SAMSUNG KA22211

'8$/ý/2:ý12,6(ý(4ý$03
.$ëëëìì
,1752'8&7,21
åð6O3
7KHý.$ëëëììýLVýDýPRQROLWKLFýLQWHJUDWHGýFLUFXLWýFRQVLVWLQJýRIýDýëð
FKDQQHOýSUHðDPSOLILHUýLQýDQýåðSLQýSODVWLFýVLQJOHýLQðOLQHýSDFNDJHï
)($785(6
‡
5HFRPPHQGHGýRSHUDWLQJýVXSSO\ýYROWDJHýUDQJHã
9&&ý ýè9ýaýìé9
‡
/RZýQRLVHýõ91,ý ýìïíP9ãý7\Sô
‡
+LJKýFKDQQHOýVHSDUDWLRQ
‡
0LQLPXPýQXPEHUýRIýH[WHUQDOýSDUWVýUHTXLUHG
25'(5,1*ý,1)250$7,21
'HYLFH
SDFNDJH
2SHUDWLQJý7HPSHUDWXUH
.$ëëëìì
åð6O3
ðëíq&ýaýòæíq&
%/2&.ý',$*5$0
ò
ò
$03ì
ì
,1387ì
ë
$03ë
ê
1)ì 287387ì
é
9&&
è
ç
æ
*1' 287387ë 1)ë
å
,1387ë
ý)LJXUHýýìïý
ì
.$ëëëìì
'8$/ý/2:ý12,6(ý(4ý$03
$%62/87(ý0$;,080ý5$7,1*6ýõ7Dý ýëèqq&ô
&KDUDFWHULVWLF
6\PERO
9DOXH
8QLW
6XSSO\ý9ROWDJHý
9&&
ìå
9
3RZHUý'LVVLSDWLRQ
3'
ëíí
P:
2SHUDWLQJý7HPSHUDWXUH
7235
ðýëíýaýòýæí
q&
6WRUDJHý7HPSHUDWXUH
767*
ðýéíýaýòýìëè
q&
(/(&75,&$/ý&+$5$&7(5,67,&6
õ7D ëèq&ñý9&&ý ýä9ñý5/ ýìíN:ñý5*ý ýçíí:ñýIý ýìN+]ñý1$%ñýXQOHVVýRWKHUZLVHýVSHFLILHGô
&KDUDFWHULVWLF
6\PERO
7HVWý&RQGLWLRQV
0LQï
7\Sï
0D[ï
8QLW
ð
éïí
çïí
P$
çè
åí
ð
G%
4XLHVFHQWý&LUFXLWý&XUUHQW
,&&4
2SHQý/RRSý9ROWDJHý*DLQ
*92
&ORVHGý/RRSý9ROWDJHý*DLQ
*9&
92ý ýíïè9
êí
êè
êæ
G%
92
7+'ý ýìø
ìïì
ìïê
ð
9
7+'
92ý ýíïè9
ð
íïì
íïê
ø
æí
ìíí
ð
N:
ð
ìïí
ëïí
P9
èí
çè
ð
G%
2XWSXWý9ROWDJH
7RWDOý+DUPRQLFý'LVWRUWLRQ
,QSXWý5HVLVWDQFH
5,
(TXLYDOHQWý,QSXWý1RLVHý9ROWDJH
91,
&URVVý7DON
&7
ë
9,ý ýí
ð
ð
5*ý ýëïëN:
%:ýõðýêG%ôý ýìè+]ýaýêíN+]
5*ý ýëïëN:
'8$/ý/2:ý12,6(ý(4ý$03
.$ëëëìì
7(67ý&,5&8,7
ò
éæP
ìíí
ò
éæP
é
ëïæ.
ë
ìíP
ò
,1387ì
ò
ìíí.
ìíP
ò
ìí.
287387ì
.$ëëëìì
ìíP
,1387ë
íïíêêP
ê
ì
9&&
,FF
å
ç
è
æ
íïíêêP
ëïæ.
ò
éæP
ìíP
ò
ìí.
287387ë
ìíí.
ìíí
ý)LJXUHýýëïý
ê
.$ëëëìì
'8$/ý/2:ý12,6(ý(4ý$03
$33/,&$7,21ý,1)250$7,21
([WHUQDOý&RPSRQHQWV
&ëýõ&äôãý,QSXWýFRXSOLQJýFDSDFLWRU
7KHVHýFRPSRQHQWVýDUHýFRQFHUQHGýZLWKýWKHýRXWSXWýQRLVHýDQGýRSHUDWLRQýVWDUWLQJýWLPHïý,WVýFDSDFLWDQFHýLVýDGHð
TXDWHýIRUýìíP)ï
$Vý&ëýõ&äôýEHORZýéïæP)ýH[WHQGVýWKHýRSHUDWLRQýVWDUWLQJýWLPHñýDýFDSDFLWDQFHýRIýRYHUýéïåP)ýLVýUHFRPPHQGHGï
&êýõ&åôãý1HJDWLYHýIHHGEDFNýFDSDFLWRU
7KHVHýFRPSRQHQWVýGHFLGHýWKHýORZýFXWðRIIýIUHTXHQF\ñýZKLFKýLVýGHWHUPLQHGýDVýIROORZVã
ì
&êýõ&åôý ý ëSI ýxý5 õ5 ô
/
ë æ ZKHUHñýI/ãýORZýFXWðRIIýIUHTXHQF\ï
$ýODUJHý&êýõ&åôýPDNHVýWKHýRSHUDWLRQýVWDUWLQJýWLPHýRIýDQýDPSOLILHUýODWHïý,WVýFDSDFLWDQFHýLVýDGHTXDWHýIRUýéæý)ï
&éñý5êñý5ëýõ&æñý5éñý5èôãý(TXDOL]HUýQHWZRUN
7KHVHýFRPSRQHQWVýGHFLGHýWKHýIUHTXHQF\ýUHVSRQVHýRIýDQýHTXDOL]HUýDPSOLILHUïý7KHýWLPHýFRQVWDQWýRIýVWDQGDUGý
1$%ýFKDUDFWHULVWLFýLVýDVýIROORZVã
7DSHý6SHHG
äïèýFPîVHF
éïæèýFPîVHF
&éýõ5ëýòý5êô
êñìåíýPVHF
ìñèäíýPVHF
&éñý5ë
äíýPVHF
ìëíýPVHF
7LPHý&RQVWDQW
&ììý)LOWHUýFDSDFLWRUýRIýWKHýSRZHUýOLQH
7KLVýVKRXOGýEHýORFDWHGýDVýFORVHýWRýWKHýVXSSO\ýYROWDJHýSLQýõ3LQýéôýDVýSRVVLEOHïý7KHýUHFRPPHQGHGýYDOXHýLVýéæP)ï
&ìýõ&ìíôãý3URWHFWLRQýFDSDFLWRU
7KHVHýFRPSRQHQWVýSURWHFWýDJDLQVWýZDYHýGDPDJHýRIýVWURQJýHOHFWULFýILHOGVïý7KH\ýDOVRýSURWHFWýDJDLQVWýHQJLQHý
QRLVHýGDPDJHýDQGýEORFNýRVFLOODWLRQýGXULQJýKLJKýDPSOLI\LQJýRSHUDWLRQVï
&èýõ&çôãý2XWSXWýFRXSOLQJýFDSDFLWRU
7KHýUHFRPPHQGHGýYDOXHýLVýìíP)ï
é
'8$/ý/2:ý12,6(ý(4ý$03
.$ëëëìì
$33/,&$7,21ý&,5&8,7
ìíí
ò
&ê
ëïæ.
é
ë
&ë
ìíP
&+ì
,1387ì
&+ë
,1387ë
ò
&ì
&ìí
éæP
&é
íïíêêP
5ê
ìíí.
ê
ì
ìííí3
&ä
ìíP
ò
éæP
5ë
&ìì
ò
5ì
9&&
ìíí
ìíP
&+ì
287387ì
ò
&è
ìí.
.$ëëëìì
å
ìíP
ç
ìííí3
æ
è
&ç
ò
&å
5è íïíêêP
&æ
ëïæ.
5æ
éæP
&+ë
287387ë
ò
&ç
ìí.
ìíí.
ìíí
ý)LJXUHýýêïý
è
.$ëëëìì
'8$/ý/2:ý12,6(ý(4ý$03
127(6
ç