AbSolve Glassware Cleaner

42.0
Sivu: 1/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 14.01.2016
Versionumero 6
Tarkistus: 14.01.2016
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
· 1.1 Tuotetunniste
· Kauppanimike: Absolve Glassware Cleaner
· Artikkelinumero: 6NE9711
· 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Aineen / valmisteen käyttö Puhdistin
· 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
· Valmistaja/toimittaja:
PerkinElmer Health Sciences B.V.
Rigaweg 22
9723 TH Groningen
The Netherlands
P.O. Box 5205
9700 GE Groningen
The Netherlands
Phone: 0031 50 5445900
Fax: 0031 50 5445950
www.perkinelmer.com
· Tietoja antaa:
Quality Assurance, Environment, Safety & Health (QA/ESH)
[email protected]
· 1.4 Hätäpuhelinnumero:
+31 50 5445971
CHEMTREC: +1 703-527-3887
KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
· 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
· Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
GHS05 syöpyminen
Skin Corr. 1A H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Eye Dam. 1 H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
· 2.2 Merkinnät
· Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
· Varoitusmerkit
GHS05
· Huomiosana Vaara
· Vaaran määräävät komponentit etiketeissä:
Natriumhydroksidi
Natriumhypokloriitti, liuos, aktiivikloorin määrä
(jatkuu sivulla 2)
FI
42.0
Sivu: 2/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 14.01.2016
Versionumero 6
Tarkistus: 14.01.2016
Kauppanimike: Absolve Glassware Cleaner
(jatkuu sivulla 1)
Alkylsulfonate Steol
· Vaaralausekkeet
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
· Turvalausekkeet
P260
Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P304+P340
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton
hengitys.
P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
· 2.3 Muut vaarat
· PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.
*
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
· 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
· Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisäaineita.
· Sisältää vaarallisia aineita:
CAS: 1310-73-2
Natriumhydroksidi
EINECS: 215-185-5
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Indeksinumero: 011-002-00-6
Natriumhypokloriitti, liuos, aktiivikloorin määrä
CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Skin Corr. 1B, H314
Indeksinumero: 017-011-00-1
Aquatic Acute 1, H400
Alkylsulfonate Steol
Flam. Liq. 3, H226
Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
· Asetus (EY) N:o 648/2004, pesuaineista / Sisältöä koskevat merkinnät
CAS: 6100-05-6
Potassiumcitrate
EINECS: 212-755-5
CAS: 25086-29-7
2-pyrrolidinone, 1-ethynyl-, polymer with ethenylbenzene
water, distilled, conductivity or of similar purity
· Lisätietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.
2,5-10%
2,5-10%
 2,5%
2,5-10%
 2,5%
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
· 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
· Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.
· Hengitettyä: Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään.
(jatkuu sivulla 3)
FI
42.0
Sivu: 3/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 14.01.2016
Versionumero 6
Tarkistus: 14.01.2016
Kauppanimike: Absolve Glassware Cleaner
(jatkuu sivulla 2)
· Ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
· Aineen päästyä silmiin:
Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja käännytään lääkärin puoleen.
· Nieltyä:
Juotava runsaasti vettä ja huolehdittava raittiin ilman saannista. Käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen.
· 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
· 5.1 Sammutusaineet
· Sopivat sammutusaineet:
Hiilidioksidi
Kuivakemikaalisammutin
Vesi
· 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
· Erikoinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
· 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla.
· 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen.
· 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:
Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Käytettävä neutralointiaineitta.
Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.
· 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.
KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
· 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
· Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
· 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
· Varastointi:
· Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.
· Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
· Lisätietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina.
(jatkuu sivulla 4)
FI
42.0
Sivu: 4/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 14.01.2016
Versionumero 6
Tarkistus: 14.01.2016
Kauppanimike: Absolve Glassware Cleaner
(jatkuu sivulla 3)
· 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
· Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
· 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
· Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
Tuote ei sisällä merkityksellisiä määriä aineita työpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.
· Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.
· 8.2 Altistumisen ehkäiseminen
· Henkilökohtainen suojavarustus:
· Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.
Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.
Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
· Hengityssuoja: Ei tarpeen.
· Käsisuojus:
Suojakäsineet
Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /
kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.
· Käsinemateriaali
Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja
vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys
ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä.
· Käsinemateriaalin läpäisyaika
Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.
· Silmäsuojus:
Tiiviit suojalasit
KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
· 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
· Yleiset ohjeet
· Olomuoto:
Nestemäinen
Muoto:
(jatkuu sivulla 5)
FI
42.0
Sivu: 5/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 14.01.2016
Versionumero 6
Tarkistus: 14.01.2016
Kauppanimike: Absolve Glassware Cleaner
(jatkuu sivulla 4)
Väri:
· Haju:
Valkeahko
Kloorimainen
· pH-arvo:
12.0
· Tilanmuutos
Sulamispiste/sulamisalue: Ei määrätty.
Kiehumispiste/kiehumisalue: Ei määrätty.
· Leimahduspiste:
Ei voida käyttää.
· Itsesyttyvyys:
Tuote ei ole itsestään syttyvä.
· Räjähdysvaara:
Tuote ei ole räjähdysvaarallinen.
· Höyrypaine:
Ei määrätty.
· Tiheys 20 °C lämpötilassa:
1,075 g/cm³
· Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen:
Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.
· Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet:
Vesi:
· 9.2 Muut tiedot
0.0 %
80-100 %
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
· 10.1 Reaktiivisuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
· Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä.
· 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
· 10.4 Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.
KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
· 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
· Välitön myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:
· Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
· Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
· Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· CMR-vaikutukset eli syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
· Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Syöpää aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
(jatkuu sivulla 6)
FI
42.0
Sivu: 6/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 14.01.2016
Versionumero 6
Tarkistus: 14.01.2016
Kauppanimike: Absolve Glassware Cleaner
(jatkuu sivulla 5)
· Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
· 12.1 Myrkyllisyys
· Vesimyrkyllisyys: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.3 Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.4 Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Ekologisia lisätietoja:
· Yleisohjeita:
Vesistövaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievästi vesistöä vaarantava
Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.
Ei saa päästää ohentamatta tai neutraloimatta viemäriin eikä vedenottoaltaaseen.
· 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.
· 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
· 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
· Suositus: Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.
· Puhdistamattomat pakkaukset:
· Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.
*
KOHTA 14: Kuljetustiedot
· 14.1 YK-numero
· ADR, IMDG, IATA
· 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
· ADR
· IMDG, IATA
UN1760
1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (SODIUM
HYDROXIDE, HYPOCHLORITE SOLUTION)
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE,
HYPOCHLORITE SOLUTION)
(jatkuu sivulla 7)
FI
42.0
Sivu: 7/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 14.01.2016
Versionumero 6
Tarkistus: 14.01.2016
Kauppanimike: Absolve Glassware Cleaner
(jatkuu sivulla 6)
· 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
· ADR
· luokka
· Lipuke
8 (C9) Syövyttävät aineet
8
· IMDG, IATA
· Class
· Label
8 Syövyttävät aineet
8
· 14.4 Pakkausryhmä
· ADR, IMDG, IATA
II
· 14.5 Ympäristövaarat:
· Marine pollutant:
Ei
· 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
· Kemler-luku:
· EMS-numero:
· Segregation groups
Varoitus: Syövyttävät aineet
80
F-A,S-B
Hypochlorites
· 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen
Ei voida käyttää.
ja IBC-säännöstön mukaisesti
· UN "Model Regulation":
*
UN1760, SYÖVYTTÄVÄ NESTE, N.O.S., 8, II
KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
· 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
· Kansalliset määräykset:
· Vesivaarallisuusluokka: WGK 1 (Oma luokitus): lievästi vettä vaarantava.
· 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
KOHTA 16: Muut tiedot
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista
eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.
(jatkuu sivulla 8)
FI
42.0
Sivu: 8/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 14.01.2016
Versionumero 6
Tarkistus: 14.01.2016
Kauppanimike: Absolve Glassware Cleaner
(jatkuu sivulla 7)
· Asiaankuuluvat lausekkeet
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H290 Voi syövyttää metalleja.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
· Näyttelyalue ohjelehti: Quality Assurance, Environment, Safety & Health (QAESH)
· Yhteydenottohenkilö: [email protected]
· Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
· * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta
FI