Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
Draadloze TRMS multimeter
Model EX542
Inleiding
Deze meter meet AC/DC spanning, AC/DC stroom, weerstand, elektrische capaciteit, frequentie
(elektrisch & elektronisch), werkingscyclus, diodetest, continuïteit plus thermokoppel temperatuur.
Het apparaat kan gegevens opslaan en oproepen. Deze meter bezit een waterdicht en hard design
voor zwaar gebruik. Deze meter kan gegevens draadloos overdragen wanneer aangesloten op een
PC. Het correct gebruik en onderhoud van deze meter zal jarenlang een betrouwbare service leveren.
Veiligheid
Dit symbool, naast een ander symbool, terminal of regelorgaan, geeft aan dat de
gebruiker de uitleg in de handleiding dient te raadplegen om persoonlijk letsel of
schade aan de meter te vermijden.
WARNING
Dit WARNING symbool geeft een mogelijke gevaarlijke situatie aan, dat indien
niet vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
CAUTION
Dit CAUTION symbool geeft een mogelijke gevaarlijke situatie aan, dat indien niet
vermeden, kan leiden tot beschadiging van het product.
MAX
1000V
Dit symbool informeert de gebruiker dat dergelijk aangeduide terminal(s) niet
verbonden mag/mogen worden met een circuitpunt waarbij de spanning wat
betreft de aarde (in dit geval) de 1000VAC of VDC overschrijdt.
Dit symbool, naast een of meer terminals, identificeert deze terminals als
verbonden met bereiken die, bij normaal gebruik, onderhevig kunnen zijn aan
gevaarlijke spanningen. Voor een maximale veiligheid, raak de meter en de
meetkabels niet aan als deze terminals onder stroom staan.
Dit symbool geef aan dit apparaat volledig is beschermd door een dubbele isolatie
of een versterkte isolatie.
PER IEC1010 OVERSPANNINGSINSTALLATIECATEGORIE
OVERSPANNINGSCATEGORIE I
Apparatuur voor OVERSPANNINGSCATEGORIE I is apparatuur voor verbinding met circuits waarin
metingen worden uitgevoerd om de vluchtige overspanningen te beperken tot een geschikt laag niv
eau.
Opmerking – Voorbeelden omvatten beschermd elektronische circuits.
OVERSPANNINGSCATEGORIE II
Apparatuur van OVERSPANNINGSCATEGORIE II is energieverbruikende apparatuur geleverd door
de vaste installatie.
Opmerking - Voorbeelden omvatten huishoud-, kantoor- en laboratoriumtoestellen.
OVERSPANNINGSCATEGORIE III
Apparatuur van OVERSPANNINGSCATEGORIE III is apparatuur in vaste installaties.
Opmerking – Voorbeelden bevatten schakelaars in de vaste installatie en sommige apparatuur voor in
dustrieel gebruik met permanente verbinding aan de vaste installatie.
OVERSPANNINGSCATEGORIE IV
Apparatuur van OVERSPANNINGSCATEGORIE IV is voor gebruik aan het beginpunt van de install
atie.
Opmerking - Voorbeelden bevatten elektriciteitsmeters en basis over-stroom beschermingsapparatuur.
2
EX542-nl-NL_v1.5 06/15
VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN
Deze meter is ontworpen voor een veilig gebruik, maar wees toch voorzichtig wanneer u deze bedient.
Volg onderstaande richtlijnen zorgvuldig op voor een veilige bediening van de meter.
1.
Breng NOOIT spanning of stroom aan op de meter die het aangegeven maximum overschrijdt:
Invoerbeschermingsgrenzen
Functie
V DC of V AC
Maximum invoer
1000VDC/AC rms
mA AC/DC
500mA 1000V snelwerkende zekering
A AC/DC
10A 1000V snelwerkende zekering
(20A voor 30 seconden max. elke 15 minuten)
Frequentie, Weerstand, Elektrische cap
aciteit, Werkingscyclus, Diodetest, Contin
uïteit
1000VDC/AC rms
Temperatuur
1000VDC/AC rms
Bescherming tegen stroomstoten: 8kV piek per IEC 61010
2.
WEES UITERST VOORZICHTIG wanneer u werkt met hoogspanning.
3.
Meet GEEN spanning als de spanning op de "COM” ingangsaansluiting 1000V boven massa
overschrijdt.
4.
Sluit de meetkabels NOOIT aan op een spanningsbron terwijl de functieschakelaar zich in de
stroom-, weerstand- of diodemodus bevindt, dit kan de meter beschadigen.
5.
Ontlaad ALTIJD de filtercondensatoren in de stroombronnen en ontkoppel de stroom wanneer u
weerstand- of diodetesten uitvoert.
6.
Zet ALTIJD de stroom uit en ontkoppel de meetkabels voordat u de deksels opent om de
zekering of de batterijen te vervangen.
7.
Gebruik NOOIT de meter tenzij het achterpaneel en de batterij- en zekeringdeksels correct op
hun plaats zijn bevestigd.
8.
Als de apparatuur wordt gebruikt op een manier niet bepaald door de fabrikant, is het mogelijk dat
de bescherming geleverd door de apparatuur wordt beschadigd.
3
EX542-nl-NL_v1.5 06/15
Bedieningsmechanisme en aansluitingen
1.
40.000 tellingen LCD-display
2.
STORE(<RECALL) knop
1
3.
MAX/MIN (_)knop
2
13
4.
MODE knop
5.
RANGE(SETUP) knop
6.
Functieschakelaar
3
4
7.
mA, µA en 10A ingangsaansluitingen
12
11
10
8.
COM ingangsaansluiting
9.
Positieve ingangsaansluiting
10.
5
6
Achtergrondverlichting-knop
11. EXIT(AC+DC) knop
9
7
12. HOLD(PEAKHOLD>) knop
8
13. REL(+) knop
Opmerking: De schuinstand en het batterijvak bevinden zich aan de achterzijde van het apparaat.
Symbolen en signaalgevers
•)))
n
µ
m
A
k
F
M

Hz
%
AC
DC
ºF
MAX
N0.
SET
TRMS
RCL
Continuïteit
Diodetest
Batterijstatus
-9
nano (10 ) (elektrische capaciteit)
-6
micro (10 ) (amps, cap)
-3
milli (10 ) (volts, amps)
Amps
3
kilo (10 ) (ohms)
Farad (elektrische capaciteit)
6
mega (10 ) (ohms)
Ohms
PEAK
Hertz (frequentie)
V
Percent (inschakelfactor)
Wisselstroom
AUTO
Gelijkstroom
HOLD
Graden Fahrenheit
ºC
Maximum
MIN
Serienummer
S
Parameter instellen
AC/DC
Echte RMS
STO
Oproepen
AUTO

RF zender actief
Piek vasthouden
Volts
Relatief
Automatische peiling
Display vasthouden
Graden Celcius
Minimum
seconde
Wisselstroom + gelijkstroom
Opslaan
Automatisch bereik
Automatische uitschakeling geactiveerd
Achtergrondverlichting
4
EX542-nl-NL_v1.5 06/15
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Elektrocutiegevaar. Hoogspanningscircuits, zowel AC als DC, zijn zeer
gevaarlijk en moeten met de grootste voorzichtigheid worden gemeten.
1.
Draai de functieschakelaar ALTIJD naar de UIT positie als u de meter niet gebruikt.
2.
Als “OL” tijdens een meting op het display wordt weergegeven, overschrijdt de waarde het
door u geselecteerd bereik. Wijzig deze naar een hoger bereik.
DC SPANNINGSMETINGEN
WAARSCHUWING: Meet geen DC spanningen als een motor op het circuit AAN of UIT-gezet
wordt. Hoge stootspanningen kunnen optreden die de meter kunnen beschadigen.
1.
2.
3.
4.
Stel de functieschakelaar in op de VDC positie.
Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve COM
aansluiting. Voeg de banaanstekker van de rode meetkabel in de
positieve V aansluiting.
Plaats de zwarte meetsondetip tegen de negatieve zijde van het circuit.
Plaats de rode meetsondetip tegen de positieve zijde van het circuit.
Lees de spanningswaarde af op het display.
AC SPANNINGSMETINGEN (FREQUENTIE, WERKINGSCYCLUS)
WAARSCHUWING: Elektrocutiegevaar. De sondetips kunnen niet lang genoeg zijn om de
actieve delen in sommige 240V stopcontacten aan te raken omdat de contacten zich te diep in de
stopcontacten bevinden. Daarom kan de meting 0 volts weergeven terwijl er spanning op de
stopcontact aanwezig is. Zorg ervoor dat de sondetips de metalen contacten in het stopcontact
aanraken voordat u aanneemt dat er geen spanning aanwezig is.
WAARSCHUWING: Meet geen AC spanningen als een motor op het circuit AAN of UIT-gezet
wordt. Hoge stootspanningen kunnen optreden die de meter kunnen beschadigen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Stel de functieschakelaar in op de VAC/Hz/% positie.
Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve COM aansluiting.Voeg de
banaanstekker van de rode meetkabel in de
positieve V aansluiting.
Plaats de zwarte meetsondetip tegen de neutrale zijde van het circuit.
Plaats de rode meetsondetip tegen de "actieve" zijde van het circuit.
Lees de spanning af in het hoofddisplay en de frequentie in het rechter
kleinere display.
Druk op de MODUS knop om “Hz” aan te geven.
Lees de frequentie af in het hoofddisplay.
Druk nogmaals op de MODE knop om “%” aan te geven.
Lees het % van het werkingscyclus af in het hoofddisplay.
Met ACV in het hoofddisplay, druk gedurende 2 seconden op EXIT om AC+DC te meten.
5
EX542-nl-NL_v1.5 06/15
mV SPANNINGSMETINGEN
WAARSCHUWING: Meet geen mV spanningen indien een motor op het circuit AAN of UITgeschakeld wordt. Hoge stootspanningen kunnen optreden die de meter kunnen beschadigen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stel de functieschakelaar in op de mV positie.
Druk op de MODE knop om “DC” of “AC” aan te geven, of in het AC bereik druk
gedurende twee seconden op EXIT en kies “AC+DC”.
Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve COM
aansluiting. Voeg de banaanstekker van de rode meetkabel in de positieve V
aansluiting.
Plaats de zwarte meetsondetip tegen de negatieve zijde van het circuit. Plaats
de rode meetsondetip tegen de positieve zijde van het circuit.
Lees de mV spanning af in het hoofddisplay.
Met AC mV in het hoofddisplay, druk gedurende 2 seconden op EXIT om
AC+DC te meten.
DC STROOMMETINGEN
WAARSCHUWING: Voer geen 20A stroommetingen uit die langer dan 30 seconden duren. De
30 seconden overschrijden kan leiden tot beschadiging aan de meter en/of de meetkabels.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve COM
aansluiting.
Voor stroommetingen tot 4000µA DC, stel de functieschakelaar in op de µA positie
en voeg de banaanstekker van de rode meetkabel in de µA/mA aansluiting.
Voor stroommetingen tot 400mA DC, stel de functieschakelaar in op de mA positie
en voeg de banaanstekker van de rode meetkabel in de µA/mA aansluiting.
Voor stroommetingen tot 20A DC, stel de functieschakelaar in op de 10A/HZ/%
positie en voeg de banaanstekker van de rode meetkabel in de 10A aansluiting.
Druk op de MODE knop om “DC” in het display aan te geven.
Haal de stroom van het te meten circuit af, open dan het circuit op het punt waar u
de stroom wilt meten.
Plaats de zwarte meetsondetip tegen de negatieve zijde van het circuit.
Plaats de rode meetsondetip tegen de positieve zijde van het circuit.
Zet opnieuw stroom op het circuit.
Lees de stroomwaarde af op het display.
6
EX542-nl-NL_v1.5 06/15
AC STROOMMETINGEN (FREQUENTIE, WERKINGSCYCLUS)
WAARSCHUWING: Voer geen 20A stroommetingen uit die langer dan 30 seconden duren. De
30 seconden overschrijden kan leiden tot beschadiging aan de meter en/of de meetkabels.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve COM aansluiting.
Voor stroommetingen tot 4000µA AC, stel de functieschakelaar in op de µA positie
en voeg de banaanstekker van de rode meetkabel in de µA/mA aansluiting.
Voor stroommetingen tot 400mA AC, stel de functieschakelaar in op de mA positie
en voeg de banaanstekker van de rode meetkabel in de µA/mA aansluiting.
Voor stroommetingen tot 20A AC, stel de functieschakelaar in op de 10A/HZ/%
positie en voeg de banaanstekker van de rode meetkabel in de 10A aansluiting.
Druk op de MODE knop om “AC” op het display aan te geven.
Haal de stroom van het te meten circuit af, open dan het circuit op het punt waar u
de stroom wilt meten.
Plaats de zwarte meetsondetip tegen de neutrale zijde van het circuit.
Plaats de rode meetsondetip tegen de "actieve" zijde van het circuit.
Zet opnieuw stroom op het circuit.
Lees de stroomwaarde af op het display. In het 10AAC, rechter kleiner displayfrequentie.
Druk op de MODE knop en houd deze ingedrukt om “Hz” aan te geven.
Lees de frequentie af op het display.
Druk nogmaals kort op de MODE knop om “%” aan te geven.
Lees het % van het werkingscyclus af op het display.
Druk op de MODE knop en houd deze ingedrukt om terug te keren naar de stroommeting.
Met ACA in het hoofddisplay, druk gedurende 2 seconden op EXIT om AC+DC te meten.
WEERSTANDSMETINGEN
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te vermijden, haal de stroom van het te meten
apparaat af en ontlaad alle condensatoren voordat u weerstandsmetingen uitvoert. Verwijder de
batterijen en ontkoppel de netsnoeren.
1.
2.
3.
4.
5.
Stel de functieschakelaar in op de Ω CAP
positie.
Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve COM
aansluiting. Voeg de banaanstekker van de rode meetkabel in de positieve 
aansluiting.
Druk op de MODE knop om “" op het display aan te geven.
Plaats de meetsondetips over het te meten circuit of component. Het beste is om
één zijde van het te meten component los te koppelen zodat de rest van het
circuit de weerstandsmeting niet kan hinderen.
Lees de weerstandswaarde af op het display.
7
EX542-nl-NL_v1.5 06/15
CONTINUITEIT CONTROLE
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te voorkomen, meet nooit de continuïteit op circuits
of draden die onder spanning staan.
1.
2.
3.
4.
5.
Stel de functieschakelaar in op de Ω CAP
positie.
Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve COM
aansluiting. Voeg de banaanstekker van de rode meetkabel in de positieve 
aansluiting.
Druk op de MODE knop om “ “ en “Ω” op het display aan te geven.
Plaats de meetsondetips tegen het te meten circuit of draad.
U hoort een geluidssignaal als de weerstand minder is dan circa 35 Het display
geeft “OL" weer als het circuit open is.
DIODETEST
1.
2.
3.
4.
Stel de functieschakelaar in op de Ω CAP
positie.
Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve COM
aansluiting en de banaanstekker van de rode meetkabel in de positieve V
aansluiting.
Druk op de MODE knop om “ “ en “V”
op het display weer te geven.
Plaats de meetsondes tegen de te meten diode. De voorwaartse spanning zal
tussen de 0,400 en 0,700V aangeven. De achterwaartse spanning zal “OL”
aangeven. Kortgesloten apparaten geven bijna 0V aan en een open apparaat
geeft “OL” voor beide polariteiten aan.
ELEKTRISCHE CAPACITEITSMETINGEN
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te vermijden, haal de stroom van het te meten
apparaat af en ontlaad alle condensatoren voordat u elektrische capaciteitsmetingen uitvoert.
Verwijder de batterijen en ontkoppel de netsnoeren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stel de functieschakelaar in op de Ω CAP
positie.
Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve COM
aansluiting.
Voeg de banaanstekker van de rode meetkabel in de positieve V aansluiting.
Druk op de MODE knop om “F” aan te geven.
Plaats de meetkabels tegen de te meten condensator.
Lees de elektrische capaciteitswaarde af op het display.
8
EX542-nl-NL_v1.5 06/15
TEMPERATUURMETINGEN
1.
Stel de functieschakelaar in op de Temp positie.
2.
Voeg de temperatuursonde in de ingangsaansluitingen. Houd hierbij rekening
met de juiste polariteit.
3.
Druk op de MODE knop om “ºF” of “ºC” aan te geven.
4.
Plaats de tip van de temperatuursonde tegen het component waarvan u de
temperatuur wilt opmeten. Houd de sonde tegen het te meten component
totdat de meting stabiliseert (na ongeveer 30 seconden).
5.
Lees de temperatuur af op het display.
Opmerking: De temperatuursonde is voorzien van een type K miniconnector. Een miniconnector naar
de banaanconnectoradapter is meegeleverd voor de aansluiting naar de invoerbanaansluitingen.
FREQUENTIE (WERKINGSCYCLUS) METINGEN (ELEKTRONISCH)
1. Stel de functieschakelaar in op de “Hz/%” positie.
2. Voeg de banaanstekker van de zwarte meetkabel in de negatieve COM aansluiting en de
banaanstekker van de rode meetkabel in de positieve Hz aansluiting.
3. Plaats de meetsondetips tegen het te meten circuit.
4. Lees de frequentie af op het display.
5. Druk op de MODE knop om “%” weer te geven.
6. Lees het % van het werkingscyclus af op het display.
9
EX542-nl-NL_v1.5 06/15
% 4 – 20mA METINGEN
1. Stel in en sluit aan zoals beschreven voor DC mA metingen.
2. Stel de functieschakelaar in op de 4-20mA% positie.
3. De meter geeft de lusstroom als een % weer met 0mA=-25%, 4mA=0%, 20mA=100% en
24mA=125%.
AUTOMATISCHE/MANUELE BEREIKSELECTIE
De meter bevindt zich in de automatische bereikstand wanneer u voor de eerste maal de meter
inschakelt. Deze stand selecteert automatisch het beste bereik voor de uit te voeren metingen en is
over het algemeen de beste modus voor het merendeel van de metingen. In geval van
meetsituaties die een manueel geselecteerd bereik vereisen, voer het volgende uit:
1.
2.
3.
Druk op de RANGE knop. Het "AUTO" weergavesymbool wordt uitgeschakeld.
Druk op RANGE knop om de beschikbare bereiken te doorlopen totdat u het gewenste bereik
hebt gekozen.
Om de manuele bereikmodus te verlaten en terug te keren naar de automatische, druk op
EXIT.
Opmerking: Het manueel bereik is niet van toepassing bij de temperatuurfuncties.
MAX/MIN
1. Druk op de MAX/MIN knop om de MAX/MIN registratiemodus te activeren. Het displaysymbool
"MAX” wordt weergegeven. Het linker kleinere display van de meter geeft de maximum meting
weer en houd deze vast. Deze wordt alleen geüpdatet wanneer een nieuw "max” wordt
geregistreerd. Het displaysymbool “MIN” verschijnt. De rechter kleinere display van de meter
geeft de minimum meting weer en houd deze vast. Deze waarde wordt alleen geüpdatet
wanneer een nieuwe “min” wordt geregistreerd.
2.
Om de MAX/MIN modus te verlaten, druk op EXIT.
RELATIEVE MODUS
De relatieve meetfunctie laat u toe om metingen te maken met betrekking tot een opgeslagen
referentiewaarde. Een referentiespanning, referentiestroom, enz. kan worden opgeslagen en de
uitgevoerde metingen kunnen met deze waarde worden vergeleken. De weergegeven waarde is het
verschil tussen de referentiewaarde en de opgemeten waarde.
1.
2.
3.
4.
5.
Voer de meting uit zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
Druk op de REL knop om de meting in het display op te slaan en de “▲” indicator verschijnt op
het display.
Het rechter kleinere display geeft de initiële meting weer (de opgeslagen waarde).
Het linker kleinere display geeft de actueel gemeten waarde weer.
Het hoofddisplay geeft de relatieve waarde weer (actueel gemeten waarde min de opgeslagen
waarde).
10
EX542-nl-NL_v1.5 06/15
ACHTERGRONDVERLICHTING VAN DISPLAY
Druk op de
knop om de achtergrondverlichting in te schakelen. De achtergrondverlichting wordt
automatisch uitgeschakeld na de INGESTELDE tijd. Druk op de EXIT knop om de
achtergrondverlichtingsmodus te verlaten.
HOLD
De holdfunctie zet de meting vast op het display. Druk kort op de HOLD toets om het vastzetten te
activeren of om de HOLD functie te verlaten.
PIEK VASTHOUDEN
De Peak Hold-functie legt de piek AC of DC spanning of stroom. Deze teller kan vangen negatieve
of positieve pieken zo snel als 1 milliseconde in duur.
Zet de draaiknop naar de gewenste instelling. Houd de knop gedurende 3 seconden ingedrukt en
laat hem los. Nu drukt u kort op de knop WACHTSTAND, "PEAK" verschijnt samen met "MAX" die
wordt weergegeven in de linker extra display en MIN" verschijnt in de rechter extra display. Drukt u
nogmaals op de toets en "PEAK Hold" verschijnt. De meter werkt het display telkens wanneer een
hogere of lagere piek optreedt. Druk op de EXIT-toets om af te sluiten de PIEK-modus. Auto Power
Off functie wordt automatisch uitgeschakeld in deze modus.
GEGEVENSOPSLAG
1. Stel de functieschakelaar in op de gewenste meetfunctie.
2. Druk op de STORE knop om de STORE functie te openen. Het linker kleinere display geeft de
huidige opslaglocatie aan (0000 tot 9999). Nieuwe metingen worden opgeslagen in de
volgende locatie.
3.
Druk op de PEAKHOLD knop om het te wijzigen in het initiële opslagnummer 0000 (Druk
nogmaals op de knop om opnieuw te wijzigen). Het rechter kleinere display geeft XXXX weer,
dit geeft aan hoeveel opslaglocaties er reeds in gebruik zijn.
4. Druk nogmaals op de STORE knop om de instelfunctie van de registratie-intervaltijd te openen.
5. Het linker kleinere display geeft 0000 S aan, dit is de meetsnelheid van de registratie; gebruik
de + & - knop om de gewenste meetsnelheid (0 tot 255 sec) te kiezen.
6. Stel de meetsnelheid in op 0000 S voor manuele registratie. In deze modus, elke druk op de
STORE knop slaat één meting op.
7. Stel de meetsnelheid in op 1 tot 255 S voor automatische registratie. In deze modus, als u
drukt op de STORE knop start de registratie van gegevens aan de ingestelde meetsnelheid.
8. Druk op de EXIT knop om de registratiesessie te beëindigen.
OPROEPEN VAN OPGESLAGEN GEGEVENS
1. Druk gedurende twee seconden op de STORE knop om de RECALL functie te openen.
2. Het linker kleinere display geeft XXXX weer, dit is de huidige opslaglocatie. Het rechter
kleinere display geeft XXXX weer, dit is het aantal opslaglocaties die momenteel in gebruik zijn.
3. Druk op de + of – knop om de opslaglocatie te kiezen. De waarde in deze locatie wordt in het
hoofddisplay weergegeven.
4. Druk eenmaal op de PEAKHOLD knop om continu gegevens te scannen van 0000 tot XXXX.
Druk nogmaals en scan dan opnieuw
5. Druk op de EXIT knop om de oproepingssessie te beëindigen.
WISSEN VAN GEHEUGEN
Om het geheugen met alle opgeslagen gegevens te wissen, in de OFF positie, houd de EXIT knop
ingedrukt en stel de functieschakelaar in op een willekeurige positie. Laat de EXIT knop los en het
LCD knippert drie maal en u hoort de zoemer 3 maal. Het geheugen is nu gewist.
11
EX542-nl-NL_v1.5 06/15
PC DRAADLOZE COMMUNICATIE:
1. Installeer de pc software en start op.
2. Druk gedurende twee seconden op de achtergrondverlichtingsknop om de RF draadloze
overdrachtsmodus te openen.
3.
4.
5.
6.
Het RF symbool
verschijnt op het display.
Zodra de communicatie is gemaakt knippert het RF symbool op het display en de led indicator
op de ontvanger knippert ook.
Eenmaal per seconde worden de gegevens op het pc-scherm weergegeven en genoteerd in
een lijst.
Houd de achtergrondverlichtingsknop gedurende 2 seconden vast om de RF draadloze
overdrachtsmodus te verlaten.
HET ZENDEN VAN OPGESLAGEN GEGEVENS NAAR DE PC
1. Start de pc software op.
2. Druk gedurende twee seconden op de STORE knop om de gegevens RECALL functie te
openen.
3. Druk gedurende twee seconden op de HOLD knop. Het RF overdrachtssymbool knippert
terwijl de opgeslagen gegevens naar de pc worden gezonden.
SETUP
1. Druk en houd de RANGE/SETUP knop gedurende twee seconden ingedrukt om de SET
modus te openen. De eerste van de vijf instelbare functies verschijnt.
2. Druk op de RANGE knop om de functies te doorlopen
A: Bovenste grens alarm
UIT of waarde
B: Onderste grens alarm
UIT of waarde
C: Tijd automatische uitschakeling
UIT, 10 tot 30 sec
D: Beeper knop
AAN/UIT
E: Tijd achtergrondverlichting
UIT, 10 tot 30 sec
Gebruik de +, - ◄ en◄ knop om de instellingen en cijfers te kiezen en te wijzigen.
3. Druk op de RANGE/SETUP knop totdat de meter terugkeert naar het normale display om deze
modus te verlaten.
AC+DC
In de meetmodi VAC, mV(AC), 10A(AC), mA(AC) en uA(AC), druk gedurende 2 seconden op de
EXIT knop om het AC+DC meten te openen. De precisie is dezelfde als in de AC meetmodi. Het
LCD geeft de AC+DC symbool weer. Druk op de EXIT knop om de modus te verlaten.
LAGE BATTERIJ-INDICATOR
Als het
symbool op het display verschijnt, dient de batterij vervangen te worden.
12
EX542-nl-NL_v1.5 06/15
Onderhoud
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te vermijden, ontkoppel de meetkabel van om het
even welke spanningsbron voordat u het achterpaneel of het batterij- of zekeringsdeksel verwijdert.
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te vermijden, gebruik uw meter niet totdat het
batterij- en zekeringsdeksel correct op hun plaats zijn bevestigd.
Deze multimeter is ontworpen om jarenlang een zorgeloze service te leveren, als de volgende
verzorgingsinstructies worden uitgevoerd:
1. HOUD DE METER DROOG. Veeg de meter af als deze nat wordt.
2. GEBRUIK EN BERG DE METER OP IN EEN RUIMTE MET EEN NORMALE TEMPERATUUR.
Extreme temperaturen kunnen de levensduur van de elektronische componenten verkorten en de
plastic onderdelen kunnen vervormen of smelten.
3. WEES ALTIJD VOORZICHTIG ALS U DE METER GEBRUIKT. Laat de meter niet vallen want dit
kan de behuizing of de elektronische componenten beschadigen.
4. HOUD DE METER SCHOON. Maak de behuizing regelmatig schoon met een vochtige doek.
Gebruik GEEN chemische middelen, schoonmaak- en onvettingsmiddelen.
5. GEBRUIK ALLEEN NIEUWE BATTERIJEN VAN DE AANBEVOLEN GROOTTE EN TYPE.
Verwijder oude of uitgeputte batterijen zodat deze niet kunnen lekken of de meter kunnen
beschadigen.
6. ALS DE METER VOOR EEN LANGE PERIODE WORDT OPGEBORGEN, verwijder de
batterijen om schade aan het apparaat te vermijden.
INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te vermijden, ontkoppel de meetkabels van om het
even welke spanningsbron voordat u het batterijdeksel verwijdert.
1. Zet de stroom uit en ontkoppel de meetkabels van de meter.
2. Open het batterijdeksel aan de achterzijde door de twee schroeven (B) te verwijderen met behulp
van een kruiskopschroevendraaier.
3. Plaats de batterij in het batterijvak en houd hierbij rekening met de correcte polariteit.
4. Plaats het batterijdeksel opnieuw op de meter. Maak deze vast met de schroeven.
Sie, als der Endverbraucher, sind gesetzlich (EU Batterie Verordnung) gebunden, alle
gebrauchten Batterien zurückzukehren, ist Verfügung im Haushaltmüll verboten! Sie
können Ihre gebrauchten Batterien / Speicher an Sammlungspunkten in Ihrer
Gemeinschaft übergeben oder wohin auch immer Batterien / Speicher sind verkauft!
Verfügung: Folgen Sie den gültigen gesetzlichen Bedingungen in Rücksicht der Verfügung
der Vorrichtung am Ende seines Lebenszyklus.
13
EX542-nl-NL_v1.5 06/15
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te vermijden, gebruik uw meter niet totdat het
batterijdeksel correct op zijn plaats is bevestigd.
OPMERKING: Als uw meter niet correct functioneert, controleer de zekeringen en de batterijen om
zeker te zijn dat deze nog steeds goed en juist geïnstalleerd zijn.
A
B
A
B
A
F1 F2
DE ZEKERINGEN VERVANGEN
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te vermijden, ontkoppel de meetkabels van om het
even welke spanningsbron voordat u het deksel van de meter verwijdert.
1. Ontkoppel de meetkabels van de meter.
2. Verwijder de rubber beschermholster.
3. Verwijder het batterijdeksel (twee ”B” schroeven) en de batterij.
4. Verwijder de zes “A” schroeven die het achterpaneel op zijn plaats houden.
5. Verwijder voorzichtig de oude zekering en plaats de nieuwe zekering in de houder.
6. Gebruik altijd een zekering van de juiste grootte en waarde (0,5A/1000V snelwerkende zekering
voor het 400mA bereik [SIBA 70-172-40], 10A/1000V snelwerkende zekering voor het 20A bereik
[SIBA 50-199-06]).
7. Plaats de batterij terug en bevestig opnieuw het batterijdeksel en achterpaneel.
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te vermijden, gebruik uw meter niet totdat het
zekeringsdeksel correct op zijn plaats is bevestigd.
14
EX542-nl-NL_v1.5 06/15
Technische beschrijving
Functie
DC spanning
Bereik
400mV
4V
40V
400V
1000V
Resolutie
0,01mV
0,0001V
0,001V
0,01V
0,1V
Nauwkeurigheid
(0,06% meting + 2 cijfers)
(0,1% meting + 2 cijfers)
AC spanning 400mV
0,01mV
(1,0% meting + 4 cijfers)
(AC+DC)
4V
0,0001V
50 tot 1000Hz 40V
0,001V
(1,0% meting + 3cijfers)
400V
0,01V
1000V
0,1V
Alle AC spanningen zijn gespecificeerd vanaf 5% tot 100% van het bereik
DC stroom
400A
0,01A
4000A
0,1A
(1,0% meting + 3 cijfers)
40mA
0,001mA
400mA
0,01mA
10A
0,001A
(20A: 30 sec max met een verminderde nauwkeurigheid)
AC stroom
400A
0,01A
(AC+DC)
4000A
0,1A
50 tot 1000Hz 40mA
(1,5% meting + 3 cijfers)
0,001mA
400mA
0,01mA
10A
0,001A
(20A: 30 sec max met een verminderde nauwkeurigheid)
Alle AC spanningen zijn gespecificeerd vanaf 5% tot 100% van het bereik.
o
o
o
o
OPMERKING: De nauwkeurigheid is vastgesteld aan 18 C tot 28 C (65 F tot 83 F) en aan minder dan
75% RV.
15
EX542-nl-NL_v1.5 06/15
Functie
Weerstand
Elektrische
capaciteit
Frequentie
(elektronisch)
Frequentie
(elektrische)
Werkingscyclus
Bereik
Resolutie
400
0,01
4k
0,0001k
40k
0,001k
400k
0,01k
4M
0,001M
40M
40nF
400nF
0,001M
0,001nF
0,01nF
4F
0,0001F
40F
0,001F
Nauwkeurigheid
(0,3% meting + 9 cijfers)
(0,3% meting + 4 cijfers)
(2,0% meting + 10 cijfers)
(3,5% meting + 40 cijfers)
(3,5% meting + 10 cijfers)
400F
0,01F
4000µF
0,1µF
(5% meting + 10 cijfers)
40mF
0,001mF
40Hz
0,001Hz
400Hz
0,01Hz
4kHz
0,0001kHz
40kHz
0,001kHz
(0,1% meting + 1 cijfers)
400kHz
0,01kHz
4MHz
0,0001MHz
40MHz
0,001MHz
100MHz
0,01MHz
Niet bepaald
Gevoeligheid: 0.8V rms min. @ 20% tot 80% werkingscyclus en <100kHz; 5Vrms
min @ 20% tot 80% werkingscyclus en > 100kHz.
40,00HZ-4KHz
0,01HZ tot
(0,5% meting)
0,001KHz
Gevoeligheid: 5Vrms
0,1 tot 99,90% 0,01%
(1,2% meting + 2 cijfers)
Pulsbreedte: 100µs - 100ms, Frequentie: 5Hz tot 150kHz
(1,0% meting + 4,5°F)
(1,0% meting + 2,5C)
(sondenauwkeurigheid niet inbegrepen)
4-20mA%
-25 tot 125%
0,01%
±50 cijfers
0mA=-25%, 4mA=0%, 20mA=100%, 24mA=125%
Opmerking: De nauwkeurigheidspecificaties bestaan uit twee delen:
 (% meting) – Dit is de nauwkeurigheid van het meetcircuit.
 (+ cijfers) – Dit is de nauwkeurigheid van de analoog-digitaal omzetter.
Temp
(type-K)
-58 tot 1382F
0,1F
-50 tot 750C
0,1C
16
EX542-nl-NL_v1.5 06/15
Omhulsel
Schok (valtest)
Diodetest
Opslagcapaciteit
Afstand RF overdracht
Transmissiefrequentie
Continuïteitscontrole
Dubbel gegoten, waterdicht (IP67)
2 meter (6,5 feet)
Teststroom van 0,9mA maximum, open circuit spanning 2,8V DC typisch
9999 registraties
10 meter (circa)
433MHz
Geluidssignaal gaat af als weerstand lager is dan 35 (circa), teststroom
<0,35mA
Piek
Registreert pieken >1ms
Temperatuursensor
Heeft type K thermokoppel nodig
Ingangsimpedantie
>10MΩ VDC & >9MΩ VAC
AC reactie
Echte rms
ACV bandbreedte
50Hz tot 1000Hz
Amplitudefactor
≤3 bij vollast tot 500V, vermindert lineair tot ≤1.5 aan 1000V
Display
40.000 tellingen liquid crystal display met achtergrondverlichting en
staafdiagram
Overschrijdingsaanduiding “OL” wordt weergegeven
Automatische uitschakeling 15 minuten (circa) met uitschakelingsfunctie
Polariteit
Automatisch (geen aanduiding voor positief); Min (-) teken voor negatief.
Meetsnelheid
2 maal per seconde, nominaal
Lage batterij-aanduiding “
“ wordt weergegeven als de batterijspanning kleiner is dan de
bedrijfsspanning
Batterij
Een 9 volt (NEDA 1604) batterij
Zekeringen
mA, µA bereiken; 0,5A/1.000V keramische snelwerkende zekering
A bereik; 10A/1.000V keramische snelwerkende zekering
Bedrijfstemperatuur
5ºC tot 40ºC (41ºF tot 104ºF)
o
o
o
o
Opslagtemperatuur
-20 C tot 60 C (-4 F tot 140 F)
Bedrijfsvochtigheid
Max 80% aan 31ºC (87ºF) en vermindert lineair tot 50% aan 40ºC (104ºF)
Opslagvochtigheid
<80%
Bedrijfshoogte
2000meters (7000ft.) maximum
Gewicht
342g (0,753lb) (inclusief holster).
Afmetingen
187 x 81 x 50mm (7,36” x 3,2” x 2,0”) (inclusief holster)
Veiligheid
Deze meter is bedoeld voor gebruik bij het voedingspunt van een installatie
en beschermd met dubbele isolatie, tegen de gebruikers, per EN61010-1 en
e
IEC61010-1 2 editie (2001) tot categorie IV 600V en categorie III 1000V;
e
Vervuilingsgraad 2. De meter voldoet ook aan UL 61010-1, 2 editie (2004)
e
en CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 2 editie (2004)
Kopierecht © 2013‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com 17
EX542-nl-NL_v1.5 06/15