Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
Multimeter met IR thermometer
Extech EX230
Introductie
Gefeliciteerd met de aankoop van de Extech EX230 Autoselecterende multimeter. Deze meter meet
AC/DC spanning, AC/DC stroom, weerstand, elektrische capaciteit, frequentie, werkingscyclus,
diodetest, continuïteit, contactloze infraroodtemperatuur en contact thermokoppel temperatuur. Het
juiste gebruik en onderhoud van deze meter zal resulteren in vele jaren van betrouwbaar gebruik.
Veiligheid
Dit symbool naast een ander symbool, terminal of apparaat duidt aan dat de
gebruiker de uitleg moet lezen in de gebruiksaanwijzing om persoonlijk letsel of
schade aan de meter te vermijden.
WARNING
Dit WAARSCHUWING symbool duidt een mogelijk gevaarlijke toestand aan, dat
indien niet vermeden, tot de dood of ernstig letsel kan leiden.
CAUTION
Dit LET OP symbool duidt een mogelijk gevaarlijke toestand aan, die indien niet
vermeden, schade aan het product kan veroorzaken.
MAX
600V
Dit symbool raadt de gebruiker aan de gemarkeerde eindpunt(en) niet in contact
te brengen met een circuit, in relatie tot de aarde, groter dan (in dit geval) 600
VAC of VDC.
Dit symbool in relatie tot een of meerdere aansluitklemmen geeft aan dat het
geassocieerd moet worden met het bereik dat bij normaal gebruik, wordt
onderworpen tot bijzonder gevaarlijke spanningen. Voor maximale veiligheid
zouden de meter en de meetsondes niet gebruikt moeten worden indien deze
onder stroom staan.
Dit symbool duidt aan dat een apparaat door middel van dubbele isolatie of
versterkte isolatie wordt beschermd.
PER IEC1010 OVERSPANNING INSTALLATIECATEGORIE
OVERSPANNINGCATEGORIE l
Uitrusting met OVERSPANNING CATEGORIE l is uitgerust voor aansluiting met circuits waarbij
metingen worden gehouden tot het uiterste waarbij het kort geschikt is voor een laag niveau te
beperken.
Opmerking –Voorbeelden omvatten beschermde elektronische circuits.
OVERSPANNING CATEGORIE II
Apparaten met OVERSPANNING CATEGORIE II zijn energie-verbruikende apparaten uitgerust
voor met een vaste stroominstallatie.
Opmerking –Voorbeelden omvatten huishoud-, kantoor- en laboratorium toestellen.
OVERSPANNING CATEGORIE III
Apparaten met OVERSPANNING CATEGORIE III zijn uitgerust met een vaste stroominstallatie.
Opmerking –Voorbeelden omvatten schakelaars met een vaste stroominstallatie en sommige
apparaten voor industrieel gebruik met een permanente aansluiting naar het vaste stroomnet.
OVERSPANNINGCATEGORIE IV
Uitrusting met OVERSPANNING CATEGORIE IV zijn bedoelt voor de oorspronkelijke delen van de
installatie.
Opmerking
–Voorbeelden
omvatten
elektriciteitsmeters
en
voornamelijk
overmatige
beschermingsuitrusting.
2
EX230-nl-NL_v1.4 4/15
WAARSCHUWINGEN

Onjuist gebruik van deze meter kan schade, schokken, letsel of de dood veroorzaken. Lees en
begrijp deze gebruikershandleiding voordat u de meter gebruikt.

Verwijder altijd de meetkabels voordat u de batterij of de zekeringen vervangt.

Controleer de toestand van de meetkabels en de meter op schade voordat u de meter gebruikt.

Wees uiterst voorzichtig als u metingen uitvoert waarbij de spanningen groter zijn dan 25VAC
rms of 35VDC. Dit soort spanningen wordt aanzien als gevaar voor schokken.

Waarschuwing! Dit is een klasse A apparaat. Dit apparaat kan storingen veroorzaken in de
leefruimte.

Ontlaad altijd condensatoren en haal de stroom van het geteste apparaat af voordat u diode-,
weerstands- of continuïteitstesten uitvoert.

Spanningcontroles op elektrische rails kunnen moeilijk en misleidend zijn omwille van de
onzekerheid van de aansluiting met de ingebouwde elektrische contacten. Andere middelen
moeten worden aangewend om zeker te zijn dat de aansluitklemmen niet actief zijn.

Als de apparatuur wordt gebruikt op een manier niet bepaald door de fabrikant, is het mogelijk
dat de bescherming geleverd door de apparatuur wordt beschadigd.

Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken. Het bevat gevaarlijke voorwerpen en kleine
onderdelen die kinderen kunnen inslikken.

Laat batterijen en verpakkingsmateriaal niet onbeheerd achter; deze kunnen een gevaar voor
kinderen opleveren.

Verwijder de batterijen als dit apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden.

Verstreken of beschadigde batterijen kunnen een gevaar voor de huid opleveren. Gebruik in
dergelijke gevallen passende handschoenen.

Sluit de batterij niet kort. Plaats de batterij niet in de buurt van vuur.
3
EX230-nl-NL_v1.4 4/15
VEILIGHEIDS INSTRUCTIES
Deze meter is ontworpen voor veilig gebruik, maar moet met alle voorzichtigheid bediend worden. De
onderstaande instructies dienen in acht genomen te worden voor een veilig gebruik.
1.
Zet NOOIT meer spanning of stroom op de meter dan dat het gespecificeerde maximum
aangeeft:
Invoerveiligheidslimieten
Functie
Maximale Invoer
V AC/DC, Weerstand, Elektrische capaciteit,
Frequentie, Werkingscyclus, Diodetest,
Continuïteit
600 VDC/AC rms
μA of mA AC/DC
500mA gesmolten
A AC/DC
10A gesmolten
2.
WEES UITERST VOORZICHTIG wanneer u werkt met hoogspanning.
3.
MEET GEEN spanning indien de spanning op de "COM" ingang stekker, 600V overschrijdt boven
aarde.
4.
Hang de meetkabel NOOIT over een spanningsbron terwijl de functieschakelaar in de stroom-,
weerstand- of diodemodus staat. Dit kan de meter beschadigen.
5.
Ontlaad ALTIJD de condensatoren in elektrische apparaten en koppel de elektriciteit los wanneer
u de weerstand- of diodetest uitvoert.
6.
Schakel de stroom ALTIJD uit en koppel de meetkabel los voor het openen van het deksel om
bijvoorbeeld de zekering of batterijen te vervangen.
7.
Bedien NOOIT de meter tenzij de achterzijde en het batterij- en zekeringdeksel op de juiste
plaats en veilig vastgemaakt zijn.
8.
Indien de uitrusting gebruikt wordt op een manier die niet door de fabrikant gespecificeerd is, kan
de bescherming die de apparatuur biedt schade oplopen.
4
EX230-nl-NL_v1.4 4/15
Knoppen en stekkers
1.
IR thermometer
2
2. Laserpointer
3. 4.000 tellend LCD
1
3
4. MAX knop
8
4
5
5. Modusknop
6. Functieschakelaar
7. mA, µA en 10A ingangsstekker
9
10
6
8. IR thermometerknop
9. HOLD knop
11
12
7
10. RANGE knop
11. Positieve ingangsstekker
12. COM ingangsstekker
Opmerking: De schuinstand, meetkabelhouders en het batterijvak bevinden zich achteraan het
apparaat.
Symbolen en Nummerpaneel
n
µ
m
A
k
M

V
AC
DC
ºF
ºC
Hz
F
%
AUTO
HOLD
SCAN
Continuïteit
Diode test
-9
nano (10 ) (amps, cap)
-6
micro (10 ) (amps, cap)
-3
milli (10 ) (volts, amps, cap)
Ampères
3
kilo (10 ) (ohms, Hz)
6
mega (10 ) (ohms, Hz)
Ohms
Volts
Wissel stroom
Gelijkstroom
Graden Fahrenheit
Graden Celsius
Frequentie
Farad (Elektrische capaciteit)
Werkingscyclus
Autoselectie
Beeldscherm bevriezen
IR temperatuur en laser actief
5
EX230-nl-NL_v1.4 4/15
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Risico op elektrocutie. Hoogspanningscircuits, zowel AC als DC, zijn zeer
gevaarlijk en moeten met de grootste voorzichtigheid worden gemeten.
1. Draai de functieschakelaar ALTIJD op de OFF positie wanneer de meter niet in gebruik is.
2. Indien "OL" weergegeven wordt tijdens een meting, overschrijdt de waarde het bereik dat u
geselecteerd hebt. Ga in dit geval naar een hoger bereik.
AC/DC SPANNINGSMETINGEN
WAARSCHUWING: meet geen DC spanningen indien een motor op het circuit wordt IN of
UITgeschakeld. Grote spanningsgolven kunnen de meter beschadigen.
1. Draai de functieschakelaar naar de V positie.
2. Druk op de MODUS knop om “DC” of “AC” op het display weer te geven.
3. Voer de zwarte meetkabel met banaanstekker in het negatieve COM contact. Voer
de rode meetkabel met banaanstekker in het positieve V contact.
4. Verbind de zwarte meetsonde met de negatieve zijde van het circuit.
Verbind de rode meetsonde met de positieve zijde van het circuit.
5. Lees de spanning af in het display.
AC/DC STROOMMETINGEN
1. Voer de zwarte meetkabel met banaanstekker in het negatieve COM contact.
2. Druk op de MODUS knop om “DC” of “AC” op het display weer te geven.
3. Voor gelijkstroommetingen tot aan 2000µA, plaats de functieschakelaar op de µA
positie en voer de rode meetkabel met banaanstekker in het µA/mA contact.
4. Voor gelijkstroommetingen tot aan 200 mA DC, plaats de functieschakelaar op de mA
positie en voer de rode meetkabel met banaanstekker in het µA/mA contact.
5. Voor metingen tot aan 10A DC, plaats de functieschakelaar op de 10A positie en voer
de rode meetkabel met banaanstekker in het 10A contact.
6. Sluit de meetkabels in parallel aan op het te meten circuit.
7. Zet het circuit onder spanning.
8. Lees de stroom af op het display.
6
EX230-nl-NL_v1.4 4/15
WEERSTANDMETINGEN
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, schakel de spanning uit tijdens het
meten en ontlaad alle condensatoren voordat u de weerstand gaat meten. Verwijder de batterijen
en trek het snoer uit het stopcontact.
1. Draai de functieschakelaar naar de Ω positie.
2. Druk op de MODUS knop om Ω op het display weer te geven.
3. Voer de zwarte meetkabel met banaanstekker in het negatieve COM contact.
Voer de rode meetkabel met banaanstekker in het positieve  contact.
4. Plaats de meetsondetips op het te meten circuit.
5. Lees de weerstand af op het display.
ELEKTRISCHE CAPACITEITSMETINGEN
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te vermijden, haal de stroom van het geteste
apparaat af en ontlaad alle condensatoren voordat u metingen uitvoert. Verwijder de batterijen en
trek het snoer uit het stopcontact.
1. Draai de functieschakelaar naar de CAP positie.
2. Druk op de MODE knop om F eenheden op het display aan te geven.
3. Voer de zwarte meetkabel met banaanstekker in het negatieve COM contact.
Voer de rode meetkabel met banaanstekker in het positieve CAP contact.
4. Plaats de meetsondetips op het te meten circuit.
5. Lees de elektrische capaciteit af op het display.
FREQUENTIE- EN WERKINGSCYCLUSMETINGEN
1. Draai de functieschakelaar naar de Hz% positie.
2. Voer de zwarte meetkabel met banaanstekker in het negatieve COM contact.
3. Voer de rode meetkabel met banaanstekker in het positieve Hz contact.
4. Gebruik de MODE knop om Hz of % (Werkingscyclus) te selecteren.
5. Plaats de meetsondetips op het te meten circuit.
6. Lees de frequentie of werkingscyclus af op het display.
7
EX230-nl-NL_v1.4 4/15
CONTACT TEMPERATUURMETINGEN (THERMOKOPPELSONDE)
1. Draai de functieschakelaar naar de °F of °C positie.
2. Voeg de adapter van de temperatuursonde in de negatieve COM aansluiting en de positieve
TEMP aansluiting (de adapter is gemarkeerd met plus + en min -).
3. Plaats de punt van de temperatuursonde op een oppervlak of laat deze
in de lucht hangen.
4. Lees de temperatuur af op het display.
CONTINUÏTEITSCONTROLE
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, meet nooit de continuïteit op circuits
of draden die een spanningspotentieel hebben.
1. Draai de functieschakelaar naar de
2. Druk op de MODUS knop om
positie.
op het display weer te geven.
3. Voer de zwarte meetkabel met banaanstekker in het negatieve COM contact.
Voer de rode meetkabel met banaanstekker in het positieve
contact.
4. Verbind de meetsonde met het circuit of draad dat u wilt meten.
5. U hoort een geluidssignaal als de weerstand lager is dan de continuïteitsdrempel.
DIODETEST
1. Draai de functieschakelaar naar de groene
positie.
2. Druk op de MODUS knop om “ “ “ en “V” op het display weer te geven.
3. Voer de zwarte meetkabel met banaanstekker in het negatieve COM contact. Voer
de rode meetkabel met banaanstekker in het positieve contact.
4. Verbind de meetsondes met de diode tijdens de test. De tegengestelde spanning
zal waarschijnlijk 0.400 tot 0.700 V. aangeven. De tegengestelde spanning zal “OL”
aangeven. Dichte apparaten zullen in de buurt van 0V aangeven en open
apparaten zullen “OL” in beide polariteiten aangeven.
8
EX230-nl-NL_v1.4 4/15
CONTACTLOZE INFRAROOD TEMPERATUURMETINGEN
1.
Draai de functieschakelaar naar de IR positie. Het temperatuurdisplay in de rechterbovenhoek,
bestaande uit 4 cijfers, wordt ingeschakeld.
2.
Druk op de MODE knop om °F of °C te kiezen.
3.
Richt de infraroodsensor (bovenkant van de meter) naar het te meten oppervlak.
4.
Druk op de IRT
knop en houd deze ingedrukt om de IR thermometer en de laserpointer in
te schakelen. De laserpointer identificeert het te meten oppervlaktepunt en “SCAN” knippert op
het display.
5.
Lees de temperatuur af op het display.
6.
Het te meten oppervlaktegebied moet groter zijn dan de puntgrootte zoals bepaald door de
spot-ratio afstand-waarden die in de specificatietabel worden weergegeven.
knop los om de IR thermometer en de laserpointer uit te schakelen. “HOLD” en
7. Laat de IRT
de uiteindelijk gemeten waarde blijven op het display weergegeven.
WAARSCHUWING: Kijk niet rechtstreeks in of richt de laserpointer niet naar een oog.
Zichtbare laserstralen van laag vermogen veroorzaken in normale omstandigheden geen gevaar,
maar kunnen een potentieel gevaar vormen indien ze gedurende lange perioden rechtstreeks
worden bekeken.
IR punt-naar-afstand diagram
De spot-ratio afstand van 4:1 bepaalt de grootte van het gemeten oppervlaktegebied met betrekking
tot de afstand van de meter ten opzichte van het oppervlak.
4”
2”
@ 24”
1”
@ 12
”
@ 6”
OFF
20mm
@ 120mm 40mm
@ 240mm 80mm
@ 480mm
Opmerkingen omtrent de IR Meting
1.
2.
3.
4.
5.
Het te meten voorwerp moet groter zijn dan de puntgrootte (doel) berekend door het
gezichtsvelddiagram.
Als het oppervlak van het te meten voorwerp bedekt is met ijs, olie, roet, enz. reinig deze dan
eerst voordat u metingen uitvoert.
Indien het oppervlak van een voorwerp fel weerspiegelend is, breng kleefband of matte zwarte
verf aan op het oppervlak voordat u meet.
De meter kan geen metingen uitvoeren door glas, stoom, stof of rook.
Om een hotspot te vinden, richt de meter buiten het interesseveld en scan daarna overdwars
(in een op- en neerwaartse beweging) totdat de hotspot is gevonden.
9
EX230-nl-NL_v1.4 4/15
AUTOSELECTIE/HANDMATIGE BEREIKSELECTIE
De meter bevindt zich in de autoselectiemodus wanneer u voor de eerste maal de meter inschakelt.
Deze functie selecteert automatisch het beste bereik voor de metingen die op dat moment gemaakt
worden en is in het algemeen de beste modus voor de meeste metingen. Voor metingen waarbij het
bereik handmatig geselecteerd dient te worden, voer de volgende handelingen uit:
1. Druk op de RANGE knop. De "AUTO"-display indicator dooft uit.
2. Druk op RANGE knop om de beschikbare bereiken te doorlopen totdat u het gewenste bereik
hebt gekozen.
3. Druk en houd de RANGE knop gedurende 2 seconden ingedrukt om de handmatige
bereikselectie te verlaten.
Opmerking: De handmatige bereikselectie is niet van toepassing bij de temperatuur-, diode- en
continuïteitsfuncties.
ACHTERGRONDVERLICHTING DISPLAY
Druk gedurende 2 seconden op de IRT HOLD knop om de achtergrondverlichting in te
schakelen. De achtergrondverlichting wordt automatisch gedurende circa 10 seconden
ingeschakeld of druk op de knop en houd deze opnieuw 2 seconden ingedrukt om de
achtergrondverlichting uit te schakelen.
HOLD
De hold functie bevriest de weergave in het display. Druk kort op de HOLD knop om deze functie te
activeren of om de HOLD functie te verlaten.
Opmerking: De HOLD knop werkt niet in de IR metingmodus.
AUTOMATISCHE SLAAPMODUS
Als er geen enkele knop wordt ingedrukt zal de automatische slaapfunctie de meter in de
slaapmodus plaatsen na circa 30 minuten van gebruik. Als dit gebeurt, druk op om het even welke
knop om de meter te activeren of plaats de meter op OFF als u deze niet langer gebruikt.
10
EX230-nl-NL_v1.4 4/15
Onderhoud
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, koppel de meetkabels los van een
spanningsbron voordat u de achterzijde of het batterij- of zekeringdeksel verwijdert.
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, voer geen metingen uit totdat het
batterij- en zekeringdeksel op zijn plaats zit en juist vastgemaakt is.
Deze multimeter is ontworpen voor jarenlange trouwe dienst, mits de volgende onderhoudsinstructies
uitgevoerd worden:
1. HOUD DE METER DROOG. Indien het apparaat nat wordt moet u het afvegen.
2. GEBRUIK EN BERG DE METER OP IN RUIMTEN MET NORMALE TEMPERATUREN.
Temperatuur uitersten kunnen de levensduur van de elektronische onderdelen verkorten en
kunnen leiden tot vervorming of smelting van de plastic onderdelen.
3. BEHANDEL DE METER MET ZORG EN VOORZICHTIG. Het laten vallen kan resulteren in
beschadiging van de elektrische delen.
4. HOUD DE METER SCHOON. Maak de buitenkant regelmatig schoon met een vochtige doek.
Gebruik GEEN chemische middelen, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen.
5. GEBRUIK ENKEL NIEUWE BATTERIJEN VAN GELIJKSOORTIGE GROOTTE EN TYPE.
Verwijder oude of uitgeputte batterijen zodat deze niet lekken en het apparaat beschadigen.
6. INDIEN DE METER VOOR EEN LANGE PERIODE OPGESLAGEN WORDT, moeten de
batterijen verwijderd worden om schade aan het product te voorkomen.
Vervangen van de BATTERIJ en ZEKERING
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, dient u eerst het apparaat los te
koppelen van de spanningsbron voordat u het batterijdeksel opent.
1. Zet het apparaat uit en koppel de meetkabels los van de meter.
2. Maak de kruiskopschroef onderaan de meter los en open het batterij/zekeringvak. .
3. Druk het deksel omlaag om de veerslot te ontgrendelen en til het deksel op.
4. Haal de oude batterij of zekering uit en plaats een nieuwe gelijkwaardige batterij of zekering.
5. Plaats het batterij/zekeringdeksel opnieuw op de meter. Maak deze vast met de schroef.
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, gebruik de meter niet totdat het
batterijdeksel op zijn plaats zit en juist vastgemaakt is.
OPMERKING: Als de meter niet correct functioneert, controleer de zekeringen en vervang de batterij
om zeker te zijn dat deze nog steeds goed en juist geïnstalleerd zijn.
Niemals verbrauchte Batterien oder Akkus in den Hausmüll.
Als Verbraucher werden die Benutzer gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien
entsprechenden Sammelstellen, der Einzelhandel, wo die Batterien gekauft wurden, oder
dort, wo Batterien verkauft werden nehmen.Entsorgung: Nicht dieses Instrument verfügen
in den Hausmüll. Der Benutzer ist verpflichtet, end-of-life-Geräte an einer dafür
vorgesehenen Sammelstelle zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
zu nehmen.
Andere Battery Safety Reminders
o Batterien niemals in ein Feuer. Akkus können explodieren oder auslaufen.
o Niemals Akkutypen. Immer neue Batterien des gleichen Typs
11
EX230-nl-NL_v1.4 4/15
Specificaties
Functie
Bereik
DC Spanning 400 mV
Resolutie
(0,8% Lezen + 6 cijfers)
0,1 mV
4V
0,001V
40V
0,01V
400V
0,1V
600V
1V
AC Spanning 400 mV
Nauwkeurigheid
(0,5% Lezen + 2 cijfers)
(0,8% Lezen + 2 cijfers)
0,1 mV
4V
0,001V
40V
0,01V
400V
0,1V
600V
1V
(1,0% Lezen + 6 cijfers)
OPMERKING: Alle AC spanningen zijn gespecificeerd vanaf 5% tot 100% van
het bereik.
DC Huidig
400 A
0,1 A
4000 A
1 A
40 mA
0,01 mA
400 mA
0,1 mA
4,000
0,001 A
10 A
0,01 A
(1,5% Lezen + 5 cijfers)
(2,5% Lezen + 5 cijfers)
OPMERKING: 10A voor 30 sec max.
AC Huidig
400 A
0,1 A
4000 A
1 A
40 mA
0,01 mA
400 mA
0,1 mA
4,000
0,001 A
10 A
0,01 A
(1,8% Lezen + 5 cijfers)
(3,0% Lezen + 5 cijfers)
OPMERKING: 10A voor 30 sec max.
o
o
OPMERKING: De nauwkeurigheid van 65 tot aan 83 (18 C tot 28 C) en minder dan 75%.
12
EX230-nl-NL_v1.4 4/15
Functie
Bereik
Resolutie
Weerstand
400 
0,1 
4 k
0,001 k
40 k
0,01 k
400 k
0,1 k
4 M
0,001 M
40 M
0,01 M
40,00 nF
10 pF
400,0 nF
0,1 nF
4,000 µF
1 nF
40,00 µF
10 nF
100,0 µF
0,1 µF
Elektrische
capaciteit
Nauwkeurigheid
(0,8% Lezen + 5 cijfers)
(0,8% Lezen + 2 cijfers)
(2,5% Lezen + 8 cijfers)
(5,0% Lezen + 7 cijfers)
OPMERKING: Automatische peiling; Ingangsbescherming 600Vdc en AC rms
Frequentie
5,000 Hz
0,001Hz
50,00 Hz
0,01 Hz
500,0 Hz
0,1 Hz
5,000 kHz
1 Hz
50,00 kHz
10 Hz
500,0 kHz
100 Hz
5,000 MHz
1 kHz
10,00 MHz
10 kH
(1,0% Lezen + 3 cijfers)
(1,2% Lezen + 4 cijfers)
Opmerking: Gevoeligheid: >0.5V rms (≤1MHz); >3V rms (>1MHZ);
Ingangsbescherming: 600V dc of ac rms
Werkingscyclu 0,1 tot 99,9%
0,1%
(1,2% Lezen + 2 cijfers)
s
Opmerking: Pulsbreedte: >100 µS <100ms; Frequentie: 5Hz to150kHz;
Gevoeligheid: <0.5V rms; Overbelastingbeveiliging: 600V dc of ac rms
Temperatuur
-4 tot + 1400F
0,1F
(3,0% Lezen +9F)
-20 tot +760C
0,1C
(3,0% Lezen + 5C)
Sensor: Thermokoppel type ‘K’; Overbelastingbeveiliging: 600V dc of ac rms
4C
Temperatuur IR -20 tot -1C
(2,0% Lezen of 2C)
0 tot 93C
93 tot 230
-5 tot 31F
(3,0% Lezen of 3C)
0,1C/F
 8F
32 tot 199°F
(2,0% Lezen of 4F)
200 tot 446°F
(3,0% Lezen)
13
EX230-nl-NL_v1.4 4/15
Bijgesloten
Diodetest
Continuïteit
Invoer impedantie
Wisselstroom reactie
ACV Bandbreedte
IR stralingsvermogen
IR stralingsvermogen
IR afstandsratio
Laserpointer
Scherm
Over bereik indicatie
Automatisch uitschakel
functie
Polariteit
Meetfrequentie
Batterij
Zekeringen
Dubbel, vervormbaar
Meetstroom van 0,9mA maximum, open circuitspanning 2,8V DC typisch
Drempel 20 tot 100, meetstroom <1,5mA
10MΩ VDC/VAC
Gemiddelde reactie
40Hz tot 1000Hz
6 tot 16µm
0,95 vast
6:1
Klasse 2 laser < 1mW vermogen; Golflengte is 630 tot 670nm
Het 4.000 tellend scherm als vloeibaar kristal.
“OL” wordt weergegeven
30 minuten (ongeveer)
Automatisch (geen aanwijzing voor hostiliteit); Minus (-) staat voor negatief
Normaal 2 keer per seconde
Een 9 volt (NEDA 1604) batterij.
mA, µA bereik; 500mA 250V keramisch.
Een bereik van; 10A 600V keramisch.
Bedrijfstemperatuur
-10ºC tot 40ºC (14ºF tot 122ºF)
o
o
o
o
Opslagtemperatuur
-10 C tot 60 C (14 F tot 140 F )
Gebruik luchtvochtigheid Max 80% tot aan 31C (87F ) neemt lineair af naar 50% tot 40C (104F)
Opslagluchtvochtigheid <80%
Bedrijfshoogte
2000 meter (7000 ft.) maximum
Gewicht
260 g (9,17oz )
Afmetingen
147x76x42 mm (5,8x2,9x1,6”)
Veiligheid
Deze meter is bedoeld voor gebruik bij het voedingspunt van een
installatie en zorgt voor bescherming van de gebruiker via dubbele isolatie
volgens IEC/EN 61010-1:2001 en IEC/EN 61010-031:2002 tot Categorie
III 600V; Vervuilingsgraad 2.
Goedkeuringen
CE, ETL
Kopierecht © 2013‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com 14
EX230-nl-NL_v1.4 4/15