Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
Extech EX840 echte RMS 1000 Amp
klemmeter met IR thermometer
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Extech EX840 echte RMS 1000A klemmeter. Deze meter
meet AC/DC spanning, AC/DC stroom, weerstand, elektrische capaciteit, frequentie, diodetest,
continuïteit, Type K thermokoppel temperatuur en contactloze IR temperatuur. Het correct gebruik
en onderhoud van deze meter zal jarenlang een betrouwbare service leveren.
Veiligheid
Internationale veiligheidssymbolen
Dit symbool, naast een ander symbool of terminal, geeft aan dat de gebruiker de
handleiding moet raadplegen voor verdere informatie.
Dit symbool, naast een terminal, geeft aan dat, onder normaal gebruik, gevaarlijke spanning
aanwezig kan zijn.
Dubbele isolatie
VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN




Overschrijd het maximum toelaatbaar invoerbereik niet bij om het even welke functie.
Dien geen spanning toe aan de meter wanneer de weerstandsfunctie is geselecteerd.
Stel de functieschakelaar in op UIT wanneer u de meter niet gebruikt.
Verwijder de batterij indien de meter voor langer dan 60 dagen wordt opgeborgen.
WAARSCHUWINGEN




Stel de functieschakelaar in op de geschikte positie voordat u meet.
Tijdens het meten van Volts stel de meter niet in op de stroom/weerstand-modussen.
Meet geen stroom op een circuit waar de spanning 600V overschrijdt.
Voor het wijzigen van bereiken ontkoppel altijd eerst de testkabel van het geteste circuit.
Functie
Maximum invoer
A AC, ADC
1000A DC/AC
V DC, V AC
600V DC/AC
Weerstand, elektrische capaciteit, frequentie, diodetest
250V DC/AC
Type K temperatuur
60V DC, 24V AC
2
EX840-EU-NL v5.5 11/13
WAARSCHUWINGEN

Onjuist gebruik van deze meter kan schade, schokken, letsel of de dood veroorzaken. Lees en
begrijp deze gebruikershandleiding voordat u de meter gebruikt.

Verwijder altijd eerst de testkabels voordat u de batterij of de zekeringen vervangt.

Controleer de toestand van de testkabels en de meter op schade voordat u de meter gebruikt.
Repareer of vervang elke vorm van schade voor gebruik.

Wees uiterst voorzichtig als u metingen uitvoert waarbij de spanningen groter zijn dan 25VAC
rms of 35VDC. Dit soort spanningen wordt aanzien als gevaar voor schokken.

Ontlaad altijd condensatoren en haal de stroom van het geteste apparaat af voordat u diode-,
weerstands- of continuïteitstesten uitvoert.

Spanningcontroles op elektrische rails kunnen moeilijk en misleidend zijn omwille van de
onzekerheid van de aansluiting met de ingebouwde elektrische contacten. Andere middelen
moeten worden aangewend om zeker te zijn dat de terminals niet actief zijn.

Als de uitrusting wordt gebruikt op een manier niet bepaald door de fabrikant, is het mogelijk
dat de bescherming geleverd door de uitrusting beschadigd wordt.

Dit apparaat is geen speelgoed en mag zich niet binnen het bereik van kinderen bevinden. Het
bevat gevaarlijke voorwerpen en kleine onderdelen die kinderen kunnen inslikken. In het geval
een kind iets inslikt, neem onmiddellijk contact op met een arts.

Laat geen batterijen of verpakkingsmaterialen zonder toezicht achter; ze kunnen een gevaar
vormen voor kinderen indien ze deze gebruiken als speelgoed.

In het geval het toestel voor lange periode niet wordt gebruikt, verwijder de batterijen om
lekkage te voorkomen.

Vervallen of beschadigde batterijen kunnen cauterisatie veroorzaken indien deze in contact
komen met de huid. Gebruik daarom altijd geschikte handschoenen.

Zorg ervoor dat de batterijen niet kortgesloten worden. Gooi geen batterijen in vuur.

Kijk niet rechtstreeks in of richt de laserpointer niet naar een oog. Zichtbare laserstralen
van laag vermogen veroorzaken in normale omstandigheden geen gevaar, maar kunnen een
potentieel gevaar vormen indien ze gedurende lange perioden rechtstreeks worden bekeken.
3
EX840-EU-NL v5.5 11/13
Beschrijving
Meterbeschrijving
1.
Stroomklem
2.
Openingsmechanisme van de klem
3.
Knop voor kortstondige opslag van gegevens
4.
Modus
5.
Piek
6.
Bereik
7.
DCA Zero
8.
MIN/MAX
9.
LCD weergave met achtergrondverlichting
10. Ingangsaansluitingen voor testkabels
11. IR thermometer en laserpointer (achterkant)
12. Achtergrondverlichtingsknop
13. Laserpointerknop
14. Functieschakelaar
Beschrijving displaysymbolen
HOLD
Kortstondige opslag van gegevens
Minteken
Display negatieve meting
0 tot 3999
Display meetcijfers
ZERO
Zero
P
Piekwaarde
AUTO
Automatisch bereikmodus
DC/AC
Wisselstroom / gelijkstroom
MAX
Maximum meting
MIN
Minimum meting
Lege Batterij
mV of V
Milli-volts of Volts
(Spanning)

Ohms (Weerstand)
A
Amperes (Stroom)
F
Farad (Elektrische capaciteit)
Hz
Hertz (Frequentie)
o
o
F en C
Fahrenheit en Celsius eenheden (Temperatuur)
n, m, , M, k
Eenheid van meet prefixen: nano, milli, micro, mega en kilo
)))
Continuiteïtstest
Diodetest
Laserpointer
4
EX840-EU-NL v5.5 11/13
Werking
OPMERKINGEN: Lees en begrijp alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding voordat u deze meter gebruikt. Stel de functieschakelaar in op de UIT positie als u de
meter niet gebruikt.
AC stroommetingen
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de testkabels zijn losgekoppeld van de meter voordat u
metingen met de stroomklem uitvoert.
1.
Stel de functieschakelaar in op het AAC of
ADC bereik.
2.
Druk op het mechanisme om de bek te
openen. Omring
één stroomgeleider
volledig. Voor een optimaal resultaat,
centreer de stroomgeleider in de bek.
3.
De LCD van de klemmeter zal de meting
weergeven.
DCA ZERO
De DC Zero functie verwijdert offset-waarden en
verbetert de nauwkeurigheid voor DC
stroommetingen. Kies ADC om een zero uit te
voeren. Zorg ervoor dat er geen stroomgeleider
in de bek aanwezig is:
Incorrect
Correct
1.
Druk op de DC ZERO knop om het display op nul te zetten. “ZERO” zal op het display
verschijnen. De offset-waarde is nu opgeslagen en verwijderd uit alle metingen.
2.
Druk op de DC ZERO knop om de opgeslagen waarde weer te geven. “ZERO” zal knipperen
en de opgeslagen waarde wordt weergegeven.
3.
Om deze modus te verlaten, druk op de ZERO knop en houd deze ingedrukt totdat "ZERO"
van het display verdwijnt.
AC/DC spanningsmetingen
1.
Voeg de zware testkabel in de negatieve COM terminal en de rode testkabel
in de positieve V terminal.
2.
Stel de functieschakelaar in op de VAC of VDC positie.
3.
Druk op de MODE knop om AC of DC spanning te selecteren (Alleen de
EX830).
4.
Sluit de testkabels in parallel aan het geteste circuit.
5.
Lees de spanningsmeting af op het LCD display.
5
EX840-EU-NL v5.5 11/13
Weerstandsmetingen
Opmerking: Verwijder het vermogen voordat u weerstandsmetingen uitvoert.
1.
Voeg de zware testkabel in de negatieve COM terminal en de rode testkabel
in de positieve  terminal.
2.
Stel de functieschakelaar in op de positie.
3.
Plaats de testsondetips op het geteste circuit of component.
4.
Lees de weerstand af op het LCD display.
Elektrische capaciteitsmetingen
WAARSCHUWING:
Om elektrische schokken te voorkomen, ontlaad de
geteste condensator voordat u metingen uitvoert.
Verwijder en ontlaad de condensator als “dISC” op het
display verschijnt.
Ù
capaciteitspositie.
1.
Stel de functieschakelaar in op de
2.
Voeg de banaanstekker van de zwarte testkabel in de negatieve
COM aansluiting en de banaanstekker van de rode testkabel in de positieve CA
P aansluiting.
3.
Druk op MODE om eventuele elektrische capaciteit te wissen.
4.
Plaats de testsondetips op het geteste circuit.
5.
Lees de elektrische capaciteitswaarde af op het display.
6.
Het display zal het correcte decimaal teken en waarde aangeven.
Opmerking: Bij zeer grote waarden van capaciteitsmetingen kan het enkele minuten
duren alvorens de finale meting zich stabiliseert.
CAP
Frequentiemetingen
1.
Stel de functieschakelaar in op de V Hz positie.
2.
Druk en houd de MODE knop ingedrukt om de frequentiefunctie (Hz) te selecte
ren. "k Hz” zal op het display verschijnen.
3.
Voeg de banaanstekker van de zwarte testkabel in de negatieve COM aansluiti
ng en de banaanstekker van de rode testkabel in de positieve Hz aansluiting.
4.
Plaats de testsondetips op het geteste circuit.
5.
Lees de frequentiewaarde af op het display.
6.
Het display zal het correcte decimaal teken en waarde aangeven.
7.
Druk en houd de MODE knop nogmaals ingedrukt om terug te keren naar de s
panningmodus.
6
Hz
EX840-EU-NL v5.5 11/13
Type K temperatuurmetingen
1.
Stel de functieschakelaar in op de K Temp positie.
2.
Voeg de temperatuursonde in de negatieve COM en de positieve TEMP
aansluiting, houd hierbij rekening met de polariteit.
3.
Plaats de temperatuursondetip tegen het geteste apparaat. Houd de sonde
tegen het geteste gedeelte totdat de meting stabiliseert.
4.
Lees de temperatuur af op het display. Het display zal het correcte decimaal
teken en waarde aangeven.
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te vermijden, zorg ervoor dat de
thermokoppelsonde is losgekoppeld voordat u de meter instelt op een andere
meetfunctie.
Opmerking: De meter geeft “OL” weer en piept bij een open ingang of een
temperatuur buiten bereik.
Opmerking: Zie de “Temperatuureenheden” alinea hoe °F of °C te selecteren
Opmerking: Het temperatuurbereik van de meegeleverde thermokoppelsonde is 20 tot 250°C (-4 tot
482°F).
Continuïteitsmetingen
1.
Voeg de zware testkabel in de negatieve COM terminal en de rode testkabel in de positieve 
terminal.
2.
Stel de functieschakelaar in op de ))) positie.
3.
Druk op de MODE knop om continuïteit ) )) te selecteren. De displaysymbolen worden
gewijzigd wanneer u op de MODE knop drukt.
4.
Plaats de testsondetips op het geteste circuit of component.
5.
Als de weerstand < 40is, zult u een geluid horen.
Diodetest
1.
Voeg de banaanstekker van de zwarte testkabel in de negatieve COM aansluiting en de banaa
nstekker van de rode testkabel in de positieve
aansluiting.
2.
Stel de functieschakelaar in op de
positie. Druk op de MODE knop om indien nodig de
diodefunctie te selecteren (het diodesymbool wordt in de diodetestmodus op het display
weergegeven).
3.
Plaats de testsondetips tegen de geteste diode of halfgeleiderovergang. Bekijk de meting op
de meter.
4.
Draai de polariteit van de testkabels om door de rode en zwarte kabels om te draaien. Bekijk
deze meting.
5.
De diode of overgang kunnen als volgt worden geëvalueerd:
 Als één meting een waarde (over het algemeen 0,400V tot 0,900V) weergeeft en de
andere meting geeft OL weer dan is de diode goed.
 Als beide metingen OL weergeven is het apparaat open.
 Als beide metingen zeer klein of ‘0’ zijn is het toestel kortgesloten.
7
EX840-EU-NL v5.5 11/13
Contactloze infraroodtemperatuurmetingen
1.
Stel de functieschakelaar in op de IR Temp positie.
2.
Richt de infraroodsensor (achterzijde van de meter) naar
het te meten oppervlak.
3.
Druk op de knop op het midden van de
functieschakelaar om de laserpointer in te schakelen en
bepaal het te meten oppervlaktepunt.
4.
Het te meten oppervlaktegebied moet groter zijn dan de
puntgrootte zoals bepaald door de spot-ratio afstand
specificatie.
5.
Lees de temperatuur af op het display.
Opmerking: Zie de “Temperatuureenheden” alinea hoe °F of °C
te selecteren
WAARSCHUWING: Kijk niet rechtstreeks in of richt de laserpointer
niet naar een oog. Zichtbare laserstralen van laag vermogen
veroorzaken in normale omstandigheden geen gevaar, maar kunnen een
potentieel gevaar vormen indien ze gedurende lange perioden
rechtstreeks worden bekeken.
IR punt-naar-afstand diagram
De spot-ratio afstand van 8:1 bepaalt de grootte van het gemeten oppervlaktegebied met betrekking
tot de afstand van de meter ten opzichte van het oppervlak.
Opmerkingen omtrent de IR Meting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Het te testen voorwerp moet groter zijn dan de puntgrootte (doel) berekend door het
gezichtsvelddiagram.
Als het oppervlak van het te testen voorwerp bedekt is met ijs, olie, roet, enz. reinig deze dan
eerst voordat u metingen uitvoert.
Indien het oppervlak van een voorwerp fel weerspiegelend is, breng kleefband of matte zwarte
verf aan het oppervlak voordat u meet.
Het is mogelijk dat de meter geen nauwkeurige metingen uitvoert door doorzichtige
oppervlakken zoals glas.
Stoom, stof, rook, enz. kunnen het meten belemmeren.
Om een hotspot te vinden, richt de meter buiten het interesseveld en scan daarna overdwars
(in een op- en neerwaartse beweging) totdat de hotspot is gevonden.
8
EX840-EU-NL v5.5 11/13
Kortstondige opslag van gegevens
Om het LCD display vast te zetten, druk op de HOLD knop. Terwijl de opslag van gegevens actief is,
verschijnt het HOLD symbool op de LCD. Druk nogmaals op de HOLD knop om terug te keren naar
de normale werking.
Piek vasthouden
De piekvasthoudfunctie registreert de piek van de AC of DC spanning of stroom. De meter kan zowel negatieve
als positieve pieken, met een tijdspanne van 1 milliseconde, registreren.
1.
Stel de functieschakelaar in op de A of V positie.
2.
Druk op de MODE knop om AC of DC te selecteren.
3.
Wacht totdat het display is gestabiliseerd.
4.
Druk en houd de PEAK knop ingedrukt totdat "CAL” op het display verschijnt. Deze procedure
zal het geselecteerde bereik op nul zetten.
5.
Druk op de PEAK knop en Pmax wordt op het display weergegeven.
6.
Het display wordt geüpdatet telkens een hogere positieve piek wordt gemeten.
7.
Druk nogmaals op de PEAK knop en Pmin wordt op het display weergegeven. Het display
wordt geüpdatet en geeft de laagste negatieve piek weer.
8.
Om terug te keren naar de normale werking, druk en houd de PEAK knop ingedrukt totdat de
Pmin of Pmax indicator is uitgeschakeld.
Opmerking: Als de positie van de functieschakelaar is gewijzigd na een ijking moet de
piekvasthoudijking worden herhaald voor deze nieuw gekozen functie.
MAX/MIN
1.
2.
3.
4.
Druk op de MAX-MIN knop de MAX/MIN registratiemodus te activeren. Het displaysymbool
"MAX” zal verschijnen. De meter zal de maximum meting weergeven en vasthouden. Deze
waarde wordt telkens geüpdatet wanneer een nieuwe “max” wordt geregistreerd.
Druk op de MAX/MIN knop. Het displaysymbool "MIN” zal verschijnen. De meter zal de
minimum meting weergeven en vasthouden. Deze waarde wordt telkens geüpdatet wanneer
een nieuwe “min” wordt geregistreerd.
Druk op de MAX/MIN knop en een knipperend “MAX MIN” zal verschijnen. De meter zal de
actuele meting weergeven maar zal ook verder doen met het updaten en opslaan van de max
en min metingen.
Om de MIN/MAX modus te verlaten, druk en houd de MAX/MIN knop gedurende 2 seconden
ingedrukt.
Temperatuureenheden (˚F / ˚C)
De keuzeschakelaar van de temperatuureenheid bevindt zich in het
batterijcompartiment. Om de eenheid te wijzigen, verwijder het
batterijdeksel, haal de batterij uit en stel de schakelaar in op de
gewenste eenheid.
LCD achtergrondverlichtingsknop
De LCD is uitgerust met achtergrondverlichting voor helderder zicht,
vooral in halfduistere ruimten. Druk op de achtergrondverlichtingsknop
om de achtergrondverlichting in te schakelen. Druk nogmaals op deze
knop om de achtergrondverlichting uit te schakelen.
Automatische uitschakeling
Om de levensduur van de batterij te verlengen wordt de meter
automatisch uitgeschakeld na ongeveer 25 seconden. Om de meter opnieuw in te schakelen, draai
de functieschakelaar eerst naar de OFF positie en dan naar de gewenste functiepositie.
9
EX840-EU-NL v5.5 11/13
Onderhoud
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te voorkomen, ontkoppel de meter van gelijk welk
circuit, verwijder de testkabel van de ingangsterminals en zet de meter UIT voordat u de behuizing
opent. Gebruik de meter niet met een open behuizing.
Reiniging en Opslag
Veeg de behuizing regelmatig schoon met een vochtige doek en een mild
schoonm
aakmiddel, gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen. Verwijder de batterij en berg de meter o
p indien deze voor langer dan 60 dagen niet wordt gebruikt.
Vervanging van de Batterij
1.
Verwijder de kruiskopschroef die het batterijdeksel aan de achterzijde afsluit.
2.
Open het batterijcompartiment
3.
Vervang de 9V batterij
4.
Sluit het batterijcompartiment
Sie, als der Endverbraucher, sind gesetzlich (EU Batterie Verordnung) gebunden, alle
gebrauchten Batterien zurückzukehren, ist Verfügung im Haushaltmüll verboten! Sie
können Ihre gebrauchten Batterien / Speicher an Sammlungspunkten in Ihrer
Gemeinschaft übergeben oder wohin auch immer Batterien / Speicher sind verkauft!
Verfügung: Folgen Sie den gültigen gesetzlichen Bedingungen in Rücksicht der Verfügung
der Vorrichtung am Ende seines Lebenszyklus
10
EX840-EU-NL v5.5 11/13
Technische beschrijving
Functie
Bereik & Resolutie
AC stroom
400,0 AAC
± (2,5% + 8c)
1000 AAC
± (2,8% + 5c)
50/60 Hz
DC stroom
Nauwkeurigheid (% van meting + cijfers)
400,0 ADC
± (2,5% + 5c)
1000 ADC
± (2,8% + 5c)
400,0 mVAC
± (1,0% + 10c)
AC spanning
4,000 VAC
50/60Hz
40,00 VAC
± (1,5% + 5c)
400,0 VAC
600 VAC
± (2,0% + 5c)
400,0 mVDC
± (0,8% + 2c)
4,000 VDC
DC spanning
40,00 VDC
± (1,5% + 2c)
400,0 VDC
600 VDC
± (2,0% + 2c)
400,0
± (1,0% + 4c)
4,000k
Weerstand
± (1,5% + 2c)
40,000k
400,0k
± (2,5% + 3c)
4,000M
40,00M
± (3,5% + 5c)
4,000nF
± (5,0% + 30c)
40,00nF
± (5,0% + 20c)
400,0nF
Elektrische
capaciteit
Frequentie
4,000µF
± (3,0% + 5c)
40,00µF
400,0µF
± (4,0% + 10c)
4,000mF
± (10% + 10c)
40,00mF
onbepaald
4.000kHz
± (1,5% + 2c)
Gevoeligheid: 100V (<50Hz); 50V (50 tot 400Hz); 5V (401Hz tot 4000Hz)
11
EX840-EU-NL v5.5 11/13
Functie
o
± (3%meting + 9 F)
o
o
-20 tot 760 C
± (3% meting + 5 C)
-58 tot -4F
 9 F
-4 tot 518F
2.0% meting of
 4F welke ook > is
-4 tot 1400 F
Temperatuur
(type-K)
Temp
(IR)
Bekopening klem
Display
Continuïteitscontrole
Diodetest
Lege batterij-indicator
Buiten bereikindicatie
Meetsnelheid
PEAK
Thermokoppelsensor
IR spectrale reactie
IR stralingsvermogen
IR afstandsratio
Ingangsimpedantie
AC bandbreedte
AC respons
Amplitudefactor
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Bedrijfsvochtigheid
Opslagvochtigheid
Bedrijfshoogte
Batterij
Auto. uitschakeling
Afmetingen & Gewicht
Veiligheid
Patentnummer
Nauwkeurigheid (% van meting +
cijfers)
Bereik & resolutie
o
-50 tot -20C
5C
-20 tot 270C
2,0% meting of
 2C welke ook > is
Circa 43mm (1,7")
3-3/4 cijfers (4000 tellingen) achtergrondverlichting LCD
Drempel 40; Teststroom < 0.5mA
Teststroom van 0,3mA typisch;
Open circuit spanning < 3VDC typisch
Batterijsymbool wordt weergegeven
‘OL’ display
2 metingen per seconde, nominaal
Registreert pieken >1ms
Type K thermokoppel nodig
6 tot 16µm
0,95 vast
8:1
10M (VDC en VAC)
50 tot 400Hz (AAC en VAC)
Echte rms (AAC en VAC)
3,0 in 40A en 400A bereiken, 1,4 in 1000A bereik (50/60Hz en 5% tot
100% van bereik)
5C tot 40C (5F tot 104F)
-20C tot 60C (-4F tot 140F )
Max 80% aan 31ºC (87ºF) en vermindert lineair tot 50% aan 40ºC
(104ºF)
<80%
maximum 2000meters (7000ft.)
Een (1) 9V Batterij (NEDA 1604)
Na circa. 25 minuten
270x110x50mm (10,6x4,3x2”); 386g (13,6 oz.)
Voor binnenshuis en conform de verplichtingen voor dubbele isolatie
tot IEC1010-1 (2001): EN61010-1 (2001) Overspanningscategorie IV
600V en categorie III 1000V, Vervuilingsgraad 2.
V.S. Patent 7163336
Kopierecht © 2013 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com 12
EX840-EU-NL v5.5 11/13