COUNT-OFF Surface Cleaner

41.0
Sivu: 1/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 09.10.2015
Versionumero 5
Tarkistus: 09.10.2015
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
· 1.1 Tuotetunniste
· Kauppanimike: COUNT-OFF Surface Cleaner
· Artikkelinumero: 6NE942T
· 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Aineen / valmisteen käyttö Pintapuhdistus
· 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
· Valmistaja/toimittaja:
PerkinElmer Health Sciences B.V.
Rigaweg 22
9723 TH Groningen
The Netherlands
P.O. Box 5205
9700 GE Groningen
The Netherlands
Phone: 0031 50 5445900
Fax: 0031 50 5445950
www.perkinelmer.com
· Tietoja antaa:
Quality Assurance, Environment, Safety & Health (QA/ESH)
[email protected]
· 1.4 Hätäpuhelinnumero:
+31 50 5445971
CHEMTREC: +1 703-527-3887
*
KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
· 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
· Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
GHS05 syöpyminen
Eye Dam. 1 H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Ärsyttää ihoa.
· 2.2 Merkinnät
· Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
· Varoitusmerkit
GHS05
(jatkuu sivulla 2)
FI
41.0
Sivu: 2/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 09.10.2015
Versionumero 5
Tarkistus: 09.10.2015
Kauppanimike: COUNT-OFF Surface Cleaner
(jatkuu sivulla 1)
· Huomiosana Vaara
· Vaaran määräävät komponentit etiketeissä:
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate (EDTA)
ammoniakki
· Vaaralausekkeet
H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
· Turvalausekkeet
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
P362
Riisu saastunut vaatetus.
P332+P313
Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P302+P352
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
· 2.3 Muut vaarat
· PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.
*
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
· 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
· Selostus: Seos: koostuu seuraavista aineista.
· Sisältää vaarallisia aineita:
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate (EDTA)
CAS: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Eye Dam. 1, H318
Indeksinumero: 607-428-00-2
Acute Tox. 4, H302
2-Butoksietanoli
CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin
Indeksinumero: 603-014-00-0
Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
ammoniakki
CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
Skin Corr. 1B, H314
Indeksinumero: 007-001-01-2
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411
STOT SE 3, H335
CAS: 18662-53-8
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
Carc. 2, H351
Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 68131-40-8
C11- 15- secondary, ethoxylated alcohol
Polymer
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315
Natriumhydroksidi
CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Indeksinumero: 011-002-00-6
2,5-10%
2,5-10%
 2,5%
 2,5%
 2,5%
 2,5%
(jatkuu sivulla 3)
FI
41.0
Sivu: 3/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 09.10.2015
Versionumero 5
Tarkistus: 09.10.2015
Kauppanimike: COUNT-OFF Surface Cleaner
(jatkuu sivulla 2)
· Asetus (EY) N:o 648/2004, pesuaineista / Sisältöä koskevat merkinnät
water, distilled, conductivity or of similar purity
· Lisätietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
· 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
· Hengitettyä: Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään.
· Ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
· Aineen päästyä silmiin:
Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärin
puoleen.
· Nieltyä: Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa.
· 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
· 5.1 Sammutusaineet
· Sopivat sammutusaineet:
Kuivakemikaalisammutin
Hiilidioksidi
· 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
· Erikoinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
· 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Ei tarvita.
· 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
· 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:
Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
· 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.
KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
· 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
· Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
(jatkuu sivulla 4)
FI
41.0
Sivu: 4/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 09.10.2015
Versionumero 5
Tarkistus: 09.10.2015
Kauppanimike: COUNT-OFF Surface Cleaner
(jatkuu sivulla 3)
· 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
· Varastointi:
· Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.
· Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
· Lisätietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina.
· 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
· Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
· 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
· Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
111-76-2 2-Butoksietanoli
HTP Lyhytaikaisarvo: 250 mg/m³, 50 ppm
Pitkäaikaisarvo: 98 mg/m³, 20 ppm
iho
1336-21-6 ammoniakki
HTP Lyhytaikaisarvo: 36 mg/m³, 50 ppm
Pitkäaikaisarvo: 14 mg/m³, 20 ppm
· Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.
· 8.2 Altistumisen ehkäiseminen
· Henkilökohtainen suojavarustus:
· Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.
Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.
Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
· Hengityssuoja: Ei tarpeen.
· Käsisuojus:
Suojakäsineet
Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /
kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.
· Käsinemateriaali
Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja
vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys
ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä.
· Käsinemateriaalin läpäisyaika
Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.
(jatkuu sivulla 5)
FI
41.0
Sivu: 5/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 09.10.2015
Versionumero 5
Tarkistus: 09.10.2015
Kauppanimike: COUNT-OFF Surface Cleaner
(jatkuu sivulla 4)
· Silmäsuojus:
Tiiviit suojalasit
KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
· 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
· Yleiset ohjeet
· Olomuoto:
Nestemäinen
Muoto:
Väritön
Väri:
Ammoniakkimainen
· Haju:
· pH-arvo 20 °C lämpötilassa:
12-13
· Tilanmuutos
Sulamispiste/sulamisalue: Ei määrätty.
Kiehumispiste/kiehumisalue: Ei määrätty.
· Leimahduspiste:
Ei voida käyttää.
· Itsesyttyvyys:
Tuote ei ole itsestään syttyvä.
· Räjähdysvaara:
Tuote ei ole räjähdysvaarallinen.
· Tiheys 20 °C lämpötilassa:
1,040 g/cm³
· Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen:
Täydellisesti sekoittuva.
· Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet:
Vesi:
· 9.2 Muut tiedot
0-5 %
60-80 %
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
· 10.1 Reaktiivisuus
· 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
· Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä.
· 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
· 10.4 Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.
FI
(jatkuu sivulla 6)
41.0
Sivu: 6/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 09.10.2015
Versionumero 5
Tarkistus: 09.10.2015
Kauppanimike: COUNT-OFF Surface Cleaner
(jatkuu sivulla 5)
KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
· 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
· Välitön myrkyllisyys
· Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:
· Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ärsyttävä vaikutus ihoon ja limakalvoihin.
· Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Ärsyttävä vaikutus.
· Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.
· Toksikologisia lisätietoja:
Tuote voi aiheuttaa EY:n yleisten luokitusdirektiivien mukaisesti valmisteissa seuraavat vaarat:
Ärsyttävä
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
· 12.1 Myrkyllisyys
· Vesimyrkyllisyys: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.3 Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.4 Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Ekologisia lisätietoja:
· Yleisohjeita: Vesistövaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistöä vaarantava
· 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.
· 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
· 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
· Suositus: Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.
· Puhdistamattomat pakkaukset:
· Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.
KOHTA 14: Kuljetustiedot
· 14.1 UN-numero
· ADR, ADN, IMDG, IATA
tarpeeton
· 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
· ADR, ADN, IMDG, IATA
tarpeeton
· 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· luokka
tarpeeton
(jatkuu sivulla 7)
FI
41.0
Sivu: 7/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 09.10.2015
Versionumero 5
Tarkistus: 09.10.2015
Kauppanimike: COUNT-OFF Surface Cleaner
(jatkuu sivulla 6)
· 14.4 Pakkausryhmä
· ADR, IMDG, IATA
tarpeeton
· 14.5 Ympäristövaarat:
· Marine pollutant:
Ei
· 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
Ei voida käyttää.
· 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II
Ei voida käyttää.
liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
*
· Kuljetus/lisätietoja:
Ei vaarallinen aine ylläolevien asetusten mukaisesti
· UN "Model Regulation":
-
KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
· 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
· Kansalliset määräykset:
· Vesivaarallisuusluokka: WGK 2 (Oma luokitus): vettä vaarantava.
· 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
KOHTA 16: Muut tiedot
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista
eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.
· Asiaankuuluvat lausekkeet
H290 Voi syövyttää metalleja.
H302 Haitallista nieltynä.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H351 Epäillään aiheuttavan syöpää.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
· Näyttelyalue ohjelehti: Quality Assurance, Environment, Safety & Health (QAESH)
· Yhteydenottohenkilö: [email protected]
· Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
(jatkuu sivulla 8)
FI
41.0
Sivu: 8/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 09.10.2015
Versionumero 5
Tarkistus: 09.10.2015
Kauppanimike: COUNT-OFF Surface Cleaner
(jatkuu sivulla 7)
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
· * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta
FI