Dutch User's Manual

Gebruiksaanwijzing
AC Effectieve Stroomtang 800 Amp
Modell EX710
Inleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van uw EX 710 stroomtang. Als deze multi-Stroomtang juist gebruikt
wordt, zal hij u jarenlang trouw dienen.
Veiligheid
Internationale veiligheidsymbolen
Dit symbool, in de buurt van een ander symbool of een terminal, geeft aan dat de gebruiker
de gebruiksaanwijzing dient te raadplegen voor verdere informatie.
Dit symbool in de buurt van een terminal geeft aan dat er, onder normaal gebruik,
gevaarlijke spanningen aanwezig kunnen zijn.
Dubbele isolatie
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES




Het maximum toelaatbaar ingangsbereik van gelijk welke functie niet overschrijden.
Zet geen spanning op de meter als de weerstandfunctie geselecteerd is.
Plaats de functieschakelaar op OFF als de meter niet in gebruik is.
Verwijder de batterij als de meter langer dan 60 dagen opgeslagen moet worden.
WAARSCHUWINGEN




Zet de functieschakelaar voor de meting op de juiste positie.
Bij het meten van volts niet overschakelen naar de modussen stroom/weerstand.
Geen stroom meten op een kring waarvan de spanning hoger is dan 600 V.
Als het bereik gewijzigd wordt, de meetkabels altijd eerst van de testkring afkoppelen.
Opmerking met betrekking tot UL
Een UL-markering geeft niet aan dat dit product beoordeeld werd op nauwkeurigheid.
Functie
Maximum invoer
A AC
800A AC
V DC, V AC
600V DC/AC
Weerstand, capaciteit, frequentie, diodetest
250V DC/AC
EX710-nl-NL_v3.4 4/15
VIINGERWIJZINGEN

Onjuist gebruik van deze meter kan schade, een electrische schok, verwondingen of dood
veroorzaken. Lees en begrijp deze gebruiksaanwijzing voor U de meter in gebruik neemt.

Verwijder altijd eerst de testloodjes voor U de batterijen of zekeringen vervangt.

Inspecteer de toestand van de testloodjes en de meter zelf op schade voor U de meter in
gebruik neemt. Herstel beschadigingen of vervang beschadigde onderdelen voor gebruik.

Wees uiterst voorzichtig wanneer U metingen maakt indien de voltages hoger zijn dan 25VAC
rms of 35VDC. Deze voltages worden als een gevaar voor een electrische schok beschouwd.

Ontlaad altijd capacitoren en verwijder de stroom uit het apparaat dat getest wordt, voor u
diode-, weerstands- en continuïteitstesten uitvoert.

Het controleren van het voltage aan electrische uitlaten kan moeilijk en misleidend zijn omwille
van de onzekerheid van de verbinding met de ingezonken electrische contacten. Andere
middelen moeten gebruikt worden om te verzekeren dat de terminals niet “live” zijn.

Indien gereedschap gebruikt wordt op een manier die niet door de fabrikant werd
gespecifieerd, kan de bescherming die door het gereedschap wordt voorzien, beschadigd
worden.

Dit apparaat is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden. Het
bevat gevaarlijke objecten en ook kleine onderdelen die door kinderen zouden kunnen
ingeslikt worden. Indien een kind een onderdeel zou inslikken, gelieve dan onmiddellijk een
dokter te contacteren.

Laat geen batterijen en verpakkingsmateriaal onbewaakt rondslingeren. Deze kunnen
gevaarlijk zijn voor kinderen indien ze als speelgoed worden gebruikt.

Indien het apparaat gedurende lange tijd niet meer zal gebruikt worden, verwijder dan de
batterijen om lekken te voorkomen.

Vervallen of beschadigde batterijen kunnen bij huidcontact verschroeiing of verbranding
veroorzaken. Gebruik daarom in dergelijke gevallen altijd geschikte handschoenen.

Let erop dat de batterijen geen kortsluiting genereren. Gooi geen batterijen in vuur.
EX710-nl-NL_v3.4 4/15
Beschrijving
Beschrijving van de meter
1.
Stroomklem
2.
Knop voor het openen van de klem
3.
Controletoetsen

Databewaring

Mode

Piek

Achtergrondverlichting [...]
4.
LCD-scherm met achtergrondverlichting
5.
COM negatieve ingang voor zwarte testdraad
6.
Draaiende functieschakelaar
7.
Positieve V··CAP·Hz·
ingang voor rode testdraad
Beschrijving van iconen op de display
HOLD
Databewaring
Minteken
Negatieve aflezing op display
0 tot 3999
Weergegeven meetwaarden
PEAK
Piekmeting
AUTO
Auto bereikmodus
DC/AC
Gelijkstroom/wisselstroom
BAT
Lage batterijstand
mV of V
millivolt of volt (Voltage)
1
2
3
4
5

Ohm (Weerstand)
A
Ampères (Stroom)
F
Farad (Capaciteit)
Hz
Hertz (Frequentie)
n, m, , M, k
Prefixen meeteenheden: nano, milli, micro, mega en kilo
)))
6
7
Continuïteitstest
Diodetest
EX710-nl-NL_v3.4 4/15
Bediening
OPMERKINGEN: Lees alle Waarschuwingen en Vingerwijzingen in deze handleiding voordat u deze meter gebruikt.
Plaats de functieschakelaar op OFF als de meter niet in gebruik is.
Metingen AC stroom
WAARSCHUWING: Vergewis u ervan dat de testdraden afgekoppeld zijn van de meter alvorens stroommetingen met de
klem uit te voeren.
1.
Stel de functieschakelaar in op het bereik 800A,
400A, of 40A. Als het benaderend bereik van de
meting niet gekend is, selecteer dan het grootste
bereik en ga vervolgens indien nodig over naar
de kleinere bereiken.
2.
Druk op de knop om de klauw te openen. Sluit
slechts een geleider volledig in. Houd de geleider
in het midden van de klauw om optimale
resultaten te verkrijgen.
3.
De gemeten waarde zal op het LCD-scherm van
de Stroomtang verschijnen.
Juist
Fout
Metingen AC/DC-spanning
1.
Steek de zwarte testdraad in de negatieve COM-terminal en de rode
testdraad in de positieve terminal V··CAP·Hz
2.
Zet de functieschakelaar op de V Hz-positie.
3.
Gebruik de MODE-toets om AC- of DC-spanning te selecteren.
4.
Sluit de testdraden parallel met het te testen circuit aan.
5.
Lees de gemeten spanning af op het LCD-scherm.
V
EX710-nl-NL_v3.4 4/15
Metingen van de weerstand
1.
Steek de zwarte testdraad in de negatieve COM-terminal en de rode testdraad in
de positieve terminal V··CAP·Hz
2.
Zet de functieschakelaar op de stand .
3.
Houd de testkoppen op het te testen circuit of de te testen component.
4.
Lees de weerstand af op het LCD-scherm.
Metingen van de capaciteit
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, de te testen condensator voor de meting
afladen.
1.
Zet de functieschakelaar op de CAP-positie.
2.
Steek de banaanstekker van de zwarte testdraad in de negatieve COMaansluiting en de banaanstekker van de rode testdraad in de positieve
V··CAP·Hz·
aansluiting.
3.
Houd de testkoppen op het te testen onderdeel. Als “dISC” in de display
verschijnt, de component verwijderen en afladen.
4.
Lees de capaciteitswaarde af op het scherm.
5.
De display zal de eigenlijke decimale punt en de waarde aangeven.
Opmerking: Voor de meting van een zeer grote capaciteit kan het meerdere minuten
duren voordat de aflezing uiteindelijk stabiliseert.
CAP
Frequentiemetingen
1.
Steek de banaanstekker van de zwarte testdraad in de negatieve COMaansluiting en de banaanstekker van de rode testdraad in de positieve
V··CAP·Hz· . aansluiting
2.
Zet de functieschakelaar op de V Hz-positie.
3.
De MODE-toets indrukken en ingedrukt houden om de frequentiefunctie (Hz) te
selecteren. “k Hz” zal in het scherm verschijnen.
4.
Houd de testkoppen op het te testen onderdeel.
5.
Lees de frequentiewaarde af op het scherm.
6.
De display zal de eigenlijke decimale punt en de waarde aangeven.
7.
Druk de MODE-toets nogmaals in en houd deze ingedrukt om terug te keren
naar de spanningsmodus.
Hz
EX710-nl-NL_v3.4 4/15
Continuïteitsmetingen
1.
Steek de zwarte testdraad in de negatieve COM-terminal en de rode testdraad in de positieve
V··CAP·Hz·
terminal.
2.
Zet de functieschakelaar op de stand ))).
3.
Gebruik de MODE-toets om continuïteit “)))”.te selecteren. De iconen op de display zullen
veranderen als de MODE-toets ingedrukt wordt.
4.
Houd de testkoppen op het te testen circuit of de te testen component.
5.
Als de weerstand < 40 is, zal een toon weerklinken.
Diodetest
1.
Steek de banaanstekker van de zwarte testdraad in de negatieve COM-aansluiting en de
banaanstekker van de rode testdraad in de positieve V··CAP·Hz·.
aansluiting
2.
Zet de functieschakelaar op de .....- positie. Gebruik de MODE-toets om de diodefunctie te
selecteren indien nodig (het diodesymbool zal op het LCD-scherm verschijnen wanneer de
meter in de diodetestmodus staat).
3.
Houd de testkoppen op de te testen diode of de te testen vertakking van de halfgeleider.
Noteer de aflezing van de meter.
4.
Draai de polariteit van de testdraad om door de rode en zwarte testdraden om te keren.
Noteer deze aflezing
5.
De diode of de vertakking kunnen als volgt geëvalueerd worden:

Als een aflezing een waarde toont (typisch 0,400V tot 0,900V) en de andere
aflezing toont OL, is de diode goed.

Als beide aflezingen OL tonen, is het apparaat open.

Als beide aflezingen erg klein zijn of gelijk zijn aan 'O', is het apparaat
kortgesloten.
Databewaring
Om de aflezing op het LCD te bevriezen, drukt u op de HOLD-toets. Terwijl de databewaring actief
is, verschijnt de icoon HOLD op het LCD-scherm. Druk nogmaals op de HOLD-toets om terug te
keren naar de normale werking.
EX710-nl-NL_v3.4 4/15
Piekregistratie
De functie "Peak Hold" (piekregistratie) met de piek AC- of DC-spanning of stroom. De meter kan
de negatieve of positieve pieken met een snelheid tot 1 milliseconde in duur vastleggen.
1.
Draai de functieschakelaar op de positie A of V.
2.
Wacht tot de display stabiliseert.
3.
Druk de PEAK-toets in en houd deze ingedrukt tot "CAL" op het scherm verschijnt. Deze
procedure zal het geselecteerd bereik op nul zetten.
4.
Druk op de PEAK-toets, Pmax zal verschijnen.
5.
De display zal geactualiseerd worden telkens als zich een hogere piek voordoet.
6.
Druk nogmaals op de PEAK-toets, Pmin zal verschijnen. De display zal nu geactualiseerd
worden en zal de laagste negatieve piek aangeven.
7.
Om terug te keren naar de normale werking, de PEAK-toets indrukken en ingedrukt houden tot
de indicator Pmin of Pmax uitschakelt.
Opmerking: Als de positie van de functieschakelaar gewijzigd worden na een kalibratie, moet de
kalibratie van de Piekregistratie voor de nieuw geselecteerde functie herhaald worden.
Toets LCD-achtergrondverlichting
Het LCD is voorzien van een achtergrondverlichting. Druk op de toets voor de
achtergrondverlichting om de achtergrondverlichting te activeren. Nogmaals op de toets drukken om
de achtergrondverlichting terug uit te schakelen.
Automatische uitschakeling (OFF)
Om de levensduur van de batterij te verlengen, zal de meter automatisch uitschakelen na ongeveer
25 minuten. Om de meter terug aan te zetten, de functieschakelaar op de OFF-positie plaatsen en
vervolgens op de gewenste functie instellen.
EX710-nl-NL_v3.4 4/15
Technische kenmerken
Functie
Bereik &
Resolutie
Nauwkeurigheid (% van aflezing + digits)
AC-stroom
40,00A AC
± (2,8% + 10d)
50/60 Hz
400,0A AC
± (2,8% + 8d)
800A AC
± (3,0% + 8d)
Wisselstroomspanning (AC)
400,0mV AC
± (1,5% + 10d)
50/60Hz
4,000V AC
40,00V AC
± (1,8% + 8d)
400,0V AC
Gelijkspanning (DC)
600V AC
± (2,5% + 8d)
400,0mV DC
± (0,8% + 2d)
4,000V DC
40,00V DC
± (1,5% + 2d)
400,0V DC
Weerstand
600V DC
± (2,0% + 2d)
400,0
± (1,0% + 4d)
4,000k
± (1,5% + 2d)
40,00k
400,0k
4,000M
Capaciteit
± (2,5% + 3d)
40,00M
± (3,5% + 5d)
4,000nF
± (5,0% + 30d)
40,00nF
± (5,0% + 20d)
400,0nF
4,000µF
± (3,0% + 5d)
40,00µF
Frequentie
400,0µF
± (4,0% + 10d)
4,000mF
± (10% + 10d)
40,00mF
niet gespecificeerd
4,000kHz
± (1,5% + 2d)
Sensitivity: 100V (<50Hz); 50V (50 to 400Hz); 5V (401 to 4000Hz)
EX710-nl-NL_v3.4 4/15
ALGEMENE TECHNISCHE KENMERKEN
Opening klemklauw
ongeveer 30mm (1,2 ")
Scherm
3-3/4 digits (4000 tellingen) LCD met achtergrondverlichting
Continuïteitstest
Drempel 40; teststroom < 0,5mA
Diodetest
Typische teststroom van 0,3mA;
Open-circuitspanning < typisch 3V gelijkstroom (DC)
Indicatie lage batterijstand ‘BAT’ verschijnt
Indicatie buiten bereik
‘OL’ verschijnt
Meetsnelheid
2 lezingen per seconde, nominaal
PIEK
Meet pieken >1ms
Ingangsimpedantie
10M (VDC en VAC)
AC-bandbreedte
50 tot 400Hz (AAC en VAC)
Bedrijfstemperatuur
5 C tot 40 C (41 F tot 104 F)
o
o
o
o
o
o
o
o
Bewaartemperatuur
-20 C tot 60 C (-4 F tot 140 F)
Bedrijfsvochtigheid
Max 80% tot 31 C (87 F) en lineair verminderend tot 50% bij 40 C
o
(104 F)
Opslagvochtigheid
<80%
Werkhoogte
maximum 2000 meter (7000 voet).
Batterij
Een (1) batterij van 9V
Autom. uitschakeling
Na ongeveer 25 minuten
Afmetingen & Gewicht
Veiligheid
229 x 80 x 49mm (9,0 x 3.1 x 2.0") ; 303 g (10,7 oz)
Voor binnenhuisgebruik en in overeenstemming met de vereisten
voor dubbele isolatie volgens IEC1010-1 (2001): EN61010-1 (2001)
Overspanning Categorie III 600V en Categorie II 1000V,
Vervuilingsgraad 2.
o
o
o
EX710-nl-NL_v3.4 4/15
Onderhoud
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te voorkomen, de meter loskoppelen van elk
stroomcircuit, de testloodjes loskoppelen van de inputterminals en de meter OFF (UIT) schakelen voor
het openen van de doos. De meter niet gebruiken met een open doos.
Reiniging en bewaring
Reinig de behuizing periodiek met een vochtige doek en een zacht reinigingsmiddel. Geen
schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen gebruiken. Als de meter gedurende 60 dagen of
meer niet gebruikt wordt, verwijder dan de batterij en bewaar ze afzonderlijk.
Vervanging van de batterij
1.
Verwijder de Phillips kopschroef die de deur van het batterijvak achteraan vasthoudt.
2.
Open het deksel van het batterijvak.
3.
Vervang de batterij van 9V.
4.
Maak het deksel van het batterijvak terug vast.
Niemals verbrauchte Batterien oder Akkus in den Hausmüll.
Als Verbraucher werden die Benutzer gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien
entsprechenden Sammelstellen, der Einzelhandel, wo die Batterien gekauft wurden,
oder dort, wo Batterien verkauft werden nehmen.Entsorgung: Nicht dieses Instrument
verfügen in den Hausmüll. Der Benutzer ist verpflichtet, end-of-life-Geräte an einer
dafür vorgesehenen Sammelstelle zur Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Geräten zu nehmen.
Andere Battery Safety Reminders
o Batterien niemals in ein Feuer. Akkus können explodieren oder auslaufen.
o Niemals Akkutypen. Immer neue Batterien des gleichen Typs
Kopierecht © 2013‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com EX710-nl-NL_v3.4 4/15