ETC 3DD7

苟且隅'事曦洒洒"喃窜片
回辛辛 M
硅 NPN 三重扩散型功率晶体管
3007
用途:功率放大;低速开关;电源调整
外形: S J 139 - 81
(铜)
F- 2
L
回归辅
最大额定值 (T c =2S C)
0
定
额
名
值
单位
得可
称
R
F
G
一一
集电极-基极电压
VCBO
3 雪。
600
250
400
v
一-一
集电极-发射极电压
一二
50
VCEO
I
100
150
200
发射极二基极电压
5
v
7. 雪
A
飞'F. ßO
一→-一
集电极电流
一一一一'
Ic
一→
基极电流
v
----一
』…』→『同一一
…--一一
A
1ß
-一-
集电极耗散功率
75(丁 c=75 "C)
w
1·'
一刊 -17 当
℃
1" "8
-55-175
『巳
PCM
一一一一
结
温
品
贮存度度
画,
...
电特性 (Tc =2S C)
0
名
e
称
符号|
集电极-某极截止电流
ICBO
集电极-发射极截止电流
ICEO
测
试
条
件
!j-t
VcE =3ov
a
共发射极静态电流传输比
hps
VCS=ltlV , lc=3.15A
集电极,发射极饱和电压
Vcs ,..。
1c; =3.75A , 1a=0.3~A
集电极-基极饱和电压
Vas(
…
特征频率
fT
下降时间
tf
• 214.
3
lc =
A. Iø =
|叫叫出fH
B
15
180
1. 2
v
v
3007
'
协
li-喂f
,R
最
名
称
符号
单位
测试条件
A
B
V(BR)CBO
Ic=3mA
80
集电极-发射极击穿电 E
V(BR>CBO
Ic=3mA
50
发射极-基极击穿电压
V(BR)BBO
I E =2mA
E
D
F
G
350
400
600
v
一
一
400
V
一一 一一
二
集电极-基极击穿电压
C
150
200
250
一 一 一
100
150
200
2 宫。
300
5
V
,
符号
大
最
1. 33
~t.)ic
|主
h FB 包括
|8 工 i 川
.
I
气
,
2 J'i
•
F
6
回丑事 g 相匠'事叫树泪电浦
3007
V
.
1 'V
5
IB
FdFFC-75 ,\
、 e e:
<'
60
4
40
~
3
61111
50
-4
,
,、
,圃'
,11
飞,'c r 工 1I
45\1
I~
30
2
:~()(I
20
,
面
10 '" 111111:-\
1511
、
O
11
6
4
8
111
11
}
IJJ
.1i v
.
da
11
‘「
.
、仆 .X
飞lC E (飞 j
2.0
V 巴在 (V)
h , , ..1.
! 111
ρn
2
。
V~E=I~ 、
豆 f在安全工作 E
IJI
daHa}-
h唔】
Fdy
吨。
t
.,{ }
~
,
~
.,
4.0
11 , !
211
1I
-
!
l {}
I i^)
~
,
• 2 J6 •
且,
ll
11.111
. 1h'i
-
.111
l 1t -
1000
V, ! (V)
-
A
JF
,
t
i--:1·tit
he-pi4t
-p
硅 NPN 三重扩散型大功率晶体管
3DD7-T
用途z 功率放大;低速开关;电源调整
外形.
S J 139 - 81
(铜)
F- 2
('
J
最大额定值 (T c =2S C)
0
可44.
名称·
,
Ic
L二二一 I....A_
7.5
IB
rb
如同'同
PCM
75(Tc=75 "C)
w
Tj
-55-175
℃
T..c
-55-175
℃
ml
l,
电特性 (Tc =2S C)
0
名也
测 1
称
集电极-基极截止电流
ICBO
集电极-发射极截止电流
IclW
试条件
…|最大 lt
VCB=30V(A). VCE= 宫。 V(B).
mA
Vcø= 1OllV(C-I)
共发射极静态电如传输比
d
hPE
VCE=5V.IC=3.75A(A-F) .
VCE= 1OV .Ic =2..((G-I)
集电极-发射极饱和电压
Vc 酌 S.I)
Ic =3.75A.I B=O.38A(A-F)
Ic =2A.l ø =O. 4A(G- I)
集电极-基极饱和电压
VBBcsa.)
Ic=3.75A. lø=O.38A
"D !工仨
B
特征频率
fT
下降时间
tl
1. 5
I
V
MHz
」立
• 217 •
'
3DD7-T
最
名称
符号
测试条件
单位
A
集电极-基极击穿电压
V(BR >C BO
IcIB
集电极-发射极击穿电压 V(BR >C BO
发射极-基极击穿电压
-
I B
C
I D
E
一一 一一
严-一-←一50 I 100
Ic=3mA
V叫。|…
中
V
250
v
5
v
飞
,
大
最
号
符
1.33
Rc: ..,)I.
|工!
h n 包括
幢
25卢 40
黄
40- 窍·
绿
55-80
,
• 218 •
.
,
3DD7-T
{<
-
Ie-Vn.
5
VJ
,
[.,111'"
e
140'
-
1. -V. E
0.1
<A
Vn=O
}a-
120
100
V{"f =3V
80
3
2
F
0.05
60
11
, 40
18
=20mA
Llv
。
。
。
5
。
10
,,
1-
0.5
VcdV)
V.dV)
Icc V肘
5.0
•
50
A
<
h-s
国
vd
v‘ =5V
E
i
2.5
I
'
』
,
I
。"
t-
2
Vu(V)
A
〉}二 7·
VCEe '刷 I -,Iø
1. 0
3DD7Dj
VCE ( .... ..1.
2
A
>
V-E--HL
比
民
w
〉
、
>>
~~
马 =IA
0.5
←飞:r
~2Ã
‘、
E
严Ii『
。
100
且
、
200
300
400
500
I.(mA)
。
。
100
200
3ω
400
500
1.(mA)
• 219 •
3DD7-T
削}一 Ic
ωE
{〉}二百】
〉
Ic
=
222τ 』
Va E'
1. 5
101"
f了一 Ic
3.0
3DD7D'
VC8 = 12V
同..
2.5
~
1. 0
阳h
、、
./
山,
.......
~
,
.,.....
圃-"
。
3
0.1
0.5
222 司』
3
0.1
Ic{ A)
(NZEtF
fT-l c
2
、 y、
!V3CDD7I
8 = 12V-
h
阳、 、
f T -V,【画
3.0
3oo7D
IcOO 0.3A
2.9
2.8
四
、
k
F
~~
,......
J
2.7
\
Ic{A)
F
2.6
2.5
.。
5
10
20
15
,
•
25
V C8 (V)
。
1
0.1
3
直流安全工作 K
10
:mD7 D
IdA)
44.!F3E画TD7I!
0.5A:
1. 9
e
J
1. 8
v
(〈},『
盲目主 )ι
f T -VC8
2.0
、h
、 阳、
内队
W """"'
、
v
1. 7
、
飞
国
nH
-
、
.
1. 6
1. 5
0
5
10
15
20
25
Vc " (V)
0.0
10
100
l ∞O
VC8 (V)
• 220 •
3DD7-T
违云贵ß77厂
硅 NPN 大功率晶体管
极限值〈绝对最大额定值) (T ,, =25 C)
0
ω
VCBO
数
数
c ←
一
二土二川
二A二
参
VEBO
D i E
i
(F
i
G
250
300'
3.5
0
lt
75
175
T(vj)
。 C
- 55- + 175
Tstg
电特性(
T a = 25 C )
0
专\\参: V(BR)CEO !V(BR)E '1 0 :
\顶飞£轧
(V)
号\二件 Ic= 3m
川
A
二二:''-' ----- ---3DD7A-
T
hFE
ICEO
(V)
型条
I IE= 2m
(mA)
①
VCE=
-
色标分档 I
VCE(sat)
外
(V)
l:丁画二|丁飞厂→一
V CE =
lC =
Ic=
I 1B=
•
c:i
3DD7C- 1'注 150
绿
|ζ1.2
i
ζ200
二三
3DD7E - T i
5
~1
G-3
紫
二三 300
3DD7G- T
注 400
3DD7H- T
-•
F-2
图 1
蓝
二三 250
3DD7F-T
形
橙
二三 100
3DD7D-T
I
红
注 50
3DD7B-T
图 2
三三 2.0
二三 500
3DD71 -1'注 600
A 档 VCE = 30V , B 档 V CE = 50V ,
②
A""F 档 VCE=5V , Ic=3.75A
③
A-F 档Ic = 3. 75A
56
!位
5
Ptot(T cζ75 C)
注z ①
I I
400
7.5
Ic
H
V
200
150
VCEO
单
,
c- 1 档 VCE= 100V
, G-I 档 VCE=10V ,
1 c=2A
IB = 0.38A; G- 1 档Ic =2A , IB=0.4A