ࢟ኹᄰࡸ࿟ࡼਭഃ
ူୈă
10
UV
ᒙᆡဟLj‫ීܭ‬ᏴጙৈETQᒲ໐ดLjጙৈ૞ᑗࣶৈ࢟ኹᄰࡸ࿟ࡼ௾࣪ၾဟ࢟ኹ࢟ຳࢅ᎖VWMWM! )་ኹ࢟ຳ*
଎ࡀ໭࿸ᒙࡼ߿ख࢟ຳă
9
OV
ᒙᆡဟLj‫ීܭ‬ጙৈ૞ᑗࣶৈ࢟ኹᄰࡸ࿟ࡼ௾࣪ၾဟ࢟ኹ࢟ຳިਭ೫PWMWM! )ਭኹ࢟ຳ*଎ࡀ໭࿸ᒙࡼ߿ख࢟ຳă
8
OC
ᒙᆡဟLj‫ීܭ‬ጙৈ૞ᑗࣶৈ࢟ഗᄰࡸ࿟ࡼ௾࣪ၾဟ࢟ഗިਭ೫PDMWM! )ਭഗ࢟ຳ*଎ࡀ໭࿸ᒙࡼ߿ख࢟ຳă
7:3
—
ۣഔă
2
EOVF
1
CHSCH
0
PWRF
ࡩETQᒲ໐உၦဟᒙᆡă
ᒙᆡဟLj‫ීܭ‬ጙৈ૞ᑗࣶৈ࢟ถಝଝ໭߲ሚ೫NTCፅ߲ᓨზă
ᒙᆡဟLj‫ීܭ‬DILTVNᎌ‫ܤ‬છăDILTVNဵ࣪๼ᒙਜ਼ቅᓰၫ௣஠ቲଐႯऎࡻ౶ࡼLjᎅ᎖๼ᒙ૞ᑗቅᓰၫ௣
߲ሚྀੜ‫ܤ‬છ્࣒፬ሰ࢟‫ݷܭ‬ᔫਜ਼றࣞLjፐࠥLjᓍࠀಯ໭።ଶ‫އ‬DILTVNࡼ‫ܤ‬છă
ᒙᆡဟLj‫߲୓૾ීܭ‬ሚ࢟Ꮞပ቉Ljପ఼ࠀಯ໭።ఎဪ‫ݧ‬ནࡅဗۣࡀ໚ᓨზLjᆐࢬ࢟ᔫᓰ۸ă
______________________________________________________________________________________
33
NBYR4291
ཝ௜ᒦࣥ଎ࡀ໭
ᒦࣥ࿺༿‫ܪ‬ᒔ଎ࡀ໭)JSR`GMBH*! )1y115*
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᒦࣥື܎଎ࡀ໭)JSR`NBTL*! )1y117*
ᆡǖ
15
14
13
12
11
10
9
8
෗߂ǖ
EDSPOR
EDSPRDY
EDCHR
EDCHA
ENOZX
EUV
EOV
EOC
আᆡǖ
0
0
0
0
0
0
0
0
ᆡǖ
7
6
5
4
3
2
1
0
෗߂ǖ
—
—
—
—
—
EEOVF
ECHSCH
EPWRF
আᆡǖ
0
0
0
0
0
0
0
0
ᆡ
34
෗߂
৖ถ
15
EDSPOR
ᒙᆡဟLjক‫ܪ‬ᒔࡴᒘIRQ፛୭ᎌ቉ă
14
EDSPRDY
ᒙᆡဟLjক‫ܪ‬ᒔ્ࡴᒘIRQ፛୭ᎌ቉ă
13
EDCHR
ᒙᆡဟLjࡩ਋‫ࡵފ‬ᇄ৖࢟ถഗऱሶखည೫‫ܤ‬છ)૾Lj࠭ྏቶࡵঢቶ૞ᑗ࠭ঢቶࡵྏቶ*ဟLjক‫ܪ‬ᒔࡴᒘIRQ
፛୭ᎌ቉ă
12
EDCHA
ᒙᆡဟLjࡩ਋‫ࡵފ‬ᎌ৖࢟ถഗऱሶखည೫‫ܤ‬છ)૾Lj࠭ഗ஠ঌᏲ‫ܤ‬ᆐഗ߲ঌᏲLj૞ᑗ࠭ഗ߲ঌᏲ‫ܤ‬ᆐഗ஠ঌ
Ᏺ*ဟLjক‫ܪ‬ᒔࡴᒘIRQ፛୭ᎌ቉ă
11
ENOZX
ᒙᆡဟLjᏴጙৈETQᒲ໐ดLjࡩNBYR4291඗ᎌყ‫ࡵހ‬ጙৈ૞ᑗࣶৈ࢟ኹᄰࡸ࿟ࡼਭഃူୈဟLjক‫ܪ‬ᒔࡴᒘ
IRQ፛୭ᎌ቉ă
10
EUV
ᒙᆡဟLjᏴጙৈETQᒲ໐ดLjࡩጙৈ૞ᑗࣶৈ࢟ኹᄰࡸ࿟ࡼ௾࣪ၾဟ࢟ኹ࢟ຳࢅ᎖VWMWM! )་ኹ࢟ຳ*଎ࡀ໭
ᒦ࿸ᒙࡼ߿ख࢟ຳဟLjক‫ܪ‬ᒔࡴᒘIRQ፛୭ᎌ቉ă
9
EOV
ᒙᆡဟLjࡩጙৈ૞ᑗࣶৈ࢟ኹᄰࡸ࿟ࡼ௾࣪ၾဟ࢟ኹ࢟ຳިਭPWMWM! )ਭኹ࢟ຳ*଎ࡀ໭ᒦ࿸ᒙࡼ߿ख࢟ຳ
ဟLjক‫ܪ‬ᒔࡴᒘIRQ፛୭ᎌ቉ă
8
EOC
ᒙᆡဟLjࡩጙৈ૞ᑗࣶৈ࢟ഗᄰࡸ࿟ࡼ௾࣪ၾဟ࢟ഗިਭPDMWM! )ਭഗ࢟ຳ*଎ࡀ໭ᒦ࿸ᒙࡼ߿ख࢟ຳဟLj
ক‫ܪ‬ᒔࡴᒘIRQ፛୭ᎌ቉ă
7:3
—
2
EEOVF
1
ECHSCH
0
EPWRF
ۣഔă
ᒙᆡဟLjࡩጙৈ૞ᑗࣶৈ࢟ถಝଝ໭NTC߲ሚፅ߲ᓨზဟLjক‫ܪ‬ᒔࡴᒘIRQ፛୭ᎌ቉ă
ᒙᆡဟLjࡩყ‫ࡵހ‬DILTVN‫ܤ‬છဟLjক‫ܪ‬ᒔဧถIRQ፛୭ă
ᒙᆡဟLjࡩ૾୓߲ሚ࢟Ꮞပ቉Ljପ఼ࠀಯ໭።‫ݧ‬ནࡅဗۣࡀ໚ᓨზLjᆐࢬ࢟ᔫᓰ۸ဟLjক‫ܪ‬ᒔࡴᒘIRQ፛୭
ᎌ቉ă
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
൴ߡ๼ᒙ—DGQၒ߲)QMTDGH2*! )1y12F*
ᆡǖ
2
1
0
෗߂ǖ
7
6
QNSEL
5
4
3
PHASEC
PHASEB
PHASEA
আᆡǖ
0x0
0
0
0
ক଎ࡀ໭ኡᐋ෾ቋሤ۞਺ᏴDGQ൴ߡၒ߲ᒦLjથኡᐋಝଝ෾ቋ೟౶དࣅ൴ߡၒ߲ă
ᆡ
෗߂
৖ถ
DGQ൴ߡၒ߲Ꮞኡᐋăᑚ6ᆡ௼ࢾᏴඛጙሤᒦಝଝ෾ቋଐ೟ᒋጲ‫ޘ‬ညDGQ൴ߡၒ߲ăჅᎌ໚჈ᒋۣഔă
11111! >! ுᎌ৖࢟ถ
11112! >! ௾࣪ᎌ৖࢟ถ
11121! >! ுᇄ৖࢟ถ
11122! >! ௾࣪ᇄ৖࢟ถ
11211! >! ၁Ᏼ࢟ถ
11221! >! JSNT
11222! >! WSNT
12111! >! ഗሶঌᏲࡼᎌ৖࢟ถ
12112! >! ഗሶ࢟ᆀࡼᎌ৖࢟ถ
12121! >! ᇄ৖࢟ถLjJሷሢă
12122! >! ᇄ৖࢟ถLjJJሷሢă
12211! >! ᇄ৖࢟ถLjJJJሷሢă
12212! >! ᇄ৖࢟ถLjJWሷሢă
7:3
QNSEL
2
PHASEC
DGQሤᆡDด਺ăকᆡᒙᆡဟLjDሤ۞਺Ᏼ‫ޘ‬ညࡼDGQ൴ߡᒦă
1
PHASEB
DGQሤᆡCด਺ăকᆡᒙᆡဟLjCሤ۞਺Ᏼ‫ޘ‬ညࡼDGQ൴ߡᒦă
0
PHASEA
DGQሤᆡBด਺ăকᆡᒙᆡဟLjBሤ۞਺Ᏼ‫ޘ‬ညࡼDGQ൴ߡᒦă
______________________________________________________________________________________
35
NBYR4291
``````````````````````````````````````````````````````````````````````` ࢟‫ܭ‬൴ߡ๼ᒙ
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
൴ߡ๼ᒙ—DGRၒ߲)QMTDGH3*! )1y12G*
ᆡǖ
7
6
5
4
3
2
1
0
෗߂ǖ
QNSEL
PHASEC
PHASEB
PHASEA
আᆡǖ
0x0
0
0
0
ক଎ࡀ໭ኡᐋ෾ቋሤ۞਺ᏴDGR൴ߡၒ߲ᒦLjથኡᐋಝଝ෾ቋ೟ጲདࣅ൴ߡၒ߲ă
ᆡ
෗߂
৖ถ
DGR൴ߡၒ߲Ꮞኡᐋăᑚ6ᆡ௼ࢾᏴඛጙሤᒦಝଝ෾ቋଐ೟ᒋጲ‫ޘ‬ညDGR൴ߡၒ߲ăჅᎌ໚჈ᒋۣഔă
11111! >! ுᎌ৖࢟ถ
11112! >! ௾࣪ᎌ৖࢟ถ
11121! >! ுᇄ৖࢟ถ
11122! >! ௾࣪ᇄ৖࢟ถ
11211! >! ၁Ᏼ࢟ถ
11221! >! JSNT
11222! >! WSNT
12111! >! ഗሶঌᏲࡼᎌ৖࢟ถ
12112! >! ഗሶ࢟ᆀࡼᎌ৖࢟ถ
12121! >! ᇄ৖࢟ถLjJሷሢă
12122! >! ᇄ৖࢟ถLjJJሷሢă
12211! >! ᇄ৖࢟ถLjJJJሷሢă
12212! >! ᇄ৖࢟ถLjJWሷሢă
7:3
QNSEL
2
PHASEC
DGRሤᆡDด਺ăকᆡᒙᆡဟLjDሤ۞਺Ᏼ‫ޘ‬ညࡼDGR൴ߡᒦă
1
PHASEB
DGRሤᆡCด਺ăকᆡᒙᆡဟLjCሤ۞਺Ᏼ‫ޘ‬ညࡼDGR൴ߡᒦă
0
PHASEA
DGRሤᆡBด਺ăকᆡᒙᆡဟLjBሤ۞਺Ᏼ‫ޘ‬ညࡼDGR൴ߡᒦă
DGQ൴ߡ౑ࣞ)QMT2`XE*! )1y131*
ᆡǖ
Bit:
15
14
13
12
11
Name:
෗߂ǖ
DGQ൴ߡ౑ࣞ঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
Bit:
ᆡǖ
Name:
෗߂ǖ
Reset:
আᆡǖ
7
6
5
4
3
10
9
8
2
1
0
DGQ൴ߡ౑ࣞࢅᆡᔊஂ
0x9C
ক଎ࡀ໭࿸ࢾDGQ൴ߡࡼ౑ࣞLj૾DGQ൴ߡᏴᎌ቉ᓨზဟࡼߒኚဟମăকၫᒋጲBEDᑷဟମࡼተါ৊߲)ࡍᏖ431μt*ă෦
ཱྀᒋ1y:D )လ஠ᒜ267*ᄋ৙ࡍᏖ61ntࡼ൴ߡ౑ࣞă
36
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
31
30
29
28
23
22
21
20
24
19
18
17
16
11
10
9
8
3
2
1
0
UIS2ᔊஂ3
0x10
15
14
13
12
෗߂ǖ
Name:
UIS2ᔊஂ2
Reset:
আᆡǖ
0x00
Bit:
ᆡǖ
25
0x00
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
26
UIS2ᔊஂ4
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
27
7
6
5
4
UIS2ᔊஂ1
Name:
෗߂ǖ
Reset:
আᆡǖ
0x00
ক଎ࡀ໭࿸ࢾDGQ൴ߡࡼᥬᒋăকၫᒋ፿᎖࿸ᒙDGQ൴ߡၒ߲ࡼ࢟‫ޟܭ‬ၫăࡩDGQ൴ߡಝଝ໭ި߲ক଎ࡀ໭ᒦ࿸ᒙࡼၫ
ᒋဟLjDGQ൴ߡၒ߲ᎌ቉Ljᄴဟ࠭DGQ൴ߡಝଝ໭ᒦିབྷক଎ࡀ໭ᒦࡼၫᒋă
DGR൴ߡ౑ࣞ)QMT3`XE*! )1y137*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
14
13
12
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
আᆡǖ
Reset:
11
10
9
8
2
1
0
DGR൴ߡ౑ࣞ঱ᆡᔊஂ
0x00
7
6
5
4
3
DGR൴ߡ౑ࣞࢅᆡᔊஂ
0x9C
ক଎ࡀ໭࿸ࢾDGR൴ߡࡼ౑ࣞǗ૾DGR൴ߡࠀ᎖ᎌ቉ᓨზࡼߒኚဟମăকၫᒋጲBEDᑷဟମࡼተါ৊߲)ࡍᏖ431μt*ă෦
ཱྀᒋ1y:D )လ஠ᒜ267*ᄋ৙ࡍᏖ61ntࡼ൴ߡ౑ࣞă
______________________________________________________________________________________
37
NBYR4291
DGQ൴ߡᥬᒋ)UIS2*! )1y133*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
DGR൴ߡᥬᒋ)UIS3*! )1y139*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
31
30
29
28
23
22
21
20
24
19
18
17
16
11
10
9
8
3
2
1
0
UIS3ᔊஂ3
0x10
15
14
13
12
෗߂ǖ
Name:
UIS3ᔊஂ2
Reset:
আᆡǖ
0x00
ᆡǖ
Bit:
25
0x00
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
26
UIS3ᔊஂ4
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
27
7
6
5
4
෗߂ǖ
Name:
UIS3ᔊஂ1
Reset:
আᆡǖ
0x00
ক଎ࡀ໭࿸ࢾDGR൴ߡࡼᥬᒋăকၫᒋ፿᎖࿸ᒙDGR൴ߡၒ߲ࡼ࢟‫ޟܭ‬ၫăࡩDGR൴ߡಝଝ໭ި߲ক଎ࡀ໭ᒦ࿸ᒙࡼၫ
ᒋဟLjDGR൴ߡၒ߲ᎌ቉Ljᄴဟ࠭DGR൴ߡಝଝ໭ᒦିབྷক଎ࡀ໭ᒦࡼၫᒋă
```````````````````````````````````````````````````````````````````````` ቅᓰ଎ࡀ໭
࢟ഗᐐፄLjሤY! >! B0C0D0O! )Y/J`HBJO*! )B;! 1y241-! C;! 1y32D-! D;! 1y419-! O;! 1y23F*
ᆡǖ
Bit:
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
࢟ഗᐐፄᇹၫ঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x40
Bit:
ᆡǖ
7
6
5
4
3
෗߂ǖ
Name:
࢟ഗᐐፄᇹၫࢅᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
10
9
8
2
1
0
ক଎ࡀ໭਺ᎌሤY࢟ഗᄰࡸࡼᐐፄᇹၫăᏇဪᒋ౶ᔈჅኡࡼ‫ހ‬೟ᒋLj‫ݧ‬፿ሆෂࡼፐᔇ஠ቲࢯᑳǖ
X.I _ GAIN
2 14
ᓖǖক଎ࡀ໭ᒦࡼ࢒26ᆡ‫ܘ‬ኍ‫ۻ‬ᒙᆐഃ‫ݣ‬ถᑵ‫ޟ‬৔ᔫă
38
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
15
14
13
12
10
9
8
2
1
0
࢟ኹᐐፄᇹၫ঱ᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
11
0x40
7
6
5
4
3
෗߂ǖ
Name:
࢟ኹᐐፄᇹၫࢅᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
ক଎ࡀ໭਺ᎌሤY࢟ኹᄰࡸࡼᐐፄᇹၫăᏇဪᒋ౶ᔈჅኡࡼ‫ހ‬೟ᒋLj‫ݧ‬፿ሆෂࡼፐᔇ஠ቲࢯᑳǖ
X.V _ GAIN
2 14
ᓖǖক଎ࡀ໭ᒦࡼ࢒26ᆡ‫ܘ‬ኍ‫ۻ‬ᒙᆐഃ‫ݣ‬ถᑵ‫ޟ‬৔ᔫă
࢟ถᐐፄLjሤY! >! B0C0D! )Y/F`HBJO*! )B;! 1y245-! C;! 1y331-! D;! 1y41D*
ᆡǖ
Bit:
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
࢟ถᐐፄᇹၫ঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x40
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
7
6
5
4
3
10
9
8
2
1
0
࢟ถᐐፄᇹၫࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x00
ক଎ࡀ໭਺ᎌሤY࢟ถࡼᐐፄᇹၫăᏇဪᒋ౶ᔈჅኡࡼ‫ހ‬೟ᒋLj‫ݧ‬፿ሆෂࡼፐᔇ஠ቲࢯᑳǖ
X.E _ GAIN
2 14
ᓖǖক଎ࡀ໭ᒦࡼ࢒26ᆡ‫ܘ‬ኍ‫ۻ‬ᒙᆐഃ‫ݣ‬ถᑵ‫ޟ‬৔ᔫă
ሤ୯‫ޡݗ‬Ljࡍ࢟ഗपᆍLjሤY! >! B0C0D! )Y/QB1*! )B;! 1y24F-! C;! 1y33B-! D;! 1y427*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
14
13
12
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
আᆡǖ
Reset:
11
10
9
8
2
1
0
ሤ୯ပࢯ঱ᆡᔊஂ
0x00
7
6
5
4
3
ሤ୯ပࢯࢅᆡᔊஂ
0x00
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭਺ᎌጲઍࣞࡼॊါ‫ܭ‬ာࡼ୯ࣞLjࡩ‫࢟ࡼࡻހ‬ഗࡍ᎖J2UISᒦ৊߲ࡼၫᒋဟLjଝࡵ‫ࡼࡻހ‬ሤ୯ᒦăᑚጙ
९੓ᒋࡼपᆍᏴ.1/6ઍࣞ)ၫᒋ1y9111*ᒗ,)1/6 . 3.27*ઍࣞ)ၫᒋ1y8GGG*ᒄମă
______________________________________________________________________________________
39
NBYR4291
࢟ኹᐐፄLjሤY! >! B0C0D! )Y/W`HBJO*! )B;! 1y243-! C;! 1y32F-! D;! 1y41B*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ሤ୯‫ޡݗ‬Ljᒦࢀ࢟ഗपᆍLjሤY! >! B0C0D! )Y/QB2*! )B;! 1y251-! C;! 1y33D-! D;! 1y429*
Bit:
ᆡǖ
15
14
13
12
11
Name:
෗߂ǖ
ሤ୯ပࢯ঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
7
6
5
4
3
10
9
8
2
1
0
ሤ୯ပࢯࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x00
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭਺ᎌጲઍࣞࡼॊါ‫ܭ‬ာࡼ୯ࣞLjࡩ‫࢟ࡼࡻހ‬ഗᏴJ2UISਜ਼J3UIS৊߲ࡼၫᒋᒄମဟLjଝࡵ‫ࡼࡻހ‬ሤ୯
ᒦăᑚጙ९੓ᒋࡼपᆍᏴ.1/6ઍࣞ)ၫᒋ1y9111*ᒗ,)1/6 . 3.27*ઍࣞ)ၫᒋ1y8GGG*ᒄମă
ሤ୯‫ޡݗ‬Ljቃ࢟ഗपᆍLjሤY! >! B0C0D! )Y/QB3*! )B;! 1y253-! C;! 1y33F-! D;! 1y42B*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
14
13
12
10
9
8
2
1
0
ሤ୯ပࢯ঱ᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
11
0x00
7
6
5
4
3
ሤ୯ပࢯࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x00
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭਺ᎌጲઍࣞࡼॊါ‫ܭ‬ာࡼ୯ࣞLjࡩ‫࢟ࡼࡻހ‬ഗࢅ᎖J3UIS৊߲ࡼၫᒋဟLjଝࡵ‫ࡼࡻހ‬ሤ୯ᒦăᑚጙ९
੓ᒋࡼपᆍᏴ.1/6ઍࣞ)ၫᒋ1y9111*ᒗ,)1/6 . 3.27*ઍࣞ)ၫᒋ1y8GGG*ᒄମă
```````````````````````````````````````````````````````````````````````` ሢᒜ଎ࡀ໭
ਭഗ࢟ຳ)PDMWM*! )1y155*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
14
13
12
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
11
10
9
8
2
1
0
ਭഗ࢟ຳ঱ᆡᔊஂ
0xFF
7
6
5
4
3
෗߂ǖ
Name:
ਭഗ࢟ຳࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0xFF
ক଎ࡀ໭࿸ࢾ൸७࢟ഗࡼॊၫᒋLj࢟ഗި߲কᒋᐌဉීᆐਭഗᓨზăࡩY/JSNTިਭক࢟ຳࡉጙৈETQᒲ໐ဟLjY/GMBHT
଎ࡀ໭ᒦࡼPDG‫ܪ‬ᒔ‫ۻ‬ᒙᆡăྙਫY/NBTL଎ࡀ໭ᒦࡼPDN‫ܪ‬ᒔ‫ۻ‬ᒙᆡLjᒙᆡPDG‫ܪ‬ᒔ୓ࡴᒘJSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼᒦ
ࣥᆡPDᒙᆡăྙਫᒦࣥ‫ۻ‬ဧถLjᒦࣥ፛୭‫ܤ‬ᆐᎌ቉ă൸७ጲ1y21111‫ܭ‬ာăক଎ࡀ໭ࡼᔢࡍᒋဵ1yGGGGă
40
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
15
14
13
12
10
9
8
2
1
0
ਭኹ࢟ຳ঱ᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
11
0xFF
7
6
5
4
3
ਭኹ࢟ຳࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0xFF
ক଎ࡀ໭࿸ࢾ൸७࢟ኹࡼॊၫᒋLj࢟ኹި߲কᒋᐌဉීᆐਭኹᓨზăࡩ Y/WSNT ިਭক࢟ຳࡉጙৈ ETQ ᒲ໐ဟLj
Y/GMBHT଎ࡀ໭ᒦࡼPWG‫ܪ‬ᒔ‫ۻ‬ᒙᆡăྙਫY/NBTL଎ࡀ໭ᒦࡼPWN‫ܪ‬ᒔ‫ۻ‬ᒙᆡLjᒙᆡPWG‫ܪ‬ᒔ୓ࡴᒘJSR`GMBH଎ࡀ
໭ᒦࡼᒦࣥᆡPWᒙᆡăྙਫᒦࣥ‫ۻ‬ဧถLjᒦࣥ፛୭‫ܤ‬ᆐᎌ቉ă൸७ጲ1y21111‫ܭ‬ာăক଎ࡀ໭ࡼᔢࡍᒋဵ1yGGGGă
་ኹ࢟ຳ)VWMWM*! )1y159*
ᆡǖ
Bit:
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
་ኹ࢟ຳ঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
ᆡǖ
Bit:
7
6
5
4
3
෗߂ǖ
Name:
་ኹ࢟ຳࢅᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
10
9
8
2
1
0
ক଎ࡀ໭࿸ࢾ൸७࢟ኹࡼॊၫᒋLj࢟ኹࢅ᎖কᒋᐌဉීᆐ་ኹᓨზăࡩY/WSNTଢ଼ࡵࢅ᎖ক࢟ຳࡉጙৈETQᒲ໐ဟLj
Y/GMBHT଎ࡀ໭ᒦࡼVWG‫ܪ‬ᒔ‫ۻ‬ᒙᆡăྙਫY/NBTL଎ࡀ໭ᒦࡼVWN‫ܪ‬ᒔ‫ۻ‬ᒙᆡLjᒙᆡVWG‫ܪ‬ᒔ୓ࡴᒘJSR`GMBH଎ࡀ
໭ᒦࡼᒦࣥᆡVWᒙᆡăྙਫᒦࣥ‫ۻ‬ဧถLjᒦࣥ፛୭‫ܤ‬ᆐᎌ቉ă൸७ጲ1y21111‫ܭ‬ာăক଎ࡀ໭ࡼᔢࡍᒋဵ1yGGGGă
༅ࣅጴᒜ࢟ຳ)OPMPBE*! )1y15B*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
14
13
12
আᆡǖ
Reset:
10
9
8
2
1
0
༅ࣅጴᒜ঱ᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
11
0x00
7
6
5
4
3
༅ࣅጴᒜࢅᆡᔊஂ
0x03
ক଎ࡀ໭࿸ࢾ൸७࢟ഗࡼॊၫᒋLj࢟ഗࢅ᎖কᒋᐌဉීᆐ༅ࣅጴᒜᓨზăࡩY/JSNTଢ଼ࡵࢅ᎖ক࢟ຳဟLjNBYR4291‫ݙ‬Ᏻ
ᆐሤYಝଝ৖ൈă൸७ጲ1y21111‫ܭ‬ာLjক଎ࡀ໭ࡼᔢࡍᒋဵ1yGGGGă
______________________________________________________________________________________
41
NBYR4291
ਭኹ࢟ຳ)PWMWM*! )1y157*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
```````````````````````````````````````````````````````````````````` ሤᆡᓨზ଎ࡀ໭
ᒦࣥ‫ܪ‬ᒔLjሤY! >! B0C0D! )Y/GMBHT*! )B;! 1y255-! C;! 1y341-! D;! 1y42D*
Bit:
ᆡǖ
7
6
5
4
3
2
1
0
෗߂ǖ
Name:
—
—
DCHRF
DCHAF
NOZXF
UVF
OVF
OCF
Reset:
আᆡǖ
0
0
0
0
0
0
0
0
Y/GMBHT଎ࡀ໭਺ᎌᎧሤY )B0C0D*‫ހ‬೟৖ถሤਈࡼᓨზ‫ܪ‬ᒔăጙࡡᒙᆡLjᒑถᎅᓍࠀಯ໭༹߹ᑚቋᆡă
42
ᆡ
෗߂
7:6
—
৖ถ
5
DCHRF
ᇄ৖࢟ถऱሶ‫ܤ‬છăࡩᇄ৖৖ൈഗऱሶ‫ܤ‬છ)࠭ྏቶࡵঢቶ૞ᑗ࠭ঢቶࡵྏቶ*ဟLjকᆡ‫ۻ‬ᒙᆡăྙਫEDISN
ᆡ‫ۻ‬ᒙᆡLjᐌকᆡ્ᒙᆡJSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼEDIS‫ܪ‬ᒔă
4
DCHAF
ᎌ৖࢟ถऱሶ‫ܤ‬છăࡩᎌ৖৖ൈഗऱሶ‫ܤ‬છ)࠭ഗሶঌᏲ‫ܤ‬ᆐഗሶ࢟ᆀLj૞ᑗ࠭ഗሶ࢟ᆀ‫ܤ‬ᆐഗሶঌᏲ*ဟLj
কᆡ‫ۻ‬ᒙᆡăྙਫEDIBNᆡ‫ۻ‬ᒙᆡLjᐌকᆡ્ᒙᆡJSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼEDIB‫ܪ‬ᒔă
3
NOZXF
඗ᎌਭഃăᏴBED‫ݧ‬ዹᒲ໐ࡼO[Y`UJNP໐ମLjሤYᒦࡼ࢟ኹ݆ተ඗ᎌ߲ሚਭഃဟLjকᆡ‫ۻ‬ᒙᆡăྙਫ
OP[YNᆡ‫ۻ‬ᒙᆡLjকᆡ્ᒙᆡJSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼOP[Y‫ܪ‬ᒔă
2
UVF
་ኹăࡩሤYᒦࡼSNT࢟ኹଢ଼ࡵࢅ᎖VWMWMᒦ࿸ᒙࡼ་ኹᥬᒋဟLjকᆡ‫ۻ‬ᒙᆡăྙਫVWNᆡ‫ۻ‬ᒙᆡLj
কᆡ્ᒙᆡJSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼVW‫ܪ‬ᒔă
1
OVF
ਭኹăࡩሤYᒦࡼSNT࢟ኹިਭPWMWMᒦ࿸ᒙࡼਭኹᥬᒋဟLjকᆡ‫ۻ‬ᒙᆡăྙਫPWNᆡ‫ۻ‬ᒙᆡLjকᆡ્
ᒙᆡJSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼPW‫ܪ‬ᒔă
0
OCF
ਭഗăࡩሤYᒦࡼSNT࢟ഗިਭPDMWMᒦ࿸ᒙࡼਭഗᥬᒋဟLjকᆡ‫ۻ‬ᒙᆡăྙਫPDNᆡ‫ۻ‬ᒙᆡLjকᆡ્
ᒙᆡJSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼPD‫ܪ‬ᒔă
ۣഔă
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
7
6
5
4
3
2
1
0
෗߂ǖ
Name:
DIR_R
DIR_A
DCHRM
DCHAM
NOZXM
UVM
OVM
OCM
Reset:
আᆡǖ
0
0
0
0
0
0
0
0
ᆡ
෗߂
৖ถ
7
DIR_R
ᇄ৖࢟ถऱሶᓨზ
1! >! ᑵ
2! >! ঌ
6
DIR_A
ᎌ৖࢟ถऱሶᓨზ
1! >! ᑵ
2! >! ঌ
5
DCHRM
ᇄ৖࢟ถऱሶ‫ܤ‬છື܎ăྙਫᒙᆡLjሤY࿟ᇄ৖৖ൈऱሶ‫ܤ‬છ୓ࡴᒘJSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼEDIS‫ܪ‬ᒔ‫ۻ‬ᒙᆡă
4
DCHAM
ᎌ৖࢟ถऱሶ‫ܤ‬છື܎ăྙਫᒙᆡLjሤY࿟ᎌ৖৖ൈऱሶ‫ܤ‬છ୓ࡴᒘJSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼEDIB‫ܪ‬ᒔ‫ۻ‬ᒙᆡă
3
NOZXM
඗ᎌਭഃື܎ăྙਫᒙᆡLjሤY࿟඗ᎌ߲ሚਭഃ୓ࡴᒘJSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼOP[Y‫ܪ‬ᒔ‫ۻ‬ᒙᆡă
2
UVM
་ኹື܎ăྙਫᒙᆡLjሤY࿟ࡼ་ኹᓨზ୓ࡴᒘJSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼVW‫ܪ‬ᒔ‫ۻ‬ᒙᆡă
1
OVM
ਭኹື܎ăྙਫᒙᆡLjሤY࿟ࡼਭኹᓨზ୓ࡴᒘJSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼPW‫ܪ‬ᒔ‫ۻ‬ᒙᆡă
0
OCM
ਭഗື܎ăྙਫᒙᆡLjሤY࿟ࡼਭഗᓨზ୓ࡴᒘJSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼPD‫ܪ‬ᒔ‫ۻ‬ᒙᆡă
࢟ถፅ߲‫ܪ‬ᒔLjሤY! >! B0C0D! )Y/FPWFS*! )B;! 1y257-! C;! 1y343-! D;! 1y42F*
ᆡǖ
Bit:
7
6
5
4
3
2
1
0
෗߂ǖ
Name:
—
—
—
SOV
RNOV
RPOV
ANOV
APOV
Reset:
আᆡǖ
0
0
0
0
0
0
0
0
ᑚቋᆡ‫ܭ‬ာ࢟ถಝଝ໭߲ሚፅ߲ᓨზăፅ߲ᓨზ‫ࡇဵݙ‬ᇙᓨზLjऎᒑဵ‫ܭ‬ာᎅ᎖ଐၫ໭ፅ߲Ljࡴᒘ࢟ถಝଝ໭ᒦࡼၫᒋ
ቃ᎖༄ጙࣗၫăᆐ૝ࡻ༄ጙࣗၫጲઁࡼဣଔ࢟ถဧ፿༽ౚLj‫ܘ‬ኍ୓1y211111111ଝࡵ‫ތ‬ᒋ࿟ăᑚቋᆡጙࡡᒙᆡઁLjᒑถ
ᎅᓍࠀಯ໭༹߹ă
ᆡ
৖ถ
෗߂
ۣഔă
7:5
—
4
SOV
3
RNOV
ᒙᆡဟLj‫ܭ‬ာनሶᇄ৖࢟ถಝଝ໭߲ሚፅ߲ᓨზă
2
RPOV
ᒙᆡဟLj‫ܭ‬ာᑵሶᇄ৖࢟ถಝଝ໭߲ሚፅ߲ᓨზă
1
ANOV
ᒙᆡဟLj‫ܭ‬ာनሶᎌ৖࢟ถಝଝ໭߲ሚፅ߲ᓨზă
0
APOV
ᒙᆡဟLj‫ܭ‬ာᑵሶᎌ৖࢟ถಝଝ໭߲ሚፅ߲ᓨზă
ᒙᆡဟLj‫ܭ‬ာ၁Ᏼ࢟ถಝଝ໭߲ሚፅ߲ᓨზă
______________________________________________________________________________________
43
NBYR4291
ᒦࣥື܎LjሤY! >! B0C0D! )Y/NBTL*! )B;! 1y256-! C;! 1y342-! D;! 1y42E*
ᆡǖ
Bit:
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ‫ހ‬೟
࢟ᆀຫൈ)MJOFGS*! )1y173*
Bit:
ᆡǖ
15
14
13
෗߂ǖ
Name:
12
11
10
9
8
2
1
0
࢟ᆀຫൈ঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
7
6
5
4
3
࢟ᆀຫൈࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
࢟ᆀຫൈLjMTC > 1/112I{ă
৖ൈፐၫLjሤY! >! B0C0D! )Y/QG*! )B;! 1y2D7-! C;! 1y3C3-! D;! 1y4:F*
ᆡǖ
Bit:
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
৖ൈፐၫ঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
7
6
5
4
3
10
9
8
2
1
0
৖ൈፐၫࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x00
B0C0Dሤ৖ൈፐၫLjMTC > 20325ăᓖፀLj৖ൈፐၫဵࡒ९੓ᑳၫLjঌᒋ‫ܭ‬ာनሶ৖ൈഗă
SNT࢟ኹLjሤY! >! B0C0D! )Y/WSNT*! )B;! 1y2D9-! C;! 1y3C5-! D;! 1y4B1*
Bit:
ᆡǖ
31
30
29
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
23
22
21
෗߂ǖ
Name:
26
25
24
20
19
18
17
16
10
9
8
2
1
0
SNT࢟ኹᔊஂ3
15
14
13
12
11
SNT࢟ኹᔊஂ2
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
27
SNT࢟ኹᔊஂ4
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
28
7
6
5
4
3
SNT࢟ኹᔊஂ1
ক଎ࡀ໭ᄋ৙ᔢதጙৈETQᒲ໐࿟ࡼᏇဪSNT࢟ኹLjMTC > WGT0335ă
44
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
31
30
29
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
23
22
21
26
25
24
20
19
18
17
16
10
9
8
2
1
0
SNT࢟ഗᔊஂ3
15
14
13
12
11
SNT࢟ഗᔊஂ2
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
27
SNT࢟ഗᔊஂ4
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
28
7
6
5
4
3
SNT࢟ഗᔊஂ1
෗߂ǖ
Name:
ক଎ࡀ໭ᄋ৙ᔢதጙৈETQᒲ໐࿟ࡼᏇဪSNT࢟ഗLjMTC > JGT0335ă
࢟ถLjᑵሶᎌ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FBQPT*! )B;! 1y2F9-! C;! 1y3E5-! D;! 1y4D1*
ᆡǖ
Bit:
31
30
29
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
23
22
21
෗߂ǖ
Name:
26
25
24
20
19
18
17
16
10
9
8
2
1
0
ᎌ৖࢟ถᔊஂ3
15
14
13
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
27
ᎌ৖࢟ถᔊஂ4
෗߂ǖ
Name:
ᆡǖ
Bit:
28
12
11
ᎌ৖࢟ถᔊஂ2
7
6
5
4
3
ᎌ৖࢟ถᔊஂ1
ᏴඛৈETQᒲ໐ᒦLj‫ހ‬၂Y/BDU଎ࡀ໭ดྏLjྙਫᆐᑵLjᐌଝࡵক଎ࡀ໭ᒦăࡩক଎ࡀ໭ፅ߲ဟLjY/FPWFS଎ࡀ໭ᒦࡼ
BQPWᆡ‫ۻ‬ᒙᆡă
______________________________________________________________________________________
45
NBYR4291
SNT࢟ഗLjሤY! >! B0C0D! )Y/JSNT*! )B;! 1y2DD-! C;! 1y3C9-! D;! 1y4B5*
Bit:
ᆡǖ
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
࢟ถLjनሶᎌ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FBOFH*! )B;! 1y2FD-! C;! 1y3E9-! D;! 1y4D5*
Bit:
ᆡǖ
Name:
෗߂ǖ
31
Bit:
ᆡǖ
23
30
29
22
21
26
25
24
20
19
18
17
16
10
9
8
2
1
0
ᎌ৖࢟ถᔊஂ3
15
14
13
12
11
ᎌ৖࢟ถᔊஂ2
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
27
ᎌ৖࢟ถᔊஂ4
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
28
7
6
5
4
3
ᎌ৖࢟ถᔊஂ1
෗߂ǖ
Name:
ᏴඛৈETQᒲ໐ᒦLj‫ހ‬၂Y/BDU଎ࡀ໭ดྏLjྙਫᆐঌLj໚௾࣪ᒋଝࡵক଎ࡀ໭ᒦăࡩক଎ࡀ໭ፅ߲ဟLjY/FPWFS଎ࡀ
໭ᒦࡼBOPWᆡ‫ۻ‬ᒙᆡă
࢟ถLjᑵሶᇄ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FSQPT*! )B;! 1y2G1-! C;! 1y3ED-! D;! 1y4D9*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
31
Bit:
ᆡǖ
23
30
29
22
21
෗߂ǖ
Name:
26
25
24
20
19
18
17
16
10
9
8
2
1
0
ᇄ৖࢟ถᔊஂ3
15
14
13
12
11
ᇄ৖࢟ถᔊஂ2
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
27
ᇄ৖࢟ถᔊஂ4
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
28
7
6
5
4
3
ᇄ৖࢟ถᔊஂ1
ᏴඛৈETQᒲ໐ᒦLj‫ހ‬၂Y/SFB଎ࡀ໭ดྏLjྙਫᆐᑵLjଝࡵক଎ࡀ໭ᒦăࡩক଎ࡀ໭ፅ߲ဟLjY/FPWFS଎ࡀ໭ᒦࡼ
SQPWᆡ‫ۻ‬ᒙᆡă
46
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
31
30
29
Name:
෗߂ǖ
27
26
25
24
18
17
16
10
9
8
2
1
0
ᇄ৖࢟ถᔊஂ4
Bit:
ᆡǖ
Name:
෗߂ǖ
23
Bit:
ᆡǖ
15
22
21
20
19
ᇄ৖࢟ถᔊஂ3
14
13
12
11
ᇄ৖࢟ถᔊஂ2
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
Name:
෗߂ǖ
28
7
6
5
4
3
ᇄ৖࢟ถᔊஂ1
ᏴඛৈETQᒲ໐ᒦLj‫ހ‬၂Y/SFB଎ࡀ໭ดྏLjྙਫᆐঌLj໚௾࣪ᒋଝࡵক଎ࡀ໭ᒦăࡩক଎ࡀ໭ፅ߲ဟLjY/FPWFS଎ࡀ
໭ᒦࡼSOPWᆡ‫ۻ‬ᒙᆡă
࢟ถLj၁ᏴLjሤY! >! B0C0D! )Y/FT*! )B;! 1y2G9-! C;! 1y3F5-! D;! 1y4E1*
ᆡǖ
Bit:
31
30
29
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
23
22
21
෗߂ǖ
Name:
26
25
24
20
19
18
17
16
10
9
8
2
1
0
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ3
15
14
13
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
27
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ4
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
28
12
11
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ2
7
6
5
4
3
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ1
ᏴඛৈETQᒲ໐ᒦLjY/BQQ଎ࡀ໭ดྏ‫ۻ‬ଝࡵক଎ࡀ໭ᒦăࡩক଎ࡀ໭ፅ߲ဟLjY/FPWFS଎ࡀ໭ᒦࡼTPWᆡ‫ۻ‬ᒙᆡă
______________________________________________________________________________________
47
NBYR4291
࢟ถLjनሶᇄ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FSOFH*! )B;! 1y2G5-! C;! 1y3F1-! D;! 1y4DD*
Bit:
ᆡǖ
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
````````````````````````````````````````````````````````````````` ኋผ଎ࡀ໭ᓞધᇹၫ
࢟ኹ࡝ᆡᓞધᇹၫ)WPMU`DD*! )1y125*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
14
13
12
10
9
8
2
1
0
࢟ኹ࡝ᆡᓞધᇹၫ঱ᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
11
0x00
7
6
5
4
3
࢟ኹ࡝ᆡᓞધᇹၫࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x01
ক଎ࡀ໭ᒦࡼၫᒋᎧඛጙሤᏇဪ࢟ኹᒋ)B/WSNTĂC/WSNTਜ਼D/WSNT*ሤ߇Ljሤ߇ࡼஉਫहᏴኋผSNT࢟ኹ଎ࡀ໭)W/BĂ
W/Cਜ਼W/D*ᒦă
ᆐཀྵࢾWPMU`DDᒋLj‫ܘ‬ኍᆐW/Y଎ࡀ໭ࡼᔢࢅᎌ቉ᆡ)WPMU`MTC*ኡᐋጙৈ࢟ኹᒋLj໚࢜ቯᒋᏴ2nWࡵ2oWᒄମăᆐ‫ܜ‬඾
߲ሚීመࡼᓞધႼ੒LjჅኡᐋࡼ WPMU`MTC ።ဧ WPMU`DD ? 2111ăཀྵࢾ೫ WPMU`MTC ᒄઁLj‫ږ‬ᑍሆෂࡼ৛ါଐႯ
WPMU`DDǖ
VOLT _ CC =
VFS
24
2 × VOLT _ LSB
࢟ഗ࡝ᆡᓞધᇹၫ)BNQ`DD*! )1y127*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
14
13
12
10
9
8
2
1
0
࢟ഗ࡝ᆡᓞધᇹၫ঱ᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
11
0x00
7
6
5
4
3
࢟ഗ࡝ᆡᓞધᇹၫࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset
0x01
ক଎ࡀ໭ᒦࡼၫᒋᎧඛጙሤᏇဪ࢟ഗᒋ)B/JSNTĂC/JSNTĂD/JSNTਜ਼O/JSNT*ሤ߇Ljሤ߇ࡼஉਫहᏴኋผSNT࢟ഗ଎ࡀ
໭)J/BĂJ/CĂJ/Dਜ਼J/O*ᒦăᆐཀྵࢾBNQ`DDᒋLj‫ܘ‬ኍᆐJ/Y଎ࡀ໭ࡼᔢࢅᎌ቉ᆡ)BNQ`MTC*ኡᐋጙৈ࢟ഗᒋLj໚࢜ቯᒋᏴ
2oBᒗ21μBᒄମăᆐ‫ܜ‬඾߲ሚීመࡼᓞધႼ੒LjჅኡᐋࡼBNQ`MTC።ဧBNQ`DD ? 2111ăཀྵࢾᒄઁLj‫ږ‬ᑍሆෂࡼ৛ါ
ଐႯBNQ`DDǖ
AMP _ CC =
48
IFS
24
2 × AMP _ LSB
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
৖ൈ࡝ᆡᓞધᇹၫ঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
Bit:
ᆡǖ
7
6
5
4
3
෗߂ǖ
Name:
৖ൈ࡝ᆡᓞધᇹၫࢅᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x01
10
9
8
2
1
0
ক଎ࡀ໭ᒦࡼၫᒋᎧඛጙሤᏇဪ৖ൈᒋሤ߇Ljሤ߇ࡼஉਫहᏴኋผ৖ൈ଎ࡀ໭ᒦăሆ‫ܭ‬೰߲೫Ꮗဪ৖ൈ଎ࡀ໭ਜ਼ሤ።ࡼ
ኋผ଎ࡀ໭ă
Ꮗဪ
ኋผ
ᎌ৖৖ൈLjBሤă
A.ACT
PWRP.A
ᎌ৖৖ൈLjCሤă
B.ACT
PWRP.B
ᎌ৖৖ൈLjDሤă
C.ACT
PWRP.C
ᎌ৖৖ൈLjᔐଐă
ᇄ৖৖ൈLjBሤă
—
PWRP.T
A.REA
PWRQ.A
ႁී
ᇄ৖৖ൈLjCሤă
B.REA
PWRQ.B
ᇄ৖৖ൈLjDሤă
C.REA
PWRQ.C
ᇄ৖৖ൈLjᔐଐă
—
PWRQ.T
၁Ᏼ৖ൈLjBሤă
A.APP
PWRS.A
၁Ᏼ৖ൈLjCሤă
B.APP
PWRS.B
၁Ᏼ৖ൈLjDሤă
C.APP
PWRS.C
၁Ᏼ৖ൈLjᔐଐă
—
PWRS.T
ᎌ৖৖ൈLjBሤLjஞ૥݆ă
A.ACTF
PWRPF.A
ᎌ৖৖ൈLjCሤLjஞ૥݆ă
B.ACTF
PWRPF.B
ᎌ৖৖ൈLjDሤLjஞ૥݆ă
ᎌ৖৖ൈLjᔐଐLjஞ૥݆ă
C.ACTF
PWRPF.C
—
PWRPF.T
ᇄ৖৖ൈLjBሤLjஞ૥݆ă
A.REAF
PWRQF.A
ᇄ৖৖ൈLjCሤLjஞ૥݆ă
B.REAF
PWRQF.B
ᇄ৖৖ൈLjDሤLjஞ૥݆ă
C.REAF
PWRQF.C
ᇄ৖৖ൈLjᔐଐLjஞ૥݆ă
—
PWRQF.T
၁Ᏼ৖ൈLjBሤLjஞ૥݆ă
A.APPF
PWRSF.A
၁Ᏼ৖ൈLjCሤLjஞ૥݆ă
B.APPF
PWRSF.B
၁Ᏼ৖ൈLjDሤLjஞ૥݆ă
C.APPF
PWRSF.C
၁Ᏼ৖ൈLjᔐଐLjஞ૥݆ă
—
PWRSF.T
QXS`DD୐ೂ೫৖ൈ଎ࡀ໭ᒦጙৈQXS`MTCჅ‫ܭ‬ာࡼ৖ൈăᆐ‫ܜ‬඾߲ሚීመࡼᓞધႼ੒LjჅኡᐋࡼQXS`MTC።ဧ
QXS`DD! ?! 2111ă‫ږ‬ᑍሆෂࡼ৛ါଐႯQXS`DDᒋǖ
PWR _ CC =
IFS × VFS
2 32 × PWR _ LSB
______________________________________________________________________________________
49
NBYR4291
৖ൈ࡝ᆡᓞધᇹၫ)QXS`DD*! )1y129*
ᆡǖ
Bit:
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
࢟ถ࡝ᆡᓞધᇹၫ)FOS`DD*! )1y12B*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
14
13
12
10
9
8
2
1
0
࢟ถ࡝ᆡᓞધᇹၫ঱ᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
11
0x00
7
6
5
4
3
෗߂ǖ
Name:
࢟ถ࡝ᆡᓞધᇹၫࢅᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x01
ক଎ࡀ໭ᒦࡼၫᒋᎧඛጙሤᏇဪಝଝ࢟ถᒋሤ߇Ljሤ߇ࡼஉਫहᏴኋผ࢟ถ଎ࡀ໭ᒦăሆ‫ܭ‬೰߲೫Ꮗဪ࢟ถಝଝ໭ਜ਼ሤ
።ࡼኋผ଎ࡀ໭ă
ႁී
Ꮗဪ
ᎌ৖࢟ถLjBሤLjᑵሶă
A.EAPOS
ᎌ৖࢟ถLjBሤLjनሶă
A.EANEG
ᎌ৖࢟ถLjCሤLjᑵሶă
B.EAPOS
ᎌ৖࢟ถLjCሤLjनሶă
B.EANEG
ᎌ৖࢟ถLjDሤLjᑵሶă
C.EAPOS
ᎌ৖࢟ถLjDሤLjनሶă
C.EANEG
ᎌ৖࢟ถLjᔐଐă
—
ᇄ৖࢟ถLjBሤLjᑵሶă
A.ERPOS
ᇄ৖࢟ถLjBሤLjनሶă
A.ERNEG
ᇄ৖࢟ถLjCሤLjᑵሶă
B.ERPOS
ᇄ৖࢟ถLjCሤLjनሶă
B.ERNEG
ᇄ৖࢟ถLjDሤLjᑵሶă
C.ERPOS
ᇄ৖࢟ถLjDሤLjनሶă
C.ERNEG
ኋผ
ENRP.A*
ENRP.B*
ENRP.C*
ENRP.T
ENRQ.A*
ENRQ.B*
ENRQ.C*
ᇄ৖࢟ถLjᔐଐă
—
ENRQ.T
၁Ᏼ࢟ถLjBሤă
A.ES
ENRS.A
၁Ᏼ࢟ถLjCሤă
B.ES
ENRS.B
၁Ᏼ࢟ถLjDሤă
၁Ᏼ࢟ถLjᔐଐă
C.ES
ENRS.C
—
ENRS.T
ᎌ৖࢟ถLjBሤLjᑵሶLjஞ૥݆ă
A.EAFPOS
ᎌ৖࢟ถLjBሤLjनሶLjஞ૥݆ă
A.EAFNEG
ᎌ৖࢟ถLjCሤLjᑵሶLjஞ૥݆ă
B.EAFPOS
ᎌ৖࢟ถLjCሤLjनሶLjஞ૥݆ă
B.EAFNEG
ᎌ৖࢟ถLjDሤLjᑵሶLjஞ૥݆ă
C.EAFPOS
ᎌ৖࢟ถLjDሤLjनሶLjஞ૥݆ă
C.EAFNEG
ᎌ৖࢟ถLjᔐଐLjஞ૥݆ă
—
ᇄ৖࢟ถLjBሤLjᑵሶLjஞ૥݆ă
A.ERFPOS
ᇄ৖࢟ถLjBሤLjनሶLjஞ૥݆ă
A.ERFNEG
ᇄ৖࢟ถLjCሤLjᑵሶLjஞ૥݆ă
B.ERFPOS
ᇄ৖࢟ถLjCሤLjनሶLjஞ૥݆ă
B.ERFNEG
ENRPF.A*
ENRPF.B*
ENRPF.C*
ENRPF.T
ENRQF.A*
ENRQF.B*
*ᑚቋ଎ࡀ໭ࡔ‫ܭ‬ᑚೝৈĐᏇဪđ଎ࡀ໭ᒦࡼᑵሶਜ਼नሶ࢟ถࡔၫਜ਼ăፐࠥLjऩૄࡵᑚቋኋผ଎ࡀ໭ᒦࡼ࢟ถࡔ‫ܭ‬ு࢟ถă
50
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
Ꮗဪ
ႁී
ᇄ৖࢟ถLjDሤLjᑵሶLjஞ૥݆ă
C.ERFPOS
ᇄ৖࢟ถLjDሤLjनሶLjஞ૥݆ă
C.ERFNEG
ኋผ
ENRQF.C*
ᇄ৖࢟ถLjᔐଐLjஞ૥݆ă
၁Ᏼ࢟ถLjBሤLjஞ૥݆ă
၁Ᏼ࢟ถLjCሤLjஞ૥݆ă
—
ENRQF.T
A.ESF
ENRSF.A
B.ESF
ENRSF.B
၁Ᏼ࢟ถLjDሤLjஞ૥݆ă
C.ESF
ENRSF.C
၁Ᏼ࢟ถLjᔐଐLjஞ૥݆ă
—
ENRSF.T
*ᑚቋ଎ࡀ໭ࡔ‫ܭ‬ᑚೝৈĐᏇဪđ଎ࡀ໭ᒦࡼᑵሶਜ਼नሶ࢟ถࡔၫਜ਼ăፐࠥLjऩૄࡵᑚቋኋผ଎ࡀ໭ᒦࡼ࢟ถࡔ‫ܭ‬ு࢟ถă
ᆐ‫ܜ‬඾߲ሚීመࡼᓞધႼ੒LjჅኡᐋࡼFOS`MTC።ဧFOS`DD ? 2111ă‫ږ‬ᑍሆෂࡼ৛ါଐႯFOS`DDᒋǖ
I × VFS × t FR
ENR _ CC = FS
2 16 × ENR _ LSB
````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ኋผ଎ࡀ໭
ኋผ଎ࡀ໭ᒦᆐጙৈ૞ᑗࣶৈဣଔ଎ࡀ໭ଐႯࡻࡵࡼၫᒋLjᏴ࿺༿ဟ஠ቲଐႯLjፐࠥభถኊገऄᅪࡼဟମ౶ऩૄၫᒋă
ࡍࣶၫኋผ଎ࡀ໭‫ࣞޠ‬ᆐ9ᔊஂLjᔢࢅᎌ቉ᔊஂᏴ༄ă
৖ൈ
ᎌ৖৖ൈLjሤY! >! B0C0D0U! )QXSQ/Y*! )B;! 1y912-! C;! 1y913-! D;! 1y915-! U;! 1y918*
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭਺ᎌ႙ࡵB0C0Dሤ૞ᑗჅᎌሤᒦࡼᎌ৖ၾဟ৖ൈă‫ږ‬ᑍሆෂࡼ৛ါ࠭ၾဟ࢟ถ‫ހ‬೟ᒋᒦଐႯ৖ൈǖ
PWRP.X =
X.ACT × PWR _ CC × 2 16
NS
ক଎ࡀ໭‫ࣞޠ‬ᆐ9ᔊஂLjࡣဵ඗ᎌဧ፿3ৈ঱ᆡᔊஂă༿‫ݬ‬ఠQXS`DD଎ࡀ໭ႁීLj೫ஊሮᇼቧᇦă
ᔊஂ8! )NTCzufᆚဧ፿*
ᔊஂ7! )ᆚဧ፿*
ᔊஂ6
ᔊஂ5
ᔊஂ4
ᔊஂ3
ᔊஂ2
ᔊஂ1! )MTCzuf*
ᓖፀLjჅᎌ9ᔊஂࡒ९੓ኋผ଎ࡀ໭ࡼ९੓ᆡဵ࢒58ᆡă
______________________________________________________________________________________
51
NBYR4291
࢟ถ࡝ᆡᓞધᇹၫ)FOS`DD*! )1y12B*! )ኚ*
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᇄ৖৖ൈLjሤY! >! B0C0D0U! )QXSR/Y*! )B;! 1y922-! C;! 1y923-! D;! 1y925-! U;! 1y928*
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭਺ᎌ႙ࡵB0C0Dሤ૞ᑗჅᎌሤᒦࡼᇄ৖ၾဟ৖ൈă‫ږ‬ᑍሆෂࡼ৛ါ࠭ၾဟ࢟ถ‫ހ‬೟ᒋᒦଐႯ৖ൈǖ
PWRQ.X =
X.REA × PWR _ CC × 2 16
NS
ক଎ࡀ໭‫ࣞޠ‬ᆐ9ᔊஂLjࡣဵ඗ᎌဧ፿3ৈ঱ᆡᔊஂă༿‫ݬ‬ఠQXS`DD଎ࡀ໭ႁීLj೫ஊሮᇼቧᇦă
ᔊஂ8! )NTCzufᆚဧ፿*
ᔊஂ7! )ᆚဧ፿*
ᔊஂ6
ᔊஂ5
ᔊஂ4
ᔊஂ3
ᔊஂ2
ᔊஂ1! )MTCzuf*
၁Ᏼ৖ൈLjሤY! >! B0C0D0U! )QXST/Y*! )B;! 1y932-! C;! 1y933-! D;! 1y935-! U;! 1y938*
ক଎ࡀ໭਺ᎌ႙ࡵB0C0Dሤ૞ᑗჅᎌሤᒦࡼ၁Ᏼၾဟ৖ൈă‫ږ‬ᑍሆෂࡼ৛ါ࠭ၾဟ࢟ถ‫ހ‬೟ᒋᒦଐႯ৖ൈǖ
PWRS.X =
X.APP × PWR _ CC × 2 16
NS
ক଎ࡀ໭‫ࣞޠ‬ᆐ9ᔊஂLjࡣဵ඗ᎌဧ፿3ৈ঱ᆡᔊஂă༿‫ݬ‬ఠQXS`DD଎ࡀ໭ႁීLj೫ஊሮᇼቧᇦă
52
ᔊஂ8! )NTCzufᆚဧ፿*
ᔊஂ7! )ᆚဧ፿*
ᔊஂ6
ᔊஂ5
ᔊஂ4
ᔊஂ3
ᔊஂ2
ᔊஂ1! )MTCzuf*
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ক଎ࡀ໭਺ᎌB0C0Dሤ࿟ࡼSNT࢟ኹăWPMU`DD࿸ᒙࢾፃ೫࡝ᆡLj૾W/Y > Y/WSNT y WPMU`DDăᏴᑚጙ৛ါᒦLjWPMU`DD
ဵᓞધᇹၫă༿‫ݬ‬ఠWPMU`DD଎ࡀ໭Lj೫ஊሮᇼቧᇦă
ᔊஂ8! )NTCzufᆚဧ፿*
ᔊஂ7! )ᆚဧ፿*
ᔊஂ6
ᔊஂ5
ᔊஂ4
ᔊஂ3
ᔊஂ2
ᔊஂ1! )MTCzuf*
SNT࢟ഗLjሤY! >! B0C0D0O! )J/Y*! )B;! 1y952-! C;! 1y953-! D;! 1y955-! O;! 1y951*
ক଎ࡀ໭਺ᎌB0C0Dሤ૞ഃሤ࿟ࡼSNT࢟ഗăBNQ`DD࿸ᒙࢾፃ೫࡝ᆡLj૾J/Y > Y/JSNT y BNQ`DDăᏴᑚጙ৛ါᒦLjBNQ`DD
ဵᓞધᇹၫă༿‫ݬ‬ఠBNQ`DD଎ࡀ໭Lj೫ஊሮᇼቧᇦă
ᔊஂ8! )NTCzufᆚဧ፿*
ᔊஂ7! )ᆚဧ፿*
ᔊஂ6
ᔊஂ5
ᔊஂ4
ᔊஂ3
ᔊஂ2
ᔊஂ1! )MTCzuf*
৖ൈፐၫ
৖ൈፐၫ)QG/U*! )1y978*
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭਺ᎌჅᎌሤ࿟ᔐ৖ൈࡼ৖ൈፐၫă‫ږ‬ᑍሆါଐႯ৖ൈፐၫǖ
PF.T =
A.ACT + B.ACT + C.ACT
A.APP + B.APP + C.APP
჈ጲ1/11112࡝ᆡ‫ܭ‬ာLjፐࠥLj࡝ᆡ৖ൈፐၫጲလ஠ᒜ211-111! )1y11111111111297B1*‫ܭ‬ာăক଎ࡀ໭ጲऔ஠ᒜ‫ݗ‬൩ᒋ‫ܭ‬ာLj
భጲཱྀᆐሶ࢟ᆀ࿟ࠅ႙ᎌ৖৖ൈ)૾Ljनሶ৖ൈ*ࡼঌᏲࡼ৖ൈፐၫᆐ.2! )1y1111GGGGGGGF8:71*ă
ᔊஂ8! )NTCzufᆚဧ፿*
ᔊஂ7! )ᆚဧ፿*
ᔊஂ6
ᔊஂ5
ᔊஂ4
ᔊஂ3
ᔊஂ2
ᔊஂ1! )MTCzuf*
______________________________________________________________________________________
53
NBYR4291
࢟ኹਜ਼࢟ഗ
SNT࢟ኹLjሤY! >! B0C0D! )W/Y*! )B;! 1y942-! C;! 1y943-! D;! 1y945*
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
࢟ถ
ᎌ৖࢟ถLjB0C0D0Uሤ)FOSQ/Y*! )B;! 1y9D2-! C;! 1y9D3-! D;! 1y9D5-! U;! 1y9D8*
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭਺ᎌB0C0Dሤ૞ᑗჅᎌሤ࿟ࡼᎌ৖ಝଝ࢟ถă‫ږ‬ᑍሆါଐႯক଎ࡀ໭ǖ
ENRP.X = ENR_CC x (X.EAPOS - X.EANEG)
ᔊஂ8! )NTCzufᆚဧ፿*
ᔊஂ7! )ᆚဧ፿*
ᔊஂ6
ᔊஂ5
ᔊஂ4
ᔊஂ3
ᔊஂ2
ᔊஂ1! )MTCzuf*
ᇄ৖࢟ถLjB0C0D0Uሤ)FOSR/Y*! )B;! 1y9E2-! C;! 1y9E3-! D;! 1y9E5-! U;! 1y9E8*
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭਺ᎌB0C0Dሤ૞ᑗჅᎌሤ࿟ࡼᇄ৖ಝଝ࢟ถă‫ږ‬ᑍሆါଐႯক଎ࡀ໭ǖ
ENRQ.X = ENR_CC x (X.ERPOS - X.ERNEG)
ᔊஂ8! )NTCzufᆚဧ፿*
ᔊஂ7! )ᆚဧ፿*
ᔊஂ6
ᔊஂ5
ᔊஂ4
ᔊஂ3
ᔊஂ2
ᔊஂ1! )MTCzuf*
၁Ᏼ࢟ถLjB0C0D0Uሤ)FOST/Y*! )B;! 1y982-! C;! 1y983-! D;! 1y985-! U;! 1y988*
ক଎ࡀ໭਺ᎌB0C0Dሤ૞ᑗჅᎌሤ࿟ࡼ၁Ᏼಝଝ࢟ถăক଎ࡀ໭ဵFOS`DDਜ਼Y/FT଎ࡀ໭ࡼ߇૩ă
54
ᔊஂ8! )NTCzufᆚဧ፿*
ᔊஂ7! )ᆚဧ፿*
ᔊஂ6
ᔊஂ5
ᔊஂ4
ᔊஂ3
ᔊஂ2
ᔊஂ1! )MTCzuf*
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ၫᔊቧ੓ࠀಯ)ETQ*ၣᎫ
ෝผ༄࣡
ᓰཀྵࢾፃ‫۾‬ᆪ࡭ᒦࡼ෭ቋၣᎫ୓ᎌᓐ᎖ಯஊETQࡼ৔ᔫᏇ
ಯă
ࡩNBYR4291ࠀ᎖ᎌ቉৔ᔫෝါᒄጙ)Ꮵቲෝါ૞ᑗMPXQN
ෝါ*ဟLjෝผ༄࣡ೌኚ৔ᔫLjো௣Ⴥኡࡼ༄࣡๼ᒙ౶ྸ
හ9ৈྸහဟᇺăᏴጯဧถࡼඛጙෝผྸහဟᇺᒦLj‫ހ‬೟
9ৈ‫ތ‬ॊၒྜྷ࣪ᒄጙă
TDBO`JYਜ਼TDBO`WY )Y > B0C0D*ĂTDBO`JOਜ਼TDBO`UF
଎ࡀ໭਺ᎌඛጙဟᇺࡼ࿸ᒙLj۞౪কဟᇺဵ॥‫ۻ‬ဧถጲ
ૺྸහဟᇺ໐ମገ‫ހ‬೟ࡼ‫ތ‬ॊၒྜྷ࣪ăဟᇺࡼ൝૷፯࿴
ၿኔྙሆჅာǖ
• ဟᇺ1—Bሤ࢟ഗ)JB*
• ဟᇺ2—Bሤ࢟ኹ)WB*
• ဟᇺ3—Dሤ࢟ഗ)JD*
• ဟᇺ4—Dሤ࢟ኹ)WD*
• ဟᇺ5—Cሤ࢟ഗ)JC*
• ဟᇺ6—Cሤ࢟ኹ)WC*
• ဟᇺ7—ഃሤ࢟ഗ)JO*—෦ཱྀᆐணᒏ
• ဟᇺ8—ᆨࣞ‫ހ‬೟—෦ཱྀᆐணᒏ
ඛጙෝผྸහဟᇺ‫ހ‬೟Ⴥኊገࡼဟମ)uD*ᎅNBYR4291ᇹ
ᄻဟᒩຫൈጲૺS`BEDSBUF፮ୈ଎ࡀ໭ࡼ࿸ᒙ௼ࢾLjྙ
ሆჅာǖ
tC = 1/fCLK x (R_ADCRATE[8:0] + 1)
ဧ፿෦ཱྀࡼ଎ࡀ໭࿸ᒙ)S`BEDSBUF > 24Gi > 42:e*Ljࡩ
NBYR4291ᏥቲᏴ9NI{ဟLjඛጙෝผဟᇺ‫ހ‬೟ဟମ)uD*ᆐ
51μtăᎅ᎖Ᏼ‫ހ‬೟ᑷᒦᎌ9ৈෝผྸහဟᇺLjᔐ‫ހ‬೟ဟମ
)uGS*ᆐuD y 9ăNBYR4291ᏥቲᏴ9NI{ဟLjಽ፿෦ཱྀ࿸ᒙLj
ᑳৈ‫ހ‬೟ਭ߈ኊገ431μt‫ݣ‬ถᅲ߅LjಿྙLjᏴBሤࡩ༄ጙ
ࠨ࢟ഗ‫ހ‬೟ਜ਼ሆጙࠨ࢟ഗ‫ހ‬೟ᒄମ્ᎌ431μtࡼဟମă
૾ဧᄰਭ࿸ᒙဟᇺ଎ࡀ໭ࡼEBEDOWᆡᆐ2Ljᄢਭ෭ቋෝ
ผ‫ހ‬೟ဟᇺ)ಿྙഃሤ࢟ഗ૞ᑗᆨࣞ‫ހ‬೟*LjᏴᑷᒦ྆཭ۣ
ഔকဟᇺࡼဟମᒲ໐Lj‫ݙ‬൙෾ৈဟᇺ‫ۻ‬ဧถ૞ᑗணᒏLj
࣒ۣᑺᑷࡼᔐဟମᆐuD y 9ă
‫ݧ‬ዹᒲ໐ǖ‫ހ‬೟ጙৈၫ௣Ⴥኊገࡼဟମ೟Ǘ෦ཱྀᆐ51μtă
BED ᑷᒲ໐ǖBED ‫ݧ‬ዹჅᎌෝผၒྜྷჅኊገࡼဟମ೟ <
ᔐဵࢀ᎖9ৈ‫ݧ‬ዹᒲ໐ăকၫᒋࡼࡱၫᆐᑷႥൈǗ෦ཱྀᆐ
ඛ෇4236ৈ‫ݧ‬ዹăᑚဵNBYR4291‫ݧ‬ዹྀጙቧ੓ࡼႥൈă
࢟ᆀᒲ໐ǖ࢟ኹᄰࡸ࿟ᑵሶਭഃ࢛ࡵሆጙᑵሶਭഃ࢛ࡼ
ဟମᒲ໐ă61I{ ဟLjᑚጙ‫ ဵۅ‬31nt Ǘ 71I{ ဟLjጙ‫ဵۅ‬
27/78ntă
ᒲ໐ၫǖጙৈETQᒲ໐ᒦ਺ᎌࡼ࢟ᆀᒲ໐ၫăᑚဵጙৈᑳ
ၫLjᄰ‫ޟ‬࿸ᒙᆐࡍ᎖2ࡼၫᒋLjጲିቃঌᏲ‫ܤ‬છࡼ፬ሰLj
ᑚᒬ‫ܤ‬છ‫ݙ‬ጙࢾ߲ሚᏴඛৈ࢟ᆀᒲ໐ᒦăᒲ໐ၫ෦ཱྀᒋ
ဵ27ă
ETQᒲ໐ǖଐႯ࢟ᆀ‫ݬ‬ၫࡼဟମᒲ໐ăඛৈETQᒲ໐ಝଝ
ጙࠨ࢟ถਜ਼໚჈‫ݬ‬ၫăጙৈETQᒲ໐ဵ࢟ᆀᒲ໐Ꭷᒲ໐ၫ
ࡼ߇૩ă
OTǖকၫᒋ‫ܭ‬ာጙৈETQᒲ໐ᒦࡼBEDᑷᒲ໐ၫăᑚဵ
ጙৈଐႯࡻ߲ࡼऻᑳၫᒋăಿྙLjྙਫᒲ໐ၫ‫ۻ‬࿸ᒙᆐ
࡝ᆡᒋLj࢟ᆀຫൈ໵ੑဵ61I{LjᐌOTᒋဵ31nt0431μt! >
73/6ă
ၫᔊࠀಯ
‫ૹݧ‬೫࢟ኹਜ਼࢟ഗઁLjNBYR4291஠ቲሤ።ࡼၫᔊ൉݆Ă
ಝଝਜ਼ࠀಯଐႯLjࡻࡵ‫ހ‬೟ࣗၫᒋ)ಿྙ࢟ᆀຫൈĂSNT
࢟ኹਜ਼࢟ഗĂᎌ৖ਜ਼ᇄ৖৖ൈࢀ*Lj཭ઁᎅᓍࠀಯ໭ࣗན
ᑚቋၫᒋăNBYR4291ଐႯ݀ଶ‫ࡼހ‬ၫᒋਜ਼ᓨზᎌǖ
• ਭഃଶ‫ހ‬
• ࢟ᆀຫൈਜ਼ᒲ໐ଐႯ
• SNT࢟ኹ)BሤĂCሤĂDሤ*
• SNT࢟ഗ)BሤĂCሤĂDሤĂഃሤ࢟ഗ*
______________________________________________________________________________________
55
NBYR4291
``````````````````````````````` ৔ᔫᏇಯ
R*࢟ถăᏴᑚጙ࢛Lj࢟ถࡼဣ‫ݝ‬ਜ਼ኋ‫ݝ‬થ݀‫ܭࡔݙ‬ᎌ৖
ਜ਼ᇄ৖৖ൈLjኊገ஠ጙ‫ࠀݛ‬ಯ‫ݣ‬ถ૝ࡻభ፿৖ൈᒋLjᏴ
ඛৈETQᒲ໐ࡼᔢઁ஠ጙ‫ࠀݛ‬ಯᑚቋၫᒋă
• ඛጙሤࡼ৖ൈ)ᎌ৖Ăᇄ৖ਜ਼၁Ᏼ৖ൈ*
• ࢟ถಝଝ)۞౪ถ೟൴ߡၒ߲৖ถ*
• ਭኹଶ‫ހ‬
ඛጙETQᒲ໐‫ݷ‬ᔫ
• ਭഗଶ‫ހ‬
• ་ኹଶ‫ހ‬
ᏴඛৈETQᒲ໐ࡼᔢઁLj፿᎖ଐႯ࢟‫ܭ‬ᒦࡼჅᎌ໚჈ᏥႯ
உਫࡼಝଝቧᇦ௓భጲᄋ৙೫ăETQᒲ໐ৌᔍ࢟ᆀຫൈLj
݀ߒኚDZDOU଎ࡀ໭Ⴥ࿸ࢾࡼᒲ໐ၫăᏴඛጙሤᆡLjଐ
Ⴏᅲ߅DZDOUᒲ໐ჅኊገࡼဟମLjকၫᒋ፿᎖ৎቤOT଎
ࡀ໭ᒦჅ࿸ࢾࡼጙৈETQᒲ໐ࡼߒኚဟମă
ඛጙ‫ݧ‬ዹ‫ݷ‬ᔫ
ᏴඛৈBEDᑷᒦLj‫ږ‬ጲሆ‫ݛ‬ᒾࠀಯၒྜྷ‫ݧ‬ዹǖ
• ࣗན࢟ኹਜ਼࢟ഗ‫ݧ‬ዹăጤᆡ࢟ഗ‫ݧ‬ዹၫ௣ጲन፯QHB
ᐐፄࡼ‫ܤ‬છLj୓ሤᆡਜ਼ᐐፄቅᑵઁࡼ‫ݧ‬ዹࠅ႙৊ሆጙ଀ă
OT਺ᎌጙৈETQᒲ໐ᒦࡼBEDᑷᒲ໐ၫăᎅ᎖࢟ᆀຫൈ
ඛৈᒲ໐࣒࿤ᎌ‫ܤ‬છLjBEDᑷဟᒩᎧ࢟ᆀ‫ݙ‬ᄴ‫ݛ‬LjፐࠥLj
OTᒋ݀‫ဵݙ‬ᑳၫLjඛৈETQᒲ໐࣒࿤ᎌ‫ݙ‬ᄴă
• ࢟ഗਜ਼࢟ኹቧ੓௿ᄰਭIQG`D‫ܤ‬೟࿸ࢾࡼ঱ᄰ൉݆໭
)IQG*ă
OTᒋ࣪᎖றཀྵଐႯ࢟ถဵऻ‫ޟ‬ᒮገࡼLjჅጲᎌ‫ܘ‬ገཀྵࢾ
჈Ᏼඛৈᒲ໐ᒦ࣒ဵᑵཀྵࡼăᎌೝᒬऱါ౶਌ಯOTᏴඛ
ৈᒲ໐ᒦࡼᑚᒬᆈቃ‫ܤ‬છǖ࢒ጙLjᏴඛৈETQᒲ໐ᒦLjభ
ጲ፿ᔢቤଐႯࡼၫᒋᄐࡔጲ༄ࡼOTᒋăᑚፀᆜᓹOT! )ጲ
ૺ࢟‫ܭ‬ᒦჅᎌ໚჈ᒋLjᑚဵፐᆐ჈ඣན௼᎖OT*્ᎌීመ
ࡼ‫ݙ‬ཀྵࢾቶăৎੑࡼऱजဵဧ፿ඛጙᔢቤଐႯࡼOTᒋᔫ
ᆐ൉݆໭ၒྜྷLjกඐLj൉݆໭ၒ߲୓ဵଐႯᒦဣଔဧ፿ࡼ
OTᒋăᏴNBYR4291ᒦLjᎅBWH`OT଎ࡀ໭఼ᒜক൉݆໭ă
• ࢟ഗਜ਼࢟ኹቧ੓ሚᏴ‫ۻ‬ॊ߅ଂৈ‫ݝ‬ॊă࣪࢒ጙ‫ݝ‬ॊ஠
ቲຳऱᎧಝଝLjఎဪࠀಯSNT࢟ഗਜ਼࢟ኹă࣪࢒औ‫ݝ‬
ॊ஠ቲࠀಯಝଝLjఎဪᎌ৖0ᇄ৖৖ൈଐႯă࢒ྯ‫ݝ‬ॊ
ᄰਭጙৈख़ᒋ൉݆໭)ᎅC1GVOEਜ਼B2GVOE଎ࡀ໭࿸
ࢾ*Lj཭ઁಝଝLjᄋ৙૥݆৖ൈଐႯࡼቧᇦă
உਫဵጙᔝಝଝᒋLj਺ᎌᑳৈభ፿ຫໍ૞ளਭख़ᒋ൉݆
໭൉݆ઁࡼຳऱ࢟ኹĂຳऱ࢟ഗĂᎌ৖)ᎌ቉*ਜ਼ᇄ৖)Qਜ਼
X2
CURRENT INPUT
HPF
ADC
V_GAIN
VOLTAGE INPUT
BPF
ADC
EP
EQ
ENERGY PROCESSING
I_GAIN
GAIN SEL
I2
ENERGY PROCESSING
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
BPF
HPF
X2
V2
ᅄ:/! ඛጙ‫ݧ‬ዹ‫ݷ‬ᔫ
56
______________________________________________________________________________________
EPF
EQF
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᄰਭᑚቋᄀ൙ᒄઁLjభጲ‫އ‬ఘჅۨসࡼ৉ৈ‫ݬ‬ၫࡼቧ੓
വ஼ă
SNT࢟ኹਜ਼SNT࢟ഗǖ၅ሌLjຳऱ࢟ኹಝଝᒋ߹ጲOTLj
ᅲ߅Đ௿ऱোđଐႯᒦࡼĐ௿ᒋđ‫ݝ‬ॊă཭ઁLj࣪உਫ஠ቲ
ຳऱোᏥႯLjࡻࡵᏇဪSNTଐႯᒋă
Ᏼ࢟ኹᄰࡸ࿟Ljቧ੓ᓰ۸ੑ஠ቲᐐፄ‫ޡݗ‬ăࡣᏴ࢟ഗᄰ
ࡸ࿟Ljથገ‫ݧ‬፿໚჈ࡼࢯᑳǖো௣࢟ഗࡼ७ࣞLjᏴ૝ࡻ
Ꮗဪ‫ݧ‬ዹ༄Ljభถኊገሌဧ፿ᐐፄፐᔇăᆐ‫ޡݗ‬हࡍ໭
ᐐፄፐᔇᇙ‫ތ‬Ljጲૺ঱ᐐፄ࿸ᒙᄰࡸ࿟߲ሚࡼᐅဉLjభ
ถኊገᄋ৙ሣቶ‫ޡݗ‬ă
ᎌྯৈ଎ࡀ໭፿౶਌ಯ࢟ഗቧ੓ࡼሣቶࣞࢯᑳǖY/PGGT`IJ
)Y > B0C0D*଎ࡀ໭਺ᎌጙৈࡒ९੓ࡼၫᒋLj჈ଝࡵᏇဪ
SNT࢟ഗቧ੓࿟Lj཭ઁᏳ஠ቲࠀಯǗY/PGGT`MP଎ࡀ໭
I2
਺ᎌጙৈࡒ९੓ࡼၫᒋLjࡩ࢟ഗቧ੓ࢅ᎖ቃ࢟ഗᥬᒋ)൸
७ࡼ2043*ဟLjଝࡵᏇဪSNT࢟ഗቧ੓࿟ǗY/HBJO`MP଎
ࡀ໭਺ᎌጙৈᐐፄࢯᑳᒋLjࡩ࢟ഗቧ੓ࢅ᎖ᥬᒋဟLjဗ
ଝࡵ࢟ഗቧ੓࿟ăᑚዹࡼဣଔ቉ਫဵጲೝࣤத႒ࡼऱज
ᄋ঱࢟ഗࠅঢ໭ऻሣቶሰ።ཎሣࡼሣቶࣞă
ᏴETQᒲ໐ᒦLjᒑገၾဟ࢟ഗިਭቃ࢟ഗᥬᒋLjᐌဧ፿
Đࡍ࢟ഗđቅᓰሲY/PGGT`IJăETQᒲ໐ᒦᒑገᏗਭকᥬᒋLj
Y/PGGT`IJᒦࡼၫᒋ௓఼ᒜပࢯ࢟ഗă
ࡩၒྜྷۣߒᏴࢅ᎖ቃ࢟ഗᥬᒋጙৈ ETQ ᒲ໐ဟLj‫ݧ‬፿
Y/PGGT`MPਜ਼Y/HBJO`MPăࢅ࢟ഗቅᓰሲ)Y/HBJO`MPਜ਼
Y/PGGT`MP*ጙᒇۣߒᎌ቉LjᒇࡵᏴETQᒲ໐ࡼྀፀဟମ
ၒྜྷ࢟ഗख़ᒋިਭ൸७࢟ഗࡼ2043ᆐᒏă
ᔫᆐᔢઁጙ‫ݛ‬Lj࢟ኹਜ਼࢟ഗᄰਭຳ௿൉݆໭Lj࣪ቧ੓஠
ቲຳઘࠀಯăᏴBWH`Dᒦ৊߲൉݆೟ă
࢟ถǖඛጙ‫ݧ‬ዹࠀಯ્‫ޘ‬ညጙ࣪ࡔ‫ܭ‬আၫ࢟ถቧ੓ࡼၫ
ᔊቧ੓ă࠭ᑚጙআၫቧ੓ᒦLjኊገᄋན߲ᎌ৖‫ݝ‬ॊਜ਼ᇄ
৖‫ݝ‬ॊăᐟఘ໦౶ऻ‫࡝଼ޟ‬ǖᎌ৖‫ݝ‬ॊဵআၫቧ੓ࡼဣ
‫ݝ‬Ljᇄ৖‫ݝ‬ॊဵআၫቧ੓ࡼኋ‫ݝ‬ă၁Ᏼ৖ൈ)ጲ॰‫ܭڔ‬ာ*
ဵআၫቧ੓ࡼࡍቃLj৖ൈ୯ဵআၫቧ੓ࡼ७୯ă
OFFS_HI
GAIN_LO
OFFS_LO
AVG_C
LINEARIZATION
AVERAGE
NS
IRMS
RAW_I
RAW_V
V2
AVERAGE
NS
VRMS
AVG_C
ᅄ21/! SNTᒋࡼଐႯ
______________________________________________________________________________________
57
NBYR4291
Ᏼඛጙ࢟ᆀᒲ໐ৎቤOTࡼ഍ጙᆰᄌဵᐅဉ൴ߡଂઃ્Ꭷ
ਭഃ࢛ᄴဟ߲ሚLjࡴᒘਭഃ࢛ጤࣅLj፬ሰᒄ༄ᒲ໐ᒦ‫ހ‬
೟ࡼ࢟ถறࣞă߲᎖ᑚጙᏇፐLj࢒औৈ଎ࡀ໭SFK`OT਺
ᎌࡼၫᒋ࿸ࢾ෭ጙ‫ݧ‬ዹᒋᏴມಭຳ௿ᒋࣶ࿩ࡼ༽ౚሆ྆
཭ᎌ቉ăྙਫᔢቤࡻࡵETQᒲ໐ມಭ༄ෂಝଝຳ௿ᒋࡼဟ
ମިਭSFK`OTৈBEDᑷLjᐌ‫ݙ‬ጲቤᒲ໐ৎቤOT! )ࡣ྆཭
ಝଝ࢟ถ*ă
ࡣဵLj࢟ഗࠅঢ໭ਜ਼໚჈ᅪ‫࢟ݝ‬വᏄୈᏴ࢟ഗቧ੓ᒦ፛
ྜྷ೫ሤᆡပᑞLj࣪᎖Ⴥᎌ࢟ഗᒋLjᑚጙሤᆡပᑞభถ‫ݙ‬
ဵ‫ޟ‬ၫăፐࠥLjገဣሚᔢறཀྵࡼ‫ހ‬೟Lj‫ܘ‬ኍ‫࢟ޡݗ‬ኹਜ਼
࢟ഗቧ੓ᒄମࡼሤᆡăᏴNBYR4291ᒦLj୓ቧ੓Ꭷ࣪።ሤ
ᆡပࢯ଎ࡀ໭ᒦࡼၫᒋ஠ቲআၫ߇Ljጲ‫࢟ޡݗ‬ถቧ੓ࡼ
ሤᆡပࢯă
Ᏼཀྵࢾ።‫ݧ‬፿෾ጙሤᆡပࢯ଎ࡀ໭ဟLjኊገ࣪‫܈‬৉ሤၒ
ྜྷSNT࢟ഗᎧJ2UISਜ਼J3UIS଎ࡀ໭ᒦࡼၫᒋăପ఼ྟୈ
ࡼᒆᐊဵገཀྵۣ J2UIS ࡍ᎖૞ᑗࢀ᎖ J3UISăྙਫᏇဪ
SNT࢟ഗࡍ᎖ࢀ᎖J2UISᒦࡼၫᒋLjกඐLjQB1ᒦ‫ܭ‬ာࡼ
୯ࣞ‫ۻ‬፿᎖‫ޡݗ‬ሤ୯ăྙਫᏇဪSNT࢟ഗቃ᎖J3UISLjก
ඐLjQB3ᒦ‫ܭ‬ာࡼ୯ࣞ‫ۻ‬፿᎖‫ޡݗ‬ሤ୯ăྙਫᏇဪSNT࢟
ഗଢ଼ࡵJ2UISਜ਼J3UISᒄମLjกඐLjQB2‫ۻ‬፿᎖‫ޡݗ‬ሤ୯ă
ᄰਭᑚᒬऱါLjဣሚ೫࢟ഗࠅঢ໭ሤᆡሰ።ࡼྯ୍ࣤ஠
ါ‫܆‬தă
⎧PA0, IRMS ≥ I1THR
⎫
⎪
⎪
PA = ⎨PA1, I1THR > IRMS ≥ I2THR) ⎬
⎪PA2, I
⎪
RMS < I2THR
⎩
⎭
ᄴዹࡼLjభጲ‫ݧ‬፿ጲሆೝᒬऱါᒄጙ౶ଐႯ၁Ᏼ࢟ถǖ
‫ݧ‬፿ᏇဪSNT࢟ኹਜ਼࢟ഗ૩Lj૞ᑗ‫ݧ‬፿ᎌ৖ਜ਼ᇄ৖࢟ถ
ຳऱਜ਼ࡼຳऱোăኡᐋ෾ጙऱါན௼᎖PQNPEF3଎ࡀ໭
ᒦࡼBQQTFMᆡǖྙਫဵ1Ljกඐ၁Ᏼ࢟ถဵᏇဪSNT࢟
ኹਜ਼࢟ഗࡼ߇૩Lj‫ݧ‬፿ຳऱ‫ࡼތ‬ऱज౶ଐႯᇄ৖࢟ถ <
ྙਫဵ2Ljဧ፿ຳऱਜ਼ࡼऱज౶ଐႯ၁Ᏼ࢟ถLjᒇ୻࠭আ
ၫ࢟ถᒦଐႯᇄ৖࢟ถă
࢟ᆀຫൈਜ਼ሤ୯ǖభጲ࠭OTᒋᒦᒇ୻ࡻࡵ࢟ᆀຫൈăOT
ဵጙৈETQᒲ໐ᒦࡼᑷၫLjᎅ᎖ඛጙᑷဵ431μtLjOT߇ጲ
431μtLj߹ጲDZDOU௓భጲࡻࡵ࢟ᆀᒲ໐Lj໚ࡱၫဵ࢟ᆀ
ຫൈă
ଐႯሤ୯ဟLj‫ݧ‬፿೫Bሤਜ਼Cሤਭഃ࢛ᒄମጲૺBሤਜ਼D
ሤਭഃ࢛ᒄମࡼ‫ݧ‬ዹၫăᎅ᎖OTဵጙৈᅲᑳETQᒲ໐ด
ࡼ‫ݧ‬ዹၫLjፐࠥLj੪ྏጵଐႯጙৈᅲᑳᒲ໐ࡼॊၫLj཭
ઁ፿ྟୈ୓কၫᒋᓞધ߅ࣞLj࣪໚஠ቲࢯᑳLj‫߲ݙ‬ሚঌ
୯ăଐႯ࢟ᆀຫൈਜ਼ሤ୯ဟ‫ݙ‬ኊገ஠ቲቅᓰă
࢟ถಝଝ
ဧ፿ጙৈ‫ޟ‬ၫሤᆡ‫ޡݗ‬ဟLj࿸ᒙJ2UISਜ਼J3UISᆐഃLj୓
ሤᆡ‫ޡݗ‬ᒋहࡵQB1ᒦă
భጲ஠ቲᄴዹࡼࠀಯ౶ଐႯᇄ৖࢟ถᒋăጐభጲᄰਭ഍
ጙᒬऱါ౶ଐႯᇄ৖࢟ถǖ୓ᏇဪSNT࢟ኹਜ਼ᏇဪSNT
࢟ഗሤ߇ࡻࡵ၁Ᏼ࢟ถLj࣪໚ຳऱLj཭ઁିབྷᎌ৖৖ൈ
ࡼຳऱăᑚጙၫᒋࡼຳऱো௓ဵᇄ৖࢟ถă
ጙࡡଐႯ߲ᔢதጙৈETQᒲ໐࿟ࡼᎌ৖ਜ਼ᇄ৖࢟ถઁLj௓
ኊገಝଝஉਫă
࣪᎖ᇄ৖࢟ถLjྀጙETQᒲ໐ดಝଝࡼஉਫభጲဵᑵ)࣪
᎖ঢቶঌᏲ*Ljጐభጲဵঌ)࣪᎖ྏቶঌᏲ*ă࣪ᑚቋᒋॊܰ
஠ቲಝଝăᑚፀᆜᓹLjᏴྀጙETQᒲ໐ดLjᒑಝଝᑵ૞ᑗ
ঌᇄ৖࢟ถă
OFFS_HI
GAIN_LO
OFFS_LO
EP
EQ
REAL/REACTIVE
PROCESSING
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
PA0
PA1
PA2
PHASE
COMPENSATION
LINEARIZATION
OFFS_HI
GAIN_LO
OFFS_LO
LINEARIZATION
E_GAIN
AVG_C
AVERAGE
EREAL
E_RAWREAL
E_RAWREACTIVE
ᅄ22/! ࢟ถଐႯࡼሤᆡ‫ޡݗ‬
58
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
RAW_I
RAW_V
E_GAIN
X2 + Y2
NBYR4291
E_RAWREAL
E_RAWREACTIVE
AVG_C
AVERAGE
EAPPARENT
AVERAGE
EREACTIVE
X×Y
APPSEL
E_GAIN
X2 - Y2
AVG_C
APPSEL
ᅄ23/! ၁Ᏼਜ਼ᇄ৖࢟ถଐႯ
ᄴዹࡼLj࣪᎖ᎌ৖࢟ถLjྀጙETQᒲ໐ดಝଝࡼஉਫభጲ
ဵᑵ)૾Lj࢟ถ‫ࠅۻ‬႙৊ঌᏲ*૞ᑗঌ)૾Lj࢟ถ‫ۻ‬ऩૄࡵ࢟
ᆀᒦ*ăᄴࠀಯᇄ৖࢟ถሤᄴLj࣪ᑚቋᒋॊܰಝଝă
ሤኔᓨზ
ᄴဟથገ࣪၁Ᏼ࢟ถ஠ቲಝଝLjࡣဵLjᎅ᎖ᑚጙၫᒋᔐ
ဵᆐᑵ૞ᑗഃLjፐࠥLjᒑᎌጙৈ၁Ᏼ࢟ถಝଝ໭ă
ሤኔᓨზᆡQITFRᒎာଶ‫ࡼࡵހ‬ਭഃူୈࡼၿኔăBሤ࢟
ኹቧ੓࿟߲ሚਭഃူୈLjႲઁဵCሤਜ਼DሤLj཭ઁ᎒ဵB
ሤLjᐌকᆡ༹ഃăྙਫBሤ࿟߲ሚਭഃူୈLjႲઁဵDሤ
ਜ਼Cሤ࿟ࡼਭഃူୈLjᐌকᆡ‫ۻ‬ᒙᆐ2ă
ಝଝ໭ᎌဟ્‫ޘ‬ညፅ߲ă߲ሚᑚᒬ༽ౚဟLjፅ߲ᓨზ଎
ࡀ໭Y/FPWFSᒦࡼ࣪።ᆡ‫ۻ‬ᒙᆡă
SNT࢟ኹĂSNT࢟ഗਜ਼࢟ถଐႯ
ࡩ߲ሚፅ߲ဟLjᓍࠀಯ໭ᒦᏥቲࡼପ఼ྟୈ‫ܘ‬ኍᏴჅۨ
সࡼ࢟ถᒦ஠ቲးࡩࢯᑳăᏴ੪ࣶ༽ౚሆLjᑚஞஞ࿶ૺ
ࡵᐐଝጙৈፅ߲ଐၫ໭ă཭ઁLjᓍࠀಯ໭‫ܘ‬ኍ༹߹ፅ߲
‫ܪ‬ᒔă
ᇄਭഃଶ‫ހ‬
NBYR4291ପ၁ඛጙሤ࢟ኹቧ੓ࡼਭഃူୈăྙਫᏴጙࢾ
ၫ೟)O[Y`UJNP*ࡼෝผྸහ‫ݧ‬ዹᒲ໐ᒦ඗ᎌଶ‫ࡵހ‬࿟ࠃ
ਭഃူୈLjNBYR4291ᒙᆡOP[YG! )Y/GMBHT*‫ܪ‬ᒔLjᄋታ
ᓍࠀಯ໭߲ሚᑚጙᓨზăྙਫOP[YNᆡ‫ۻ‬ᒙᆡLjᐌক‫ܪ‬
ᒔᒙᆡJSR`GMBHᒦࡼOP[YᆡăྙਫᒦࣥဧถᆡFOP[Y
‫ۻ‬ᒙᆐ2LjᒑገOP[Y > 2Ljᐌᒦࣥቧ੓IRQ‫ۻ‬NBYR4291
དࣅᆐࢅ࢟ຳăᓍࠀಯ໭భጲ༹߹OP[YGਜ਼OP[YᆐഃLj
ጲሿ߹ᒦࣥᓨზă
࣪᎖ྯሤᒦࡼඛጙሤLjNBYR4291ಽ፿૥᎖࢟ᆀᒲ໐ࡼ૩
ॊࠀಯ౶ଐႯSNT࢟ኹਜ਼SNT࢟ഗᒋLjཀྵࢾᎌ৖ਜ਼ᇄ৖
࢟ถă
৖ൈଐႯ)ᎌ৖Ăᇄ৖Ă၁Ᏼ*
৖ൈĂ࢟ถਜ਼SNTଐႯਭ߈۞౪ೝৈྀᇗǖඛጙDZDOU
࢟ᆀᒲ໐߿खࡼೌኚಝଝਜ਼ઁኚࠀಯăಝଝྀᇗಝଝᏴ
DZDOU࢟ᆀᒲ໐ᒦᎅBGF૝ࡻࡼᏇဪၫ௣LjNBYR4291Ᏼ
ઁგೌኚᒊቲকྀᇗăࡩᅲ߅ጙৈDZDOU࢟ᆀᒲ໐ಝଝ
୿ࣤ)ᎅᓜ፿ᑷଐၫ໭௼ࢾLjިਭOTဟᅲ߅ጙৈಝଝ୿ࣤ*
ဟLjࡀ߼Ꮗဪ૩ॊಝଝ໭ၫᒋLjጲ‫ܣ‬஠ቲઁኚࠀಯLj཭
ઁ୓໚༹߹Ljఎဪሆጙᒲ໐ࡼಝଝྀᇗă཭ઁLj߿खETQ
ઁኚࠀಯLjࠀಯۣࡀࡼ૩ॊᒋLjଐႯ࢟ถਜ਼৖ൈࢀၫᒋă
ᓖፀLjᏴ஠ቲ༄გઁኚࠀಯࡼᄴဟጐᏴ஠ቲઁგಝଝྀ
______________________________________________________________________________________
59
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᇗLjৢሱDQVဟମ౶ᄴဟᒊቲೝৈྀᇗăETQઁኚࠀಯଐ
Ⴏ።ᏴሆጙETQ߿खᒄ༄ᅲ߅Ljጲ‫ܜ‬඾ࣀပಝଝၫ௣ăᓍ
ࠀಯ໭ᄰਭࢯᑳS`BEDSBUF଎ࡀ໭౶ဣሚᔗ৫ࡼࠀಯဟ
ମă෦ཱྀ࿸ᒙᆐೝৈྀᇗ࣒ᄋ৙೫ᔗ৫ࡼDQVဟମă
NBYR4291ॊܰᑣ࣪ඛጙ࢟ኹ࢟ഗ࣪౶ಝଝᏇဪਜ਼LjଐႯ
࢟ᆀᒲ໐૩ॊăඛጙ৖ൈಝଝ໭ᆐǖ
• QB >! WB y! JB
• QC >! JC y! WC ૞ᑗ.JC y! WD ૞ᑗ.JC y! )WB , WD*૞ᑗ.JC y
)WB .! WD*
• QD >! WD y! JD
QB ਜ਼QD ಝଝ໭ᔐဵ৔ᔫᏴ࡝ጙෝါǖQB ಝଝ໭ᆐ)WB y JB*Lj
Q D ಝଝ໭ᆐ)W D y J D*ăऎQ C ಝଝ໭ࡼ৔ᔫෝါᄰਭ࿸ᒙ
PQNPEF2଎ࡀ໭ᒦࡼDPODGH\2;1^ᆡ౶ࢾፃă
࢟ถಝଝ໪ࣅዓဟ
Ᏼಝଝࡻࡵறཀྵࡼ࢟ถࣗၫᒄ༄LjჅᎌ൉݆໭࣒ኊገጙ
ࢾࡼ୐ೂဟମăᆐ‫ܜ‬඾Ᏼ൉݆໭୐ೂ໐ମಝଝᇄ቉ၫ௣Lj
Ᏼ BDD`UJNP ଎ࡀ໭ᒦ࿸ᒙ೫࢟ถಝଝިဟᒲ໐ăࡩ
BDD`UJNP! ?! 1ဟLjBDD`UJNPৈETQᒲ໐ดࡼ࢟ถ݀‫ݙ‬
஠ቲಝଝଐႯăNBYR4291 Ᏼඛৈ ETQ ᒲ໐ᒦ્࢕ି
BDD`UJNP଎ࡀ໭Ljᒇࡵ჈‫ܤ‬ᆐ1ăࡩBDD`UJNPࡉࡵ1ဟLj
ఎဪ࢟ถಝଝ)૞ᑗଖኚLjྙਫBDD`UJNP‫ۻ‬ᓍࠀಯ໭࿸
ᒙᆐऻഃᒋ*ăࡩBDD`UJNP ? 1ဟLj൴ߡၒ߲ጐ‫ۻ‬ணᒏă
BDD`UJNP෦ཱྀᒋဵ1y16ă
༅ࣅጴᒜᄂቶ
ᆐ‫ܜ‬඾Đ࢟‫ܭ‬༅ࣅđLjࡩ‫࢟ࡼࡻހ‬ഗቃ᎖෭ጙඡሢᒋဟLj
‫ݙ‬።஠ቲ࢟ถಝଝăభጲ࿸ᒙOPMPBE଎ࡀ໭Ljဧถ݀
๼ᒙᑚጙᄂቶăྙਫ෭ጙሤ)BĂC૞ᑗD*‫ࡼࡻހ‬Y/JSNTᒋ
ࢅ᎖OPMPBEඡሢLjᐌ‫࢕ݙ‬ᐐকሤࡼ࢟ถಝଝ໭ă࿸ᒙ
OPMPBE! >! 1્ணᒏকᄂቶă൸೟߈‫ܭ‬ာᆐ1y21111ă
60
‫ږ‬ኊଐႯ
ᄀ൙ࡵ෹༄ᆐᒏLjNBYR4291ᒦଐႯ݀ࠀಯࡼၫᒋ࣒ဵ૥
᎖૥߻࡝ᆡLjஞ࣪໭ୈ‫۾‬࿽ᎌፀፃǖ࢟ኹᆐ൸७࢟ኹࡼऔ
஠ᒜॊၫǗ࢟ഗᆐ൸७࢟ഗࡼऔ஠ᒜॊၫLjဟମᆐBEDᑷ
ဟମࡼऻᑳၫ۶ă
ࡣဣଔࡼ࢟‫ܘܭ‬ኍۨস໚‫ܪ‬ᓰ࡝ᆡஉਫLjಿྙLj॰ᄂĂ‫ڔ‬
๸ਜ਼ᅧࢀăNBYR4291ᄋ৙ጙᒬ૦ᒜLj୓ด‫࡝ݝ‬ᆡ)Đ࢟‫ܭ‬
࡝ᆡđ*ᓞધᆐဣଔ࡝ᆡ)Đመာ࡝ᆡđ*ăᑚጙᓞધᏴᓞધ‫ޟ‬
ၫ)DD*଎ࡀ໭ᒦ஠ቲă
ᎌቋᒋ)࢟ኹĂ࢟ഗ*ࡼଐႯ‫࡝଼୷܈‬ǖ߇ጲᓞધ‫ޟ‬ၫă࣪
᎖໚჈ᒋ)৖ൈĂ࢟ถ*LjଐႯገআᏭጙቋăᏴྀੜ༽ౚሆLj
DD ଎ࡀ໭ᒦࡼᒋᒑ፬ሰ࠭࢟‫࡝ܭ‬ᆡࡵመာ࡝ᆡࡼᓞધ <
࣪᎖ඛৈ଑ഺᒋLjᏴᐐፄࢯᑳ଎ࡀ໭ᒦ࡝ࣖ஠ቲቅᓰă
Ⴥᎌ‫ږ‬ኊଐႯࡼஉਫ࣒ጲ9ᔊஂ)75ᆡ*ᒋࡼተါۨসLj໚
ᒦᎌ቉ᔊஂ‫ިݙ‬ਭ7ᔊஂ)59ᆡ*ă9ৈᔊஂဵᄰ፿‫ࣞޠ‬Ǘࡣ
ဵ࣪᎖ᔢࡍᒋ୷ቃࡼกቋ଎ࡀ໭భጲ࿺༿ৎ࿩ࡼᔊஂă
ಿྙLj৖ൈፐၫኋผ଎ࡀ໭ࡼᔢࡍᒋ‫ܭ‬ာᒑᎌ4ᔊஂLjፐ
ࠥLjক଎ࡀ໭భጲ࿺༿5ᔊஂ‫ࣞޠ‬Ljऎ‫ࣀ્ݙ‬ပၫ௣ă
SNT࢟ኹLjSNT࢟ഗ
୓ଐႯࡻࡵࡼ SNT ᒋ)B/WSNTĂC/WSNTĂD/WSNTĂ
B/JSNTĂC/JSNTĂD/JSNT*ᎧWPMU`DD૞ᑗBNQ`DD଎
ࡀ໭ᒦࡼၫᒋሤ߇௓భጲଐႯ߲ᑚቋ଎ࡀ໭)W/BĂW/CĂ
W/DĂJ/BĂJ/CĂJ/D*ăᎅ᎖SNT࢟ኹਜ਼SNT࢟ഗᏴ43ᆡ଎
ࡀ໭ᒦ৊߲LjᓞધᇹၫᏴ27ᆡ଎ࡀ໭ᒦ৊߲LjፐࠥLj߇
૩உਫဵ59ᆡă
‫ݙ‬൙‫ݧ‬፿೫෾ᒬด‫࡝ݝ‬ᆡLjభጲࢯᑳWPMU`DDਜ਼BNQ`DDLj
ဧኋผ଎ࡀ໭ࡼMTCဵྀፀᒋăಿྙLjྙਫᇧᆃক43ᆡ
ᒋ‫ܭ‬ာ੏‫ڔ‬Ljభጲ߇ጲጙৈᒋLjࢯᑳ଎ࡀ໭LjဧMTCᆐ
3.27nBă཭ઁLj઄൒ࢅ୿27ᆡLjஉਫဵறࣞᆐ43ᆡࡼ੏‫ڔ‬
ၫLjᑚዹLjభጲ‫ܭ‬ာࡼᔢࡍ࢟ഗᆐ5-3:5-:78-3:7nBLj૾ࡍ
᎖5NBă
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
AMP _ CC =
IFS
24
2 × AMP _ LSB
VOLT _ CC =
VFS
24
2 × VOLT _ LSB
ಿᔇǖଣ࿸൸७࢟ഗဵ213/5BLjᆸඣኊገ2oB! MTCăጲሆ
ଐႯ୓ᄋ৙BNQ`DDᒋǖ
102.4/(224 x 10-9) = 6104 = 0x17D8
৖ൈ
NBYR4291 ‫ހ‬೟࢟ถăऎ৖ൈဵ࡝ᆡဟମࡼ࢟ถLj
NBYR4291ᔐဵᏴጙࢾࡼဟମ࡝ᆡৌᔍ࢟ถࡼಝଝăOTᒋ
૾ᆐᔝ߅ጙৈETQᒲ໐ࡼ‫ݧ‬ዹၫăፐࠥLj࢟ถᓞધᆐ৖ൈ
ऻ‫࡝଼ޟ‬Lj୓ጙৈETQᒲ໐࿟ಝଝࡼ࢟ถ߹ጲOT૾భă߇
ጲᓞધ‫ޟ‬ၫ)QXS`DD*௓ࡻ߲፿ઓ࿸ࢾ࡝ᆡࡼ৖ൈᒋă
୓ಝଝ࢟ถ)B/BDUĂB/SFBĂB/BQQĂC/BDUĂC/SFBĂ
C/BQQĂD/BDUĂD/SFBĂD/BQQ*ਜ਼ᓞધᇹၫ)QXS`DD*ሤ
߇Lj཭ઁ߹ጲOTLjଐႯࡻࡵ৖ൈ଎ࡀ໭)QXSQ/BĂQXSQ/CĂ
QXSQ/DĂQXSR/BĂQXSR/CĂQXSR/DĂQXST/BĂQXST/CĂ
QXST/D*ăஉਫဵᔢதጙৈETQᒲ໐ࡼ59ᆡຳ௿৖ൈLjጲ
ᓞધᇹၫ୐ೂࡼ࡝ᆡ‫ܭ‬ာă
భጲᄰਭ൸७࢟ኹĂ൸७࢟ഗਜ਼መာ଎ࡀ໭ᒦჅኊࡼጙৈ
MTCᒋ౶ଐႯQXS`DDᒋǖ
PWR _ CC =
IFS × VFS
2 32 × PWR _ LSB
ಿᔇǖ࣪᎖ࠥಿLjଣ࿸൸७࢟ഗဵ213/5BLj൸७࢟ኹဵ
669/2WLj઄൒27ৈMTCઁLjჅኊࡼMTCဵ੏ᅧǗ૾LjჅኊ
ࡼMTCဵ3.27 ੏ᅧă஠ቲጲሆଐႯǖ
102.4 x 558.1/(232 x 2-16 x 10-3) = 872 = 0x0368
৖ൈፐၫ
ᎌ৖৖ൈ߹ጲ၁Ᏼ৖ൈࡻࡵ৖ൈፐၫăࡣᓖፀLjభጲ‫ݧ‬
፿ጲሆೝᒬऱါᒄጙ౶ଐႯ၁Ᏼ৖ൈǖᎌ৖ਜ਼ᇄ৖৖ൈ
ຳऱਜ਼ࡼຳऱোLj૞ᑗৎ‫ޟ‬፿ࡼSNT࢟ኹਜ਼࢟ഗ‫ހ‬೟ᒋ
ࡼ߇૩ă‫ݧ‬፿࿟ၤೝᒬऱजଐႯဟLj৖ൈፐၫభถ્ख
ည‫ܤ‬છă
Ᏼۨস༄Lj৖ൈፐၫ߇ጲ325 ǗፐࠥLj࡝ᆡ৖ൈፐၫጲလ
஠ᒜ27-495 )1y5111*‫ܭ‬ာă
࢟ᆀຫൈ
ᒇ୻࠭ྯሤຳ௿OTᒋࡻࡵ࢟ᆀຫൈăጲ੏੣ᓼࡼተါۨ
সǗ૾Lj61I{࢟ᆀຫൈጲလ஠ᒜ61-111! )1yD461*‫ܭ‬ာă
NBYR4291
భጲᄰਭ൸७࢟ኹ૞ᑗ൸७࢟ഗጲૺመာ଎ࡀ໭ᒦჅኊ
ࡼጙৈMTCᒋ౶ଐႯWPMU`DDਜ਼BNQ`DDᒋǖ
ሤ୯
ᒇ୻࠭ඛጙ ETQ ᒲ໐ᒦཀྵࢾࡼ୯ࣞ‫ހ‬೟ᒋᒦࡻ߲ሤ୯ă
ጲ 1/12 ࣞ࡝ᆡࡼተါۨস୯ࣞǗᑚዹLjጲလ஠ᒜ 23-111
)1y3FF1*ۨস231°ሤ୯ă
࢟ถ
࢟ถᔫᆐு࢟ถᒇ୻࠭ሤ።ࡼ଎ࡀ໭ᒦ‫܈ږ‬ಿ߲ࣗăಿྙLj
FOSQ/B଎ࡀ໭)ᎌ৖࢟ถLjBሤ*߲ࣗࡼ࢟ถᎅB/FBQPT
)ᎌ৖࢟ถLjᑵሶLjBሤ*ਜ਼B/FBOFH )ᎌ৖࢟ถLjঌሶLjB
ሤ*଎ࡀ໭ᒄ‫ތ‬ᔝ߅Lj݀‫ۻ‬FOS`DD଎ࡀ໭஠ቲࢯᑳă
ᓖፀLj࢟ถ଎ࡀ໭)FOSQ/BĂFOSQ/CĂFOSQ/DĂFOSQ/UĂ
FOSR/BĂFOSR/CĂFOSR/DĂFOSR/UĂFOST/BĂFOST/CĂ
FOST/DĂFOST/U*Ᏼྀੜ༽ౚሆ࣒ࡔ‫࠭ܭ‬ᔢதፅ߲ူୈઁ
ఎဪಝଝࡼ࢟ถă߲᎖ᑚጙᏇፐLjဧ፿ক଎ࡀ໭ᔝဟLjྟ
ୈ‫ܘ‬ኍৌᔍፅ߲ူୈLj஠ቲሤ።ࡼࢯᑳă
ଐႯFOS`DD଎ࡀ໭ᒋဟLjሌཀྵࢾ൸७࢟ኹਜ਼൸७࢟ഗLj
ᑷဟମਜ਼Ⴥኊࡼ࢟ถMTCᒋă཭ઁLj஠ቲጲሆଐႯǖ
I × VFS × t FR
ENR _ CC = FS
2 16 × ENR _ LSB
ಿᔇǖᏴଐႯਭ߈ᒦLjۣᑺጙᒇဧ፿ᑵཀྵࡼ࡝ᆡဵऻ‫ޟ‬
ᒮገࡼăᏴᑚৈಿᔇᒦLjଣ࿸൸७࢟ኹဵ669/2WLj൸७࢟
ഗဵ213/5BLjᑷဟମဵ෦ཱྀࡼ431μtLjჅኊࡼMTCဵ211੏
ᅧဟLj43ᆡጲઁࡼ઄൒Ǘ૾LjMTCဵ1/2 y 3.43 ᅧဟăࡣဵ
ገᓖፀLjᑷဟମጲᆈ෇৊߲LjᏴଐႯ༄‫ܘ‬ኍᓞધ߅ቃဟǖ
431μtဵ99/: y 21.: ቃဟăᑚዹLj‫ږ‬ሆါ஠ቲଐႯǖ
102.4 x 558.1 x 88.9 x 10-9/(216 x 0.1 x 2-32) = 3329 =
0x0D01
______________________________________________________________________________________
61
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ଐ೟൴ߡ
ଐ೟൴ߡၒ߲ࡼ෹ࡼጙ‫ဵۅ‬ᎅ᎖ገဧ፿૦቗ଐၫ໭౶஠
ቲመာăᎅ᎖ถ৫ጲ੪঱ࡼறࣞ౶‫ހ‬೟ဟମମ৆LjፐࠥLj
ጐభጲᏴቅᓰ໐ମဧ፿ଐ೟൴ߡă
NBYR4291ᑽߒೝৈଐ೟൴ߡၒ߲ăᑚቋၒ߲భጲᄰਭ
PQNPEF2଎ࡀ໭ᒦࡼQPQPMᆡ๼ᒙᆐᑵᎌ቉૞ᑗঌᎌ቉
൴ߡă߿खဟLj൴ߡ‫ܤ‬ᆐᎌ቉ᓨზLjۣ݀ߒጙࣤᎅ
QMT2`XE૞ᑗQMT3`XE଎ࡀ໭ࢾፃࡼဟମLj཭ઁऩૄ໚
ᇄ቉ᓨზ)߹ऻᏳࠨ߿ख*ă
QMT2`XEਜ਼QMT3`XE଎ࡀ໭਺ᎌጲBEDᑷᒲ໐ᆐ࡝ᆡࡼ
ဟମLj൴ߡ߿खઁᏴকဟମดۣߒ໚ᎌ቉ᓨზă෦ཱྀ༽
ౚሆLj‫ݧ‬፿෦ཱྀᑷႥൈဟLjᑚቋ଎ࡀ໭਺ᎌࡼလ஠ᒜ267
)1y:D*‫ܭ‬ာ൴ߡ౑ࣞᆐ61ntă
ඛৈ൴ߡखည໭భጲᑣ࣪ྯሤࡼྀፀᔝ੝ኡᐋಝଝጙৈ
‫ݬ‬ၫăಿྙLjభጲኡᐋ൴ߡၒ߲2ᆐჅᎌྯሤࡼಝଝᎌ৖
࢟ถLj൴ߡၒ߲3ᆐჅᎌྯሤࡼಝଝᇄ৖࢟ถă଎ࡀ໭‫ܭ‬
৊߲೫భጲಝଝࡼᄂၐ‫ݬ‬ၫă
൴ߡᔇᇹᄻభጲಝଝࡼ೟۞౪Ⴏၣᎌ቉࢟ถ)૾Ljಝଝᑵ
ᎌ৖࢟ถିབྷಝଝঌᎌ৖࢟ถ*ਜ਼௾࣪ᎌ቉࢟ถ)૾Ljಝଝ
ᑵᎌ৖࢟ถଝ࿟ಝଝঌᎌ৖࢟ถ*ă໚჈೟۞౪SNT࢟ኹ
ਜ਼࢟ഗĂᑵनሶᎌ৖࢟ถਜ਼႐ৈሷሢࡼᇄ৖࢟ถăᏴ
QMTDGH2ਜ਼QMTDGH3଎ࡀ໭ࡼROTFMཌᒦኡᐋჅኊࡼಝ
ଝᒋă
ᄴዹᏴ൴ߡ๼ᒙ଎ࡀ໭ᒦLjభጲኡᐋ෾ጙሤ۞਺Ᏼಝଝ
ᒦă࿸ᒙQMTDGH2૞ᑗQMTDGH3଎ࡀ໭ᒦࡼྀጙ૞ᑗჅ
ᎌQIBTFBĂQIBTFCਜ਼QIBTFDᆡ࣒ถ৫ဧ໚۞਺Ᏼಝ
ଝᒦă
‫ޘ‬ည൴ߡ
ᏴඛጙৈETQᒲ໐࿟LjNBYR4291‫ڳ‬Ⴥኡ଎ࡀ໭)૞ᑗጙᔝ
଎ࡀ໭*ᒦࡼᒋଝࡵ൴ߡಝଝ໭ᒦăྙਫ൴ߡಝଝ໭ᒦࡼ
ၫᒋࡍ᎖ሤਈᥬᒋ଎ࡀ໭)UIS2૞ᑗUIS3*ᒦࡼၫᒋLjก
ඐLj໪ࣅጙৈ൴ߡLj࠭൴ߡಝଝ໭ᒋᒦିབྷᥬᒋ଎ࡀ໭
ᒦࡼၫᒋă
62
࢟‫ޟܭ‬ၫ
࢟‫ޟܭ‬ၫဵᏴ‫ܪ‬ᓰ‫ހ‬೟ମ৆໐ମ‫ޘ‬ညࡼ൴ߡၫăಿྙLj
࢟‫્ܭ‬࿸ࢾ࢟‫ޟܭ‬ၫᆐඛ໻ᅧဟ 2711 ৈ൴ߡăUIS2 ਜ਼
UIS3଎ࡀ໭፿᎖‫ږ‬ᑍጲሆ৛ါ౶࿸ࢾ࢟‫ޟܭ‬ၫǖ
THR =
2 16
K M × IFS × VFS × t FR
Ᏼᑚጙ৛ါᒦLjUIS ဵገቖྜྷࡵᥬᒋ଎ࡀ໭ᒦࡼၫᒋLj
LN ဵჅኊࡼ࢟‫ޟܭ‬ၫ)ጲඛ໻ᅧဟ൴ߡၫ‫ܭ‬ာ*LjJGT ਜ਼WGT
ॊܰဵ൸७࢟ኹਜ਼࢟ഗLju GS ဵጲቃဟᆐ࡝ᆡ‫ܭ‬ာࡼᑷᒲ
໐Ljਜ਼༄ෂࡼଐႯጙᒘă
ᔫᆐጙৈಿᔇLjᏳଣ࿸൸७࢟ኹᒋဵ669/2W > 1/6692lWLj
൸७࢟ഗᒋဵ213/5BLjჅኊࡼ࢟‫ޟܭ‬ၫᆐඛ໻ᅧဟ2711ৈ
൴ߡLj෦ཱྀᑷဟମᆐ431μt )99/: y 21.: ቃဟ*ăభጲ‫ږ‬ሆါ
ଐႯᥬᒋ଎ࡀ໭ᒋǖ
65,536/(1600 x 102.4 x 0.5581 x 88.9 x 10-9) =
8,063,071 = 0x7B085F
ᐐଝᥬᒋ଎ࡀ໭ᒋ્ିቃ࢟‫ޟܭ‬ၫ)૾Ljඛ໻ᅧဟ‫ޘ‬ညৎ
࿩ࡼ൴ߡၫ*Ǘିቃᥬᒋ଎ࡀ໭્ᐐଝ࢟‫ޟܭ‬ၫ)૾Ljඛ໻
ᅧဟ‫ޘ‬ညৎࣶࡼ൴ߡၫ*ă
ᒦࣥ
NBYR4291਺ᎌᒦࣥᔇᇹᄻLjభጲ‫ۑ‬ᓐᓍࠀಯ໭ି༵࣪໭
ୈᓨზ஠ቲ‫ࣥݙ‬ൔኯࡼঌ੗ăᏴ෭ቋણஹሆLjNBYR4291
భጲ໪ࣅᅪ‫ݝ‬፛୭ሶᓍࠀಯ໭ख߲ۨவLjጲসᒀ߲ሚ೫
ኊገᓍࠀಯ໭ᓖፀࡼᓨზă
ᎅJSR`NBTLਜ਼JSR`GMBH଎ࡀ໭࣪ᒦࣥ஠ቲཝ௜਌ಯă
ጙ‫ۅ‬ऎዔLjࡩJSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼጙৈᆡᒙᆡဟLjྙਫ
JSR`NBTL଎ࡀ໭ᒦሤ።ࡼᆡᒙᆡLjᐌ‫ޘ‬ညᒦࣥă
భጲᑣ࣪ጲሆᓨზ౶๼ᒙᒦࣥǖ
QXSGǖক‫ܪ‬ᒔᒎာNBYR4291ࡼWEWEE ଢ଼ࡵ‫߂ܪ‬৔ᔫ
ᥬᒋ)ࡍᏖ3/96W*ጲሆăభጲཱྀᆐ૾୓߲ሚ࢟Ꮞပ቉Ljᓍ
ࠀಯ໭።ఎဪ‫ݧ‬ནࡅဗLjۣᑺ‫ږ‬ၿኔਈࣥă
DITDIǖক‫ܪ‬ᒔᒎာDILTVN଎ࡀ໭ᒋ߲ሚ೫‫ܤ‬છă
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
PDǖᔢதጙৈETQᒲ໐࿟ጙৈ૞ᑗࣶৈሤᆡࡼSNT࢟
ഗᒋިਭ೫PDMWM଎ࡀ໭ᒦ࿸ᒙࡼᒋă
PWǖᔢதጙৈETQᒲ໐࿟ጙৈ૞ᑗࣶৈሤᆡࡼSNT࢟
ኹᒋިਭ೫PWMWM଎ࡀ໭ᒦ࿸ᒙࡼᒋă
VWǖᔢதጙৈETQᒲ໐࿟ጙৈ૞ᑗࣶৈሤᆡࡼSNT࢟
ኹᒋᆚถިਭVWMWM଎ࡀ໭ᒦ࿸ᒙࡼᒋă
OP[YǖᏴጙৈ૞ᑗࣶৈሤᆡ࿟ᆚყ‫ࡵހ‬ਭഃူୈăᏴ
O[Y`UJNP଎ࡀ໭ᒦࢾፃ೫ყ‫ހ‬ဟମăO[Y`UJNP଎ࡀ
໭ࡼॊ‫ܦ‬ൈဵጙৈBED‫ݧ‬ዹߒኚဟମ)ᄰ‫ޟ‬ᆐ51μt*ă
EDIBǖসᒀᓍࠀಯ໭LjᎧ༄ෂࡼETQᒲ໐ሤ‫܈‬LjᏴࡩ
༄ETQᒲ໐ᒦLjྯሤᒦࡼጙሤ࿟ࡼுᎌ৖࢟ถഗऱሶख
ည೫‫ܤ‬છă
EDISǖসᒀᓍࠀಯ໭LjᎧ༄ෂࡼETQᒲ໐ሤ‫܈‬LjᏴࡩ
༄ETQᒲ໐ᒦLjྯሤᒦࡼጙሤ࿟ࡼுᇄ৖࢟ถഗऱሶख
ည೫‫ܤ‬છă
ETQSEZǖᒎာ࿟ጙৈETQᒲ໐ধধஉၦă
ETQPSǖᒎာᏴఎဪࠀಯࡩ༄ ETQ ᒲ໐ᒄ༄Lj༄ጙ
ETQᒲ໐થ඗ᎌࠀಯᅲ܏ă෦ཱྀ๼ᒙᒦ‫ݙ‬።߲ሚᑚጙፅ
߲ᒎာǗࡣဵLjᏴ෭ቋᄟୈ)୷౐ࡼBEDႥൈĂ୷ൻࡼ
DQVဟᒩ*ሆLjࠀಯభถ્ኊገިਭᆐETQࠀಯჅᄋ৙
ࡼ DQV ᒲ໐ၫăᏴᑚᒬ༽ౚሆLjభጲᄋ঱ဟᒩႥൈĂ
ଢ଼ࢅBEDႥൈ)૾LjᐐࡍS`BEDSBUF଎ࡀ໭*Ă૞ᑗབྷ
ࢬ৖ถঌᏲ)ಿྙLj૥݆ෝါଐႯࢀ*ă
ᓖፀLjࡩETQPSᒙᆡဟLjჅᎌETQଐႯਜ਼Ⴥᎌ൴ߡၒ
߲ᇄ቉ăჅ໐ᆃࡼᓍࠀಯ໭ሰ።ဵ‫ݧ‬ན࿟ෂහၤࡼ‫ݗ‬
௎ࡅဗLjऎ઄൒ࡩ༄ࡼETQஉਫă
ඛጙሤ࣒ᎌጙৈ‫࢐۾‬଎ࡀ໭Lj჈আᒜ೫ PDĂPWĂVWĂ
OP[YĂEDIBਜ਼EDISᆡăᑚዹLjᆐཀྵࢾ෾ጙሤ߲ሚಿ
ᅪᓨზဟኊገ஠ቲ႐ࠨࣗ‫ݷ‬ᔫǖJSR`GMBH଎ࡀ໭ཀྵࢾ෾
ጙᓨზᎌ቉Ljࡴᒘ߲ሚᒦࣥLj཭ઁࣗན B/GMBHTĂ
C/GMBHTਜ਼D/GMBHTLjཀྵࢾ෾ጙሤ߲ሚ೫Ⴥᒎာࡼᓨზă
ᔢઁLjඛጙሤ࣒ᎌጙ࣪‫࢐۾‬଎ࡀ໭Ljᆐඛጙ࢟ถಝଝ໭
ᄋ৙ፅ߲‫ܪ‬ᒔăྙਫJSR`GMBH଎ࡀ໭ᒦࡼFPWGᆡ‫ۻ‬ᒙ
ᆡLjᓍࠀಯ໭።ࣗནB/FPWFSĂC/FPWFSਜ਼D/FPWFS଎
ࡀ໭Ljཀྵࢾ෾ጙሤ߲ሚፅ߲ᓨზăྙਫဧถ೫૥݆ෝါ
৔ᔫLjᓍࠀಯ໭થ።ࣗན B/ FGPWFSĂC/ FGPWFS ਜ਼
D/FGPWFSăᑚቋ଎ࡀ໭ᒦࡼඛጙৈ࣒ᆐᑵሶਜ਼नሶࡼඛ
ጙᎌ৖ਜ਼ᇄ৖࢟ถጲૺ၁Ᏼ࢟ถᄋ৙೫ጙৈᆡă
ਭኹਜ਼ਭഗଶ‫ހ‬
NBYR4291ଶ‫ހ‬ਭኹਜ਼ਭഗူୈLjࡩᑚቋူୈ߲ሚဟLjሶ
ᓍࠀಯ໭ख߲ᒦࣥ༿ཇቧ੓ăਭኹ࢟ຳభጲ࿸ᒙࡵPWMWM
଎ࡀ໭ᒦLjऎਭഗ࢟ຳᎅPDMWM଎ࡀ໭ཀྵࢾăPWMWMਜ਼
PDMWM଎ࡀ໭࣒‫ܭ‬ာWSNT૞ᑗJSNT଎ࡀ໭ࡼ34;9ᆡă
NBYR4291ጙࡡყ‫ࡵހ‬SNTᒋިਭ೫ඡሢLjPW૞ᑗPDᒦ
ࣥ‫ܪ‬ᒔ‫ۻ‬ᒙᆡă‫ۻ‬ဧถઁLjᑚቋᒦࣥ‫ܪ‬ᒔ࣒భጲख߲ᒦ
ࣥ༿ཇăჅᎌᒦࣥ‫ܪ‬ᒔ࣒ဵĐᐫቶđᆡ—NBYR4291ᇄज
༹߹჈ඣLj߹ऻ஠ቲআᆡăᒦࣥ‫ܪ‬ᒔ።ᄰਭᓍࠀಯ໭ቖ
ྜྷሤ።ࡼ଎ࡀ໭౶༹߹ă
࢟‫࡝ܭ‬ᆡࡵဣଔ࡝ᆡࡼᓞધ
۞౪৉ᒬඡሢଶ‫އ‬ᏴดࡼჅᎌถ೟ଐႯ࣒ဵᏴด‫ݝ‬ጲ࢟
‫࡝ܭ‬ᆡ‫ږ‬ᑍৼࢾࡼৃါ஠ቲࡼăፐࠥLj፿ઓጐ።কጲ࢟
‫࡝ܭ‬ᆡ౶ᄋ৙ඡሢăᑚጙ‫ݝ‬ॊᔐஉ೫ᐏዹ୓ဣଔ࡝ᆡ)WĂ
BĂlXiĂXਜ਼lBi*ᓞધᆐ࢟‫࡝ܭ‬ᆡૺ໚ภᓞધă
ᓞધፐᔇ૥᎖ᎅ፿ઓ࿸ଐჅࢾፃࡼuGSĂWGT ਜ਼JGT ࡼ࿸ᒙă
uGS ဵෝผྸහᑷဟମLjক‫ݬ‬ၫᎅS`BEDSBUFࡼ࿸ᒙਜ਼ᇹ
ᄻဟᒩຫൈgTZT ௼ࢾǖ
tFR = (R_ADCRATE + 1) x 8/fSYS
෦ཱྀ༽ౚሆLjS`BEDSBUF > 42:LjgTZT > 9NI{ă
______________________________________________________________________________________
63
NBYR4291
FPWGǖ࢟ถፅ߲ăক‫ܪ‬ᒔᒎာጙৈ૞ᑗࣶৈ࢟ถಝଝ
໭)Y/FBQPTĂY/FBOFHࢀ*߲ሚፅ߲ăᏴࠅᄻ࢟‫ܭ‬ᒦLj
ᓍࠀಯ໭્ൔኯNBYR4291Ljཀྵࢾ෾ጙ࢟ถಝଝ໭߲ሚ
ፅ߲Ljሤ።࢐ࢯᑳ໚ด‫ݝ‬଑ഺ଎ࡀ໭ă
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
WGT ဵ൸೟߈࢟ኹLjဵ࣪።᎖൸೟߈BEDၒ߲ࡼၒྜྷ࢟ኹLj
ᎅ፮ୈ࢟ኹᓞધ‫܈‬WUSਜ਼BED൸೟߈ၒྜྷ࢟ኹWGTBED௼ࢾǖ
VFS = VFSADC x VTR
෦ཱྀ༽ౚሆLjWGTBED > 2/135WLjWUS ၁࿸ଐऎࢾă
JGT ဵ൸೟߈࢟ഗLjဵ࣪።᎖൸೟߈BEDၒ߲ࡼၒྜྷ࢟ഗLj
ᎅ፮ୈ࢟ഗᓞધ‫܈‬JUS ਜ਼BED൸೟߈ၒྜྷ࢟ኹWGTBED ௼ࢾǖ
IFS = VFSADC x ITR
෦ཱྀ༽ౚሆLjWGTBED > 2/135WLjJUS ၁࿸ଐऎࢾă
ো௣‫ܭ‬6Ⴥာࡼ૥‫ݬ۾‬ၫ౶ࢾፃ࢟‫࡝ܭ‬ᆡă
ࣗནኋผ଎ࡀ໭ဟLjNBYR4291ဧ፿భ๼ᒙࡼᓞધᇹၫ
BNQ`DDĂWPMU`DDĂQXS`DDਜ਼FOS`DD౶ऩૄᎌፀፃ
ࡼၫ௣ă‫ܭ‬7ႁී೫ᐏዹ࿸ᒙᑚቋᇹၫă
‫ܭ‬6/! ࢟‫࡝ܭ‬ᆡࢾፃ
REGISTER OR ACCUMULATOR
METER UNIT (1 LSB)
Current RMS: X.IRMS
MU_AMP = IFS/224
Pulse output current RMS
THR1 or THR2, when pulse output configured to IRMS
Voltage RMS: X.VRMS
MU_VOLT = VFS/224
Pulse output RMS voltage
THR1, or THR2 when pulse output configured to VRMS
Energy: X.ACT, X.REA, X.APP, X.EAPOS, X.EANEG, X.ERPOS,
X.ERNEG, X.ES
Fundamental Energy: X.ACTF, X.REAF, X.APPF, X.EAFPOS,
X.EAFNEG, X.ERFPOS, X.ERFNEG, X.ESF
Pulse Output Energy: THR1 or THR2
MU_ENR = VFS x IFS x tFR/216
Power: PWRP.X, PWRQ.X, PWRS.X
MU_PWR = VFS x IFS/232
When X.ESF Contains Amp-Hours: X.ESF
MU_AH = IFS x tFR/216
OCLVL, NOLOAD, I1THR, I2THR
IFS/216
OVLVL, UVLVL
VFS/216
‫ܭ‬7/! ኋผ଎ࡀ໭ᇹၫ
OUTPUT RESOLUTION
(1 LSB), DEFINED BY USER
COEFFICIENT
Power:
PWRP.X, PWRQ.X, PWRS.X,
PWRPF.X, PWRQF.X, PWRSF.X
PWR_LSB
PWR_CC = MU_PWR/PWR_LSB
Voltage:
V.X
VOLT_LSB
VOLT_CC = MU_VOLT/VOLT_LSB
Current:
I.X
AMP_LSB
AMP_CC = MU_AMP/AMP_LSB
Energy:
ENRP.X, ENRQ.X, ENRS.X, ENRPF.X,
ENRQF.X, ENRSF.X
ENR_LSB
ENR_CC = MU_ENR/ENR_LSB
VIRTUAL REGISTER
64
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
NBYR4291
I0P
R1
544kΩ
VA (AC)
R2
1kΩ
R
10Ω
VOP
IA (AC)
MAXQ3180
MAXQ3180
VCOMM
R
10Ω
VN
I0N
ᅄ24/! ‫ݧ‬ዹ࢟ኹၒྜྷ࢟വ
ᅄ25/! ‫ݧ‬ዹ࢟ഗၒྜྷ࢟വ
࡝ᆡᓞધာಿ
ᅄ24ਜ਼ᅄ25Ⴥာࡼ଼છၒྜྷ࢟വာፀ೫࠭࢟‫࡝ܭ‬ᆡࡵᇕ
ಯ࡝ᆡࡼᓞધă࢟ኹၒྜྷ࢟വဵጙৈॊኹ໭ă࢟ഗᄰਭ
࢟ഗઑঢ໭ၒྜྷLj‫ܤ‬ഗ‫ဵ܈‬3111;2ă
࢟ኹᓞધ‫)ဵ܈‬WUS* > )S2 , S3*0S3 > 656LjWGT > 669/2Wă
࢟ഗᓞધ‫)ဵ܈‬J US * > DU`O0)3 y S* > 31110)3 y 21* > 211
)B0W*LjJGT > 213/5Bă
Ⴥ࿸ଐࡼၒྜྷ࢟വᏴᔢࡍऄࢾᒋဟ።‫ܜ‬඾ణதBED൸७
ၒྜྷăፐࠥLj࣪᎖࿟ෂࡼ࢟വLjᆸඣ።࿸ࢾᔢࡍၒྜྷ࢟ഗ
> 81B )SNT*Ljᔢࡍ࢟ኹ > 4:1W )SNT*Ljጲཀྵۣᑵሖ݆ख़
ᒋ‫ި્ݙ‬ਭJGT ૞ᑗWGTă
ဧ፿෦ཱྀࡼBEDဟኔuGS > 431μtLjࡻࡵሆෂࡼ࢟‫࡝ܭ‬ᆡࡵ
ᇕಯ࡝ᆡᓞધᇹၫ)ᑚቋᇹၫ݀‫ဵݙ‬NBYR4291଎ࡀ໭ࡼ
ጙ‫ݝ‬ॊ*ǖ
MU_AMP = IFS/224 = 6.1E-6 (A)
MU_VOLT = VFS/224 = 33.3E-6 (V)
MU_PWR = VFS x IFS/232 = 13.3E-6 (W)
MU_ENR = VFS x IFS x tFR/216 = 77.5E-9 (Wh)
ಿྙLjྙਫࣗན1y2DD଎ࡀ໭)Bሤ࢟ഗSNT*ࡻࡵ1y18765BG1Lj
჈‫ܭ‬ာࡼ࢟ഗᒋဵǖ
0x07654AF0 x MU_AMP = 47.33 (A)
࣪᎖ጙቋࢅ࣡ᓍ૦ᆈ఼ᒜ໭Lj੪ซᅲ߅࿟ෂࡼၫኧ߇ज
ᏥႯă߲᎖ᑚጙᏇፐLjNBYR4291ᄰਭWPMU`DDĂBNQ`DDĂ
QXS`DDਜ਼FOS`DD଎ࡀ໭ᄋ৙ጙቋ‫ޟ‬፿‫ݬ‬ၫࡼᓞધă
ಿྙLjྙਫᇧᆃጲ2nBࡼॊ‫ܦ‬ൈመာ࢟ഗLjऎ‫ݙ‬ဧ፿߇ज
ᏥႯᓞધ࢟‫࡝ܭ‬ᆡᒋ1y18765BG1Ljᐌ።ক୓BNQ`DD࿸ᒙ
ᆐ1y12:1Ljࣗནኋผ଎ࡀ໭1y942 )BሤSNT࢟ഗ*ăၒ߲ဵ
1yC9F56281ăན߲ࢅᆡ3ᔊஂ)ᎎጤ27ᆡ*ࡻࡵ1yC9F5Lj૾
လ஠ᒜࡼ58443 )58443nB*ă
‫ږ‬ሆෂ৛ါଐႯBNQ`DDǖ
AMP_CC = (IFS/224)/AMP_LSB = MU_AMP/AMP_LSB
AMP_LSB = 0.001/216 (A)
IFS = 102.4A
AMP_CC = (102.4/224)/(0.001/216) = 400d = 0x0190
``````````````````````````````` ቅᓰਭ߈
ቅᓰᔏၤ
ቅᓰభጲཀྵۣჅ଑ഺࡼ࢟ኹĂ࢟ഗĂ࢟ถਜ਼৖ൈ९੝࿸
ଐ‫ܪ‬ᓰገཇăᏴఎဪᑵါቅᓰ༄Lj၅ሌ୐ೂଐ೟૥‫࡝۾‬
ᆡǖ൸७࢟ኹਜ਼൸७࢟ഗă཭ઁLjဧ፿ଐႯࡼቅᓰ‫ޟ‬ၫ
౶ࢯᑳᐐፄ଎ࡀ໭Lj‫ޘ‬ညჅኊገࡼᏇဪ࢟ഗĂ࢟ኹĂ࢟
ถਜ਼৖ൈፐၫ଎ࡀ໭ࣗၫă
ቅᓰ‫ޟ‬ၫ።ᎅᓍࠀಯ໭୓໚ࡀ߼Ᏼऻጵပࡀ߼໭ᒦă߲
ሚྀੜআᆡ૞ᑗࢬ࢟ဟLjᓍࠀಯ໭‫ܘ‬ኍ୓‫ޟ‬ၫᒮቤᓤྜྷ
NBYR4291ă
ᔐဵ‫ږ‬ጲሆ૥‫ݛ۾‬ᒾ౶஠ቲቅᓰǖ
• ৊࢟‫ܭ‬ଝጙৈጯᒀቧ੓)࢟ኹ0࢟ഗ0৖ൈ*ă
• ࣗན࢟‫ܭ‬ă
• ো௣Ⴥဗଝࡼቧ੓࢟ຳਜ਼࢟‫ࣗܭ‬ၫᒄ‫ތ‬౶ଐႯቅᓰፐᔇă
• ‫ڳ‬ቅᓰፐᔇቖྜྷሤ።ࡼ଎ࡀ໭ă
• Ᏻࠨࣗན࢟‫ࣗܭ‬ၫLjዩᑺቅᓰă
______________________________________________________________________________________
65
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᓖፀLj࣪᎖෭ጙቧ੓ಢቯLjభถኊገᒮআ஠ቲᑚጙ‫ݛ‬ᒾLj
ጲዩᑺ‫ݙ‬ᄴቧ੓࢟ຳࡼࣗၫă
• ဗଝጙৈጯᒀ࢟ኹLj໚SNTᒋ୻தჅኊࡼᔢࡍ৔ᔫ࢟
ኹ)ቃ᎖WGT0√3*ă
࿟ෂ࢒औ‫ݛ‬ᒦLjᎌೝᒬऱज౶ࣗན࢟‫ܭ‬ă࢒ጙᒬऱजဵ
ࣗནᎧࡗቅᓰၫᒋሤਈࡼᏇဪ଎ࡀ໭LjಿྙLjBሤ࢟ኹᄰ
ࡸࡼB/WSNTĂBሤ࢟ഗᄰࡸࡼB/JSNTĂBሤᎌ৖৖ൈࡼ
B/BDUă
• ࣗནB/WSNT଎ࡀ໭Lj଑ഺকၫᒋă
࢒औᒬቅᓰऱज৊ገቅᓰࡼၫᒋॊ๼ጙৈ൴ߡၒ߲Lj‫ހ‬
೟൴ߡᒲ໐ăᏴဣଔဧ፿ᒦLjকऱजࡼኡᐋན௼᎖ᄂࢾ
ࡼ።፿ጲૺభ፿ࡼ࿸۸ăಿྙLjᏴ෭ቋ።፿ᒦLj࢟ኹਜ਼
࢟ഗᇄਈஜገLjࡣဵ࢟ถಝଝ‫ܘ‬ኍऻ‫ޟ‬றཀྵă࣪᎖ᑚቋ
።፿Ljᔢੑဧ፿ࡒᎌดᒙ൴ߡ‫ހ‬೟৖ถࡼጥ໭஠ቲቅᓰă
ቅᓰਭ߈࿶ૺࡵጲሆ‫ޟ‬፿‫ݛ‬ᒾǖ
• ቅᓰ෭ሤ࢟ኹLj၅ሌဗଝጙৈጯᒀ࢟ኹLj཭ઁࢯᑳ࢟
ኹᐐፄ)B ሤဵ B/W`HBJO*Ljᒇࡵ SNT ࢟ኹ)B ሤဵ
B/WSNT*ࣗནࡵጲ࿸ࢾ࡝ᆡ‫ܭ‬ာࡼჅဗଝࡼ࢟ኹă
• ቅᓰ࢟ഗLj၅ሌဗଝጙৈጯᒀ࢟ഗLj཭ઁࢯᑳ࢟ഗᐐ
ፄ)BሤဵB/J`HBJO*LjᒇࡵSNT࢟ഗ)BሤဵB/JSNT*ࣗ
ནࡵጲ࿸ࢾ࡝ᆡ‫ܭ‬ာࡼჅဗଝࡼ࢟ഗăྙਫኊገLjభ
ጲᏴೝ࢛ቅᓰ࢟ഗ)ࢅ࢟ຳपᆍਜ਼঱࢟ຳपᆍ*Ljጲᄋ঱
றࣞă
• ቅᓰᅲ࢟ഗᐐፄਜ਼࢟ኹᐐፄઁLjႰ཭થᄋ৙ጙৈ࡝ࣖ
ࡼ৖ൈᐐፄ଎ࡀ໭஠ጙ‫ݛ‬ᆈࢯ৖ൈ0࢟ถࡼறࣞLjࡣဵ
ࡍ‫ݝ‬ॊ༽ౚሆ‫ݙ‬Ᏻኊገ࣪৖ൈ0࢟ถ஠ቲྀੜ໚჈ቅᓰă
‫ܘ‬ኍ଑ᓕLjྀੜဟ઀ᒮቤቅᓰ࢟ኹ૞ᑗ࢟ഗઁLj৖ൈ
૞ᑗ࢟ถறࣞᔈ཭્၊ࡵ፬ሰăፐࠥLj።ᒮቤቅᓰ৖
ൈᐐፄጲ૝ࡻჅኊࡼ࢟ኹĂ࢟ഗਜ਼৖ൈᐐፄಝଝ቉ਫă
• ቅᓰሤᆡပࢯLj၅ሌဗଝጙৈᎌጙࢾ৖ൈፐၫࡼঌᏲLj
཭ઁࢯᑳሤ።ࡼሤ୯ပࢯăྙਫኊገLjభጲᏴྯ࢛ቅ
ᓰሤᆡပࢯLjጲᄋ঱றࣞă
Ᏼඛጙሤቅᓰᅲᑚቋ‫ݬ‬ၫઁLjჅᎌ໚჈ቧᇦ)৖ൈፐၫĂ
ᇄ৖৖ൈĂ၁Ᏼ৖ൈࢀ*ጐ௓ဣሚ೫ሤ።ࡼቅᓰăሆෂᐺ
ஂࡼႁීᓜඡᑣ࣪BሤLjሤᄴࡼਭ߈ጐး፿᎖Cሤਜ਼Dሤă
ቅᓰ࢟ኹ
࿸ᒙᐐፄ଎ࡀ໭B/W`HBJOᆐ1y5111Ljཀྵࢾক଎ࡀ໭ᒦ඗
ᎌጲ༄ࡼၫᒋă
66
• ୓কၫᒋ߹ጲNV`WPMU )> WGT0335*Ljᓞધᆐ࢟‫࡝ܭ‬ᆡă
• ୓ࡻࡵࡼၫᒋ)ጲ࢟‫࡝ܭ‬ᆡ‫ܭ‬ာ*߹ጲ࠭NBYR4291ࣗན
ࡼၫᒋăஉਫ።Ᏼ1ࡵ3ᒄମăྙਫၫᒋ‫ݙ‬Ᏼࠥपᆍᒄ
ดLjభถࡇᇙ࢐ଐႯ೫WGTă
• ‫ڳ‬ଐႯᒋ߇ጲ325ăஉਫ௓ဵገ࿸ᒙࡵB/W`HBJOᒦࡼᐐ
ፄᒋLjཀྵࢾᔢ঱ᎌ቉ᆡဵ1ă
࿸ᒙᐐፄᒋઁLjࢀࡗ3ᒗ4෇Lj࠭B/WSNTᒮቤࣗནSNTᒋă
࣪‫܈‬B/WSNTਜ਼ጲ࢟‫࡝ܭ‬ᆡ‫ܭ‬ာࡼჅଝ࢟ኹLjଶዩ‫ހ‬೟ᒋ
ဵ॥ᑵཀྵă
࢟ኹቅᓰာಿ
ଣ࿸ǖWGT ဵ669/2WăჅଝ࢟ኹဵ351WSNTă
• ୓Ⴥଝ࢟ኹᓞધᆐ࢟‫࡝ܭ‬ᆡăᑚጙଐႯࡻࡵ351 y 3350669/2
> 8-325-825 > 1y117F278:ă
• ࣗན B/WSNT ଎ࡀ໭ă߲ࣗ 1y181913:Ljᑚဵလ஠ᒜ
8-483-952ă
• Ⴥଝ࢟ኹ߹ጲ࠭࢟‫ࣗܭ‬ནࡼ࢟ኹăஉਫဵ 8-325-8250
8-483-952 > 1/:8966ă
• ߇ጲ325Ljᓞધᆐᑳၫǖ27-495 y 1/:8966 > 27-144 > 1y4FB2ă
‫ڳ‬ᑚጙၫᒋቖྜྷB/W`HBJO଎ࡀ໭ă
ቅᓰ࢟ഗ
࿸ᒙᐐፄ଎ࡀ໭B/J`HBJOᆐ1y5111Ljཀྵࢾক଎ࡀ໭ᒦ඗
ᎌጲ༄ࡼၫᒋă
• ဗଝጙৈጯᒀ࢟ഗLj໚SNTᒋ୻தჅኊࡼᔢࡍ৔ᔫ࢟
ഗ)ᏐᏐቃ᎖JGT0√3*ă
• ࣗནB/JSNT଎ࡀ໭ă଑ഺকၫᒋă
• ୓কၫᒋ߹ጲNV`BNQ )> JGT0335*Ljᓞધᆐ࢟‫࡝ܭ‬ᆡă
• ୓Ⴥࡻࡵࡼၫᒋ)ጲ࢟‫࡝ܭ‬ᆡ‫ܭ‬ာ*߹ጲ࠭NBYR4291ࣗ
ནࡼၫᒋăஉਫ።Ᏼ1ࡵ3ᒄମăྙਫၫᒋ‫ݙ‬Ᏼࠥपᆍ
ᒄดLjభถࡇᇙ࢐ଐႯ೫JGTă
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
࿸ᒙᐐፄᒋઁLjࢀࡗࡍᏖ3ᒗ4෇Lj࠭B/JSNTᒮቤࣗནSNT
ᒋă࣪‫܈‬B/JSNTਜ਼ጲ࢟‫࡝ܭ‬ᆡ‫ܭ‬ာࡼჅଝ࢟ഗLjଶዩ‫ހ‬
೟ᒋဵ॥ᑵཀྵă
࢟ഗቅᓰာಿ
ଣ࿸JGT ဵ213/5BLj࢟‫ܭ‬૥‫࢟۾‬ഗᆐ21BLjᔢࡍ࢟ഗᆐ71Bă
• ጲ21B૥‫࢟۾‬ഗቅᓰ࢟‫ܭ‬ă
• ୻ሆ౶ཀྵࢾቅᓰፐᔇǖྏቶᒋᔫᆐঌLjঢቶᒋᔫᆐᑵLj
࠭‫ݬ‬ఠ‫ܭ‬ᒦࣗནࡼ୯ࣞᒦିབྷ࠭NBYR4291ᒦࣗནࡼ୯
ࣞLjஉਫ௓ဵ‫ޡݗ‬୯ă
• ‫ޡݗ‬୯)ઍࣞ*߇ጲ76-647Ljᑚ௓ဵገቖྜྷY/QB1ࡼᒋă
ྙਫJ2UISਜ਼J3UISۣߒ໚෦ཱྀᒋ)1y1111*LjᐌY/QB1ᒦࡼ
ᒋ፿Ᏼᑳৈ‫ހ‬೟पᆍᒦă૞ᑗLjభጲ‫ڳ‬ሤᄴࡼၫᒋቖྜྷ
Y/QB1ĂY/QB2ਜ਼Y/QB3LjᑚዹLj‫ݙ‬൙J2UISਜ਼J3UISྙੜ
࿸ᒙLjᏴᑳৈ‫ހ‬೟पᆍด‫ݧ‬፿ሤᄴࡼ‫ޡݗ‬ăྙਫኊገLj
Ᏼྯৈ‫ݙ‬ᄴ࢟ഗ࢟ຳቅᓰሤ୯Ljጲ‫࢟ޡݗ‬ഗࠅঢ໭ࡼऻ
ሣቶă༿‫ݬ‬ఠ঱଀‫ݷ‬ᔫ‫ݝ‬ॊLj೫ஊሮᇼቧᇦă
NBYR4291
• ‫ڳ‬ଐႯᒋ߇ጲ325ăஉਫ௓ဵገ࿸ᒙࡵB/J`HBJOᒦࡼᐐ
ፄᒋLjཀྵࢾᔢ঱ᎌ቉ᆡဵ1ă
• ‫ڳ‬Ⴥଝ࢟ഗᓞધᆐ࢟‫࡝ܭ‬ᆡăᑚጙଐႯࡻࡵ21 y 3350213/5
> 2-749-511 > 1y112:1111ă
ሤᆡပࢯቅᓰာಿ
• ࣗནB/JSNT଎ࡀ໭ă߲ࣗ1y1128ED96Ljᑚဵလ஠ᒜ
2-674-892ă
ଣ࿸࢟‫ဵܭ‬21071‫ܭ‬Ǘ૾Lj૥‫࢟۾‬ഗဵ21BLjᔢࡍऄࢾ࢟ഗ
ဵ71BăJGT ဵ213/5BLjWGT ဵ669/2Wă‫ހ‬၂࢛ဵ21Bਜ਼351Wă
• ፿Ⴥଝ࢟ഗ߹ጲ࠭࢟‫ࣗܭ‬ནࡼ࢟ഗăஉਫဵ2-749-5110
2-674-892 > 2/1588ă
• ࠈቲೌ୻૥᎖NBYR4291ࡼ࢟‫ܭ‬ਜ਼ဣዩ၀଀‫ݬ‬ఠ࢟‫ܭ‬ă
༿‫ݬ‬ఠሆෂࡼ๼ᒙă
• ߇ጲ325 y 2/1588 > 28-277 > 1y541Fă‫ڳ‬ᑚጙၫᒋቖྜྷ
B/J`HBJO଎ࡀ໭ă
• ࢟‫ܭ‬ଝ࢟Lj‫ݧ‬፿21BᔜቶঌᏲă
ቅᓰሤᆡပࢯ
• ཀྵࢾJ2UISĂJ3UISĂB/QB1ĂB/QB2ਜ਼B/QB3଎ࡀ໭ᆐഃă
• ࣗན‫ݬ‬ఠ࢟‫ࡼܭ‬৖ൈፐၫLjࣗၫᆐ2/6°ྏቶăᑚ੪‫ޟ‬୅Lj
ፐᆐঌᏲభถ‫࢟࠙ဵݙ‬ᔜ૞ᑗ‫ހ‬၂๼ᒙᒦࡼ࢟ఝభถ
߲ሚन࿴ă
Ᏼᑚጙቅᓰ‫ݛ‬ᒾᒦLjኊገጙ్ถ৫‫ހ‬೟ሤ୯ࡼ৖ൈፐၫ
‫ݬ‬ఠ‫ܭ‬Ljਜ਼NBYR4291‫ೌܭ‬Ᏼᄴጙ࢟വᒦăᓖፀLjభጲ‫ݧ‬
፿ྀፀறࣞࡼ৖ൈፐၫ࿸ᒙ౶஠ቲቅᓰăᆸඣဧ፿࠙ᔜ
ቶঌᏲ)QG > 2/1*౶ஊျᑚጙਭ߈ă
• ࠭଎ࡀ໭B/BDU )1y2E1*ࣗནᎌ৖࢟ถăࣗၫᆐ1y3976E7
)3-757-621࢟‫࡝ܭ‬ᆡ*ă
• ‫ڳ‬ጙৈᔜቶঌᏲଝᏴ࢟‫ܭ‬࿟LjঌᏲᇢ၃ࡼ࢟ഗ።Ꭷ࢟
‫ࡼܭ‬૥‫࢟۾‬ഗሤ࣪።ă
• ࠭ ଎ ࡀ ໭ B/SFB )1y2E5*ࣗ ན ᇄ ৖ ࢟ ถ ă ࣗ ၫ ᆐ
1yGGGGB6D1! ).34-215࢟‫࡝ܭ‬ᆡ*ă
• ଑ഺ৖ൈፐၫ‫ݬ‬ఠ‫ܭ‬࿟ۨসࡼሤ୯ਜ਼ऱሶ)ྏቶ૞ᑗ
ঢቶ*ă
• ᇄ৖৖ൈ߹ጲᎌ৖৖ൈǖ.34-21503-757-621 > .1/11:ă
• ࠭Y/BDUਜ਼Y/SFB଎ࡀ໭ࣗན݀଑ഺᎌ৖ਜ਼ᇄ৖࢟ถă
ᇄ৖࢟ถ߹ጲᎌ৖࢟ถLjᑚဵ৖ൈሤ୯ࡼᑵ༤ă
LAB
METER
• ࣗནY/SFB଎ࡀ໭ăྙਫ঱୿ᆡ‫ۻ‬ᒙᆡLj࿟ෂ‫ݛ‬ᒾᒦ
ۨসࡼ৖ൈፐၫᆐྏቶăྙਫ঱୿ᆡ‫༹ۻ‬ഃLj࿟ෂ‫ݛ‬
ᒾᒦۨসࡼ৖ൈፐၫᆐঢቶă
LOAD
V
UNIT
UNDER
TEST
V
LINE
NEUTRAL
ᅄ26/! ပࢯ‫ހ‬၂࿸ᒙ
______________________________________________________________________________________
67
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
• ནকၫᒋࡼनᑵ༤ăࡻࡵ.1/6°Lj૾1/6°ྏቶă
• ࠭‫ݬ‬ఠ‫ܭ‬ሤᆡပࢯᒦିབྷVVUሤᆡပࢯăᏴᑚጙಿᔇ
ᒦLjሤᆡኊገሶྏቶጤࣅ2°ă୓ᑚጙၫᒋᓞધᆐઍࣞǖ
2° y! π0291° >! 1/1286ઍࣞă
• কၫᒋ߇ጲ76-647ăஉਫဵ683! )1y134D*ă
• ᎅ᎖ሤᆡሶྏቶቅᑵLj‫ܘ‬ኍ‫ݗ‬ᔗকၫᒋă1y134Dࡼऔ
஠ᒜ‫ݗ‬൩ဵ1yGED5ăᑚဵ።ቖྜྷQB1ሤᆡ‫ޡݗ‬଎ࡀ໭
ࡼၫᒋă
ᑚዹLj௓࣪࢟‫ܭ‬஠ቲ೫ጙৈ࡝ሤᆡပࢯ‫ޡݗ‬ăྙਫሤᆡ
ပࢯᏴჅᎌ࢟ഗᒋ࿟࣒ऻ‫ޟ‬ຳუLjᑚዹጐ௓ᔗ৫೫)࣪᎖
੪ࣶ࢟ഗࠅঢ໭Ljᄂܰဵॊഗ໭Ljጙ࢛௓ᔗ৫೫*ă
``````````````` ೌ୻NBYR4291ਜ਼ᅪ‫ݝ‬፮ୈ
NBYR4291਺ᎌআᏭ࢟‫ܭ‬ኊገࡼჅᎌด‫࢟ݝ‬വLjࡣဵᏴ๼
ᒙ࢟‫ܭ‬஠ቲ෭ቋ።፿ဟLj྆ኊገጙቋᄂၐࡼᅪ‫ݝ‬፮ୈă
‫ܘ‬ኍገᔪ߲ࡼᒮገ௼ࢾဵঌᏲᐏዹᎧ࢟Ꮞೌ୻Ljጲૺᐏ
ዹೌ୻࢟‫ܭ‬ጲ‫ހ‬೟ঌᏲሿ੒ࡼ৖ൈăᑚጙ‫ݝ‬ॊᄀ൙ᐏዹ
ᆐNBYR4291࢟‫ܭ‬ኡᐋ፮ୈᏄୈă
ೌ୻ᒗ࢟Ꮞ
ጙ‫ۅ‬ऎዔLjഗሶ࿸۸ࡼྯሤ৖ൈ۞౪႐ሣǖྯৈ࢟ኹሤ
ሣਜ਼ጙৈഃሤሣăᏴ࢜ቯྯሤ৙࢟ᇹᄻᒦLj࠭ഃሤ‫ހ‬೟
ྀጙሤ࣒ࡻࡵ231WLjऎྀ࠭ጙሤ‫ހ‬೟໚჈ሤᐌࡻࡵ319Wă
ೌ୻ঌᏲLjဧঌᏲ࢟ഗ౶ᔈሤሣLjऩૄᒗഃሤLjᑚ߂ᆐZ
ተೌ୻ঌᏲăೌ୻ঌᏲLjဧঌᏲ࢟ഗ౶ᔈጙሤLjऩૄᒗ
഍ጙሤLjᑚ߂ᆐྯ୯ተೌ୻ঌᏲăNBYR4291భጲ‫ހ‬೟Z
ተೌ୻૞ᑗྯ୯ተೌ୻ࡼঌᏲ৖ൈă
ྙਫঌᏲጲZተೌ୻Ljᄰ‫࠭ޟ‬ഃሤᒗྀጙሤ‫ހ‬೟࢟ኹLj࢟
ഗ‫ހ‬೟Ꮔୈᄰ‫ޟ‬Ᏼ૜ሣ࿟ᎧঌᏲࠈೊăࠅঢ໭඗ᎌहᒙ
Ᏼഃሤሣ࿟Ljጲऴᒏ፿ઓ୓࢟ഗऩૄᒗ࢐Ljऎ‫ဵݙ‬ഃሤLj
࠭ऎຣਭ࢟‫ܭ‬ă࢟ഗࠅঢ໭हᏴ૜ሣ࿟Ljဧࡻৎซ஠ቲ
໑ຣă
68
భጲ‫ݧ‬፿ೝᒬऱါ౶‫ހ‬೟ྯ୯ተೌ୻ঌᏲࡼ࢟ഗăྙਫ
ᓍገဵሯᒀࡸঌᏲ৖ൈဵࣶ࿩Ljభጲ‫ڳ‬ঌᏲ࢟വᒦࡼ࢟
ഗࠅঢ໭हᏴೝሤᒄମăྙਫᓍገሯᒀࡸ࠭ඛጙ৙࢟ሤ
ᆡᇢ၃೫ࣶ࿩࢟ഗLjกඐLjඛৈ࢟ഗࠅঢ໭።हᒙᏴඛ
ৈሤᆡࡼ࢟ᆀ࢟വᒦă
ࡍ‫ݝ‬ॊ࿸۸ᒑਈቦჅሿ੒ࡼᔐ࢟ถăྙਫ‫ݙ‬ኊገᒀࡸඛ
ጙሤࡼ৖ൈLjᐌ‫ހܘݙ‬೟Ⴥᎌྯৈ࢟ኹăᒑኊገᒀࡸೝ
ৈ࢟ኹਜ਼ྯৈ࢟ഗ௓ᔗጲ‫ހ‬೟ᔐ࢟ถă
࣪ࠥᎌଂᒬऱजăᏴZተೌ୻ᒦLjభጲ‫ݧ‬፿໚ᒦጙሤ)ᄰ
‫ဵޟ‬Cሤ*ࡔᄐഃሤᔫᆐ࢟ኹ‫ݬ‬ఠ࢛ă཭ઁLj‫ހ‬೟࠭Bሤࡵ
C ሤਜ਼࠭ D ሤࡵ C ሤࡼ࢟ኹăᄰਭဧ፿ጙቋ଼࡝ࡼႯजLj
૾ဧᒑᎌೝৈ࢟ኹጐభጲଐႯ߲BሤĂCሤਜ਼Dሤࡼ৖ൈă
࢒औᒬऱजဵᑣ࣪ྯ୯ተೌ୻ࡼঌᏲLjࡣဵᎌጙ‫)ܛ‬ᄰ‫ޟ‬
ဵCD‫*ܛ‬Ljॊ߅ೝৈሤࢀࡼঌᏲă‫ڳ‬ঌᏲॊఎࡼ࢛ࢾፃᆐ
‫ݬ‬ఠ࢛ăᏴᑚᒬೌ୻ᒦLjᎅ᎖W D >! .W B Ljፐࠥᒑኊገᒀ
ࡸDሤਜ਼ॊఎ࢛ĂBሤਜ਼ॊఎ࢛ᒄମࡼ࢟ኹă
ᔢઁLjથᎌጙᒬೌ୻ऱါLjᑣ࣪ঌᏲೌ୻߅ྯ୯ተLjඛ
ৈঌᏲ࿟ᎌ࢟ഗࠅঢ໭Ljࡣ྆཭ኊገཀྵࢾඛጙ৙࢟ᑽവ
࿟ࡼ࢟ഗࡍቃăNBYR4291ᑽߒჅᎌᑚቋೌ୻ऱါă
````````````````````````````` ࠅঢ໭ኡᐋ
NBYR4291ᑽߒ৉ᒬ࢟ኹਜ਼࢟ഗࠅঢ࡝Ꮔăᑚጙ‫ݝ‬ॊ୓஑
࿬ᑚቋࠅঢ໭ୈă
࢟ኹࠅঢ໭
ॊኹ໭
‫ݙ‬ኊገ஠ቲ࢟ኹ৆ಭဟLjॊኹ໭ဵಯሯࡼ࢟ኹࠅঢ࡝Ꮔă
ሚࡔ࢟ᔜᏴ࢟‫ܭ‬ဧ፿ຫൈपᆍด૥‫۾‬඗ᎌᏭྲ࢟ྏ૞ᑗ
࢟ঢLjऎ༦Ⴒᆨࣞ‫ܤ‬છ੪ቃăᏴᆐॊኹ໭ኡᐋ࢟ᔜဟLj
።ဧॊኹ‫܈‬ᔗ৫঱Ljဧख़ᒋ࢟ኹ‫ި્ݙ‬ਭᔢࡍᏤ኏ၒྜྷ
࢟ኹăᏴNBYR4291ᒦLjख़ᒋၒྜྷ࢟ኹࡍᏖᆐ2WǗሤ።
࢐Lj511;2ᒗ711;2ࡼॊኹ‫୷܈‬ᆐ੝းă
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
࢟ኹઑঢ໭
ྙਫ࢟‫ܭ‬ਜ਼࢟ᆀᒄମኊገ஠ቲ৆ಭLjᐌገ‫ݧ‬፿࢟ኹઑঢ
໭ă࢟ኹઑঢ໭࿸ଐ፿᎖୓߱଀ୣഗ࢟ኹᑵཀྵ࢐ࠅ႙৊
ࠨ଀ࡼࠅঢ໭ăᏴ߱଀Lj‫ݧ‬፿ॊኹ໭‫࢟ڳ‬ኹଢ଼ࡵభߌ၊
ࡼၺຳăᏴࠨ଀LjኡᐋঌᏲ࢟ᔜLjဧ࢟ኹઑঢ໭ሣམᒦ
ࡼ࢟ഗࠀ᎖໚ሣቶ৔ᔫपᆍดă
ᎅ᎖࢟ኹઑঢ໭߱଀ࢀ቉ᔜఝࢀ᎖ࠨ଀࢟വঌᏲ࢟ᔜଝ
࿟৔ᔫຫൈሆ࢟ኹઑঢ໭ࠨ଀ሣམᔜఝLjፐࠥLj੪ྏጵ
ଐႯ߱଀Ⴥኊገࡼॊኹ໭࢟ᔜᒋăಿྙLjଣ࿸ኊገ611;2
ࡼॊኹ‫܈‬LjঌᏲ࢟ᔜᆐ 711ΩLj࢟ኹઑঢ໭ࠨ଀ᔜఝᆐ
311Ωă߱଀ኊገࡼ࢟ᔜᆐǖ
(600 + 200) x 500 = 400kΩ
ᄰ‫ޟ‬Ljᑚጙ࢟ᔜᎅࣶৈቃᔜᒋ࢟ᔜ৩߅ǗᏴᑚৈಿᔇᒦLj
భጲဧ፿9ৈ61lΩ࢟ᔜăᑚዹభጲଢ଼ࢅ࢟ᔜ೔࿟ࡼ࢟ኹገ
ཇLjଢ଼ࢅᎅ᎖࡝࢛ပ቉ࡴᒘᏰซቶઁਫࡼభถቶă
࢟ഗࠅঢ໭
ॊഗ໭
ॊഗ໭ဵጙৈቃᔜᒋ)ࡍᏖ211μΩᒗ211nΩ*࢟ᔜLj୓ࡍ࢟
ഗᓞધ߅ቃ࢟ኹăᎅ᎖ॊഗ໭ၒ߲ถ৫੪ੑ࢐ሣቶ‫ܭ‬ာ
‫ހ‬೟࢟ഗLjፐࠥ჈ဵ୷ੑࡼ࢟ഗࠅঢ໭Ljॊഗ໭ᎌऻ‫ޟ‬
ࢅࡼᆨࣞᇹၫLjऎ༦ଥৃࢅă
ॊഗ໭ࡼ৖੒Ꭷ໚ᔜఝ߅न‫܈‬LjᎧၒ߲࢟ኹຳऱ߅ᑵ‫܈‬ă
ፐࠥLjऻ‫ޟ‬ᎌ‫ܘ‬ገଢ଼ࢅॊഗ໭ࡼᔜఝ)ᎅࠥLjଢ଼ࢅၒ߲࢟
ኹ*ăॊഗ໭ࡼ൸७࢟ഗጙ‫ۅ‬ᒑถ‫ޘ‬ညଂ੏॰ࡼၒ߲LjჅ
ጲᎌ‫ܘ‬ገ‫ݧ‬፿༄࣡हࡍ໭ăNBYR4291Ᏼ࢟ഗᄰࡸᒦᄋ৙
ጙৈ43۶ᐐፄࡼहࡍ໭Ljো௣࢟ഗᄰࡸࡼၒྜྷ࢟ኹLjᔈ
ࣅ࢐ክણ༤ધă
ॊഗ໭৔ᔫᏴ࢟ᆀ࢟ኹሆLjፐࠥLjBGF‫ܘ‬ኍᎧ࢟ᆀ৆ಭă
ᑚፀᆜᓹᏴZተೌ୻ࡼ࢟‫ܭ‬ᒦLj‫ܘ‬ኍᏴഃሤૄവ࿟ଶ‫࢟ހ‬
ഗ)ᑚዹLjჅᎌ஠ྜྷ࢟ഗଶ‫ހ‬हࡍ໭ᒦࡼ࢟ኹ࣒ጲഃሤᆐ
‫ݬ‬ఠ*ăᄴဟጐႁීLjྯ୯ተೌ୻࢟‫ݙܭ‬ถဧ፿ॊഗ໭Lj
NBYR4291‫ݙ‬ถߌ၊ᄰࡸମࡼ࢟ᆀ࢟ኹ‫ތ‬ă
࢟ഗઑঢ໭
Ᏼ࢟ഗઑঢ໭ᒦLj߱଀ጙ‫ݧۅ‬፿ጙᏫ࠰ሣLj૞ᑗෲሣLj
ࠨ଀ጙ‫ݧۅ‬፿2111Ꮻ૞ᑗৎࣶࡼࠟሣམăᄤድᄏࠟበဣሚ
औᑗࡼࠟẮ੝LjፐࠥLj߱଀ླྀᔝᒦࡼࡍ࢟ഗ્Ᏼࠨ଀ሣ
མᒦ‫ޘ‬ည୷ቃࡼ࢟ഗLj୷ࡍࡼ࢟ኹă
NBYR4291
഍ጙఠ൅ဵ࢟ᔜࡼᔐ৖੒ጲૺ࢟ኹงኹገཇă‫ݧ‬፿511;2
ॊኹ‫ࡼ܈‬511lΩ࢟ᔜਜ਼2lΩ࢟ᔜࠈೊဵ‫ࡼࡇݙ‬࿸ଐLjࡣဵLj
511lΩ࢟ᔜࡼ৖੒્ࡉࡵ251nXጲ࿟ăᑚጙ৖੒݀‫ဵݙ‬੪
ࡍLjభဵLjྙਫ࿸ଐဧ፿୷ቃࡼTNUᏄୈLj௓ኊገ‫ݧ‬፿
ࡍ᎖2021XࡼTNU࢟ᔜăჅጲᔢੑࠈೊဧ፿ଂৈ୷ቃࡼᏄ
ୈLjጲᄋ঱ᇹᄻࡼభణቶă
ಿྙLjଣ࿸࢟ഗઑঢ໭ࠨ଀ᎌ2111ᏫLj߱଀ሣམᒦࡼ21B
࢟ഗ્Ᏼࠨ଀‫ޘ‬ည21nB࢟ഗăᑚጙ࢟ഗഗሶ‫߂ۻ‬ᆐĐঌ
Ᏺđࡼ࢟ᔜLjᄰ‫ဵޟ‬21Ωᒗ31Ωăଣ࿸ᆐ31ΩঌᏲLjᐌ߱
଀ࡼ21B࢟ഗ્Ᏼࠨ଀‫ޘ‬ည311nWࡼቧ੓ă
``````````````````````````````` ঱଀‫ݷ‬ᔫ
ኀখBED‫ݷ‬ᔫ
ᎌଂৈ଎ࡀ໭્ᒇ୻፬ሰBGF৖ถLjᑚቋ଎ࡀ໭ᒇ୻፬ሰ
፮ୈ৖ถLjᒑᎌ߲ሚීཀྵኊཇဟLj‫࣪ݣ‬໚஠ቲኀখăಿ
ྙLjྙਫNBYR4291ࡼ৔ᔫຫൈި߲೫ऄࢾࡼ9NI{ᇹᄻ
ဟᒩLjኊገᄰਭପ఼߈ኔኀখᑚቋ଎ࡀ໭Ljጲᆒߒ431μt
ࡼᑷဟମă
• S`BDGHǖক଎ࡀ໭਺ᎌࡼᆡభጲᅲཝண፿BEDLjண፿
࢟ኹ૥ᓰદߡहࡍ໭Ljண፿BEDᒦࣥăኀখক଎ࡀ໭
భถ્ண፿NBYR4291ด‫ৼݝ‬ୈ૞ᑗ࣪໚৔ᔫᎌ፬ሰă
• S`BEDSBUFǖኀখক଎ࡀ໭খ‫ܤ‬NBYR4291‫ݧ‬ዹႥൈă
෦ཱྀ༽ౚሆLjS`BEDSBUF ਺ᎌလ஠ᒜ 42:Ljፀᆜᓹ
BEDඛ431ৈᇹᄻဟᒩ஠ቲጙࠨ‫ݧ‬ዹă‫ݧ‬፿9NI{ဟᒩLj
ᑚሤࡩ᎖51μtăྙਫᇹᄻဟᒩ୷ൻLjᔢੑିቃকၫᒋLj
ጲۣߒ51μtࡼ‫ݧ‬ዹ‫ޟ‬ၫă
______________________________________________________________________________________
69
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
• S`BEDBDRǖኀখক଎ࡀ໭ጲখ‫ݧܤ‬ዹဟମă‫ݧ‬ዹဟମ
ဵ࠭BED࿟࢟ࡵఎဪᓞધࡼဟମLj፿᎖୐ೂၒྜྷहࡍ໭ă
෦ཱྀᓨზሆLj9NI{ᇹᄻဟᒩဟLj࿸ᒙᆐလ஠ᒜ58Lj૾
7μtăྙਫᇹᄻဟᒩႥൈ߲ሚ೫‫ܤ‬છLj።খ‫ܤ‬S`BEDBDRLj
ဧকၫᒋۣߒᏴ7μtă
ᆈࢯETQ఼ᒜ
ᆈࢯ࢟ᆀຫൈ‫ހ‬೟
࢟ᆀຫൈ‫ހ‬೟૥᎖ਭഃଶ‫ހ‬ă࣪ࠥLjඛৈ࢟ኹቧ੓ᄰਭ
ᎅ[D`MQG଎ࡀ໭఼ᒜࡼၫᔊࢅᄰ൉݆໭ăক଎ࡀ໭ဧ፿
ጲሆ৛ါLj࿸ࢾጙ୿MQGࡼc1 ᇹၫǖ
b0 =
ZC _ LPF
2 16
ক଎ࡀ໭ࡼNTC‫ܘ‬ኍဵഃă
࣪BĂCĂDᒦࡼඛጙሤLjNBYR4291࣪ጙৈETQᒲ໐ᒦਭ
ഃ࢛ᒄମࡼྸහᑷ)OT*஠ቲଐၫăඛጙBሤĂCሤਜ਼Dሤ
ਭഃူୈ࣒࣪ᏇဪOTଐၫ࣒ᎌৡማLj჈ᔫᆐࢅᄰ൉݆໭
ࡼၒྜྷǖ
Yn = Yn - 1 + (AVG_NS/65,536) x (Xn - Yn - 1)
൉݆໭ᇹၫဵࡒ९੓ࡼ 27 ᆡᒋLjᎅᓍࠀಯ໭஠ቲ๼ᒙă
ᑚಱLjZ‫ܭ‬ာཝ௜OTᒋLjY‫ܭ‬ာBሤĂCሤ૞ᑗDሤ࢟ኹᄰ
ࡸ࿟ყ‫ࡼࡵހ‬ᎅਭഃူୈ፛໦ࡼඛጙOT‫ހ‬೟ăᓖፀLjྙ
ਫඛጙETQᒲ໐߲ሚ೫Ⴥᎌྯሤ࢟ኹLj࿟ෂࡼ൉݆໭୻၃
ྯৈၒྜྷăཝ௜OTᒋ፿᎖߿खETQࠀಯăᓖፀLjభጲᄰ
ਭᓍࠀಯ໭๼ᒙOTᒋăྙਫჅᎌྯৈ࢟ኹቧ੓࣒ࣀပLj
඗ᎌყ‫ࡵހ‬ਭഃLjᐌኊገᑚዹᔪăOTਜ਼ྸහᑷuGS ሤ߇ଐ
Ⴏࡻࡵ࢟ᆀᒲ໐Ljকၫᒋࡼࡱၫဵ࢟ᆀຫൈLjభጲᄰਭ
ࣗནMJOFGS଎ࡀ໭૝ࡻᑚጙࢾ࢛ၫᒋLj2! MTC! >! 1/112I{ă
૥݆ෝါ଎ࡀ໭
NBYR4291થᄋ৙഍ጙᔝဣଔਜ਼ኋผ଎ࡀ໭౶ৌᔍ૥݆࢟
ᆀຫൈࡼ৖ൈਜ਼࢟ถăᑚቋĐ૥݆ෝါđ଎ࡀ໭ࡼ৔ᔫऱ
ါᎧ‫ܪ‬ᓰ৖ൈਜ਼࢟ถ଎ࡀ໭ጙᒘLjࡣဵሌ஠ቲᎾ൉݆Lj
ጲབྷࢬቕ݆৖ൈă
70
Ᏼ C1GVOE ਜ਼ B2GVOE ଎ࡀ໭ᒦ࿸ࢾ૥݆ෝါ൉݆໭ă
C1GVOE ဵ༄ౣᇹၫLj࿸ࢾ૥݆ෝါ൉݆໭ࡼࡒ౑ <
B2GVOEဵनౣᇹၫLj࿸ࢾ૥݆ෝါ൉݆໭ࡼᒦቦຫൈă
Ᏼࡍࣶၫ༽ౚሆLjᑚቋ൉݆໭‫ݧ‬፿໚෦ཱྀᒋ௓భጲ೫ă
ྙਫኊገখ‫ܤ‬൉݆໭‫ݬ‬ၫLj၅ሌኡᐋჅኊࡼࡒ౑ǖ
b0 = π x bw x tFR
Ᏼᑚጙ৛ါᒦLjcxဵჅኊࡼࡒ౑Ljጲ੣ᓼ‫ܭ‬ာǗuGS ဵᑷ
ᒲ໐Ljጙ‫ဵۅ‬431μtă୓C1GVOE࿸ᒙᆐc1 y 327ă෦ཱྀ༽
ౚሆLjC1GVOE਺ᎌလ஠ᒜ256 )1y:2*Ljࡒ౑ࡍᏖᆐ3/3I{ă
࿸ᒙᒦቦຫൈဟLj‫ږ‬ᑍጲሆ৛ါ౶ଐႯb2ǖ
a1 = 2 - 2(1 - b0) x cos(2π x fPK x tFR)
Ᏼᑚጙ৛ါᒦLjc 1 ဵ༄ෂଐႯࡼ༄ౣᇹၫLjg QL ဵჅኊࡼ
ᒦቦຫൈLjጲ੣ᓼ‫ܭ‬ာLjuGS ဵBEDᑷᒲ໐ă࿸ᒙB2GVOE
ᆐb2 y 327ă෦ཱྀ༽ౚሆLjB2GVOE਺ᎌလ஠ᒜ:61 )1y4C7*Lj
ᒦቦຫൈᆐ61I{ă
෦ཱྀ༽ౚሆLj૥݆ෝါ൉݆໭ࡒ౑ऻ‫ޟ‬ᐥLjᒦቦຫൈ4eC
࢛ᒑᎌ2/2I{ăᑚፀᆜᓹLjྙਫຫൈ࿤ᎌມጤLj૥݆ෝါ
৖ൈ‫ހ‬೟࣒ᎌభถ߲ሚීመࡼࡇᇙă
NBYR4291ᄋ৙ৌᔍຫൈࡼऱजLjᏴඛጙETQᒲ໐ৎቤ
B2GVOE଎ࡀ໭ăᏴ෦ཱྀ༽ౚሆLjᔈࣅဧถকऱजă
Ᏼ෭ቋ༽ౚሆLjభถኊገண፿ᔈࣅৌᔍ৖ถLjᄂܰဵࢾፃ
೫‫܈‬෦ཱྀ࿸ᒙৎ౑ࡼࡒ౑Ljຫൈ‫્ݙ‬ມ߲ᄰࡒăᆐண፿൉
݆໭LjᒙᆡPQNPEF3଎ࡀ໭ᒦࡼEGVOBᆡă
થభጲኡᐋᅲཝணᒏ૥݆ෝါ৔ᔫă࣪ࠥLjᒙᆡPQNPEF3
଎ࡀ໭ᒦࡼEGVOᆡă
ቕ݆‫ހ‬೟
߹೫ถ৫‫ހ‬೟૥݆ຫൈሆࡼ৖ൈਜ਼࢟ถLjNBYR4291થᄋ
৙೫৆ಭ࢟ኹ૞ᑗ࢟ഗᄰࡸ࿟෭ጙቕ݆ࡼऱजLj݀ถ৫
‫ހ‬೟ᑚጙቕ݆ࡼᑩ७ă
ဧถቕ݆‫ހ‬೟ဟLj၅ሌኡᐋገପ၁ࡼ࢟ኹ૞ᑗ࢟ഗᄰࡸLj
భጲᏴBVY`DGH଎ࡀ໭ᒦᅲ߅ᑚጙ‫ݷ‬ᔫăBVY`NVYཌ
ဵ4ᆡၫᒋLjኡᐋྯৈ࢟ኹᄰࡸᒄጙ૞ᑗ႐ৈ࢟ഗᄰࡸᒄ
ጙ౶஠ቲପ၁ă
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
BVY`DGH଎ࡀ໭ᒦથᎌೝৈᆡ፿᎖ဧถॺᓐᄰࡸĂဧถ
ॺᓐᄰࡸ࿟ࡼቕ݆‫ހ‬೟ăဧถॺᓐᄰࡸဟLjᒙᆡFOBVY
ᆡăᒙᆡઁLjNBYR4291࣪Ⴥኡࡼᄰࡸ஠ቲSNTଐႯăᎅ
᎖෦ཱྀ༽ౚሆ໚჈࢟ኹਜ਼࢟ഗጯள஠ቲ೫SNTଐႯLjፐ
ࠥLjᑚᄰ‫ޟ‬ᒑ፿᎖JO )ഃሤ࢟ഗ*ᄰࡸ)።༹߹TDBO`JO଎
ࡀ໭ᒦࡼEBEDOWᆡLjጲ‫ܣ‬ဧถJO ᄰࡸ‫ݧ‬ዹ*ă
ဧถቕ݆‫ހ‬೟ဟLjᒙᆡFOIBSNᆡăሚᏴLjჅኡࡼ࢟ኹ
૞ᑗ࢟ഗቧ੓ᄰਭᎧऔ୿૥݆൉݆໭ሤᄴࡼጙৈ൉݆໭Lj
ࡣ໚‫ݬ‬ၫ‫ݙ‬ᄴ)B2IBSNĂC1IBSN*ă
ࢅ৖੒‫ހ‬೟ෝါ)MPXQN*
কෝါဧถ‫ݝ‬ॊ࢟‫ܭ‬৖ถLj৔ᔫဟ‫ݧ‬፿ࢅຫด‫ݝ‬SDᑩ࡬
໭Ljጲଢ଼ࢅ৖੒ăဧ፿ࡼဣଔᇹᄻဟᒩຫൈဵSDᑩ࡬໭
ၒ߲ຫൈࡼ9ॊຫLjࡻࡵࡍᏖ2NI{ࡼᇹᄻဟᒩຫൈă
MPXQNᒦᄋ৙ࡼ‫ݬ‬ၫᎌǖ
• ࢟ኹSNT
• ࢟ഗSNT
• ‫ڔ‬ဟ
భጲ࠭Y/FTG଎ࡀ໭)Y > B0C0D*ࣗན‫ڔ‬ဟᒋăᒑᎌᓍࠀ
ಯ໭࿺༿ဟ‫ݣ‬ถ஠ྜྷ MPXQN ෝါăᓍࠀಯ໭‫ܘ‬ኍ࿸ᒙ
MPXQN`Fᆡ)଎ࡀ໭࢐ᒍ1yD14*ᆐ2LjဧNBYR4291஠ྜྷ
MPXQNෝါă஠ྜྷMPXQNෝါ୓খ‫ܤ‬ဟᒩຫൈLj࠭ऎ
ဧጙቋ๼ᒙ଎ࡀ໭ᇄ቉ăჅጲᏴଖኚ஠ቲ࢟‫ހܭ‬೟৔ᔫ
ᒄ༄Ljᓍࠀಯ໭‫ܘ‬ኍೂ૾ጲৎቤઁࡼၫᒋᒮቤᓤྜྷ๼ᒙ
଎ࡀ໭ਜ਼൉݆໭ă
ᓍࠀಯ໭ࣗན MPXQN`Y ᆡ)଎ࡀ໭࢐ᒍ 1yD15*Ljဧ
NBYR4291ᅓ߲MPXQNෝါă
ᆨࣞ
NBYR4291਺ᎌጙৈᆨࣞࠅঢ໭Ljᓍࠀಯ໭ྟୈభጲಽ፿
჈౶ᅲ߅੪ࣶ৔ᔫLj۞౪‫ޡݗ‬ᆨࣞ࣪৖ൈࣗၫࡼ፬ሰࢀă
ဧ፿ኋผ଎ࡀ໭ෘഎ)SBXUFNQLj1yD12*౶ᅲ߅ᆨࣞᓞધă
NBYR4291ऩૄᎅᆨࣞࠅঢ໭‫ޘ‬ညࡼᏇဪBED࢟ኹࣗၫă
࠭ᓜᎌ࡝ᆡᓞધࡵဣ፿࡝ᆡ)ಿྙLj࿳ွࣞ*ኊገ஠ቲጙࠨ
࡝࢛ቅᓰLj݀୓ᓞધ‫ޟ‬ၫࡀ߼Ᏼᓍࠀಯ໭ᒦăᓞધ‫ޟ‬ၫ
ဣଔ࿟௓ဵጙৈMTCᒋჅ࣪።ࡼᆨࣞᒋ)ጲ௾࣪ࣞ‫ܭ‬ာ*ă
ଐႯMTCᒋဟLjᏴጯᒀᆨࣞሆࣗནጙৈၫᒋLj፿ጯᒀᆨࣞ
ᒋ߹ጲকࣗၫăಿྙLjଣ࿸Ᏼ၀ᆨ)34°D*ሆࣗནጙৈၫᒋLj
ࣗၫဵ1y8G11ăกඐLjඛMTC࣪።ࡼࣞၫᆐǖ
(23 + 273.15)/0x7F00 = 0.00911K
ሚᏴLjଣ࿸ጲઁࣗནᆨࣞᒋဟLjࡻࡵ1y95G1ăᆐ૝ࡻጲ࿳
ွࣞ‫ܭ‬ာࡼᆨࣞᒋLj୓ࣗၫ߇ጲඛMTCࡔ‫ࣞࡼܭ‬ၫLjᏳି
བྷ384/26ǖ
0x84F0 x 0.00911 - 273.15 = 36.8°C
঱଀ቅᓰ
ቅᓰ࢟ഗပࢯ
ಯሯࡼ፮ୈ።‫ޘ‬ညᎧၒྜྷ࢟ഗ߅ሣቶ‫܈‬ಿਈᇹࡼ࢟ഗࣗ
ၫăࡣဵLjᎅ᎖ᐅဉ૞ᑗ໚჈ፐႤࡼ፬ሰLj࢟‫ࣗܭ‬ནࡼ
SNT࢟ഗሣቶࣞ‫ݙ‬ጙࢾऻ‫ޟ‬ੑă࢟ഗပࢯ)Y/PGGT`IJ-! Y
> B0C0D*భጲ፿᎖‫࢟ޡݗ‬ഗᄰࡸࡼऻሣቶă
ᎅ᎖NBYR4291ৌᔍၒྜྷ࢟ഗጲཀྵࢾဧ፿෾ቋሣቶ‫ޡݗ‬ፐ
ᔇLjፐࠥLj፿ઓ‫ܘ‬ኍኡᐋᏐᏐࡍ᎖ቃ࢟ഗᥬᒋࡼೝ࢛)j mp
ਜ਼jij*Lj‫ݣ‬ถ૝ࡻY/JSNT࢟ഗࣗၫ)smp ਜ਼sij*ă཭ઁLjଐႯ
ೝ࢛ମሣࣤࡼZ஀௦Lj૾ပࢯăဧ፿ሆෂࡼ৛ါ౶ଐႯပ
ࢯ଎ࡀ໭ᒋăྙਫMJOGSN > 1ǖ
r 2i 2 − i hi 2rlo2
offs = hi lo
2 24 (i hi 2 − i lo2 )
ྙਫMJOGSN! >! 2ǖ
r i −i r
offs = hi lo hi lo
2 4 (i lo − i hi )
Ᏼᑚጙ৛ါᒦLjjij ਜ਼sij ॊܰဵဗଝࡼ࢟ഗਜ਼࢟ഗࣗၫLjဵ
ጲ࢟‫࡝ܭ‬ᆡ‫ܭ‬ာࡼೝৈ‫ݬ‬ఠ࢟ഗᒦ୷঱ࡼጙৈǗjmp ਜ਼smp ॊ
ܰဵဗଝࡼ࢟ഗਜ਼࢟ഗࣗၫLjဵጲ࢟‫࡝ܭ‬ᆡ‫ܭ‬ာࡼೝৈ
‫ݬ‬ఠ࢟ഗᒦ୷ࢅࡼጙৈă
ပࢯ଎ࡀ໭ৎቤઁLjኊገᒮቤቅᓰᐐፄ)Y/J`HBJO*ă
______________________________________________________________________________________
71
NBYR4291
ᏴBVY`DGH଎ࡀ໭ᒦࡼPSEIཌ࿸ᒙቕ݆୿ࠨă
ቅᓰሣቶࣞ
࢟ഗᄰࡸ਺ᎌጙৈభ‫ܤ‬ᐐፄहࡍ໭Ljࡩ࢟ഗଢ଼ࡵࢅ᎖ቃ
࢟ഗᥬᒋ)ࡍᏖᆐ൸७࢟ഗJGT ࡼ2043*ጲሆဟLjభᄋ৙43۶
ࡼᐐፄăᎅ᎖‫ݙ‬ถጲྀፀறࣞ౶఼ᒜहࡍ໭ᐐፄLjऎ༦
঱ᐐፄ્ᐐࡍᐅဉLjፐࠥLjኊገቅᓰNBYR4291Ljጲᆒߒ
ᔢቃၒྜྷဟࡼሣቶࣞă
ᎌೝᒬ࿸ᒙభጲ਌ಯቃ࢟ഗሣቶࣞǖပࢯ࿸ᒙPGGT`MP
ጲૺᐐፄ࿸ᒙHBJO`MPă࿸ᒙပࢯ‫࡝଼୷܈‬ăཀྵࢾ࢟ഗ
࢟വᒦ඗ᎌ࢟ഗഗਭLjࣗནY/JSNTăဧ፿ሆෂࡼ৛ါ౶
ଐႯပࢯǖ
ྙਫMJOGSN! >! 1ǖ
offs = −
(X.IRMS) 2
2 16
ྙਫMJOGSN! >! 2ǖ
offs = -X.IRMS
୓pggt࿸ᒙࡵPGGT`MP଎ࡀ໭ᒦă
ፐࠥLjྙਫ፿ઓ࠭Y/JSNT଎ࡀ໭ࣗࡵ1y1224݀༦MJOGSN
>! 2Lj௓።ক୓1yGFFE࿸ᒙࡵPGGT`MP଎ࡀ໭ᒦă࿸ᒙ
HBJO`MP଎ࡀ໭ፀᆜᓹဗଝጙৈቃ᎖ቃ࢟ഗᥬᒋࡼ࢟ഗLj
࠭NBYR4291ࣗནকၫᒋLjሤ።࢐ࢯᑳᐐፄăᓖፀLjᎧပ
ࢯ‫ݙ‬ᄴLjࢅ࣡ᐐፄଝࡵ J`HBJO଎ࡀ໭Ⴥᄋ৙ࡼᔐᐐፄ࿟ă
ဗଝጙৈख़ᒋቃ᎖ቃ࢟ഗᥬᒋࡼጯᒀ࢟ഗă࿸ᒙቃ࢟ഗ
ᐐፄ଎ࡀ໭B/HBJO`MPᆐ1y5111Ljጲཀྵۣক଎ࡀ໭ᒦ඗ᎌ
ጲ༄ࡼၫᒋăࣗནB/JSNT଎ࡀ໭)1y2DD*Lj଑ഺকၫᒋă
୓ጯᒀᒋ)࡝ᆡᆐ‫ڔ‬๸*߇ጲ3 35Lj߹ጲJ GTLj୓໚ᓞધᆐ࢟
‫࡝ܭ‬ᆡă୓ᑚጙଐႯஉਫ߹ጲ࠭NBYR4291ࣗནࡼၫᒋLj
உਫ።Ᏼ1ࡵ3ᒄମLjᏳ୓உਫ߇ጲ325Ljᓞધ߅ᑳၫLj݀ཀྵ
ࢾNTCဵഃăᔢઁࡻࡵࡼஉਫ௓ဵገ࿸ᒙࡵB/HBJO`MP
ᒦࡼᐐፄᒋă
ቅᓰ৖ൈ0࢟ถᐐፄ
ጙࡡቅᓰ࢟ኹਜ਼࢟ഗᒄઁLj࢟ถਜ਼৖ൈଐႯᔈࣅन፯೫
ቅᓰઁࡼ࢟ኹਜ਼࢟ഗăྙਫኊገLjથభጲ஠ጙ‫ࢯݛ‬ᑳ࢟ถ
ᐐፄፐᔇ)Y/F`HBJOLjY > B0C0D*Ljጲ૝ࡻৎறཀྵࡼ৖ൈ
ਜ਼࢟ถஉਫăಿྙLjྙਫ࢟ኹਜ਼࢟ഗቅᓰᏎ‫ྙݙ‬৖ൈ0࢟
ถቅᓰᏎறཀྵLjᐌኊገ஠ቲএଝᐐፄቅᓰăሆෂ೰߲೫B
ሤ৖ൈ0࢟ถᐐፄቅᓰࡼਭ߈ă
72
• ဗଝறཀྵࡼ࡝ᆡ৖ൈፐၫ৖ൈ)Ⴥဗଝࡼᒋ*Lj჈።୻த
Ⴥኊࡼ‫߂ܪ‬৔ᔫ࢛ă
• ࣗནQXSQ/B଎ࡀ໭Lj଑ഺকၫᒋă
• ୓Ⴥဗଝࡼᒋ߹ጲNV`QXSLjᓞધᆐ࢟‫࡝ܭ‬ᆡă
• ୓Ⴥဗଝࡼᒋ)፿࢟‫࡝ܭ‬ᆡ‫ܭ‬ာ*߹ጲ࠭NBYR4291ࣗན
ࡼᒋăஉਫ።Ᏼ 1 ࡵ 3 ᒄମăྙਫၫᒋ‫ݙ‬ᏴࠥपᆍดLj
ᐌభถࡇᇙ࢐ଐႯ೫JGT ਜ਼0૞WGTă
• ୓ଐႯࡻࡵࡼᒋ߇ጲ325LjཀྵࢾNTCဵഃLj໚உਫ௓ဵ
ገ࿸ᒙࡵB/F`HBJOᒦࡼᐐፄᒋă
• ࿸ᒙੑᐐፄᒋઁLjࢀࡗ2ᒗ3෇Lj཭ઁ࠭QXSQ/Bᒮቤࣗ
ན৖ൈᒋă࣪‫܈‬QXSQ/BᎧጲ࢟‫࡝ܭ‬ᆡ‫ܭ‬ာࡼჅဗଝ৖
ൈᒋLjଶዩ‫ހ‬೟ᒋဵ॥ᑵཀྵă
ࣶ࢛ሤᆡပࢯቅᓰ
ጲྯৈ࢟ഗ࢟ຳ஠ቲቅᓰဟLj଑ഺඛጙ࢛ࡼᏇဪ࢟ഗᒋ
)Y/JSNT*ă࠭ᔢ঱ࡵᔢࢅ‫߲࢟ܪ‬ഗᒋJ 1ĂJ 2 ਜ਼J 3ă‫ږ‬ᑍ ቅ
ᓰሤᆡပࢯ‫ݝ‬ॊჅ஑࿬ࡼLjॊܰጲᏴJ1ĂJ2 ਜ਼J3 ଐႯࡻࡵ
ࡼሤᆡပࢯᒋ࿸ᒙY/QB1ĂY/QB2ਜ਼Y/QB3ăᔢઁLjጲJ1 ਜ਼
J2 ຳ௿ᒋ࿸ᒙJ2UISLjጲJ2 ਜ਼J3 ࡼଂੜຳ௿ᒋ࿸ᒙJ3UISă
ᑚዹLjࡩ࢟ഗ‫ܤ‬છဟ௓ሤ።࢐ࢯᑳ೫ሤᆡပࢯă༿‫ݬ‬ఠ
ᅄ27ă
PA2
2
I2THR
PHASE OFFSET
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
PA0
1
I1THR
PA1
0
I2
I1
INPUT CURRENT
ᅄ27/! ሤᆡပࢯਜ਼ၒྜྷ࢟ഗቅᓰ
______________________________________________________________________________________
I0
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ෝผྸහ๼ᒙ଎ࡀ໭
ဟᇺॊ๼—࢟ഗᄰࡸY! >! B0C0D! )TDBO`JY*! )B;! 1y119-! C;! 1y11D-! D;! 1y11B*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
7
6
3
2
1
0
ADCMX
5
4
DADCNV
—
—
—
আᆡBǖ
Reset
A:
0x3
0
0
0
0
Reset
B:
আᆡCǖ
0x4
0
0
0
0
Reset
C:
আᆡDǖ
0x5
0
0
0
0
ᑚቋ଎ࡀ໭๼ᒙᑵ‫ޟ‬ॊ๼৊B0C0D࢟ഗᄰࡸࡼဟᇺLj୐ፇᑚቋ଎ࡀ໭ۣߒ໚෦ཱྀᒋăྙਫ‫ܘ‬ኍᒮቤॊ๼LjᐌኊገۣᑺჅ
ᎌ࢟ഗਜ਼࢟ኹᄰࡸ࣒ถ৫ሤ።࢐ᒮቤᑵཀྵॊ๼LjᑚዹNBYR4291‫ݣ‬ถ‫ږ‬ᑍ࿸ᒙገཇଐႯ৖ൈ0࢟ถ‫ݬ‬ၫă
ᆡ
෗߂
7:4
ADCMX
3
DADCNV
2:0
—
৖ถ
ෝผᓞધኡᐋăᑚጙ5ᆡཌᎮ௼ࢾᏴࠥဟᇺ໐ମ࣪ሆ೰෾ቋෝผၒྜྷ஠ቲ‫ݧ‬ዹă
1111! >! W1Q! .! WO
1112! >! W2Q! .! WO
1121! >! W3Q! .! WO
1122! >! J1Q! .! J1O! )Bሤ࢟ഗǖ1122*
1211! >! J2Q! .! J2O! )Cሤ࢟ഗǖ1211*
1212! >! J3Q! .! J3O! )Dሤ࢟ഗǖ1212*
1221! >! JOQ! .! WO
2yyy! >! ᆨࣞ
Ⴥᎌ໚჈ᒋۣഔă
BEDண፿ăᒙᆡဟLjண፿কဟᇺBEDă
ۣഔă
______________________________________________________________________________________
73
NBYR4291
```````````````````````````````````````````````````````````````````` ঱଀଎ࡀ໭๼ᒙ
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ဟᇺॊ๼—࢟ኹᄰࡸY! >! B0C0D! )TDBO`WY*! )B;! 1y11:-! C;! 1y11E-! D;! 1y11C*
ᆡǖ
Bit:
7
෗߂ǖ
Name:
6
5
4
3
2
1
ADCMX
DADCNV
PGG
Reset
A:
আᆡBǖ
0x0
0
0x0
Reset
B:
আᆡCǖ
0x1
0
0x0
Reset
C:
আᆡDǖ
0x2
0
0x0
0
ᑚቋ଎ࡀ໭๼ᒙᑵ‫ޟ‬ॊ๼৊B0C0D࢟ኹᄰࡸࡼဟᇺă፿ઓభถኊገখࣅQHH࿸ᒙLjጲປ๼࢟ኹࠅঢ໭ăࡣဵLj୐ፇ፿ઓ
‫ݙ‬ገኀখBEDNY࿸ᒙă
ᆡ
7:4
ADCMX
3
DADCNV
2:0
74
෗߂
PGG
৖ถ
ෝผᓞધኡᐋăᑚጙ5ᆡཌᎮ௼ࢾᏴࠥဟᇺ໐ମ࣪ሆ೰෾ቋෝผၒྜྷ஠ቲ‫ݧ‬ዹă
1111! >! W1Q! .! WO! )Bሤ࢟ኹǖ1111*
1112! >! W2Q! .! WO! )Cሤ࢟ኹǖ1112*
1121! >! W3Q! .! WO! )Dሤ࢟ኹǖ1121*
1122! >! J1Q! .! J1O
1211! >! J2Q! .! J2O
1212! >! J3Q! .! J3O
1221! >! JOQ! .! WO
2yyy! >! ᆨࣞ
BEDண፿ăᒙᆡဟLjண፿কဟᇺBEDă
భ‫߈ܠ‬ᐐፄहࡍ໭ኡᐋăᑚጙ4ᆡཌᎮ๼ᒙෝผၒྜྷ༄࣡ࡼభ‫߈ܠ‬ᐐፄहࡍ໭ăকཌᎮ௥ᎌጲሆᒋǖ
111! >! 2۶ᐐፄ
112! >! 3۶ᐐፄ
121! >! 5۶ᐐፄ
122! >! 9۶ᐐፄ
211! >! 27۶ᐐፄ
212! >! 43۶ᐐፄ
Ⴥᎌ໚჈ᒋۣഔLjྙਫ஠ቲ೫ኡᐋLjᐌᎌభถࡴᒘᇄजᎾ‫ࡼހ‬ቲᆐă
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
7
6
5
4
3
2
1
0
෗߂ǖ
Name:
ADCMX
DADCNV
—
—
—
Reset:
আᆡǖ
0x6
1
0
0
0
ক଎ࡀ໭๼ᒙᑵ‫ޟ‬ॊ๼৊ഃሤ࢟ഗᄰࡸࡼဟᇺă፿ઓభጲখ‫ܤ‬EBEDOWᆡLjጲဧถ0ணᒏഃሤ࢟ഗ‫ݧ‬ዹă୐ፇ୓ক଎ࡀ
໭ࡼ໚჈ᆡۣഔᆐ෦ཱྀᒋă
ᆡ
7:4
3
2:0
෗߂
ADCMX
৖ถ
ෝผᓞધኡᐋăᑚጙ5ᆡཌᎮ௼ࢾᏴࠥဟᇺ໐ମ࣪ሆ೰෾ቋෝผၒྜྷ஠ቲ‫ݧ‬ዹă
1111! >! W1Q! .! WO
1112! >! W2Q! .! WO
1121! >! W3Q! .! WO
1122! >! J1Q! .! J1O
1211! >! J2Q! .! J2O
1212! >! J3Q! .! J3O
1221! >! JOQ! .! WO
2yyy! >! ᆨࣞ
Ⴥᎌ໚჈ᒋۣഔă
DADCNV BEDண፿ăᒙᆡဟLjண፿কဟᇺBEDă
—
ۣഔă
______________________________________________________________________________________
75
NBYR4291
ဟᇺॊ๼—ഃሤ࢟ഗᄰࡸ)TDBO`JO*! )1y11F*
ᆡǖ
Bit:
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ဟᇺॊ๼—ᆨࣞᄰࡸ)TDBO`UF*! )1y11G*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
7
আᆡǖ
Reset:
6
5
4
3
2
1
ADCMX
DADCNV
PGG
0x8
1
0x2
0
ক଎ࡀ໭๼ᒙᑵ‫ޟ‬ॊ๼৊ᆨࣞ‫ހ‬೟໭ୈࡼဟᇺăক଎ࡀ໭ᎅৼୈ਌ಯLj‫ݙ‬።ᄰਭᓍࠀಯ໭ኀখă
ᆡ
7:4
ADCMX
3
DADCNV
2:0
76
෗߂
PGG
৖ถ
ෝผᓞધኡᐋăᑚጙ5ᆡཌᎮ௼ࢾᏴࠥဟᇺ໐ମ࣪ሆ೰෾ቋෝผၒྜྷ஠ቲ‫ݧ‬ዹă
1111! >! W1Q! .! WO
1112! >! W2Q! .! WO
1121! >! W3Q! .! WO
1122! >! J1Q! .! J1O
1211! >! J2Q! .! J2O
1212! >! J3Q! .! J3O
1221! >! JOQ! .! WO
1222! >! ᔈࣅഃBED
2yyy! >! ᆨࣞ
෦ཱྀ༽ౚሆLjক଎ࡀ໭‫ۻ‬࿸ᒙᆐ2111ă
BEDண፿ăᒙᆡဟLjண፿কဟᇺBEDă
భ‫߈ܠ‬ᐐፄहࡍ໭ኡᐋăᑚጙ4ᆡཌᎮ๼ᒙෝผၒྜྷ༄࣡ࡼభ‫߈ܠ‬ᐐፄहࡍ໭ăকཌᎮ௥ᎌጲሆᒋǖ
111! >! 2۶ᐐፄ
112! >! 3۶ᐐፄ
121! >! 5۶ᐐፄ
122! >! 9۶ᐐፄ
211! >! 27۶ᐐፄ
212! >! 43۶ᐐፄ
Ⴥᎌ໚჈ᒋۣഔLjྙਫ஠ቲ೫ኡᐋLjᐌᎌభถࡴᒘᇄजᎾ‫ࡼހ‬ቲᆐăক଎ࡀ໭ᎅৼୈ਌ಯLj‫ݙ‬።ᄰਭᓍࠀಯ
໭ኀখă
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᆡǖ
Bit:
15
14
13
෗߂ǖ
Name:
—
—
—
Reset:
আᆡǖ
0
0
0
ᆡǖ
Bit:
12
11
10
9
8
0
0
1
0
ORDH
0
0
0
2
7
6
5
4
3
෗߂ǖ
Name:
ENHARM
ENAUX
—
—
—
Reset:
আᆡǖ
0
0
0
0
0
AUX_MUX
0
0
0
߹೫ᑵ‫ࡼޟ‬৔ᔫLjNBYR4291થభጲପ၁ጙৈॺᓐᄰࡸࡼSNTᒋăॺᓐᄰࡸ๼ᒙ଎ࡀ໭ኡᐋॺᓐᄰࡸࠀಯ෾ጙၒྜྷLjጲ
ૺ࣪ॺᓐᄰࡸ஠ቲ෾ቋࠀಯă
ᆡ
෗߂
15:13, 5:3
—
12:8
ORDH
7
ENHARM
6
ENAUX
2:0
৖ถ
ۣഔă
AUX_MUX
ቕ݆୿ࠨ)2ᒗ32*ăᄰਭኋผ଎ࡀ໭1y941ࣗནቕ݆࢟ኹၒ߲Ljᄰਭ1y951ࣗན࢟ഗă
ဧถॺᓐᄰࡸቕ݆൉݆໭ăᒙᆡဟLjᄰਭቕ݆൉݆໭ࠀಯॺᓐᄰࡸăభጲᏴC1IBSNਜ਼B2IBSN଎ࡀ໭ᒦ
࿸ᒙক൉݆໭ࡼ‫ݬ‬ၫă
ဧถॺᓐᄰࡸăᒙᆡဟLjဧถॺᓐᄰࡸࠀಯă
ॺᓐᄰࡸၒྜྷኡᐋăᑚጙ4ᆡཌᎮኡᐋॺᓐᄰࡸገࠀಯࡼၒྜྷă
112! >! JO
121! >! WB
122! >! JB
211! >! WC
212! >! JC
221! >! WD
222! >! JD
ETQᇹᄻ๼ᒙ
ᇹᄻဟᒩຫൈ)TZT`LI[*! )1y123*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
14
13
12
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
আᆡǖ
Reset:
11
10
9
8
2
1
0
ᇹᄻဟᒩຫൈ঱ᆡᔊஂ
0x1F
7
6
5
4
3
ᇹᄻဟᒩຫൈࢅᆡᔊஂ
0x40
ক଎ࡀ໭਺ᎌጲlI{࡝ᆡ‫ܭ‬ာࡼᇹᄻဟᒩຫൈăᎅ᎖෦ཱྀຫൈဵ9NI{Ljক଎ࡀ໭෦ཱྀᒋဵ1y2G51ă
______________________________________________________________________________________
77
NBYR4291
ഃሤ࢟ഗਜ਼ቕ݆
ॺᓐᄰࡸ๼ᒙ)BVY`DGH*! )1y121*
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᒲ໐ଐၫ)DZDOU*! )1y12D*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
14
13
12
10
9
8
2
1
0
ᒲ໐ଐၫ঱ᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
11
0x00
7
6
5
4
3
ᒲ໐ଐၫࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x10
ক଎ࡀ໭਺ᎌᏴጙৈETQᒲ໐ᒦገಝଝࡼ࢟ᆀᒲ໐ၫăࡩಝଝDZDOU࢟ᆀᒲ໐ઁLjETQᒊቲ৖ൈĂ৖ൈፐၫਜ਼࢟ถଐႯă
෦ཱྀ༽ౚሆLjᒲ໐ၫဵ1y21 )လ஠ᒜ27*ă
ඛጙETQᒲ໐ࡼྸහᑷၫ)OT*! )1y151*
ᆡǖ
Bit:
31
30
29
28
27
෗߂ǖ
Name:
ᑳၫ‫ݝ‬ॊLj঱ᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x03
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
23
22
21
20
আᆡǖ
Reset:
24
18
17
16
10
9
8
2
1
0
0xE8
15
14
13
12
11
ቃၫ‫ݝ‬ॊLj঱ᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
25
ᑳၫ‫ݝ‬ॊLjࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
19
26
0x00
7
6
5
4
3
ቃၫ‫ݝ‬ॊLjࢅᆡᔊஂ
0x00
OT଎ࡀ໭ࢾፃ࢟‫ࡼܭ‬૥݆ࢾဟLj჈ጞ௣BEDྸහᑷᒲ໐౶ࢾፃETQᒲ໐ăጙ‫ۅ‬ऎዔLj‫ݙ‬൙ဵ॥ဧถ೫ᐅဉጴᒜ)SFK`OT*
ਜ਼ຳ௿)BWH`OT*৖ถLjNBYR4291ৼୈ્ো௣ਭഃଶ‫ހ‬౶ᔈࣅଐႯ݀ৎቤক଎ࡀ໭ăᓍࠀಯ໭߈ኔభጲቖྜྷক଎ࡀ໭Lj
ጲ࿸ᒙჅኊࡼETQᒲ໐ߒኚဟମăጙৈྸහᑷࡼߒኚဟମ)uGS*‫ܭ‬ာᆐ1y11121111ă
78
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
14
13
12
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
11
10
9
8
2
1
0
࢟ᆀᒲ໐ᐅဉጴᒜ൉݆໭঱ᆡᔊஂ
0x00
7
6
5
4
3
࢟ᆀᒲ໐ᐅဉጴᒜ൉݆໭ࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0xC8
ক଎ࡀ໭࿸ࢾOTጴᒜ൉݆໭࿸ᒙࡼഉැࣞăOT፿ጲੰ೟࢟ᆀຫൈLjྙਫ࢟ᆀᒲ໐ቃ᎖૞ᑗࡍ᎖OT଎ࡀ໭ᒦ‫ܭ‬ာࡼ࢟ᆀ
ᒲ໐Ljক൉݆໭ཀྵࢾဵ॥ဧ፿কᒲ໐౶ৎቤOTᒋăྙਫኊገ೫ஊሮᇼቧᇦLj༿‫ݬ‬ఠOT଎ࡀ໭ࡼႁීăྙਫক଎ࡀ໭ဵ
ഃLjᐌண፿࢟ᆀᒲ໐ଐၫ໭ࡼᐅဉጴᒜă
࢟ᆀᒲ໐ຳ௿൉݆໭)BWH`OT*! )1y13F*
Bit:
ᆡǖ
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
࢟ᆀᒲ໐ຳ௿൉݆໭঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x40
ᆡǖ
Bit:
7
6
5
4
3
෗߂ǖ
Name:
࢟ᆀᒲ໐ຳ௿൉݆໭ࢅᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
10
9
8
2
1
0
ক଎ࡀ໭ཀྵࢾOTᒋဵ॥Ꭷᒄ༄ࡼᒋནຳ௿Lj૞ᑗဵ॥ᒇ୻ဧ፿ᔢத‫ހ‬೟ࡼᒋăྙਫক଎ࡀ໭ᒋऻഃLjဧ፿ሆෂࡼ৛ါ
࣪OTᒋ஠ቲຳ௿ǖ
x − y n−1
y n = y n−1 + AVG _ NS n
2 16
ྙਫক଎ࡀ໭ᒋဵഃLj‫࣪ݙ‬OTནຳ௿ăক଎ࡀ໭ࡼNTC‫ܘ‬ኍဵഃă
______________________________________________________________________________________
79
NBYR4291
൉݆໭ᇹၫ
࢟ᆀᒲ໐ᐅဉጴᒜ൉݆໭)SFK`OT*! )1y13D*
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
࢟‫ހܭ‬೟ຳ௿൉݆໭)BWH`D*! )1y141*
ᆡǖ
Bit:
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
࢟‫ހܭ‬೟ຳ௿൉݆໭঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x40
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
7
6
5
4
3
10
9
8
2
1
0
࢟‫ހܭ‬೟ຳ௿൉݆໭ࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x00
ক଎ࡀ໭ཀྵࢾဵ॥࣪࢟‫ܭ‬ᒦჅᎌ໚჈‫ࡻހ‬ᒋ‫ږ‬ဟମནຳ௿ăྙਫক଎ࡀ໭ᒋऻഃLjဧ፿ሆෂࡼ৛ါ࣪Ⴥᎌ‫ܭ࢟ࡼࡻހ‬ᒋ
ནຳ௿ǖ
x − y n−1
y n = y n−1 + AVG _ C n
2 16
ྙਫক଎ࡀ໭ᒋဵഃLj‫ݙ‬஠ቲຳ௿ăক଎ࡀ໭ࡼNTC‫ܘ‬ኍဵഃă
࢟‫ހܭ‬೟঱ᄰ൉݆໭)IQG`D*! )1y143*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
14
13
12
10
9
8
2
1
0
࢟‫ހܭ‬೟঱ᄰ൉݆໭঱ᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
11
0x00
7
6
5
4
3
࢟‫ހܭ‬೟঱ᄰ൉݆໭ࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0xC8
ক଎ࡀ໭ဧ፿ሆෂࡼ৛ါ࿸ࢾጙ୿‫گ‬ᄂᆼᓼ൉݆໭ࡼc1 ᇹၫǖ
b0 =
HPF _ C
2 16
ক଎ࡀ໭ࡼNTC‫ܘ‬ኍဵഃă
80
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
૥݆൉݆໭༄ౣᇹၫ঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
7
6
5
4
3
10
9
8
2
1
0
૥݆൉݆໭༄ౣᇹၫࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x91
ক଎ࡀ໭ဧ፿ሆෂࡼ৛ါ࿸ࢾ૥݆ෝါ൉݆໭ࡼc1 )༄ౣ*ᇹၫǖ
b0 =
B0FUND
2 16
ক଎ࡀ໭ࡼNTC‫ܘ‬ኍဵഃă
૥݆൉݆໭नౣᇹၫ)B2GVOE*! )1y147*
Bit:
ᆡǖ
31
30
29
28
27
෗߂ǖ
Name:
૥݆൉݆໭नౣᇹၫᔊஂ4
Reset:
আᆡǖ
0x00
ᆡǖ
Bit:
23
22
21
20
19
෗߂ǖ
Name:
૥݆൉݆໭नౣᇹၫᔊஂ3
Reset:
আᆡǖ
0x00
Bit:
ᆡǖ
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
૥݆൉݆໭नౣᇹၫᔊஂ2
Reset:
আᆡǖ
0x03
Bit:
ᆡǖ
7
6
5
4
3
෗߂ǖ
Name:
૥݆൉݆໭नౣᇹၫᔊஂ1
Reset:
আᆡǖ
0xB6
26
25
24
18
17
16
10
9
8
2
1
0
ক଎ࡀ໭ဧ፿ሆෂࡼ৛ါ࿸ࢾ૥݆ෝါ൉݆໭ࡼb2 )नౣ*ᇹၫǖ
a1 =
A1FUND
2 16
______________________________________________________________________________________
81
NBYR4291
૥݆൉݆໭༄ౣᇹၫ)C1GVOE*! )1y145*
ᆡǖ
Bit:
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ቕ݆൉݆໭༄ౣᇹၫ)C1IBSN*! )1y14B*
ᆡǖ
Bit:
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
ቕ݆൉݆໭༄ౣᇹၫ঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
7
6
5
4
3
10
9
8
2
1
0
ቕ݆൉݆໭༄ౣᇹၫࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x91
ক଎ࡀ໭ဧ፿ሆෂࡼ৛ါ࿸ࢾቕ݆ෝါ൉݆໭ࡼc1 )༄ౣ*ᇹၫǖ
b0 =
B0HARM
2 16
ক଎ࡀ໭ࡼNTC‫ܘ‬ኍဵഃă
ቕ݆൉݆໭नౣᇹၫ)B2IBSN*! )1y14D*
ᆡǖ
Bit:
31
30
29
28
27
෗߂ǖ
Name:
ቕ݆൉݆໭नౣᇹၫᔊஂ4
Reset:
আᆡǖ
0x00
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
23
22
21
20
24
18
17
16
10
9
8
2
1
0
0x00
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
ቕ݆൉݆໭नౣᇹၫᔊஂ2
আᆡǖ
Reset:
0x18
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
25
ቕ݆൉݆໭नౣᇹၫᔊஂ3
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
19
26
7
6
5
4
3
ቕ݆൉݆໭नౣᇹၫᔊஂ1
আᆡǖ
Reset:
0x31
ক଎ࡀ໭ဧ፿ሆෂࡼ৛ါ࿸ࢾቕ݆ෝါ൉݆໭ࡼb2 )नౣ*ᇹၫǖ
a1 =
A1HARM
2 16
ਭഃࢅᄰ൉݆໭)[D`MQG*! )1y16B*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
14
13
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
আᆡǖ
Reset:
12
11
10
9
8
2
1
0
ਭഃࢅᄰ൉݆໭঱ᆡᔊஂ
0x0B
7
6
5
4
3
ਭഃࢅᄰ൉݆໭ࢅᆡᔊஂ
0x00
ক଎ࡀ໭࿸ࢾ፿᎖ਭഃଶ‫ࢅࡼހ‬ᄰ൉݆໭ăক଎ࡀ໭ࡼNTC‫ܘ‬ኍဵഃă
82
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
7
6
3
2
1
0
ADCASD
ADCRY
ADCCD
ADCBY
ADCIE
ARBE
ADCE
Reset:
আᆡǖ
0
0
0x0
0
1
1
1
5
4
ক଎ࡀ໭ဵNBYR4291ᒦDQV଎ࡀ໭ࡼ஻ስăପ఼߈ኔ‫ݙ‬።ኀখক଎ࡀ໭ă
ᆡ
෗߂
৖ถ
7
ADCASD
ணᒏBEDᔈࣅਈࣥăᄰ‫༽ޟ‬ౚሆLjඛࠨᓞધઁBEDෝผ‫ݝ‬ॊ‫ۻ‬ਈࣥጲஂဏ৖੒ăྙਫকᆡ‫ۻ‬ᒙᆡLjᓞધઁ
BEDࡼෝผ‫ݝ‬ॊጞ཭ۣߒ࿟࢟ᓨზă
6
ADCRY
BEDၫ௣௓ኙăᓞધᅲ߅ઁLjকᆡ‫ۻ‬ᒙᆡLjᒎာၫ௣ጯᓰ۸ੑăྙਫBEDJF‫ۻ‬ᒙᆡLjকᆡ୓‫ޘ‬ညጙৈᒦࣥă
5:4
ADCCD
BEDဟᒩॊຫ໭ă࿸ᒙDQVᓍࠀಯ໭ਜ਼BEDဟᒩᒄମࡼॊຫ‫܈‬ă
11! >! 2ॊຫ
12! >! 3ॊຫ
21! >! 5ॊຫ
22! >! ۣഔ
3
ADCBY
BEDංăᒙᆡဟLj‫ීܭ‬ᑵᏴᒊቲጙࠨBEDᓞધᒲ໐ăᓞધᒲ໐உၦઁLjকᆡ‫༹ۻ‬ഃă
2
ADCIE
BEDᒦࣥဧถăྙਫᒙᆡLjᏴᓞધᒲ໐ᅲ߅ဟLjBEDሶDQVख߲ᒦࣥă
1
ARBE
૥ᓰદߡ໭ဧถăྙਫᒙᆡLjဧถ૥ᓰદߡ໭ጲདࣅSFGP፛୭ă
0
ADCE
BEDဧถăྙਫᒙᆡLj૮૚BED፮ୈă
BEDᓞધൈ)S`BEDSBUF*! )1y15F*
Bit:
ᆡǖ
15
14
13
Reset:
আᆡǖ
—
—
—
Bit:
ᆡǖ
7
6
5
Name:
෗߂ǖ
12
11
10
9
8
BEDᓞધൈ঱ᆡᔊஂ
—
—
—
—
1
4
3
2
1
0
Name:
෗߂ǖ
BEDᓞધൈࢅᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x3F
ক଎ࡀ໭࿸ࢾೝৈೌኚBEDᓞધᒄମࡼᇹᄻဟᒩᒲ໐ၫă჈෦ཱྀᆐ1y24G )လ஠ᒜ42:*Lj࿸ࢾሤ೺ᓞધᒄମᎌ431ৈDQV
ဟᒩᒲ໐ăক଎ࡀ໭ဵNBYR4291ᒦDQV଎ࡀ໭ࡼ஻ስă
______________________________________________________________________________________
83
NBYR4291
፮ୈ஻ስ଎ࡀ໭
BED๼ᒙ)S`BDGH*! )1y15D*
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
BED୐ೂဟମ)S`BEDBDR*! )1y161*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
আᆡǖ
Reset:
—
—
—
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
7
6
5
আᆡǖ
Reset:
—
14
13
12
11
10
9
8
BED୐ೂဟମ঱ᆡᔊஂ
—
—
—
—
—
4
3
2
1
0
BED୐ೂဟମࢅᆡᔊஂ
0x2F
ক଎ࡀ໭ဵNBYR4291ᒦDQV଎ࡀ໭ࡼ஻ስLjପ఼߈ኔ‫ݙ‬።ኀখক଎ࡀ໭ăক଎ࡀ໭ጲDQVဟᒩᆐ࡝ᆡLj࿸ࢾ༤ધࡵෝ
ผআ፿ၒྜྷઁLjᏴఎဪᓞધ༄BED‫ܘ‬ኍࢀࡗࡼဟମăক଎ࡀ໭෦ཱྀᒋᆐ1y3G )လ஠ᒜ58*Lj჈࿸ࢾ೫࠭ෝผআ፿༤ધࡵఎ
ဪᓞધᒄମᎌ59ৈDQVဟᒩᒲ໐ዓဟă
TQJ๼ᒙ)S`TQJDG*! )1y163*
ᆡǖ
Bit:
7
6
5
4
3
2
1
0
෗߂ǖ
Name:
ESPII
SAS
—
—
—
CHR
CKPHA
CKPOL
Reset:
আᆡǖ
1
0
0
0
0
0
0
0
ক଎ࡀ໭ဵNBYR4291ᒦDQV଎ࡀ໭ࡼ஻ስăক଎ࡀ໭๼ᒙNBYR4291ࡼTQJ࣡ాă
ᆡ
84
෗߂
৖ถ
7
ESPII
ဧถTQJᒦࣥăྙਫᒙᆡLjTQJᔐሣ࿟߲ሚࡼᔊ९୓ࡴᒘDQVᒦࣥă
6
SAS
TQJ࠭૦ኡᐋ૵ቶăྙਫ༹ഃLjཱྀᆐSSELᆐࢅ࢟ຳᎌ቉ǗྙਫᒙᆡLjཱྀᆐSSELᆐ঱࢟ຳᎌ቉ă
5:3
—
2
CHR
1
CKPHA
TQJဟᒩሤᆡăྙਫ༹ഃLjᏴဟᒩ༄ዘ࣪ၫ௣஠ቲ‫ݧ‬ዹ)ྙਫဟᒩဵ঱࢟ຳᎌ቉Ljᐌᆐࢅ࢟ຳࡵ঱࢟ຳǗ
ྙਫဟᒩဵࢅ࢟ຳᎌ቉Ljᐌᆐ঱࢟ຳࡵࢅ࢟ຳ*ăྙਫᒙᆡLjᏴဟᒩઁዘ࣪ၫ௣஠ቲ‫ݧ‬ዹ)ྙਫဟᒩဵ঱
࢟ຳᎌ቉Ljᐌᆐ঱࢟ຳࡵࢅ࢟ຳǗྙਫဟᒩဵࢅ࢟ຳᎌ቉Ljᐌᆐࢅ࢟ຳࡵ঱࢟ຳ*ă
0
CKPOL
TQJဟᒩ૵ቶăྙਫ༹ഃLjཱྀᆐဟᒩᆐ঱࢟ຳᎌ቉ǗྙਫᒙᆡLjཱྀᆐဟᒩᆐࢅ࢟ຳᎌ቉ă
ۣഔă
TQJᔊ९‫ࣞޠ‬ăྙਫ༹ഃLjཱྀᆐTQJᔐሣ࿟ࡼᔊ९ဵ9ᆡǗྙਫᒙᆡLjཱྀᆐTQJᔐሣ࿟ࡼᔊ९ဵ27ᆡă
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᆡǖ
Bit:
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
ਭഃިဟ঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x23
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
7
6
5
4
3
10
9
8
2
1
0
ਭഃިဟࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x28
ক଎ࡀ໭ࢾፃ೫ጲBED‫ݧ‬ዹᒲ໐ᆐ࡝ᆡ)෦ཱྀᆐ51μt*LjᏴ߲ሚਭഃူୈઁࡵNBYR4291ဉීĐ඗ᎌਭഃđ৺ᑇᒄ༄Ⴥኊ
ገࡼဟମăক৺ᑇ‫ۻ‬ဉීઁLjY/GMBHT଎ࡀ໭ᒦࡼOP[YGᆡ‫ۻ‬ᒙᆡă
ᄰቧިဟ)DPN`UJNP*! )1y167*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
14
13
12
10
9
8
2
1
0
ᄰቧިဟ঱ᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
11
0x03
7
6
5
4
3
ᄰቧިဟࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0xE8
ক଎ࡀ໭࿸ࢾጲBEDᑷྸහဟମᆐ࡝ᆡ)෦ཱྀᆐ431μt*ࡼTQJިဟဟମă
࢟ถಝଝިဟ)BDD`UJNP*! )1y169*
ᆡǖ
Bit:
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
࢟ถಝଝިဟ঱ᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x00
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
আᆡǖ
Reset:
7
6
5
4
3
10
9
8
2
1
0
࢟ถಝଝިဟࢅᆡᔊஂ
0x05
ক଎ࡀ໭࿸ࢾᏴಝଝ࢟ถᒄ༄LjጲETQᒲ໐ᆐ࡝ᆡࡼNBYR4291ࢀࡗဟମăྙਫক଎ࡀ໭ऻഃLj჈ᏴඛጙETQᒲ໐ᒦ࢕
ିăྙਫ࢕ିஉਫऻഃLjᐌ઄൒ETQᒲ໐உਫLj‫ݙ‬ಝଝࡵ࢟ถ଎ࡀ໭ᒦăᏴ࿟࢟໪ࣅဟ૞ᑗখࣅ෭ቋ፮ୈ৖ถઁLjক଎
ࡀ໭భ፿᎖ዓဟ໪ࣅ࢟ถಝଝă
______________________________________________________________________________________
85
NBYR4291
ިဟ
ਭഃިဟ)O[Y`UJNP*! )1y165*
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ሤ୯‫ޡݗ‬
ሤᆡပࢯ࢟ഗᥬᒋ2! )J2UIS*! )1y16D*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
15
14
13
12
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
11
10
9
8
2
1
0
ሤᆡಝଝ໭࢟ഗᥬᒋ2঱ᆡᔊஂ
0x00
7
6
5
4
3
ሤᆡಝଝ໭࢟ഗᥬᒋ2ࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x00
ক଎ࡀ໭࿸ࢾࡴᒘNBYR4291࠭QB1༤ધࡵQB2ࡼ൸७࢟ഗॊၫᒋLjጲᄋ৙ሤ።ࡼሤ୯‫ޡݗ‬ăৎࣶቧᇦLj༿‫ݬ‬୅QB1Ă
QB2ਜ਼QB3଎ࡀ໭ႁීă൸७࢟ഗጲ1y21111‫ܭ‬ာă
ሤᆡပࢯ࢟ഗᥬᒋ3! )J3UIS*! )1y16F*
ᆡǖ
Bit:
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
ሤᆡಝଝ໭࢟ഗᥬᒋ3঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
ᆡǖ
Bit:
7
6
5
4
3
෗߂ǖ
Name:
ሤᆡಝଝ໭࢟ഗᥬᒋ3ࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x00
10
9
8
2
1
0
ক଎ࡀ໭࿸ࢾࡴᒘNBYR4291࠭QB2༤ધࡵQB3ࡼ൸७࢟ഗॊၫᒋLjጲᄋ৙ሤ።ࡼሤ୯‫ޡݗ‬ăৎࣶቧᇦLj༿‫ݬ‬୅QB1Ă
QB2ਜ਼QB3଎ࡀ໭ႁීă൸७࢟ഗጲ1y21111‫ܭ‬ာă
৉ᒬᐐፄ
ഃሤ࢟ഗᐐፄ)O/J`HBJO*! )1y23F*
ᆡǖ
Bit:
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
‫ޡݗ‬ᇹၫ঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x40
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
আᆡǖ
Reset:
7
6
5
4
3
10
9
8
2
1
0
‫ޡݗ‬ᇹၫࢅᆡᔊஂ
0x00
ক଎ࡀ໭਺ᎌഃሤ࢟ഗᄰࡸ‫ހ‬೟ࡼᐐፄ‫ޡݗ‬ᇹၫăᏇဪᒋ౶ᔈჅኡࡼ‫ހ‬೟ᒋLjᄰਭO/J`HBJO0325 ஠ቲ೫ࢯᑳă
86
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
15
14
13
12
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
11
10
9
8
2
1
0
ᐐፄᇹၫ঱ᆡᔊஂ
0x40
7
6
5
4
3
ᐐፄᇹၫࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x00
ক଎ࡀ໭਺ᎌሤᆡY૥݆࢟ถᐐፄᇹၫăᏇဪᒋ౶ᔈჅኡࡼ‫ހ‬೟ᒋLj‫ݧ‬፿ጲሆፐᔇ஠ቲ೫ࢯᑳǖ
X.EF _ GAIN
2 14
ሣቶ‫ޡݗ‬
ሣቶပࢯLjࡍ࢟ഗपᆍLjሤY! >! B0C0D! )Y/PGGT`IJ*! )B;! 1y249-! C;! 1y335-! D;! 1y421*
Bit:
ᆡǖ
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
ሣቶပࢯ঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
ᆡǖ
Bit:
7
6
5
4
3
෗߂ǖ
Name:
ሣቶပࢯࢅᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
10
9
8
2
1
0
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭਺ᎌࡩభ‫߈ܠ‬ᐐፄहࡍ໭࿸ᒙᆐ࡝ᆡᐐፄဟLjሤY࢟ഗᄰࡸࡼሣቶပࢯ)૾Lj‫࢟ࡼࡻހ‬ഗࡍ᎖ቃ࢟ഗᥬ
ᒋ*ă‫ږ‬ᑍጲሆ৛ါLj୓ক଎ࡀ໭‫ܭ‬ာࡼࡒ९੓ᒋଝࡵ࢟ഗᒋᒦǖ
ྙਫLINFRM = 0:
X.IRMS 2 + X.OFFS _ HI × 2 24
ྙਫLINFRM = 1: X.IRMS + X.OFFS_HI x 24
ሣቶᐐፄᇹၫLjቃ࢟ഗपᆍLjሤY! >! B0C0D! )Y/HBJO`MP*! )B;! 1y24B-! C;! 1y337-! D;! 1y423*
Bit:
ᆡǖ
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
ሣቶᇹၫ঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x40
ᆡǖ
Bit:
7
6
5
4
3
෗߂ǖ
Name:
ሣቶᇹၫࢅᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
10
9
8
2
1
0
ক଎ࡀ໭਺ᎌࡩభ‫߈ܠ‬ᐐፄहࡍ໭࿸ᒙᆐ43۶ᐐፄဟLjሤY࢟ഗᄰࡸࡼሣቶᇹၫ)૾Lj‫࢟ࡼࡻހ‬ഗࢅ᎖ቃ࢟ഗᥬᒋ*ăሆ
ෂࡼ৛ါ৊߲೫ᎌ቉ᐐፄǖ
X.GAIN _ LO
2 14
______________________________________________________________________________________
87
NBYR4291
ᐐፄLj૥݆࢟ถLjሤY! >! B0C0D! )Y/FG`HBJO*! )B;! 1y247-! C;! 1y333-! D;! 1y41F*
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ሣቶပࢯLjቃ࢟ഗपᆍLjሤY! >! B0C0D! )Y/PGGT`MP*! )B;! 1y24D-! C;! 1y339-! D;! 1y425*
ᆡǖ
Bit:
15
14
13
12
11
෗߂ǖ
Name:
ሣቶပࢯ঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
0x00
ᆡǖ
Bit:
7
6
5
4
3
෗߂ǖ
Name:
ሣቶပࢯࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
0x00
10
9
8
2
1
0
কࡒ९੓଎ࡀ໭਺ᎌࡩభ‫߈ܠ‬ᐐፄहࡍ໭࿸ᒙᆐ43۶ᐐፄဟLjሤY࢟ഗᄰࡸࡼሣቶပࢯ)૾Lj‫࢟ࡼࡻހ‬ഗࢅ᎖ቃ࢟ഗᥬ
ᒋ*ă୓ক଎ࡀ໭‫ܭ‬ာࡼࡒ९੓ᒋଝࡵ࢟ഗᒋᒦăᔐሣቶ‫ྙޡݗ‬ሆჅာǖ
ྙਫLINFRM = 0: X.GAIN_LO/214 x
X.IRMS 2 + X.OFFS _ LO × 2 16
ྙਫLINFRM = 1: X.GAIN_LO/214 x (X.IRMS + X.OFFS_LO)
````````````````````````````````````````````````````````````````` ‫ހ‬೟—SBN଎ࡀ໭
‫ږ‬ኊSNTஉਫ)O/JSNT*! )1y22D*
Bit:
ᆡǖ
31
30
29
෗߂ǖ
Name:
28
27
26
25
24
18
17
16
10
9
8
2
1
0
SNTஉਫLjᔊஂ4
Reset:
আᆡǖ
ᆡǖ
Bit:
23
22
21
෗߂ǖ
Name:
20
19
SNTஉਫLjᔊஂ3
Reset:
আᆡǖ
ᆡǖ
Bit:
15
14
13
෗߂ǖ
Name:
12
11
SNTஉਫLjᔊஂ2
আᆡǖ
Reset:
ᆡǖ
Bit:
෗߂ǖ
Name:
7
6
5
4
3
SNTஉਫLjᔊஂ1
আᆡǖ
Reset:
ক଎ࡀ໭਺ᎌBVYᄰࡸ࿟ࡼSNTଐႯஉਫăᑚᄰ‫ဵޟ‬ഃሤ࢟ഗᄰࡸLjࡣጐభጲ࿸ᒙᆐBVY`DGH଎ࡀ໭ᒦࡼBVY`NVY
ᆡࢾፃࡼྀፀᒋࡼቕ݆SNTຳ௿ᒋă
88
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᆡǖ
Bit:
7
6
5
4
3
2
1
0
෗߂ǖ
Name:
—
—
—
SFOV
RNFOV
RPFOV
ANFOV
APFOV
Reset:
আᆡǖ
0
0
0
0
0
0
0
0
ᑚቋᆡᒎာ૥݆ຫൈ࢟ถಝଝ໭ᒦ߲ሚፅ߲ăፅ߲‫ࡇဵݙ‬ᇙᓨზLjऎᒑဵ‫ܭ‬ာᎅ᎖ଐၫ໭߲ሚፅ߲Lj࢟ถಝଝ໭ᒦࡼၫ
ᒋభถ્ቃ᎖༄ෂࡼࣗၫăᆐ૝ࡻ༄ጙࣗၫጲઁࡼဣଔ࢟ถဧ፿༽ౚLj1y211111111‫ܘ‬ኍଝࡵ‫ތ‬ᒋ࿟ăᑚቋᆡጙࡡᒙᆡ
ઁLjᒑถᎅᓍࠀಯ໭༹߹ă
ᆡ
෗߂
7:5
—
৖ถ
ۣഔă
ᒙᆡဟLj‫ܭ‬ာ၁Ᏼ૥݆ෝါ࢟ถಝଝ໭࿟߲ሚፅ߲ᓨზă
4
SFOV
3
RNFOV
ᒙᆡဟLj‫ܭ‬ာनሶᇄ৖૥݆ෝါ࢟ถಝଝ໭࿟߲ሚፅ߲ᓨზă
2
RPFOV
ᒙᆡဟLj‫ܭ‬ာᑵሶᇄ৖૥݆ෝါ࢟ถಝଝ໭࿟߲ሚፅ߲ᓨზă
1
ANFOV
ᒙᆡဟLj‫ܭ‬ာनሶᎌ৖૥݆ෝါ࢟ถಝଝ໭࿟߲ሚፅ߲ᓨზă
0
APFOV
ᒙᆡဟLj‫ܭ‬ာᑵሶᎌ৖૥݆ෝါ࢟ถಝଝ໭࿟߲ሚፅ߲ᓨზă
࢟ถLj૥݆Ljᑵሶᎌ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FBGQPT*! )B;! 1y2GD-! C;! 1y3F9-! D;! 1y4E5*
ᆡǖ
Bit:
31
30
29
෗߂ǖ
Name:
ᆡǖ
Bit:
23
22
21
Name:
෗߂ǖ
26
25
24
20
19
18
17
16
10
9
8
2
1
0
ᎌ৖࢟ถᔊஂ3
15
14
13
12
11
ᎌ৖࢟ถᔊஂ2
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
27
ᎌ৖࢟ถᔊஂ4
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
28
7
6
5
4
3
ᎌ৖࢟ถᔊஂ1
ᏴඛጙETQᒲ໐ᒦLj‫ހ‬၂Y/BDUG଎ࡀ໭ดྏLjྙਫᆐᑵLjᐌଝࡵক଎ࡀ໭ᒦăࡩক଎ࡀ໭ፅ߲ဟLjY/FGPWFS଎ࡀ໭ᒦ
ࡼBQGPWᆡ‫ۻ‬ᒙᆡă
______________________________________________________________________________________
89
NBYR4291
૥݆࢟ถ
૥݆࢟ถፅ߲‫ܪ‬ᒔLjሤY! >! B0C0D! )Y/FGPWFS*! )B;! 1y258-! C;! 1y344-! D;! 1y42G*
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
࢟ถLj૥݆Ljनሶᎌ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FBGOFH*! )B;! 1y311-! C;! 1y3FD-! D;! 1y4E9*
Bit:
ᆡǖ
31
30
29
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
23
22
21
26
25
24
20
19
18
17
16
10
9
8
2
1
0
ᎌ৖࢟ถᔊஂ3
15
14
13
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
Name:
෗߂ǖ
27
ᎌ৖࢟ถᔊஂ4
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
28
12
11
ᎌ৖࢟ถᔊஂ2
7
6
5
4
3
ᎌ৖࢟ถᔊஂ1
ᏴඛጙETQᒲ໐ᒦLj‫ހ‬၂Y/BDUG଎ࡀ໭ดྏLjྙਫᆐঌLj໚௾࣪ᒋ‫ۻ‬ଝࡵক଎ࡀ໭ᒦăࡩক଎ࡀ໭ፅ߲ဟLjY/FGPWFS
଎ࡀ໭ᒦࡼBOGPWᆡ‫ۻ‬ᒙᆡă
࢟ถLj૥݆Ljᑵሶᇄ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FSGQPT*! )B;! 1y315-! C;! 1y3G1-! D;! 1y4ED*
Bit:
ᆡǖ
31
30
29
23
22
21
15
14
13
25
24
20
19
18
17
16
12
11
10
9
8
2
1
0
ᇄ৖࢟ถᔊஂ2
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
Name:
෗߂ǖ
26
ᇄ৖࢟ถᔊஂ3
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
27
ᇄ৖࢟ถᔊஂ4
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
28
7
6
5
4
3
ᇄ৖࢟ถᔊஂ1
ᏴඛጙETQᒲ໐ᒦLj‫ހ‬၂Y/SFBG଎ࡀ໭ดྏLjྙਫᆐᑵLjᐌଝࡵক଎ࡀ໭ᒦăࡩক଎ࡀ໭ፅ߲ဟLjY/FGPWFS଎ࡀ໭ᒦ
ࡼSQGPWᆡ‫ۻ‬ᒙᆡă
90
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
31
30
29
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
23
22
21
26
25
24
20
19
18
17
16
10
9
8
2
1
0
ᇄ৖࢟ถᔊஂ3
15
14
13
12
11
ᇄ৖࢟ถᔊஂ2
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
Name:
෗߂ǖ
27
ᇄ৖࢟ถᔊஂ4
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
28
7
6
5
4
3
ᇄ৖࢟ถᔊஂ1
ᏴඛጙETQᒲ໐ᒦLj‫ހ‬၂Y/SFBG଎ࡀ໭ดྏLjྙਫᆐঌLj໚௾࣪ᒋ‫ۻ‬ଝࡵক଎ࡀ໭ᒦăࡩক଎ࡀ໭ፅ߲ဟLjY/FGPWFS
଎ࡀ໭ᒦࡼSOGPWᆡ‫ۻ‬ᒙᆡă
࢟ถLj૥݆Lj၁ᏴLjሤY! >! B0C0D! )Y/FTG*! )B;! 1y31D-! C;! 1y3G9-! D;! 1y4F5*
Bit:
ᆡǖ
31
30
29
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
23
22
21
Name:
෗߂ǖ
26
25
24
20
19
18
17
16
10
9
8
2
1
0
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ3
15
14
13
12
11
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ2
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
27
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ4
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
28
7
6
5
4
3
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ1
ᏴඛጙETQᒲ໐ᒦLjY/FTG଎ࡀ໭ࡼดྏ‫ۻ‬ଝࡵক଎ࡀ໭ᒦăࡩক଎ࡀ໭ፅ߲ဟLjY/FGPWFS଎ࡀ໭ᒦࡼTGPWᆡ‫ۻ‬ᒙᆡă
ࡩNBYR4291৔ᔫᏴࢅ৖੒ෝါဟLj‫ݙ‬ಝଝ࢟ถăࡣဵLjᏴࢅ৖੒ෝါሆLj࢟ഗᒋ્‫ۻ‬ಝଝࡵক଎ࡀ໭ᒦLjဧࡻ଎ࡀ໭
ಝଝ‫ڔ‬ဟၫă
______________________________________________________________________________________
91
NBYR4291
࢟ถLj૥݆Ljनሶᇄ৖LjሤY! >! B0C0D! )Y/FSGOFH*! )B;! 1y319-! C;! 1y3G5-! D;! 1y4F1*
Bit:
ᆡǖ
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ᔢதጙৈETQᒲ໐ᒦಝଝࡼ࢟ถ
ᎌ৖࢟ถLjሤY! >! B0C0D! )Y/BDU*! )B;! 1y2E1-! C;! 1y3CD-! D;! 1y4B9*
Bit:
ᆡǖ
31
30
29
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
23
22
21
26
25
24
20
19
18
17
16
10
9
8
2
1
0
ᎌ৖࢟ถᔊஂ3
15
14
13
12
11
ᎌ৖࢟ถᔊஂ2
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
27
ᎌ৖࢟ถᔊஂ4
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
28
7
6
5
4
3
ᎌ৖࢟ถᔊஂ1
Name:
෗߂ǖ
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭ᄋ৙ᔢதጙৈETQᒲ໐ᒦಝଝࡼᏇဪᎌ৖࢟ถă࣪᎖ඛጙBED‫ݧ‬ዹᒲ໐Lj࠭ಝଝࡼၾဟ࢟ኹਜ਼࢟ഗᒦ
ଐႯࡻࡵၾဟᎌ৖৖ൈăᏴඛጙETQᒲ໐ࡼᔢઁLjETQᒲ໐ᒦࡼಝଝஉਫ‫ۻ‬আᒜࡵক଎ࡀ໭ᒦLj݀༦ো௣ಝଝ࢟ถࡼ९
੓ऎಝଝࡵY/FBQPT૞ᑗY/FBOFHᒦă
࢟ถ଎ࡀ໭ࡼMTCဵWGT y! JGT y! uGS0327ă
ᇄ৖࢟ถLjሤY! >! B0C0D! )Y/SFB*! )B;! 1y2E5-! C;! 1y3D1-! D;! 1y4BD*
Bit:
ᆡǖ
31
30
29
23
22
21
15
14
13
Name:
෗߂ǖ
25
24
20
19
18
17
16
12
11
10
9
8
2
1
0
ᇄ৖࢟ถᔊஂ2
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
26
ᇄ৖࢟ถᔊஂ3
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
27
ᇄ৖࢟ถᔊஂ4
Name:
෗߂ǖ
Bit:
ᆡǖ
28
7
6
5
4
3
ᇄ৖࢟ถᔊஂ1
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭ᄋ৙ᔢதጙৈETQᒲ໐ᒦಝଝࡼᏇဪᇄ৖࢟ถă࣪᎖ඛጙBED‫ݧ‬ዹᒲ໐Lj࠭ಝଝࡼၾဟ࢟ኹਜ਼࢟ഗᒦ
ଐႯࡻࡵၾဟᇄ৖৖ൈăᏴඛጙETQᒲ໐ࡼᔢઁLjETQᒲ໐ᒦࡼಝଝஉਫ‫ۻ‬আᒜࡵক଎ࡀ໭ᒦLj݀༦ো௣ಝଝ࢟ถࡼ९
੓ऎಝଝࡵY/FSQPT૞ᑗY/FSOFHᒦă
92
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
31
30
29
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
23
22
21
26
25
24
20
19
18
17
16
10
9
8
2
1
0
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ3
15
14
13
12
11
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ2
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
27
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ4
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
28
7
6
5
෗߂ǖ
Name:
4
3
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ1
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭ᄋ৙ᔢதጙৈETQᒲ໐ᒦಝଝࡼᏇဪ၁Ᏼ࢟ถă
ᔢதጙৈETQᒲ໐ᒦಝଝࡼ૥݆࢟ถ
૥݆ᎌ৖࢟ถLjሤY! >! B0C0D! )Y/BDUG*! )B;! 1y2ED-! C;! 1y3D9-! D;! 1y4C5*
Bit:
ᆡǖ
31
30
29
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
23
22
21
෗߂ǖ
Name:
26
25
24
20
19
18
17
16
10
9
8
2
1
0
ᎌ৖࢟ถᔊஂ3
15
14
13
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
27
ᎌ৖࢟ถᔊஂ4
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
28
12
11
ᎌ৖࢟ถᔊஂ2
7
6
5
4
3
ᎌ৖࢟ถᔊஂ1
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭ጲᎧY/BDU଎ࡀ໭ᄴዹࡼऱါಝଝ࢟ถLjࡣᒑᑣ࣪૥݆࢟ᆀຫൈă
______________________________________________________________________________________
93
NBYR4291
၁Ᏼ࢟ถLjሤY! >! B0C0D! )Y/BQQ*! )B;! 1y2E9-! C;! 1y3D5-! D;! 1y4C1*
Bit:
ᆡǖ
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
૥݆ᇄ৖࢟ถLjሤY! >! B0C0D! )Y/SFBG*! )B;! 1y2F1-! C;! 1y3DD-! D;! 1y4C9*
ᆡǖ
Bit:
31
30
29
෗߂ǖ
Name:
ᆡǖ
Bit:
23
22
21
26
25
24
20
19
18
17
16
10
9
8
2
1
0
ᇄ৖࢟ถᔊஂ3
15
14
13
෗߂ǖ
Name:
ᆡǖ
Bit:
27
ᇄ৖࢟ถᔊஂ4
෗߂ǖ
Name:
ᆡǖ
Bit:
28
12
11
ᇄ৖࢟ถᔊஂ2
7
6
5
෗߂ǖ
Name:
4
3
ᇄ৖࢟ถᔊஂ1
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭ጲᎧY/SFB଎ࡀ໭ᄴዹࡼऱါಝଝ࢟ถLjࡣᒑᑣ࣪૥݆࢟ᆀຫൈă
૥݆၁Ᏼ࢟ถLjሤY! >! B0C0D! )Y/BQQG*! )B;! 1y2F5-! C;! 1y3E1-! D;! 1y4CD*
Bit:
ᆡǖ
31
30
29
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
23
22
21
෗߂ǖ
Name:
26
25
24
20
19
18
17
16
10
9
8
2
1
0
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ3
15
14
13
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
27
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ4
෗߂ǖ
Name:
Bit:
ᆡǖ
28
12
11
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ2
7
6
5
4
3
၁Ᏼ࢟ถᔊஂ1
ক଎ࡀ໭ጲᎧY/BQQ଎ࡀ໭ᄴዹࡼऱါಝଝ࢟ถLjࡣᒑᑣ࣪૥݆࢟ᆀຫൈă
94
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
15
14
13
෗߂ǖ
Name:
12
11
10
9
8
2
1
0
ቅዩਜ਼঱ᆡᔊஂ
Reset:
আᆡǖ
ᆡǖ
Bit:
7
6
5
෗߂ǖ
Name:
4
3
ቅዩਜ਼ࢅᆡᔊஂ
আᆡǖ
Reset:
ক଎ࡀ໭਺ᎌਈ୆๼ᒙਜ਼ቅᓰ଎ࡀ໭ଐႯࡻࡵࡼ27ᆡႯၣቅዩਜ਼ăᏴඛጙETQᒲ໐࣪໚஠ቲৎቤăဧ፿ဟLjᓍࠀಯ໭଑
ഺDILTVN଎ࡀ໭ᒦࡼၫᒋLj཭ઁᒲ໐ቶ࢐࣪໚஠ቲଶ‫އ‬Ljጲཀྵཱྀ๼ᒙ૞ᑗቅᓰ଎ࡀ໭඗ᎌ߲ሚ‫ܤ‬છăࡩক଎ࡀ໭ᒋ‫ܤ‬
છဟLjNBYR4291ᒙᆡDITDIᆡă
‫ݬ‬Ꭷቅዩਜ਼ଐႯࡼ଎ࡀ໭۞౪ǖ
SYS_KHZ
THR2
R_ADCRATE
A.I_GAIN
B.I_GAIN
C.I_GAIN
VOLT_CC
REJ_NS
R_ADCACQ
A.V_GAIN
B.V_GAIN
C.V_GAIN
AMP_CC
AVG_NS
R_SPICF
A.E_GAIN
B.E_GAIN
C.E_GAIN
PWR_CC
AVG_C
NZX_TIMO
A.EF_GAIN
B.EF_GAIN
C.EF_GAIN
ENR_CC
HPF_C
COM_TIMO
A.OFFS_HI
B.OFFS_HI
C.OFFS_HI
CYCNT
B0FUND
ACC_TIMO
A.GAIN_LO
B.GAIN_LO
C.GAIN_LO
PLSCFG1
OCLVL
I1THR
A.OFFS_LO
B.OFFS_LO
C.OFFS_LO
PLSCFG2
OVLVL
I2THR
A.PA0
B.PA0
C.PA0
PLS1_WD
UVLVL
ZC_LPF
THR1
NOLOAD
PLS2_WD
R_ACFG
A.PA1
B.PA1
C.PA1
A.PA2
B.PA2
C.PA2
______________________________________________________________________________________
95
NBYR4291
ቅዩਜ਼)DILTVN*! )1y171*
ᆡǖ
Bit:
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
```````````````````````````````````````````````````````````````````` ‫ހ‬೟—ኋผ଎ࡀ໭
૥݆ᎌ৖৖ൈLjB0C0D0Uሤ)QXSQG/Y*! )B;! 1y992-! C;! 1y993-! D;! 1y995-! U;! 1y998*
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭਺ᎌB0C0Dሤ૞ᑗჅᎌሤᏴ૥݆࢟ᆀຫൈሆࡼၾဟᎌ৖৖ൈă‫ږ‬ᑍሆෂࡼ৛ါLj࠭ၾဟ࢟ถ‫ހ‬೟ᒦଐ
Ⴏࡻࡵ৖ൈǖ
PWRSF.X =
X.APPF × PWR _ CC × 2 16
NS
ᔊஂ8! )NTCzufᆚဧ፿*
ᔊஂ7! )ᆚဧ፿*
ᔊஂ6
ᔊஂ5
ᔊஂ4
ᔊஂ3
ᔊஂ2
ᔊஂ1! )MTCzuf*
૥݆ᇄ৖৖ൈLjB0C0D0Uሤ)QXSRG/Y*! )B;! 1y9:2-! C;! 1y9:3-! D;! 1y9:5-! U;! 1y9:8*
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭਺ᎌB0C0Dሤ૞ᑗჅᎌሤᏴ૥݆࢟ᆀຫൈሆࡼၾဟᇄ৖৖ൈă‫ږ‬ᑍሆෂ৛ါLj࠭ၾဟ࢟ถ‫ހ‬೟ᒦଐႯ
ࡻࡵ৖ൈǖ
PWRQF.X =
96
X.REAF × PWR _ CC × 2 16
NS
ᔊஂ8! )NTCzufᆚဧ፿*
ᔊஂ7! )ᆚဧ፿*
ᔊஂ6
ᔊஂ5
ᔊஂ4
ᔊஂ3
ᔊஂ2
ᔊஂ1! )MTCzuf*
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ক଎ࡀ໭਺ᎌB0C0Dሤ૞ᑗჅᎌሤᏴ૥݆࢟ᆀຫൈሆࡼၾဟ၁Ᏼ৖ൈă‫ږ‬ᑍሆෂ৛ါLj࠭ၾဟ࢟ถ‫ހ‬೟ᒦଐႯࡻࡵ৖ൈǖ
PWRSF.X =
X.APPF × PWR _ CC × 2 16
NS
ᔊஂ8! )NTCzufᆚဧ፿*
ᔊஂ7! )ᆚဧ፿*
ᔊஂ6
ᔊஂ5
ᔊஂ4
ᔊஂ3
ᔊஂ2
ᔊஂ1! )MTCzuf*
૥݆ᎌ৖࢟ถLjB0C0D0Uሤ)FOSQG/Y*! )B;! 1y9F2-! C;! 1y9F3-! D;! 1y9F5-! U;! 1y9F8*
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭਺ᎌB0C0Dሤ૞ᑗჅᎌሤᒦࡼᎌ৖ಝଝ࢟ถă‫ږ‬ᑍሆෂ৛ါଐႯক଎ࡀ໭ǖ
ENRPF.X = ENR_CC x (X.EAFPOS - X.EAFNEG)
ᔊஂ8! )NTCzufᆚဧ፿*
ᔊஂ7! )ᆚဧ፿*
ᔊஂ6
ᔊஂ5
ᔊஂ4
ᔊஂ3
ᔊஂ2
ᔊஂ1! )MTCzuf*
૥݆ᇄ৖࢟ถLjB0C0D0Uሤ)FOSRG/Y*! )B;! 1y9G2-! C;! 1y9G3-! D;! 1y9G5-! U;! 1y9G8*
ᑚጙࡒ९੓଎ࡀ໭਺ᎌB0C0Dሤ૞ᑗჅᎌሤᒦࡼᇄ৖ಝଝ࢟ถă‫ږ‬ᑍሆෂ৛ါଐႯক଎ࡀ໭ǖ
ENRQF.X = ENR_CC x (X.ERFPOS - X.ERFNEG)
ᔊஂ8! )NTCzufᆚဧ፿*
ᔊஂ7! )ᆚဧ፿*
ᔊஂ6
ᔊஂ5
ᔊஂ4
ᔊஂ3
ᔊஂ2
ᔊஂ1! )MTCzuf*
૥݆၁Ᏼ࢟ถLjB0C0D0Uሤ)FOSTG/Y*! )B;! 1y9C2-! C;! 1y9C3-! D;! 1y9C5-! U;! 1y9C8*
ক଎ࡀ໭਺ᎌB0C0Dሤ૞ᑗჅᎌሤᒦࡼ၁Ᏼಝଝ࢟ถăক଎ࡀ໭ဵFOS`DDਜ਼Y/FTG଎ࡀ໭ࡼ߇૩ă
ᔊஂ8! )NTCzufᆚဧ፿*
ᔊஂ7! )ᆚဧ፿*
ᔊஂ6
ᔊஂ5
ᔊஂ4
ᔊஂ3
ᔊஂ2
ᔊஂ1! )MTCzuf*
______________________________________________________________________________________
97
NBYR4291
૥݆၁Ᏼ৖ൈLjB0C0D0Uሤ)QXSTG/Y*! )B;! 1y9B2-! C;! 1y9B3-! D;! 1y9B5-! U;! 1y9B8*
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ሤ୯
Cሤሤ୯)WCQI;! 1y963*
ক଎ࡀ໭ۨসCሤ࢟ኹሤ࣪᎖Bሤ࢟ኹࡼሤ୯ăጲ1/12ࣞ
ᆐ࡝ᆡ‫ܭ‬ာၫᒋǗፐࠥLj‫߂ܪ‬ᒋဵလ஠ᒜ23111! )1y3FF1*ă
কၫᒋࡼଐႯ૥᎖ਭഃଶ‫ހ‬ă࢟ኹᄰࡸ࿟߲ሚቕ݆ဟLj
భถ્߲ሚීመࡼࡇᇙăক଎ࡀ໭ᆐ3ᔊஂ౑ă
Dሤሤ୯)WDQI;! 1y965*
ক଎ࡀ໭ۨসDሤ࢟ኹሤ࣪᎖Bሤ࢟ኹࡼሤ୯ăጲ1/12ࣞ
ᆐ࡝ᆡ‫ܭ‬ာၫᒋǗፐࠥLj‫߂ܪ‬ᒋဵလ஠ᒜ35111! )1y6ED1*ă
কၫᒋࡼଐႯ૥᎖ਭഃଶ‫ހ‬ă࢟ኹᄰࡸ࿟߲ሚቕ݆ဟLj
భถ્߲ሚීመࡼࡇᇙăক଎ࡀ໭ᆐ3ᔊஂ౑ă
ቕ݆
SNT࢟ኹLjቕ݆)W/IBSN*! )1y941*
ক଎ࡀ໭ۨসSNT࢟ኹᒋă࡝ᆡᎅWPMU`DDࡼ࿸ᒙ౶ࢾ
ፃăဧ፿BVY`DGH๼ᒙሤᆡ)B0C0D*ਜ਼ገཇࡼቕ݆୿ࠨă
SNT࢟ഗLjቕ݆0ഃሤ)J/O-! J/IBSN*! )1y951*
ক଎ࡀ໭ۨসჅኡᒦࡼሤᆡ)B0C0D*ጲૺቕ݆୿ࠨࡼቕ݆
࢟ഗSNTᒋLjഃሤ࢟ഗᄰࡸࡼቕ݆૞SNT࢟ഗă࡝ᆡᎅ
BNQ`DDࡼ࿸ᒙ౶ࢾፃăဧ፿BVY`DGH๼ᒙሤᆡ)B0C0D*
ਜ਼ገཇࡼቕ݆୿ࠨă
ቕ݆0૥݆‫)܈‬IBSN`OG*! )1y961*
ক଎ࡀ໭ۨসᄴጙቧ੓)߹೫JO*Ⴥኡቕ݆SNTਜ਼૥݆SNT
ᒄ‫܈‬ăᏴࣗནক଎ࡀ໭ᒄ༄Ljᓍࠀಯ໭‫ܘ‬ኍ๼ᒙ
BVY`DGH଎ࡀ໭LjጲဧถBVYᄰࡸĂဧถቕ݆Ăኡᐋሤ
።ࡼBVY`NVYăক଎ࡀ໭ᆐ5ᔊஂ౑Ljॊ‫ܦ‬ൈᆐ20327ă
ᄂၐෘഎ
‫ܭ‬8೰߲೫ࡩᓍࠀಯ໭ࣗནဟLjᒑࣗኋผ଎ࡀ໭ဧ፿ࡼᄂ
ၐෘഎăᎌቋෘഎऩૄహၫᒋă
``````````````````````````````` ።፿ቧᇦ
୻࢐ਜ਼๬വ
ᔄᇼࡼQDC‫ۇݚ‬ถ৫መᓎଢ଼ࢅෝผၒྜྷᐅဉLjဧࡻၫᔊ
J0PᐅဉିቃLjጲ‫ܜ‬඾ᇙ‫ݷ‬ᔫă୐ፇဧ፿ࣶ‫࢟ށ‬വ‫ۇ‬Ljጲ
‫ݧܣ‬፿ᓜ፿࢟Ꮞ‫ށ‬ăྙਫభถࡼજLjၫᔊᏄୈሆऱࡼཌ
Ꭾ።஧భถဵೌኚ࢐ຳෂăჁ࣢๬വ࢟ྏ፛୭Ljጲᔢࡍ
ሢࣞ࢐ጴᒜᐅဉLj݀୓࢟ྏ஧భถణத໭ୈ፛୭हᒙă
‫ܭ‬8/! ໪ࣅᄂၐෘഎࡼኋผ଎ࡀ໭
DESCRIPTION
DATA
LENGTH
(BYTES)
NAME
ADDRESS
UPD_SFR
0x900
Reading this register copies the mirror registers (R_ADCF, R_ADCRATE,
R_ADCACQ, R_SPICF) into hardware SFR registers. The read returns dummy data.
1
UPD_MIR
0xA00
Reading this register copies hardware SFR registers into mirror registers (R_ADCF,
R_ADCRATE, R_ADCACQ, R_SPICF). The read returns dummy data.
1
DSPVER
0xC00
Reading this register returns the DSP firmware version number.
2
RAWTEMP
0xC01
Reading this register initiates the sampling and averaging of two internal
temperature readings. The result in internal temperature units is read from this
register LSB first. Use the following equation to convert a raw temperature reading to
Celsius: T[c] = T[raw] x TempFactor - 273.15
where TempFactor is a value to be determined by calibration. Note that the final
value may be slightly higher than ambient due to internal die heating.
2
ENTER STOP
0xC02
Reading this register places the device into Stop Mode.
1
ENTER LOWPM
0xC03
Reading this register places the device into LOWPM Mode.
1
EXIT LOWPM
0xC04
Reading this register exits LOWPM Mode.
1
98
______________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
Ⴥᎌ‫ࡴۍ‬ᄏࡼDNPT࿸ଐᒎฉ࣒ገཇ‫ݙ‬ถᎌ፛୭࢟ຳᏴ
EWEEᒄ࿟૞ᑗᏴEHOEᒄሆăᆋनᑚጙਖᐌ્ࡴᒘ፮ୈ
ပ቉)࣪໭ୈดࡼਘຢᐆ߅Ⴜ਴*૞ᑗྟୈပ቉)࣪ࡀ߼໭ด
ྏᇄፀࡼখࣅ*ă঱᎖૞ᑗࢅ᎖໭ୈ௾࣪ᔢࡍऄࢾᒋࡼ࢟
ኹବख़ᎌభถࡴᒘຼડቶࡼJD‫ܕ‬Ⴤă
ᆈ఼ᒜ໭ጙ‫્ۅ‬Ᏼ࢟Ꮞ፛୭૞ᑗᄰ፿J0P፛୭࿟߲ሚঌ࢟
ኹବख़ă࢟Ꮞ፛୭ࡼঌ࢟ኹବख़ᆰᄌᎄ໚ዏᒮLjፐᆐ჈
્ᒇ୻Ắ੝ࡵด‫࢟ݝ‬Ꮞᔐሣ࿟ă୆๤ࢀ࿸۸્ᒇ୻୓ஸ
࢟ह࢟ࠅࡴࡵᆈ఼ᒜ໭ด‫ݝ‬Ljᐆ߅໭ୈዏᒮႼ਴ăᇹᄻ
࿸ଐཽᏋ‫ܘ‬ኍۣઐᏄୈ‫ݙ‬၊ᑚቋၾဟሚሷࡼႼ਴Ljጲ‫ܜ‬
඾Ⴜ਴ᇹᄻࡀ߼໭ă
‫ߠݗ‬ᆪ࡭
࿸ଐཽᏋ።፱ᎌᔢቤࡼNBYR4291కᇙᆪ࡭ăకᇙ‫ܭ‬೰߲
೫Ꭷጯख‫ݚ‬ਖपࡼ‫ܰތ‬ăభ࠭dijob/nbyjn.jd/dpn0fssbub
࿟૝ནNBYR4291Ⴥᎌ໭ୈቯ੓ࡼకᇙ‫ܭ‬ă
``````````````````````````````` ଆၣᑽߒ
ྙኊଆၣᑽߒLj༿षᆰiuuqt;00tvqqpsu/nbyjn.jd/dpn0do0
njdspă
``````````````````````````````` ፛୭๼ᒙ
૥᎖NBYR4291ᇹᄻࡼᄂၐ࿸ଐఠ൅
ᆐିቃẮ੝ࡵᆈ఼ᒜ໭ᒦࡼᐅဉLjᇹᄻᏴ࿸ଐ࿟።‫ݧ‬፿
஘ၢఫ஭ᄏ૞ᑗᑩ࡬໭Lj݀୓ᅪఫೌ୻ᒗၫᔊ࢐ຳෂă
ᑚዹLjିቃ೫ᇹᄻ࣪౐Ⴅၾ‫ܤ‬ᐅဉࡼැঢࣞă
ᎅ᎖NBYR4291࿸ଐ፿᎖࢟ኹ୷঱ࡼᇹᄻLj።ᔄᇼ࣪Ⴥᎌ
ቧ੓ᄰവ஠ቲ‫ݚ‬ሣLj۞౪ෝผਜ਼ၫᔊቧ੓Ljቧ੓ᄰവ።
஧భถ‫ܜ‬ఎ঱ኹᏄୈă
భጲဧ፿ࣶৈNBYR4291౶ఎख‫ހ‬೟றࣞৎ঱ࡼ࿸ଐăገ
ဣሚᑚᒬ࿸ଐLj።ဧ፿ጙᄟTQJᔐሣೌ୻Ⴥᎌࡼ
NBYR4291໭ୈLjࡣဵገဧ፿‫ݙ‬ᄴࡼ࠭૦ຢኡሣ౶ॊܰኡ
ᐋඛጙৈNBYR4291ă
TOP VIEW
VN
1
28
V2P
INP
2
27
V1P
I0P
3
26
V0P
I0N
4
25
AVDD
I1P
5
24
VREF
I1N
6
23
VCOMM
I2P
7
22
DVDD
I2N
8
21
RESET
MAXQ3180
AGND
9
20
CFQ
XTAL2
10
19
CFP
XTAL1
11
18
DGND
IRQ
12
17
DVDD
SSEL
13
16
MISO
SCLK
14
15
MOSI
TSSOP
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ॖᓤቧᇦ
ྙኊᔢதࡼॖᓤᅪተቧᇦਜ਼੆๤‫ݚ‬௜Lj༿‫އ‬ኯ china.maxim-ic.com/packagesă
ॖᓤಢቯ
ॖᓤ‫ܠ‬൩
ᆪ࡭‫ܠ‬੓
28 TSSOP
U28+3
21-0066
______________________________________________________________________________________
99
NBYR4291
NBYR4291ࡼෝผ)BHOE*ਜ਼ၫᔊ)EHOE*‫ݝ‬ॊ‫ܘ‬ኍᎌ࡝ࣖ
ࡼ࢐LjᏴ࡝࢛୓໚ೌ୻໦౶ă
`````````````````````````````````````````````````````````````````````` ࢜ቯ።፿࢟വ
VOLTAGE SENSE
R1
VA
V0P
R2
R1
VB
V1P
R2
MAXQ3180
R1
VC
V2P
R2
VCOMM
CURRENT TRANSFORMER
VN
I0P
R3
R3
I0N
I1P
R3
R3
I1N
I2P
R3
LB
LC
MISO
LA
MOSI
I2N
SCLK
R3
SSEL
NBYR4291
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
N
MASTER
100
_____________________________________________________________________________________
ࢅ৖੒Ăࣶ৖ถĂࣶሤBGF
ኀࢿࠨၫ
ኀࢿ྇໐
0
2/08
ᔢ߱‫۾ۈ‬ă
1
1/09
ৎቤ೫ၫ௣ᓾ೯Ljဧ໚Ꭷএଝࡼ໭ୈᄂቶጙᒘă
2
8/09
ኀখ጑
ႁී
—
ཝ‫ݝ‬
࿎߹೫ᄂቶ‫ݝ‬ॊᒦਈ᎖໭ୈᑽߒJFD‫ܪ‬ᓰࡼดྏǗ୓ด‫ݝ‬றම࢟ኹ૥ᓰᒋᎅ2/34Wৎখᆐ
3/159Wă
1
Ᏼ Fmfdusjdbm! Dibsbdufsjtujdt ‫ܭ‬ᒦLj୓ᄫᒏෝါ࢟ഗࡼ࢜ቯᒋਜ਼ᔢࡍᒋॊܰᎅ2μBਜ਼1μB
ৎখᆐ1/3μBਜ਼23μBǗ୓ၒྜྷ࢟ኹपᆍࡼᔢࡍᒋᎅ3WখᆐWSFG WǗᐐଝ೫WSFG ᔫᆐ
ၒ߲࢟ኹࡼ९੓Ǘ୓uTDI ਜ਼uTDM ࡼᔢቃᒋৎখᆐ5! y uTZTLj݀Ᏼᄟୈᒦᐐଝ೫ᓖျ4Ǘ
୓ด‫࢟ݝ‬ኹ૥ᓰࡼၒ߲࢟ኹᒋᎅ2/34W! )࢜ቯᒋ*ৎখᆐ3/159W! )࢜ቯᒋ*Ǘ୓TQJ࠭૦ෝါ
୻ాဟኔࡼTQJဟᒩႥൈᔢࡍᒋᎅ3NI{! )ᔢࡍᒋ*ৎখᆐgTZT05NI{! )ᔢࡍᒋ*Lj݀ኀখ೫
uTFĂuTEĂuTJTĂuTJI ਜ਼uTPW ࡼᒋǗৎቤ೫ TQJ࠭૦ෝါဟኔᅄă
10, 11, 12
ৎቤ೫፛୭ႁී‫ܭ‬ᒦࡼDGQਜ਼DGRႁීă
14
࿎߹೫ఘඡ১আᆡ‫ݝ‬ॊᒦਈ᎖আᆡဟ໭ୈ஠ྜྷ߱ဪછෝါ୓౯ࢅIRQሣࡼดྏă
17
Ᏼᓍࠀಯ໭ྟୈ࿸ଐ‫ݝ‬ॊᒦLjᐐଝ೫ਈ᎖ࣗནኋผ଎ࡀ໭ࡼࣤൢă
24
࿎߹೫ာಿ߈ኔ‫ݝ‬ॊă
26, 27, 28
ৎቤ೫ཝ௜ᓨზ଎ࡀ໭)TUBUVT*! )1y111*‫ݝ‬ॊᒦࡼQPSGਜ਼XEUSᆡࡼ৖ถႁීă
28
ᆐJSR`GMBH଎ࡀ໭ࡼ࢒25ᆡᐐଝ೫৖ถ)ETQSEZ*ă
33
ᆐJSR`NBTL଎ࡀ໭ࡼ࢒25ᆡᐐଝ೫৖ถ)FETQSEZ*Lj݀ৎቤ೫FETQPSࡼ৖ถႁීă
34
ኀᑵ೫PDMWMĂPWMWMጲૺTZT`LI[଎ࡀ໭ࡼআᆡᒋă
40, 41, 77
୓࡝ᆡᓞધာಿ‫ݝ‬ॊࡼ࢟ഗᓞધ‫)܈‬JUS*৛ါᒦࡼW0BኀᑵᆐB0Wă
65
ৎቤ೫BEDNY! )TDBO`JY/8;5-! TDBO`WY/8;5-! TDBO`JO/8;5*ਜ਼QHHࡼᆡႁීă
73, 74
ৎቤ೫TDBO`JOਜ਼TDBO`UF଎ࡀ໭ࡼႁීă
75, 76
୓S`BEDSBUF଎ࡀ໭ᒦ࢒9ᆡࡼআᆡᒋኀᑵᆐ2ă
83
ৎቤ೫Cሤሤ୯ਜ਼Dሤሤ୯ࡼ‫߂ܪ‬ᒋă
98
Nbyjn‫࣪ݙ‬Nbyjn‫ޘ‬ອጲᅪࡼྀੜ࢟വဧ፿ঌᐊLjጐ‫ݙ‬ᄋ৙໚ᓜಽ኏భăNbyjnۣഔᏴྀੜဟମĂ඗ᎌྀੜᄰۨࡼ༄ᄋሆኀখ‫ޘ‬ອᓾ೯ਜ਼ਖৃࡼཚಽă
Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600 ____________________ 101
© 2009 Maxim Integrated Products
Nbyjn ဵ Nbyjn!Joufhsbufe!Qspevdut-!Jod/ ࡼᓖ‫ݿ‬࿜‫ܪ‬ă
NBYR4291
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ኀࢿ಼ဥ