Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
Mini multimeter
met Contactloze Voltage Detector
Model EX330
Introductie
Gefeliciteerd met u aankoop van de Extech EX330 multimeter.
De EX330 meet verschillende functies AC en DC Voltage, AC/DC Stroom, Weerstand, Diode,
Continuïteit, Contactloze Voltage Detector, Capaciteit weerstand, Frequentie, en Temperatuur (Type
K).
Met het juiste gebruik en zorg zal deze meter U vele jaren een trouwe dienst verlenen.
Veiligheid
Dit symbool samen met een ander symbool, wijst erop dat de exploitant naar een
verklaring in de Werkende Instructies moet verwijzen om lichamelijk letsel of
schade aan de meter te vermijden.
WARNING
Dit symbool van WARNING (WAARSCHUWING) wijst op een potentiële
gevaarlijke situatie, welke als deze niet vermeden wordt, in de dood of ernstige
verwonding kan resulteren.
CAUTION
Dit symbool van CAUTION (VOORZICHTIG) wijst op een potentiële gevaarlijke
situatie, welke als deze niet vermeden wordt, kan resulteren in schade aan het
product.
MAX
600V
Dit symbool adviseert de gebruiker dat meetsnoeren zo duidelijk niet met een
kringspunt moet worden verbonden waarop het voltage met betrekking tot
aardegrond 600V overschrijdt.
Dit symbool naast één of meerdere identificeert deze zoals ze worden
geassocieerd met bereiken die mogelijk, in normaal gebruik, onderworpen worden
aan bijzonder gevaarlijke voltages.
Voor maximale veiligheid, de meter en zijn meetsnoeren zouden niet moeten
worden aangeraakt wanneer deze onder stroom staan.
Dit symbool wijst erop dat een apparaat door dubbele isolatie of versterkte isolatie
wordt beschermd.
VEILIGHEIDS INSTRUCTIES
Deze meter is ontworpen voor veilig gebruik, maar u moet voorzichtig werken.
De onderstaande regels moeten zorgvuldig opgevolgd worden om veilig te werken.
1.
NOOIT een hoger voltage aansluiten dan op de meter dan de aangegeven maximum.
Functie
V DC en VAC
mA AC/DC
A AC/DC
Weerstand, elektrische capaciteit,
inschakeltijd, Frequentie, Diode
test, Continuïteit.
Temperatuur
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Invoer veiligheidslimieten
Maximale invoer
600600V AC en DC
500mA DC/AC
10A DC/AC (voor 30 seconde Max. elke 15 minuten
250V DC/AC
250V DC/AC
GEBRUIK UITERSTE VOORZICHTIGHEID wanneer u werkt met hoge voltages.
MEET GEEN voltage als het voltage op de "COM" invoer plug de 600V boven aarde grond overschrijdt.
Verbind NOOIT de meetsnoeren over een voltagebron terwijl de functieschakelaar in de modus stroom,
weerstand of diode staat.
Dit kan de meter beschadigen.
Los ALTIJD filtercondensatoren in de voeding en ontkoppel de voeding tijdens het maken van een
weerstand of diodetests.
Schakel ALTIJD de meter uit en ontkoppel de meetsnoeren voordat u de batterijdeksel gaat openen om de
zekering of de batterij te vervangen.
Stel NOOIT de meter in werking voordat de zekering/batterij deksel is geplaatst en veilig is vastgemaakt.
Als de meter op een manier wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt beschreven, kan de geboden
bescherming worden geschaad.
2
EX330-nl-NL_V5.2 4/15
VOORZICHTIGHEID




















Ongepast gebruik van deze meter kan lichamelijke schade veroorzaken, schok, verwonding of
dood.
Lees en begrijp dit gebruikershandboek voordat de meter in gebruik wordt genomen.
Verwijder altijd de meetsnoeren voordat de batterijen of de zekeringen worden vervangen.
Inspecteer de conditie van de meetsnoeren en de meter zelf voor mogelijk schade voordat de
meter in werking wordt gesteld.
Repareer of vervangt vóór gebruik alle mogelijke schade.
Gebruik grote zorg tijdens het maken van metingen als de voltages groter zijn dan 25V AC rms
of 35V DC.
Waarschuwing! Het betreft hier een klasse A apparaat. Dit apparaat kan in een woonomgeving
radiostoringen veroorzaken; in dat geval kan van de gebruiker ervan worden geëist, passende
maatregelen te treffen om het apparaat te ontstoren.
Deze voltages worden beschouwd als schokgevaarlijk.
Los altijd condensatoren en verwijder macht uit het apparaat voordat een diode test uit wordt
gevoerd of de tests van de weerstand of van de Continuïteit.
De voltage controles van de elektra afzet kunnen moeilijk en misleidend zijn wegens de
onzekerheid van verbinding aan de in een nis gezette elektracontacten.
Andere middelen zouden moeten worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de meetsnoeren
niet "live" zijn.
Als de meter op een manier wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt beschreven, kan de
geboden bescherming worden geschaad.
Dit apparaat is geen stuk speelgoed en mag niet binnen handbereik van kinderen komen.
Het bevat gevaarlijke voorwerpen evenals kleine onderdelen die de kinderen kunnen inslikken.
Voor het geval dat een kind toch een onderdeel heeft doorgeslikt, neem dan direct contact op
met een arts.
Laat nooit zonder toezicht batterijen en verpakkingsmateriaal liggen, dit kan gevaarlijk zijn voor
kinderen zij kunnen dit materiaal voor speelgoed aanzien.
Voor het geval dat het apparaat voor een langere tijd ongebruikt blijft, verwijder de batterijen
om lekken te voorkomen.
De verlopen of beschadigde batterijen kunnen irritaties op de huid veroorzaken na direct
contact .
Gebruik daarom altijd, geschikte handschoenen in dit soort gevallen.
Zie er op toe dat de batterijen niet worden kortgesloten. Werp geen batterijen in open vuur.
3
EX330-nl-NL_V5.2 4/15
Besturing en stekkers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
AC voltage detectie sensor
AC voltage detectie indicator licht
LCD
RELATIEVE druk knop
MODE knop
Contactloze Voltage Detector test knop
Draaiende functie schakelaar
10 ampere meetsnoer stekker
COM meetsnoer stekker
De meestsnoeren stekkers voor voltage, milli-amp, microamp, weerstand, capaciteit, frequentie, en temperatuur
functies
11. RANGE knop
12. HOLD knop
13. Rubber veiligheids holster ( moet verwijderd worden voor
toegang tot het batterij compartiment)
1
2
3
13
4
5
6
12
11
7
10
8
9
Weergave symbolen en indicators
-9
n
nano (10 ) (elektrische capaciteit)
-6
µ
micro (10 ) (amps, cap)
-3
m milli (10 ) (volts, amps)
3
k
kilo (10 ) (ohms)
6
M
mega (10 ) (ohms)
Hz Hertz (frequency)
% Percent (inschakel verhouding)
AC Alternatieve stroom
DC Gelijkspanning
F
Farenheit
A
Amps
F
Farads (elektrische capaciteit)
Ω
Ohms
V
Volts
REL Relative
AUTO Auto bereik
HOLD Display rusttoestand
C
Degrees Celcius.
•)))
Continuïteit
Diode test
Batterij status
4
EX330-nl-NL_V5.2 4/15
Bedieningshandleiding
WAARSCHUWING:
Risico op elektrocutie.
Hoge voltage circuits, AC en DC zijn beide erg gevaarlijk en metingen moeten met grote zorg
worden uitgevoerd.
1.
Draai ALTIJD de schakelaar op OFF positie als de meter niet in gebruik is.
2.
Druk de HOLD knop in om het display stil te zetten.
OPMERKING:
Voor sommige lage AC en DC voltages, met de meetsnoeren niet aangesloten, het scherm kan
mogelijk willekeurig verschijnen, lezing veranderen.
Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de hoge invoergevoeligheid.
De lezing zal een juiste meting weergeven als de meetsnoeren zijn verbonden met een kring.
CONTACTLOZE AC VOLTAGE DETECTOR
De EX330 kan de aanwezige AC voltage (van 100 tot 600 VAC) detecteren door de meter dicht bij de
stroombron te houden.
WAARSCHUWING: Test the AC voltage detector op een al eerder betrouwbaar getest circuit
voor gebruik.
WAARSCHUWING: Voor gebruik plaats de meter in de AC Voltage Detector modus, verifieer dat
de batterij goed, is te controleren door de karakters op het LCD scherm, wanneer de
functieselectie knop op een andere positie wordt gedraaid. Probeer de meter niet als AC Detector
van het Voltage te gebruiken als de batterij zwak of slecht is.
De NCV functie werkt op elke draaiende schakelaar positie.
1.
2.
3.
4.
Test the AC voltage detector op een al eerder betrouwbaar getest circuit
voor gebruik.
Druk en houd de NCV knop ingedrukt tijdens de test. De meter zal eenmaal
piepen wanneer de knoop geduwd is.
Houd de top van de meter erg dicht op de stroom bron zoals getoond.
Als er voltage aanwezig is, zal de rand van het LCD scherm in een heldere
oranje kleur oplichten en een hoorbare waarschuwing zal klinken.
5
EX330-nl-NL_V5.2 4/15
AC VOLTAGE METEN
WAARSCHUWING:
Risico op elektrocutie.
De sonde-uiteinden kunnen niet lang genoeg zijn om de bron te bereiken 240 V voor toestellen te
contacteren omdat de contacten te diep in een nis worden geplaatst.
Als gevolg dat de het scherm 0 volts zal aangeven, terwijl er wel een voltage aanwezig is.
Zorg ervoor de sonde-uiteinden de metaalcontacten binnen de bron bereiken alvorens de
veronderstellen te raken dat geen voltage aanwezig is.
VOORZICHTIG:
Meet geen AC voltages als er een motor in het circuit ON of OFF geschakeld is
De grote voltageschommelingen kunnen mogelijk de meter beschadigen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Plaats de functieschakelaar op de VAC positie.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve V
stekker.
Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de neutrale kant aan van
de kring.
Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring
aan.
Lees het voltage af in het scherm.
Als het gemeten AC voltage de hoogste waaier van de meter (verwijs
naar de specificatielijst) overschrijdt zal er een hoorbare toon klinken
DC VOLTAGE METEN
WAARSCHUWING:
Meet geen AC voltages als er een motor in het circuit ON of OFF geschakeld is
De grote voltageschommelingen kunnen mogelijk de meter beschadigen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Plaats de functieschakelaar op de VDC positie.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker.
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve V stekker.
Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan van de
kring.
Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring
aan.
Lees het voltage af in het scherm.
6
EX330-nl-NL_V5.2 4/15
HUIDIGE AC / DC METINGEN
WAARSCHUWING:
Maak geen huidige metingen langer dan 30 seconden bij 10 A.
Het overschrijden van 30 seconden kan schade aan meter en/of testsnoeren veroorzaken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM stekker.
Voor huidige metingen tot 4000µA, plaats de functieschakelaar in de µA positie en plaats de
rode de banaanstekker van de testsnoeren in mA op/µA stekker.
Voor huidige metingen tot 4000µA, plaats de functieschakelaar in de µA positie en plaats de
rode de banaanstekker van de testsnoeren in mA op/µA stekker.
Voor huidige metingen tot 10 A, plaats de functieschakelaar in de 10 A functie en steek de
rode banaanstekker van de testsnoeren in stekker 10 A.
Gebruik de MODE knop om de AC of DC stroom te selecteren.De vertoning zal op de selectie
wijzen.
Verwijder macht uit de kring tijdens onderzoek, dan stel de kring op het punt open waar u
wenst om stroom te meten.
Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan van de kring.Raak met de
rode kant van de testsonde de positieve kant van kring aan.
Pas macht op de kring toe.
Lees de stroom af in het scherm.
DE METINGEN VAN DE WEERSTAND
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de voeding van de eenheid
tijdens het testen en ontlaat alle condensatoren alvorens een weerstandsmetingen uit te voeren.
Verwijder de batterijen en ontkoppel de meetsnoeren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Plaats de functieschakelaar op de Ω positie.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker.
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve Ω stekker.
Gebruik de MODE-knop om het pictogram  weergeven op het scherm
Raak met de uiteinden van de testsonde de kring of de component
tijdens het onderzoek.Het is best om één kant van de kring in het
onderzoek los te maken zodat zal de rest van de kring zich niet kan
mengen in de weerstandslezing.
Lees de weerstand af in het scherm.
7
EX330-nl-NL_V5.2 4/15
CONTINUÏTEITSCONTROLE
WAARSCHUWING
Om elektrische schok te vermijden, meet nooit de continuïteit van circuits of draden wanneer er
spanning op staat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Plaats de functieschakelaar op de
positie.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker.
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve Ω
stekker.
Gebruik de MODE knop om de
icoon in het scherm weer te geven.
Raak met de uiteinden van de testsonde de kring of de draden die u
wilt onderzoeken.
Als de weerstand minder dan ongeveer 35 Ω is, zal het hoorbare
signaal klinken.Als de kring ‘open' (slecht) is, het scherm zal dan”OL"
vertonen.
DIODE TEST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Plaats de functieschakelaar in de
positie.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker. Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve
stekker.
Gebruik de MODE knop om de
icoon in het scherm weer te geven.
Raak met de uiteinden van de testsonde de diode tijdens het
onderzoeken.
Het voorwaartse voltage zal tussen de 0,400 tot 0.700 V worden
aangeven.
Het omgekeerde voltage zal "OL" laten zien.
Korte apparaten zullen dichtbij 0 V wijzen en een open apparaat zal op
“OL" in beide polariteit wijzen.
CAPACITEIT METINGEN
WAARSCHUWING:
Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de voeding van de eenheid tijdens het testen en
ontlaat alle condensatoren alvorens een capaciteitsmetingen uit te voeren.
Verwijder alle batterijen en ontkoppel de meetsnoeren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Plaats de functieschakelaar op de CAP positie.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve
COM stekker.
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve CAP
stekker.
Gebruik de MODE knop om de meeteenheid te bekijken.
Raak met de uiteinden van de testsonde de condensator tijdens het
onderzoeken.
De test kan tot 3 minuten duren en meer voor grote condensatoren
om op te laden.Wacht tot de resultaten worden weergegeven voordat
u de test beëindigd
Lees de capaciteit waarde af in het beeldscherm
8
EX330-nl-NL_V5.2 4/15
DE METINGEN VAN DE FREQUENTIE
1.
2.
3.
4.
Gebruik de mode knop om de eenheid Hz van de meting op het LCD
scherm weer te geven.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker. Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve
Hz stekker.
Raak met de uiteinden van de testsonde het circuit tijdens het
onderzoeken.
Lees de frequentie af op het scherm.
% INSCHAKELDUUR
1.
2.
3.
4.
5.
Plaats de functieschakelaar op de Hz/% positie.
Gebruik de MODE knop om de % metingen weer te geven op het LCD scherm.
Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM stekker. Plaats het rode
meetsnoer met banaanstekker in de positieve Hz stekker.
Raak met de uiteinden van de testsonde het circuit tijdens het testen.
Weergave van de frequentie metingen op het scherm.
CONTACT TEMPERATUUR METINGEN
1.
2.
3.
4.
5.
Plaats de functieschakelaar op de ºF of ºC positie.
Plaats de Temperatuursonde in de invoer stekker, houd de polariteit in de
gaten.
De sonde kan tegen een apparaat in onderzoek worden gedrukt om zijn
temperatuur te meten of de sonde kan in lucht worden gehouden om de
omgevingstemperatuur te meten.
De probe heeft 30 seconden nodig om de weergave te stabiliseren.
Lees de temperatuur af in het scherm.
Nota: De temperatuurwaaier van de geleverde thermokoppelsonde is -20 aan 250°C
(-4 aan 482°F)
AUTOMATISCH HANDMATIG BEREIK SELECTIE.
Wanneer de meter voor het eerst wordt aangezet, wordt automatische bereik selectie ingesteld.
Dit automatische selectiesysteem kiest het beste bereik voor de meting, over het algemeen is dat de
beste modus voor metingen.
Voor meetsituaties wordt er vereist dat er handmatig word geselecteerd, voor het volgende uit:
1.
2.
Duw op de RANGE toets, De AUTO scherm indicator zal worden uitgeschakeld.
Druk de RANGE toets in en stap door de beschikbare ranges tot de gewenste range is
geselecteerd.
3.
Om de Handmatige wijze te wijzigen naar Automatische Range, duw en houd de RANGE toets
voor 2 seconden ingedrukt.
Opmerking:
De handmatige modus werkt niet met capaciteit, frequentie of temperatuur metingen.
9
EX330-nl-NL_V5.2 4/15
RELATIEVE MODUS
De relatieve meet eigenschappen staat u toe om metingen met betrekking tot een opgeslagen
referentiewaarde te maken.
Een referentiespanning, stroom, enz. kan worden opgeslagen zodat de verdere metingen vergeleken
kunnen worden met deze waarde.
De getoonde waarde is het verschil tussen de referentiewaarde en de gemeten waarde.
1.
2.
Voer de meting uit zoals die in de instructie wordt beschreven.
Druk de REL knop in om de lezing (de indicator REL zal op de vertoning verschijnen) op te
slaan.
3.
Het scherm zal nu het verschil tussen opgeslagen waarde en verdere metingen wijzen
weergeven.
4.
Druk de REL knop in om de relatieve modus uit te gaan.
Opmerking:
De Relatieve modus is niet beschikbaar gedurende het meten van de frequentie of de inschakelduur.
AUTO UITSCHAKELING
De meter zal automatische uitgeschakeld worden als hij 15 min Inaktivität.
Dit om de energie van de batterij te sparen.
Om de meter na een automatische uitschakeling in te schakelen, draai de knop naar OFF en
vervolgens naar de gewenste modus.
Onderhoud
WAARSCHUWING:
Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van de voltagebron voor dat u de
deksel van de batterij of zekeringen opent.
WAARSCHUWING:
Om elektrische schok te vermijden, stel uw meter niet in werking voordat de batterij en
zekeringdeksel geplaatst zijn en veilig vastgemaakt is.
Dit Multimeter is ontworpen om jaren lang een betrouwbare dienst te verlenen, als de volgende
zorginstructies worden uitgevoerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
HOUD DE METER DROOG. Als het net is geworden, onmiddellijk droogmaken.
GEBRUIK EN BERG DE METER OP IN NORMALE TEMPERATUREN.
Extreme temperaturen kan het leven van de meter beïnvloeden, beschadigen van de
elektronische onderdelen door vervorming en smeltende plastic onderdelen.
BEHANDER DE METER GOED EN ZORGVULDIG.
Laten vallen kan schade toedoen aan elektronische onderdelen of ombouw.
HOUD DE METER SCHOON.
Veeg nu en dan de meter af met een vochtige doek.
Gebruik geen chemische producten, schoonmakende oplosmiddelen, of afwasmiddel.
GEBRUIK ALLEEN VERSE BATTERIJEN VAN DE GEADVISEERDE GROOTTE EN HET
TYPE.
Verwijder oude of zwakke batterijen om beschadiging door lekkende batterijen te voorkomen.
ALS DE METER VOOR EEN LANGE TIJDSPANNE MOET WORDEN OPGESLAGEN,
zouden de batterijen verwijderd moeten worden om beschadiging te voorkomen.
10
EX330-nl-NL_V5.2 4/15
DE INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ en DE ZWAKE BATTERIJ INDICATOR
WAARSCHUWING:
Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van mogelijke stroom bron
voordat U de batterijdeksel verwijderd
DE ZWAKE BATTERIJ INDICATOR
Pictogram zal in de lagere linkerhoek van het scherm verschijnen wanneer het batterijvoltage laag
wordt.
Vervang de batterijen wanneer dit verschijnt.
VERVANGING BATTERIJ
1.
Ontkoppel de meetsnoeren van de meter.
2.
Verwijder de rubber protectie holster zoals aangegeven in het diagram.
3.
Verwijder de Philips schroef geplaatst op de laag op de achterkant van het instrument.
4.
Open de zekering/batterij compartiment deksel om bij de batterijen te komen.
5.
Verwijder zorgvuldig de batterijen en installeer 2 nieuwe 1.5 V ‘AAA’ batterijen, let op de
polariteit.
6.
Maar de zekering/batterij compartiment cover vast.
7.
Plaats de rubber protectie holster weer terug om de meter.
Niemals verbrauchte Batterien oder Akkus in den Hausmüll.
Als Verbraucher werden die Benutzer gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien
entsprechenden Sammelstellen, der Einzelhandel, wo die Batterien gekauft wurden, oder
dort, wo Batterien verkauft werden nehmen.Entsorgung: Nicht dieses Instrument verfügen
in den Hausmüll. Der Benutzer ist verpflichtet, end-of-life-Geräte an einer dafür
vorgesehenen Sammelstelle zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
zu nehmen.
Andere Battery Safety Reminders
o Batterien niemals in ein Feuer. Akkus können explodieren oder auslaufen.
o Niemals Akkutypen. Immer neue Batterien des gleichen Typs
WAARSCHUWING:
Om elektrische schok te vermijden, stel niet de meter tot de batterijen in werking en de
zekeringen zijn op zijn plaats en veilig vastgemaakt.
1. Verwijderbaar Rubber Holster
2. Meter
3. Batterij
4. Zekeringen
5. Compartiment deksel
6. Rubber Holster
11
EX330-nl-NL_V5.2 4/15
VERVANGING VAN DE ZEKERING
WAARSCHUWING:
Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van mogelijke stroom bron
voordat U de zekeringsdeksel verwijderd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ontkoppel de meetsnoeren van de meter.
Verwijder de rubber protectie holster zoals aangegeven in het diagram.
Verwijder de Philips schroef geplaatst op de laag op de achterkant van het instrument.
Open de zekering/batterij compartiment deksel om bij de zekering te komen.
Verwijder zorgvuldig de zekering(en) en installeer nieuwe zekering(en) in de houder(s).
Gebruik altijd zekeringen van de juiste maat en waarde (500 mA/250 V snel slag voor de mA /
µA bereik, 10 A/250 V snel slag voor A bereik)
Maar de zekering/batterij compartiment cover vast.
Plaats de rubber protectie holster weer terug om de meter.
Specificaties
Functie
Bereik
Resolutie
Contactloze
Voltage
Detector
100 tot 600
VAC
De resolutie & nauwkeurigheid zijn niet van toepassing
aangezien de meter niet het voltage op deze wijze toont.
DC voltage (V
DC)
400 mV
0.1 mV
4V
0.001 V
40 V
0.01 V
400 V
0.1 V
AC Voltage (V
AC) (50 /
60 Hz)
DC stroom (A
DC)
AC stroom (A
AC) (50 /
60 Hz)
Nauwkeurigheid
De lamp op de top licht op wanneer ere en voltage gevoeld
wordt en een hoorbare waarschuwing zal klinken
(0.5% lezen + 2 digits)
(1.0% lezen + 2 digits)
600 V
1V
(1.5% lezen + 2 digits)
400 mV
0.1 mV
(1.0% lezen + 30 digits)
4V
0.001 V
40 V
0.01 V
400 V
0.1 V
600 V
1V
(2.0% lezen + 4 digits
400A
0.1A
(1.0% lezen + 3 digits)
(1.5% lezen + 3 digits)
4000A
1A
40 mA
0.01 mA
400 mA
0.1 mA
10 A
0.01 A
(2.5% lezen + 5 digits)
(1.5% lezen + 5 digits)
400A
0.1A
4000A
1A
40 mA
0.01 mA
400 mA
0.1 mA
10 A
0.01 A
(1.5% lezen + 3 digits)
(1.8% lezen + 5 digits)
(3.0% lezen + 7 digits)
12
EX330-nl-NL_V5.2 4/15
Weerstand
Capaciteit
Frequentie
400
(1.2% lezen + 4 digits)
0.1
4 k
1
40 k
0.01 k
400 k
0.1 k
4 M
0.001 M
(1.2% lezen + 2 digits)
40 M
0.01 M
(2.0% lezen + 3 digits)
4 nF
0.001 nF
(3.5% lezen + 40 digits)
40 nF
0.01 nF
400 nF
0.1 nF
4F
0.001F
40F
0.01F
(2.5% lezen + 4 digits)
(3.5% lezen + 4 digits)
200F
0.1F
(3.5% lezen + 10 digits)
5.000Hz
50.00Hz
500.0 Hz
5.000kHz
50.00kHz
500.0kHz
5.00MHz
10.00MHz
0.001Hz
0.01Hz
0.1Hz
0.001kHz
0.01kHz
0.001MHz
0.01MHz
0.01MHz
(0.1% lezen + 1 digits)
Gevoeligheid: 0.8 V rms min. @ 20% to 80% inschakelduur en <100 kHz;
5 Vrms min @ 20% to 80% inschakelduur en > 100 kHz.
inschakelduur
0.1 to 99.9%
(1.2% lezen + 2 digits)
0.1%
Voor de inschakelduur puls met breed bereik is 100 µs- 100 ms (Frequentie:
5 Hz tot 150 kHz)
Temp (type K)
-4 tot 1382F
1F
-20 tot 750C
1C
(3.0% lezen + 8 digits)
(probe nauwkeurigheid niet inbegrepen)
OPMERKING:
Nauwkeurigheid specificaties bestaat uit 2 elementen:

(% aflezen) Dit is de nauwkeurigheid van het gemeten circuit.

(+ digits) - Dit is de nauwkeurigheid van de analoge naar digitale omvormer.
Nauwkeurigheid is gebaseerd bij 18°C tot 28°C (65°F tot 83°F) en minder dan 75% RH.
13
EX330-nl-NL_V5.2 4/15
Algemene Specificaties
Diode test
Test stroom:
0.3mA Max.,
Open circuit voltage:
1.5V DC type.
Continuïteitstest
Alarm zal afgaan wanneer de weerstand minder is dan 35
Temperatuur Sensor
Vereiste Type K thermokoppel
Invoer inpedance
10 MΩ (VDC & VAC)
AC bandbreedte
50 / 60 Hz
scherm
4000 counts (0 tot 3999 digits) LCD
Overbereik indicatie
Voor alle functies “OL” is weergegeven. (opmerking: alleen voor ACV
metingen is e rook een geluidssignaal hoorbaar)
Automatische uitschakeling Wordt ingeschakeld na ongeveer 15 min. Inaktivität
Polariteit
Geen indicatie voor positief; negatief (-)teken voor negatief
Meet snelheid
Normaal 2 keer per seconden
Lage batterij spanning indicatie “ ” zal weergegeven worden als batterij voltage te laag is
Batterij
Twee (2) 1,5V ‘AAA’ batterijen
Zekeringen
mA, µA bereik:
500 mA/250 V snel slag;
‘A’ Bereik:
10 A/250 V snel slag;
Werk temperatuur
0ºC tot 50ºC (32ºF tot 122ºF)
Opslag temperatuur
-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
Werk luchtvochtigheid
<70% RH
Opslag luchtvochtigheid
<80% RH
Werk hoogte
2000 meter (7000 ft) maximaal.
gewicht
260 g (9.17 oz) (inclusief holster).
afmetingen
147 x 76 x 42 mm (5.8” x 2.9” x 1.6”) (inclusief holster).
Keuringen
UL, CE
Deze meter is bedoeld en beschermd voor binnengebruik, tegen de gebruikers,
Veiligheid
door dubbele isolatie per EN61010-1 en IEC61010-1 2e Uitgave (2001) aan CAT
II 1000V & CAT III 600V; Verontreiniging Graad 2.
De meter ontmoet ook UL 61010-1, Tweede Uitgave (2004), CAN/CSA C22.2 Nr.
61010-1, Tweede Uitgave (2004), en UL 61010B-2-031, Eerste Uitgave (2003)
UL REGISTRATIE
De UL mark geeft geen indicatie of dit product is evalueert voor
auwkeurigheid of aflezen.
PER IEC1010 OVERVOLTAGE INSTALLATIE CATEGORIE
OVERVOLTAGE CATEGORIE I
Apparatuur met OVERVOLTAGE CATEGORIE I is een apparaat voor een verbinding met een circuit welke
maatregelen worden getroffen om de voorbijgaande overvoltages tot een aangewezen laag niveau te
beperken.Opmerking - De voorbeelden omvatten beschermde elektronische circuits.
OVERVOLTAGE CATEGORIE II
Apparatuur van OVERVOLTAGE CATEGORIE II is energieverbruikend apparaat dat uit een vaste installatie moet
worden geleverd.
Opmerking:De voorbeelden omvatten huishouden, kantoor en laboratorium apparaten.
OVERVOLTAGE CATEGORIE III
Apparatuur van OVERVOLTAGE CATEGORIE III is apparatuur in vaste installaties.
Opmerking - De voorbeelden omvatten schakelaars in de vaste installatie en apparatuur voor industrieel gebruik met
permanente verbinding aan een vaste installatie.
OVERVOLTAG CATEGORIE IV
Apparatuur van OVERVOLTAGE CATEGORIE IV is voor gebruik bij orginele installaties.
Opmerking De voorbeelden omvatten elektriciteitsmeters en het primaire van de te sterke intensiteitbescherming
apparatuur
Kopierecht © 2014‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com 14
EX330-nl-NL_V5.2 4/15