BetaPlate Scint

41.0
Sivu: 1/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 18.11.2015
Versionumero 8
Tarkistus: 18.11.2015
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
· 1.1 Tuotetunniste
· Kauppanimike: BetaPlate Scint
· Artikkelinumero: 1205-440
· CAS-numero:
38640-62-9
· EY-numero:
254-052-6
· 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Aineen / valmisteen käyttö Laboratoriokemikaalit
· 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
· Valmistaja/toimittaja:
PerkinElmer Health Sciences B.V.
Rigaweg 22
9723 TH Groningen
The Netherlands
P.O. Box 5205
9700 GE Groningen
The Netherlands
Phone: 0031 50 5445900
Fax: 0031 50 5445950
www.perkinelmer.com
· Tietoja antaa:
Quality Assurance, Environment, Safety & Health (QA/ESH)
[email protected]
· 1.4 Hätäpuhelinnumero:
+31 50 5445971
CHEMTREC: +1 703-527-3887
*
KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
· 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
· Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
GHS08 terveysvaara
Asp. Tox. 1
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
GHS09 ympäristö
Aquatic Chronic 1 H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
· 2.2 Merkinnät
· Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Aine on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
(jatkuu sivulla 2)
FI
41.0
Sivu: 2/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 18.11.2015
Versionumero 8
Tarkistus: 18.11.2015
Kauppanimike: BetaPlate Scint
(jatkuu sivulla 1)
· Varoitusmerkit
GHS08
GHS09
· Huomiosana Vaara
· Vaaran määräävät komponentit etiketeissä:
Diisopropyl naphthalene isomers
· Vaaralausekkeet
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
· Turvalausekkeet
P273
Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/
lääkäriin.
P331
EI saa oksennuttaa.
P391
Valumat on kerättävä.
· 2.3 Muut vaarat
· PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.
*
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
· 3.1 Kemialliset ominaisuudet: Aineet
· CAS-nro. nimike
38640-62-9 Diisopropyl naphthalene isomers
· Tunnistusnumero(t)
· EY-numero: 254-052-6
· Sisältää vaarallisia aineita:
CAS: 38640-62-9
Diisopropyl naphthalene isomers
EINECS: 254-052-6
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 1, H410
metanoli
CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
Flam. Liq. 2, H225
Indeksinumero: 603-001-00-X
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331
STOT SE 1, H370
80-100%
 2,5%
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
· 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
· Yleisohjeet: Ei tarvita lisätoimenpiteitä.
· Hengitettyä: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydettävä lääkärin apua.
· Ihokosketuksessa: Aine ei yleensä ärsytä ihoa.
(jatkuu sivulla 3)
FI
41.0
Sivu: 3/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 18.11.2015
Versionumero 8
Tarkistus: 18.11.2015
Kauppanimike: BetaPlate Scint
(jatkuu sivulla 2)
· Aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
· Nieltyä: Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa.
· 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
· 5.1 Sammutusaineet
· Sopivat sammutusaineet: Palontorjuntatoimepiteet ympäristöä vastaavasti.
· 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
· Erikoinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
· 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla.
· 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen.
· 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:
Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
· 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Vaarallisia aineita ei vapaudu.
KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
· 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla.
· Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Eristettävä sytytyslähteistä - tupakanpoltto kielletty.
· 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
· Varastointi:
· Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Säilytettävä viileässä paikassa.
· Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
· Lisätietoja varastointiehtoihin:
Ei mitään.
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa.
· 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
· Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
· 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
· Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin: Tarpeeton.
· Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.
(jatkuu sivulla 4)
FI
41.0
Sivu: 4/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 18.11.2015
Versionumero 8
Tarkistus: 18.11.2015
Kauppanimike: BetaPlate Scint
(jatkuu sivulla 3)
· 8.2 Altistumisen ehkäiseminen
· Henkilökohtainen suojavarustus:
· Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.
· Hengityssuoja:
Lyhytaikaisessa tai vähäisessä altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessä tai pitempiaikaisessa
rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.
Suodin A/P2
· Käsisuojus:
Suojakäsineet
Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /
kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.
· Käsinemateriaali
Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja
vaihtelee eri valmistajilla.
Nitriilikumi
· Käsinemateriaalin läpäisyaika
Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.
· Silmäsuojus:
Tiiviit suojalasit
KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
· 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
· Yleiset ohjeet
· Olomuoto:
Nestemäinen
Muoto:
Väritön
Väri:
Hajuton
· Haju:
· Tilanmuutos
-40 °C
Sulamispiste/sulamisalue:
Kiehumispiste/kiehumisalue: 300 °C
· Leimahduspiste:
140 °C
· Syttymislämpötila:
450 °C
· Räjähdysvaara:
Tuote ei ole räjähdysvaarallinen, kuitenkin räjähdysvaarallisten höyry-/
ilmaseosten muodostuminen mahdollista.
(jatkuu sivulla 5)
FI
41.0
Sivu: 5/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 18.11.2015
Versionumero 8
Tarkistus: 18.11.2015
Kauppanimike: BetaPlate Scint
(jatkuu sivulla 4)
· Räjähdysrajat:
Alempi:
Ylempi:
0,4 Vol % (Diisopropylnaphthalene)
4,7 Vol % (Diisopropylnaphthalene)
· Höyrypaine 20 °C lämpötilassa: 0,003 hPa
· Tiheys 20 °C lämpötilassa:
0,96 g/cm³
· Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen 20 °C lämpötilassa:
· 9.2 Muut tiedot
0,0002 g/l
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
· 10.1 Reaktiivisuus
· 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
· Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä.
· 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
· 10.4 Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.
KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
· 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
· Välitön myrkyllisyys
· Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
38640-62-9 Diisopropyl naphthalene isomers
Oraali
LD50 3900 mg/kg (rat)
Dermaali LD50 4500 mg/kg (rat)
· Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:
· Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ei ärsyttävää vaikutusta.
· Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Ei ärsyttävää vaikutusta.
· Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.
· Toksikologisia lisätietoja:
Asianmukaisessa käsittelyssä ja määräystenmukaisessa käytössä tuotteella ei kokemuksemme ja käytössäolevien
tietojen mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.
Aineelle ei viimeksi voimassaolevien EY-luettelojen mukaisesti ole merkitsemispakkoa.
*
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
· 12.1 Myrkyllisyys
· Vesimyrkyllisyys: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Lisätietoja: Aine on biologisesti vaikeasti hajotettavissa.
(jatkuu sivulla 6)
FI
41.0
Sivu: 6/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 18.11.2015
Versionumero 8
Tarkistus: 18.11.2015
Kauppanimike: BetaPlate Scint
(jatkuu sivulla 5)
· 12.3 Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.4 Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Ekologisia lisätietoja:
· Yleisohjeita:
Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.
· 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.
· 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
· 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
· Suositus: Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.
· Puhdistamattomat pakkaukset:
· Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.
*
KOHTA 14: Kuljetustiedot
· 14.1 UN-numero
· ADR, IMDG, IATA
· 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
· ADR
· IMDG
· IATA
UN3082
3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Diisopropyl naphthalene
isomers)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Diisopropyl naphthalene isomers),
MARINE POLLUTANT
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Diisopropyl naphthalene isomers)
· 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
· ADR
· luokka
· Lipuke
9 (M6) Muut vaaralliset aineet ja esineet
9
(jatkuu sivulla 7)
FI
41.0
Sivu: 7/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 18.11.2015
Versionumero 8
Tarkistus: 18.11.2015
Kauppanimike: BetaPlate Scint
(jatkuu sivulla 6)
· IMDG, IATA
· Class
· Label
9 Muut vaaralliset aineet ja esineet
9
· 14.4 Pakkausryhmä
· ADR, IMDG, IATA
III
· Marine pollutant:
· Erityistä merkintää (ADR):
· Erityistä merkintää (IATA):
Tuote sisältää ympäristölle vaaralliset aineet:
Diisopropyl naphthalene isomers
Symboli (kala ja puu)
Symboli (kala ja puu)
Symboli (kala ja puu)
· 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
· Kemler-luku:
· EMS-numero:
Varoitus: Muut vaaralliset aineet ja esineet
90
F-A,S-F
· 14.5 Ympäristövaarat:
· 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II
Ei voida käyttää.
liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
· Kuljetus/lisätietoja:
Ei vaarallinen aine ylläolevien asetusten mukaisesti
· ADR
· Tunnelirajoituskoodi:
E
· UN "Model Regulation":
*
UN3082, YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE,
NESTEMÄINEN, N.O.S. (Diisopropyl naphthalene
isomers), 9, III
KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
· 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
KOHTA 16: Muut tiedot
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista
eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.
· Asiaankuuluvat lausekkeet
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H301 Myrkyllistä nieltynä.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle.
(jatkuu sivulla 8)
FI
41.0
Sivu: 8/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 18.11.2015
Versionumero 8
Tarkistus: 18.11.2015
Kauppanimike: BetaPlate Scint
(jatkuu sivulla 7)
H331 Myrkyllistä hengitettynä.
H370 Vahingoittaa elimiä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
· Näyttelyalue ohjelehti: Quality Assurance, Environment, Safety & Health (QAESH)
· Yhteydenottohenkilö: [email protected]
· Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
STOT SE 1: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 1
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
· * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta
FI