ExStik® CL200A

Gebruiksaanwijzing
ExStik® CL200A
Waterbestendige meter voor het totaal
restchloorgehalte
Octrooi in aanvraag
Inleiding
®
Gefeliciteerd met de aankoop van uw ExStik CL200 chloortester. De CL200 is een revolutionaire
voorloper in zijn soort. Dit meetinstrument biedt een rechtstreekse meting van de totale chloor van
®
0,01 tot 10,00 ppm. De elektrodemethode die door de ExStik gebruikt wordt, werd goedgekeurd
door het Amerikaans Agentschap voor Milieubescherming (EPA) als een aanvaardbare methode
voor de controle van het totaal chloorgehalte in het afvalwater. Voor dit type van
elektrodemethode, moet voor de test een reagenstablet aan de meetoplossing toegevoegd
worden. De voordelen van de CL200 voor de gebruiker omvatten: gemakkelijk te gebruiken en te
onderhouden, hoge nauwkeurigheid, zelf-kalibratie en snelle reactietijd. De CL200 beidt tegelijk
displays van de chloor en de temperatuur en heeft een geheugen voor de opslag van 15
metingen. Als u deze meter voorzichtig gebruikt en onderhoudt, zal hij u jarenlang trouwe
diensten bewijzen.
Toepassingen
De CL200 kan gebruikt worden wanneer het totaal chloorgehalte van het water gemeten dient te
worden. Men noemt dit ook het totaal restchloorgehalte. Hierbij wordt het totaal aan chloor in alle
vormen gemeten, inclusief opgeloste vrije chloor, chloramines, hypochlorig zuur en hypochloriet
ion. Typische toepassingen omvatten metingen van afvalwater van eenheden met
waterbehandeling, openbare drinkwatervoorzieningen en koeltorens en het meten van de
desinfecterende eigenschappen in zwembaden en koelwatertoepassingen.
Beschrijving van de meter
Beschrijving frontpaneel CL200:
®
De toetsen van de ExStik’s hebben functies die wijzigen volgens de
bevestigde elektrode (pH, ORP of chloor). De toets
®
beschrijvingen zijn hier van toepassing voor de ExStik met een
chloorelektrode.
1.
Batterijvak
2.
LCD-scherm
3.
4.
MODE-toets (opslag gegevens)
5.
Kalibratie niet vereist (voor chloor)
6.
AAN/UIT-toets
7.
Elektrodekraag
8.
Elektrode
CAL-toets (wijziging mperatuureenheden en oproepen van
gegevens).
(Nota: De elektrodekap is niet afgebeeld)
®
Display ExStik CL200
1. Display balkgrafiek
2. Display meting
3. BAT (lage batterij) en
HOLD (databewaring) indicators
4. Temperatuurdisplay
5. Schaalaanduidingen balkgrafiek
6. Meeteenheden
2
CL200A-nl-NL_v8.4 7/15
Het starten
Vereiste uitrusting
Voor een chloortest heeft u een staalbeker van 20 ml nodig, een reagenstablet en de CL200 met
een bevestigde chloorelektrode. De optionele EX006 gewogen base is een aanbevolen accessoire.
Activering van de batterij
Er bevindt zich een isolatielipje in het batterijvak dat belet dat de batterij tijdens haar opslag uitgeput
geraakt. Dit moet voor het gebruik verwijderd worden.
Meetprocedure
Voorbereiding staal:
1. Giet het teststaal in de staalbeker en vul die tot aan de lijn van 20 ml.
lijn van 20 ml
Staal
2. Laat een reagenstablet in het staal vallen, wacht 10 seconden.
Vervolgens of stevig roeren tot de tablet opgelost is.
Reagens
Meting:
1. Plaats de elektrode in het monster en druk vervolgens op de knop.
2. Roer met de elektrode gedurende 5 tot 10 seconden in het staal. De “HOLD”
indicator zal na 120 seconden verschijnen.
3. Als de tellerstanden -1, het niveau van chloor in de steekproef lager kan zijn
dan de zichtbare grenzen van 0,01 ppm.
Aflezing:
De waarde die in de display getoond wordt is de
totale chloor in ppm.
Nota: Na het uitvoeren van een test, de volledige
elektrode schoonwrijven met een zuiver/droog
papieren doekje.
1.04
22.3 °C
3
CL200A-nl-NL_v8.4 7/15
Opslaan van metingen
1. Druk op de toets MODE om een meting op te slaan. Het nummer van de geheugenlocatie zal
getoond worden, gevolgd door de opgeslagen meting en de “HOLD”-indicator.
2.
3.
4.
Er kan slechts een meting opgeslagen worden tijdens de meetcyclus van 120 seconden.
Druk nogmaals op de MODE-toets om terug te keren naar de normale werking.
Als meer dan 15 metingen opgeslagen zijn, zullen de vroegere opgeslagen metingen (startend
vanaf nummer 1) overschreven worden.
Oproepen van opgeslagen metingen
1.
Druk op de CAL-toets en druk vervolgens op de MODE-toets onmiddellijk nadat CAL verschijnt. Het nummer
van de geheugenpositie (1 tot 15) zal knipperen.
2.
De laatst opgeslagen meting zal eerst getoond worden. Om de opgeslagen metingen te doorlopen, op de
MODE-toets drukken. Het nummer van de geheugenpositie wordt eerst getoond, gevolgd door de meting die
op die plaats opgeslagen is.
3.
Om de geheugenmodus te verlaten, op de toets CAL drukken en vervolgens zal de CL200 terugkeren naar de
normale werking.
Nota: Als de batterijen verwijderd worden, zullen alle opgeslagen metingen verloren gaan.
Wijziging van de temperatuureenheden
Druk op de CAL-toets en houd deze gedurende circa 3 seconden ingedrukt om de eenheid voor
de temperatuur te wijzigen.
Autom. stroomuitschakeling
De functie voor de automatische uitschakeling schakelt de CL200 automatisch uit als hij 10 minuten
nadat de laatste toets ingedrukt werd niet meer gebruikt werd.
Indicatie lage batterijstand
Als de batterijen zwak worden, zal de icoon “BAT” op het scherm verschijnen. Raadpleeg het
hoofdstuk over het Onderhoud voor meer informatie over het vervangen van de batterij.
Offset/kalibratie instelprocedure
De CL200 voert een zelftest kalibratie bij het opstarten en hoeft niet te worden gekalibreerd.
Als u van mening bent dat aanpassing nodig is van het chloor te lezen gelijk is aan de waarde van een bekende
norm of eens met de lezing van een andere chloor meter, de volgende procedure kan gebruikt worden.
1. Voer de normale meetprocedure uit met 20 ml van een chlooroplossing waarvan de
concentratie bekend is (raadpleeg de gebruiksaanwijzing), en wacht totdat de aanduiding
“HOLD” op het scherm verschijnt (ca. 2 minuten meettijd).
2. Druk terwijl de meter nog in de oplossing zit ca. 5 seconden lang op de Mode/Hold-toets, totdat
de aanduiding “CO” onderaan het scherm verschijnt.
3. De concentratiewaarde op het scherm kan nu verhoogd of verlaagd worden, zodat de waarde
overeenkomt met de concentratie van de oplossing zoals bekend.
4. Druk op de MODE/HOLD-toets om de waarde te verhogen of druk op de CAL/RECALL-toets om
de waarde te verlagen.
5. Wanneer de uitlezing aangepast is tot de gewenste waarde drukt u kort op de ON/OFF-toets.
De aanduiding “SA” verschijnt op het scherm, gevolgd door “END”. Dit geeft aan dat de
aangepaste waarde in het geheugen is opgeslagen.
6. Schakel de meter uit en vervolg de meetprocedure zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
CL200A-nl-NL_v8.4 7/15
4
Aanbevelingen en technieken
1.
Als de meter gedurende meerdere weken niet gebruikt werd of als hij nieuw is, moeten
minstens twee tests uitgevoerd worden om de elektrode te testen.
2.
3.
De reagenstabletten niet aanraken. Aanraking ervan kan contaminatie veroorzaken.
4.
5.
De staalbekers en de kappen voor het gebruik uitwassen en ze goed spoelen.
6.
7.
Het sensoroppervlak niet aanraken, tenzij met een schoon/droog papieren doekje.
8.
9.
Gooi de staalbeker weg als hij een verandering van kleur vertoont.
10.
Bedek de connector met een propere afdekking telkens wanneer de elektrode van het
meterlichaam genomen wordt.
11.
Als u tijdens de eerste minuut van de werking met de sonde gedurende 10 seconden zachtjes
in de oplossing roert, zal dit het proces bevorderen en zullen de meetresultaten nauwkeuriger
zijn. Na 10 seconden niet meer roeren.
Als de elektrode voor een periode van 24 uur niet gebruikt werd, veeg de tip dan schoon met
een proper/droog papierdoekje voordat u de elektrode terug gebruikt.
De CL200 mag niet in een oplossing blijven staan terwijl hij uitgeschakeld is. Als hij in een
oplossing blijft staan terwijl hij uitgeschakeld is, zal het bij de navolgende metingen langer
duren om de correcte waarde te bereiken.
Bij het meten van oplossingen met grote verschillen in de chloorconcentratie, bv. 0,1ppm en
5,0ppm, gebruikt u best afzonderlijke staalbekers.
Houd de elektrode in goede staat door ze volledig droog te vegen en door het deksel van de
elektrode onmiddellijk na de meting terug aan te brengen. De elektrode moet altijd in een
droge kap bewaard worden.
Gids voor het verhelpen van storingen
1.
Als de eenheid vergrendeld lijkt, is het mogelijk dat de Data Hold modus per ongeluk
geactiveerd werd. Als de HOLD-icoon verschijnt, druk dan gewoon op de MODE-toets, of zet de
meter even af en zet hem vervolgens terug aan.
2.
Als de meter vergrendelingen omhoog en kan worden geactiveerd door een druk op de knop,
moet u de batterijen verwijderen en houd de Aan/uitknop gedurende 8 - 10 seconden. Breng de
accu's weer.
Let op: als de batterijen worden verwijderd, opgeslagen waarden gaan verloren.
3.
Als de tellerstanden een -1 op een bekende niveau van chloor, de meter defect kunnen zijn.
5
CL200A-nl-NL_v8.4 7/15
Onderhoud
Reiniging en onderhoud van de elektrode
De CL200 Chloorelektrode wordt vanuit de fabriek in een gereinigde en gebruiksklare toestand
geleverd. De elektrode zal het best presteren en zal stabielere metingen geven na de eerste paar
tests. Voor en na de tests de punt van de elektrode zorgvuldig afvegen met een schoon en droog
papieren doekje om eventuele verbindingen die zich gevormd hebben te verwijderen. Als hij niet
gebruikt wordt, moet de CL200 in de elektrodekap geplaatst worden.
Vervanging van de elektrode
De CL200 wordt geleverd met een bevestigde elektrode. Als de elektrode vervangen moet worden,
of als een pH- of ORP-elektrode geïnstalleerd moet worden, volg dan deze stappen:
1. Om een elektrode te verwijderen, de elektrodekraag losmaken en verwijderen (draai de kraag
naar links om deze te verwijderen).
2. Schud de elektrode zachtjes heen en weer en trek ze naar beneden tot ze van de meter
loskomt.
3. Om een elektrode te bevestigen, de gleuven met elkaar in lijn brengen en de elektrode
voorzichtig in de aansluiting van de meter steken.
4. Draai de elektrodekraag goed vast om een goede dichting te verkrijgen (een rubberen ring zorgt
voor de dichting tussen de elektrode en de meter).
6
CL200A-nl-NL_v8.4 7/15
Batterijen Vervangen
1.
2.
Draai de kap van het batterijvak
3.
Plaats het deksel van het batterijvak terug
Vervang de vier (4) CR2032 batterijen, en let daarbij op de
polariteit.
U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (Batterij-voorschrift) om alle gebruikte
batterijen en accumulatoren in te leveren; deze weggooien met het huishoudelijk afval is
verboden!
U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de inzamelpunten van uw
gemeente of overal waar batterijen / accumulatoren worden verkocht!
Verwijdering: Volg alle wettelijke aanwijzingen wat betreft de verwijdering van het toestel
aan het einde van zijn levensduur.
Technische kenmerken
Scherm
Multifunctioneel LCD-scherm met balkgrafiek
Bedrijfsvoorwaarden:
0 tot 50 C (32 tot 122 F) en < 80% RV
Chloorbereik
0,01 tot 10,00 ppm (Totale chloor)
Chloornauwkeurigheid
0,05 tot 5,00ppm; ± (10%meting + 0,01ppm)
5,00 tot 10,00ppm; ± (15%meting + 0,05ppm)
Temperatuur
meetbereik
-5 tot 90 C (23 tot 194 F)
Temperatuurbereik
voor chloor meting
0 tot 50 C (32 tot 122 F)
Temp. Resolutie
0,1 tot 99,9 vervolgens 1
Temp. Nauwkeurigheid
± 1 C (1,8 F) van -5 tot 50 C (23 tot 122 F);
o
o
o
o
± 3 C (5,4 F) van 50 tot 90 C (122 tot 194 F)
Opslag meting
Er kunnen 15 metingen opgeslagen en opgeroepen worden
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Indicatie lage batterijstand
‘BAT’ verschijnt op het LCD-scherm
Stroomvoorziening
Vier (4) CR2032 batterijen
Afmetingen
35,6x172,7x40,6mm (1,4x6,8x1,6”); 110g (3.85oz)
Autom. uitschakeling
Schakelt automatisch uit 10 minuten nadat de laatste toets ingedrukt
werd.
Copyright © 2013‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts auf Vervielfältigung im Ganzen oder in Teilen in irgendeiner Form ISO‐9001 zertifiziert www.extech.com 7
CL200A-nl-NL_v8.4 7/15