Akumulatory blokowe Ni-Cd

Październik 2009
Akumulatory blokowe Ni-Cd
Typy standardowe SBLE, SBM, SBH
Typy niestandardowe SBL, SBM, SBH
Instrukcja instalacji i użytkowania
Ważne zalecenia
I Nigdy nie zbliżać się do akumulatorów
z otwartym płomieniem lub iskrami,
zwłaszcza podczas ładowania.
I Nigdy nie palić tytoniu podczas obsługi
akumulatora.
I Dla zapewnienia ochrony zakładać
gumowe rękawice, długie rękawy oraz
odpowiednie okulary ochronne lub
osłonę na twarz.
I Elektrolit jest niebezpieczny dla skóry
i oczu. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami lub skórą natychmiast
przemyć te miejsca dużą ilością wody.
Jeżeli elektrolit dostał się do oczu,
przepłukać je wodą i bezzwłocznie
zwrócić się o pomoc lekarską.
I Ogniwa napełnione i naładowane
• Jeżeli ogniwa przechowywane są
w stanie napełnionym, należy je
wcześniej całkowicie naładować.
• Ogniwa mogą być przechowywane
w stanie napełnionym i naładowanym
przez okres nieprzekraczający
12 miesięcy od daty wysyłki z fabryki.
Przechowywanie napełnionych akumulatorów w temperaturze przekraczającej
+30°C (+86°F) może spowodować spadek
pojemności. Spadek pojemności może
wynieść do 5% rocznie na każde 10°C
(18°F) powyżej temperatury +30°C (+86°F).
I
I Używać izolowanych narzędzi.
Ogniwa nienapełnione i rozładowane
• Firma Saft zaleca przechowywanie
ogniw w stanie nienapełnionym
i rozładowanym. Zapewnia to zgodność
z normą IEC 60623, rozdział 4.9 (przechowywanie).
• W ten sposób ogniwa można przechowywać przez wiele lat.
I Unikać elektryczności statycznej oraz
I Jeżeli ogniwa dostarczono w tekturowych
I Przed rozpoczęciem pracy przy aku-
mulatorze zdjąć biżuterię, zegarki i inne
przedmioty posiadające metalowe
części.
zachować środki ostrożności zabezpieczające przed porażeniem prądem
elektrycznym.
pudłach, należy je przechowywać
w pudłach bez otwierania.
I
I Przed rozpoczęciem pracy przy aku-
mulatorze rozładować wszystkie
potencjalne źródła elektryczności
statycznej gromadzącej się na ubraniu
lub/i na narzędziach przez zetknięcie
z dowolnym uziemionym elementem.
Jeżeli akumulatory dostarczono
w pudłach ze sklejki, pudła należy
otworzyć przed przechowywaniem.
Należy usunąć pokrywę opakowania
oraz materiał opakowaniowy nad
ogniwami akumulatora.
3. Elektrolit / olej akumulatorowy
1. Odbiór przesyłki
I Ogniwa dostarczane w stanie
Ogniwa rozpakować niezwłocznie po otrzymaniu. Nie wolno odwracać opakowania.
Uszczelki transportowe znajdują się pod
pokrywą korków wentylacyjnych.
napełnionym i naładowanym:
Sprawdzić poziom elektrolitu. Nie powinien
on być mniejszy niż 20 mm poniżej
znacznika poziomu maksymalnego
(górnego). Jeżeli tak nie jest, należy
uzupełnić poziom wodą destylowaną lub
demineralizowaną. Ogniwa dostarczane
w stanie napełnionym posiadają już olej
akumulatorowy.
W razie wylania elektrolitu podczas
transportu ogniwa poziom należy uzupełnić,
dolewając elektrolit E22. Ogniwa napełnić
elektrolitem do wysokości około 20 mm
powyżej znacznika poziomu minimalnego
(dolnego). Należy odczekać 4 godziny,
a w razie konieczności uzupełnić poziom
elektrolitu przed pierwszym uruchomieniem.
I
Jeśli ogniwa zostały dostarczone
jako napełnione elektrolitem i naładowane, są one gotowe do montażu.
Uszczelki transportowe z tworzywa
sztucznego należy usunąć dopiero
przed użyciem.
I Jeżeli ogniwa zostały dostarczone
w stanie nienapełnionym i rozładowanym, nie należy wyjmować
uszczelek transportowych z tworzywa
sztucznego do chwili napełnienia ogniw.
Nie wolno ładować ogniw z założonymi
uszczelkami transportowymi, ponieważ
może to spowodować trwałe uszkodzenie.
2. Przechowywanie
Akumulatory należy przechowywać
w pomieszczeniu zamkniętym, w suchym,
czystym, chłodnym (0°C do +30°C / +32°F
do +86°F) i przewiewnym miejscu na
otwartych półkach.
Nie należy przechowywać akumulatorów
w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub nadmiernie wysokiej temperatury.
I
Ogniwa dostarczane w stanie
nienapełnionym i rozładowanym:
Jeżeli elektrolit jest dostarczany w postaci
suchej, należy go przygotować zgodnie
z oddzielną, dostarczoną wraz z nim
instrukcją. W ogniwach należy stosować
elektrolit E22. Uszczelki transportowe należy
usunąć dopiero przed napełnianiem.
Ogniwa napełnić elektrolitem do wysokości
około 20 mm powyżej znacznika poziomu
minimalnego (dolnego).
Należy odczekać od 4 do 24 godzin,
a w razie konieczności uzupełnić poziom
elektrolitu przed pierwszym uruchomieniem.
Po wykonaniu uruchomienia zaleca się
dodanie oleju akumulatorowego przy
pomocy strzykawki w ilości wskazanej
w tabeli A lub B.
4. Instalacja
4.1. Lokalizacja
Akumulatory należy instalować w suchym
i czystym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz
ciepła.
Najwyższą wydajność oraz żywotność
akumulatorów zapewnia utrzymywanie
temperatury otoczenia w zakresie +10°C do
+30°C (+50°F do +86°F).
4.2. Wentylacja
Na ostatnim etapie procesu ładowania
akumulator wydziela gazy (mieszaninę tlenu
z wodorem). Podczas buforowego ładowania
akumulatorów wydzielanie gazów jest
niewielkie, jednakże pewna wentylacja jest
konieczna.
Trzeba pamiętać, że w zależności od
zastosowania w danym rejonie mogą
obowiązywać specjalne uregulowania
prawne dotyczące wentylacji.
4.3. Podłączenie
Sprawdzić, czy ogniwa są prawidłowo
połączone ze sobą z zachowaniem
odpowiedniej polaryzacji. Podłączenie
akumulatora do obciążenia powinno być
wykonane przy użyciu kabla z niklowanymi
końcówkami oczkowymi.
Zalecane momenty dokręcania śrub
biegunów:
• M 6 = 11 ± 1,1 Nm (97,4 ± 9,8 lbf.in)
• M 8 = 20 ± 2 Nm (177,0 ± 17,7 lbf.in)
• M 10 = 30 ± 3 Nm (265,0 ± 26,6 lbf.in)
Łączniki i bieguny należy zabezpieczyć
przed korozją, pokrywając je cienką warstwą
oleju antykorozyjnego.
Należy usunąć uszczelki transportowe i
zamknąć korki wentylacyjne.
5. Uruchomienie akumulatora
Sprawdzić, czy zostały usunięte uszczelki
transportowe, korki wentylacyjne są
zamknięte, a także czy podczas wykonywania tej czynności pomieszczenie
posiada odpowiednią wentylację.
Akumulatory blokowe Ni-Cd
Typy standardowe SBLE, SBM, SBH
Typy niestandardowe SBL, SBM, SBH
Instrukcja instalacji i użytkowania
Właściwe uruchomienie akumulatora jest
wane. Zaleca się ładowanie stałym prądem.
Jeeli maksymalny prąd prostownika jest
mniejszy od wskazanego w tabeli A lub B,
naley proporcjonalnie zwiększyć czas
ładowania.
I Ogniwa napełniane i naładowane
w fabryce oraz przechowywane przez
okres krótszy niż 6 miesięcy:
• Ładowanie stałym prądem:
Ładować przez 10 godzin zalecanym
prądem 0,2 C5 A (patrz Tabela A lub B).
Uwaga: Na ostatnim etapie ładowania
napięcie ogniw może osiągnąć poziom
1,85 V na ogniwo, tak więc ładowarka
powinna być w stanie dostarczać prąd
o takim napięciu.
Jeżeli maksymalne napięcie ładowarki jest
zbyt małe, aby zapewnić stały prąd
ładowania, należy podzielić akumulatory
na dwie części ładowane oddzielnie.
• Ładowanie stałym napięciem:
Ładować przez 24 godziny przy napięciu
1,65 V/ogniwo, z ograniczeniem natężenia
prądu do wartości 0,2 C5 A lub ładować
przez 48 godzin przy napięciu
1,55 V/ogniwo, z ograniczeniem natężenia
prądu do wartości 0,2 C5 A (patrz Tabela
A lub B).
I Ogniwa napełniane na miejscu lub
ogniwa napełnione, które były przechowywane przez okres dłuższy niż
6 miesięcy:
• Ładowanie stałym prądem:
a) Ładować przez 10 godzin zalecanym
prądem 0,2 C5 A (patrz Tabela A lub B).
b) Rozładować prądem 0,2 C5 A do napięcia
1,0 V/ogniwo.
c) Ładować przez 10 godzin zalecanym
prądem 0,2 C5 A (patrz Tabela A lub B).
Uwaga: Na ostatnim etapie ładowania
napięcie ogniw może osiągnąć poziom
1,85 V na ogniwo, tak więc ładowarka
powinna być w stanie dostarczać prąd
o takim napięciu.
Jeżeli maksymalne napięcie ładowarki jest
zbyt małe, aby zapewnić stały prąd
ładowania, należy podzielić akumulatory
na dwie części ładowane oddzielnie.
• Ładowanie stałym napięciem:
a) Ładować przez 30 godzin przy napięciu
1,65 V/ogniwo, z ograniczeniem natężenia
prądu do wartości 0,2 C5 A (patrz Tabela
A lub B).
b) Rozładować prądem 0,2 C5 A do napięcia
1,0 V/ogniwo.
c) Ładować przez 30 godzin przy napięciu
1,65 V/ogniwo, z ograniczeniem natężenia
prądu do wartości 0,2 C5 A lub ładować
przez 48 godzin przy napięciu
1,55 V/ogniwo, z ograniczeniem natężenia
prądu do wartości 0,2 C5 A (patrz
Tabela A lub B)
7. Okresowa konserwacja
I Do
= 1,42 ± 0,01 V/ogniwo dla ogniw L
= 1,40 ± 0,01 V/ogniwo dla ogniw M i H
utrzymywania akumulatora w czystości należy używać tylko wody. Nie
stosować szczotek drucianych ani
żadnych rozpuszczalników. Jeżeli to
konieczne, korki wentylacyjne można
płukać w czystej wodzie.
I Sprawdzić poziom elektrolitu. Nigdy nie
dopuszczać, aby poziom elektrolitu
spadł poniżej oznaczenia poziomu
minimalnego (dolnego). Do uzupełniania poziomu elektrolitu należy
stosować tylko wodę destylowaną lub
demineralizowaną.
Okres pomiędzy kolejnymi uzupełnieniami elektrolitu można ustalić doświadczalnie podczas eksploatacji akumulatorów.
Uwaga: Po napełnieniu akumulatora
odpowiednim typem elektrolitu
w fabryce lub podczas uruchamiania
wykonywanie okresowej kontroli
gęstości elektrolitu nie jest konieczne.
Interpretacja pomiaru gęstości jest
trudna i może prowadzić do pomyłek.
I Należy sprawdzić napięcie ładowania.
Jeżeli akumulator jest podłączony
równolegle, ważnym jest, aby zalecane
napięcie ładowania pozostało
niezmienne. Napięcie ładowania należy
sprawdzać i rejestrować przynajmniej
raz w roku. Jeżeli okaże się, że
napięcie ładowania buforowego na
ogniwo jest niższe niż 1,35 V, zaleca
się zastosowanie ładowania wyższym
napięciem.
I Co dwa lata należy sprawdzać dokręcenie wszystkich połączeń. Łączniki
i nakrętki biegunowe należy zabezpieczyć przed korozją, pokrywając je
cienką warstwą oleju antykorozyjnego.
I Duże zużycie wody jest zazwyczaj
spowodowane zbyt wysoko ustawionym
napięciem urządzenia do ładowania.
• poziom wysoki
8. Wymiana elektrolitu
= 1,47 ± 1,70 V/ogniwo dla ogniw L
= 1,45 ± 1,70 V/ogniwo dla ogniw M i H.
Wyższe napięcie zwiększy szybkość
i efektywność ładowania.
W większości stacjonarnych zastosowań
akumulatora elektrolit zachowuje efektywność przez cały okres eksploatacji akumulatora. Jeżeli w specyficznych warunkach
pracy elektrolit zostanie nawęglony, sprawność akumulatora można przywrócić dzięki
wymianie elektrolitu.
Typ elektrolitu stosowanego do wymiany
w takich ogniwach to: E13.
Należy zapoznać się z „Instrukcjami dla
elektrolitu”.
I Olej
akumulatorowy i elektrolit po
formowaniu: odczekać 4 godziny od
uruchomienia.
• Ogniwa dostarczane w stanie napełnionym fabrycznie:
– Olej akumulatorowy już znajduje się
w ogniwach.
– Należy sprawdzić poziom elektrolitu
i uzupełnić go do wysokości znacznika
poziomu maksymalnego (górnego),
dodając wodę destylowaną lub demineralizowaną.
• Ogniwa napełniane w miejscu
użytkowania:
– Dodać olej akumulatorowy przy pomocy
strzykawki w ilości wskazanej w tabeli A
lub B.
– Należy sprawdzić poziom elektrolitu
i uzupełnić go do wysokości znacznika
poziomu maksymalnego (górnego),
dodając: elektrolit.
Akumulator jest gotowy do użytkowania.
Akumulator dla celów testowania
pojemności musi być ładowany zgodnie
z normą IEC 60623, rozdział 4.
6. Ładowanie podczas eksploatacji
I Ciągła praca równoległa ze
sporadycznym rozładowaniem.
Zalecane napięcie ładowania (+20°C do
+25°C / +68°F do +77°F):
Ładowanie dwupoziomowe:
• poziom buforowy
Ładowanie jednopoziomowe:
• poziom buforowy: 1,43 -1,50 V/ogniwo.
I Praca
buforowa, jeżeli obciążenie
przekracza parametry znamionowe
prostownika.
Zalecane napięcie ładowania (+20°C do
+25°C / +68°F do +77°F):
1,50 -1,60 V/ogniwo.
9. Środowisko
W celu ochrony środowiska wszystkie zużyte
akumulatory muszą być poddane procesowi
recyklingu.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat,
należy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy Saft.
Akumulatory blokowe Ni-Cd
Typy standardowe SBLE, SBM, SBH
Typy niestandardowe SBL, SBM, SBH
Instrukcja instalacji i użytkowania
Tabela A: Gama standardowa
Typ
ogniwa
Natężenie
prądu
ładowania
0,2 C5 A
(A)
Ilość elektrolitu
na ogniwo
stały*
(kg)
płynny*
(l)
Ilość
oleju
ml /korek
Liczba
i rozmiar
Typ
sworzni
ogniwa
biegunowych
Natężenie
prądu
ładowania
0,2 C5 A
(A)
Ilość elektrolitu
na ogniwo
stały*
(kg)
płynny*
(l)
Ilość
oleju
ml /korek
Liczba
i rozmiar
Typ
sworzni
ogniwa
biegunowych
SBLE 7.5
SBLE 15
SBLE 22
SBLE 30
1,5
3,0
4,4
6,0
0,08
0,11
0,17
0,15
0,24
0,35
0,53
0,46
10
10
15
15
M6
M6
M6
M6
SBM 11
SBM 15
SBM 22
SBM 30
2,2
3,0
4,4
6,0
0,10
0,11
0,15
0,15
0,30
0,33
0,46
0,46
15
15
15
15
M6
M6
M6
M6
SBLE 40
SBLE 47
SBLE 62
SBLE 75
8,0
9,4
12
15
0,29
0,19
0,23
0,32
0,90
0,59
0,70
1,0
30
20
30
25
M6
M6
M6
M8
SBM 43
SBM 56
SBM 65
SBM 84
8,6
11
13
17
0,31
0,36
0,32
0,39
0,95
1,1
1,0
1,2
20
20
25
25
M6
M6
M8
M8
SBLE 95
SBLE 110
SBLE 140
SBLE 185
19
22
28
37
0,39
0,39
0,49
0,65
1,2
1,2
1,5
2,0
25
30
30
40
M8
M 10
M 10
M 10
SBM 112
SBM 138
SBM 161
22
28
32
0,45
0,55
0,61
1,4
1,7
1,9
30
40
40
M8
M 10
M 10
SBM 184
M 10 SBM 208
M 10 SBM 231
2 x M 10 SBM 277
2 x M 10
SBM 300
2 x M 10 SBM 323
2 x M 10 SBM 346
2 x M 10
2 x M 10 SBM 369
SBM 392
3 x M 10 SBM 415
3 x M 10
3 x M 10 SBM 438
3 x M 10 SBM 461
SBM 505
3 x M 10
4 x M 10 SBM 555
4 x M 10 SBM 625
37
42
46
55
0,78
0,94
0,94
1,13
2,4
2,9
2,9
3,5
50
60
60
40
60
65
69
1,20
1,26
1,42
3,7
3,9
4,4
40
40
50
74
78
83
1,55
1,72
1,88
4,8
5,3
5,8
50
60
60
SBLE 230
SBLE 275
SBLE 325
SBLE 375
46
55
65
75
0,74
0,94
1,13
1,29
2,3
2,9
3,5
4,0
50
60
35
40
SBLE 415
SBLE 460
SBLE 510
SBLE 550
83
92
102
110
1,39
1,49
1,68
1,88
4,3
4,6
5,2
5,8
45
50
55
60
SBLE 600
SBLE 650
SBLE 700
SBLE 750
120
130
140
150
2,04
2,14
2,23
2,43
6,3
6,6
6,9
7,5
43
47
50
53
SBLE 830
SBLE 925
SBLE 1020
SBLE 1100
166
185
204
220
2,81
2,98
3,36
3,75
8,7
9,2
10,4
11,6
60
50
55
60
SBLE 1200
SBLE 1300
SBLE 1400
SBLE 1500
240
260
280
300
3,91
4,30
4,69
5,05
12,1
13,3
14,5
15,6
52
56
60
55
SBLE 1600 320
SBLE 1660 332
5,44
5,63
16,8
17,4
58
60
Natężenie
prądu
ładowania
0,2 C5 A
(A)
Ilość elektrolitu
na ogniwo
stały*
(kg)
płynny*
(l)
Ilość
oleju
ml /korek
Liczba
i rozmiar
sworzni
biegunowych
SBH 8.3
SBH 12
SBH 16
SBH 19
1,7
2,4
3,2
3,8
0,12
0,14
0,16
0,25
0,36
0,44
0,48
0,77
10
15
15
15
M6
M6
M6
M6
SBH 29
SBH 39
5,8
7,8
0,31
0,36
0,95
1,1
20
25
M6
M8
SBH 49
SBH 59
9,8
12
0,42
0,49
1,3
1,5
30
30
M8
M 10
SBH 69
SBH 79
SBH 88
14
16
18
0,58
0,58
0,74
1,8
1,8
2,3
40
40
50
M 10
M 10
M 10
20
0,71
2,2
50
M 10
24
28
0,87
1,20
2,7
3,7
60
40
M 10
2 x M 10
31
35
1,20
1,46
3,7
4,5
40
50
2 x M 10
2 x M 10
39
47
1,42
1,84
4,4
5,7
50
60
2 x M 10
2 x M 10
53
59
2,20
2,10
6,8
6,5
50
50
3 x M 10
3 x M 10
71
2,78
8,6
60
3 x M 10
79
94
2,82
3,69
8,7
11,4
50
60
4 x M 10
4 x M 10
98
118
3,53
4,63
10,9
14,3
50
60
5 x M 10
5 x M 10
128
141
153
4,21
5,31
5,24
13,0
16,4
16,2
50
60
60
5 x M 10
5 x M 10
5 x M 10
173
184
5,92
6,28
18,3
19,4
57
60
6 x M 10
6 x M 10
SBH 98
M 10
SBH 118
M 10
SBH 137
M 10
2 x M 10 SBH 157
SBH 177
2 x M 10
SBH 196
2 x M 10
SBH 236
2 x M 10
SBH 265
2 x M 10 SBH 294
2 x M 10
SBH 353
2 x M 10
SBH 393
2 x M 10 SBH 471
2 x M 10 SBH 491
3 x M 10 SBH 590
88
92
101
1,88
1,84
2,10
5,8
5,7
6,5
60
60
50
111
125
2,33
2,82
7,2
8,7
50
60
4 x M 10 SBM 690
5 x M 10 SBM 740
5 x M 10 SBM 830
138
148
166
2,78
3,11
3,79
8,6
9,6
11,7
60
50
60
3 x M 10 SBH 640
3 x M 10 SBH 705
SBH 765
3 x M 10
SBH 865
4 x M 10
SBH 920
4 x M 10
5 x M 10 SBM 920
6 x M 10 SBM 965
6 x M 10 SBM 1040
184
193
208
3,82
3,69
4,72
11,8
11,4
14,6
60
40
60
4 x M 10
6 x M 10
5 x M 10
6 x M 10 SBM 1150
SBM 1220
SBM 1390
230
244
278
4,66
5,50
5,60
14,4
17,0
17,3
60
60
60
5 x M 10
6 x M 10
6 x M 10
* Wartość dla pierwszego napełnienia (E22).
Oznaczenie typu ogniwa wskazuje jego pojemność znamionową mierzoną w amperogodzinach (Ah).
Akumulatory blokowe Ni-Cd
Typy standardowe SBLE, SBM, SBH
Typy niestandardowe SBL, SBM, SBH
Instrukcja instalacji i użytkowania
Tabela B: Gama niestandardowa
Typ
ogniwa
Natężenie
prądu
ładowania
0,2 C5 A
(A)
Ilość elektrolitu
na ogniwo
stały*
(kg)
płynny*
(l)
Ilość
oleju
ml /korek
Liczba
i rozmiar
Typ
sworzni
ogniwa
biegunowych
Ilość elektrolitu
na ogniwo
Natężenie
prądu
ładowania
0,2 C5 A
(A)
stały*
(kg)
płynny*
(l)
Ilość
oleju
ml /korek
Liczba
i rozmiar
Typ
sworzni
ogniwa
biegunowych
Natężenie
prądu
ładowania
0,2 C5 A
(A)
Ilość elektrolitu
na ogniwo
stały*
(kg)
płynny*
(l)
Ilość
oleju
ml /korek
Liczba
i rozmiar
sworzni
biegunowych
M6
SBL 7.5
SBL 16
SBL 30
SBL 37
1,5
3,2
6,0
7,4
0,08
0,11
0,15
0,22
0,24
0,35
0,46
0,69
10
10
15
15
M6
M6
M6
M6
SBM 86
17
0,42
1,3
30
SBH 25
5,0
0,30
0,92
15
SBM 287
57
1,39
4,3
50
2 x M 10 SBH 38
7,6
0,39
1,2
20
M6
SBM 359
72
1,62
5,0
60
2 x M 10 SBH 51
10
0,42
1,3
25
M8
SBM 431
86
2,07
6,4
50
3 x M 10 SBH 64
13
0,52
1,6
30
M8
SBL 45
SBL 48
SBL 59
SBL 70
9,0
9,6
12
14
0,19
0,28
0,23
0,32
0,59
0,86
0,7
1,0
20
15
30
25
M6
M6
M6
M8
SBM 540
108
2,43
7,5
60
3 x M 10 SBH 77
15
0,52
1,6
30
M 10
SBM 575
115
2,78
8,6
50
4 x M 10 SBH 89
18
0,61
1,9
40
M 10
SBM 720
144
3,24
10,0
60
4 x M 10 SBH 102
20
0,68
2,1
40
M 10
SBM 900
180
4,05
12,5
60
5 x M 10 SBH 115
23
0,91
2,8
50
M 10
SBH 128
26
0,84
2,6
50
M 10
SBH 141
28
1,07
3,3
60
M 10
SBH 153
31
1,04
3,2
60
M 10
SBH 179
36
1,23
3,8
40
2 x M 10
SBH 204
41
1,36
4,2
40
2 x M 10
SBH 230
46
1,81
5,6
50
2 x M 10
SBH 256
51
1,68
5,2
50
2 x M 10
SBH 281
56
2,14
6,6
60
2 x M 10
SBH 307
61
2,10
6,5
60
2 x M 10
SBH 345
69
2,72
8,4
50
3 x M 10
SBH 383
77
2,52
7,8
50
3 x M 10
SBH 422
84
3,17
9,8
60
3 x M 10
SBL 90
SBL 102
SBL 131
SBL 135
SBL 167
SBL 173
SBL 199
SBL 214
18
21
27
27
34
35
40
43
0,39
0,39
0,49
0,55
0,65
0,65
0,78
0,74
1,2
1,2
1,5
1,7
2,0
2,0
2,4
2,3
25
30
30
40
50
40
60
50
M8
M 10
M 10
M 10
M 10
M 10
M 10
M 10
SBL 237
SBL 256
SBL 269
SBL 301
48
52
54
61
0,97
0,94
1,13
1,20
3,0
2,9
3,5
3,7
40
60
40
50
2 x M 10
M 10
2 x M 10
2 x M 10
SBL 304
SBL 334
SBL 346
SBL 366
61
67
70
74
1,13
1,26
1,26
1,42
3,5
3,9
3,9
4,4
40
50
40
60
2 x M 10
2 x M 10
2 x M 10
2 x M 10
SBL 387
SBL 398
SBL 429
SBL 470
78
80
86
94
1,36
1,55
1,49
1,68
4,2
4,8
4,6
5,2
50
60
50
60
2 x M 10
2 x M 10
2 x M 10
2 x M 10
SBL 500
SBL 510
SBL 595
SBL 600
SBL 645
100
102
119
120
129
1,91
1,88
2,33
2,14
2,23
5,9
5,8
7,2
6,6
6,9
50
60
60
47
50
3 x M 10
2 x M 10
3 x M 10
3 x M 10
3 x M 10
SBL 665
SBL 770
SBL 795
SBL 835
133
154
159
167
2,56
2,78
3,11
3,11
7,9
8,6
9,6
9,6
50
60
60
50
4 x M 10
3 x M 10
4 x M 10
5 x M 10
SBL 860
SBL 995
SBL 1020
SBL 1070
172
199
204
214
2,98
3,88
3,72
3,72
9,2
12,0
11,5
11,5
50
60
60
50
4 x M 10
5 x M 10
4 x M 10
5 x M 10
SBL 1280
SBL 1450
SBL 1540
256
290
308
4,66
5,31
5,60
14,4
16,4
17,3
60
57
60
5 x M 10
6 x M 10
6 x M 10
Saft
Industrial Battery Group
12, rue Sadi Carnot
93170 Bagnolet – Francja
Tel.: +33 1 49 93 19 18
Faks: +33 1 49 93 19 64
www.saftbatteries.com
M8
SBH 460
92
3,14
9,7
60
3 x M 10
SBH 510
102
3,37
10,4
50
4 x M 10
SBH 560
112
4,24
13,1
60
4 x M 10
SBH 615
123
4,21
13,0
60
4 x M 10
* Wartość dla pierwszego napełnienia (E22).
Oznaczenie typu ogniwa wskazuje jego pojemność znamionową mierzoną w amperogodzinach (Ah).
Dokument nr. 21124-22-1009
Dane w tym dokumencie podlegają zmianom bez
wcześniejszego powiadomienia i stają się wiążące tylko
na podstawie pisemnego potwierdzenia.
Société anonyme au capital de 31 944 000 €
RCS Bobigny B 383 703 873
Sporządzone przez ITR International Translation Resources
Pragma – Wydrukowano we Francji