Dutch User's Manual

Gebruiksaanwijzing
Mini-multimeter
Met contactloze spanningsdetector (NVC)
Model EX320
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Extech EX320 Meter. De EX320 bied metingen van AC/DCspanning, AC/DC-stroom, weerstand, diodetest, continuïteit, en contactloze spanningsdetectie. Bij een
juist gebruik en goed onderhoud zal deze meter u jarenlang van dienst zijn met betrouwbare metingen.
Veiligheid
Dit symbool naast een ander symbool, terminal of bedieningselement duidt aan
dat de gebruiker de uitleg in de gebruiksaanwijzing dient te raadplegen om
persoonlijke verwondingen of schade aan de meter te voorkomen.
WAARSC
Dit WAARSCHUWINGSSYMBOOL geeft een potentieel gevaarlijke toestand aan
die, als deze niet vermeden wordt, tot de dood of tot ernstige verwonding kan
leiden.
VOORZI
Dit VOORZICHTIGHEIDSSYMBOOL geeft een potentieel gevaarlijke toestand
aan die, als deze niet vermeden wordt, schade aan het product kan veroorzaken.
MAX
600V
Dit symbool wijst de gebruiker erop dat de zo gemarkeerde terminal(s) niet
aangesloten mogen worden op een circuitpunt waar de spanning met betrekking
tot de aarding meer dan 600V bedraagt.
Dit symbool naast één of meerdere terminals geeft aan dat deze terminals
bijzonder gevaarlijke spanningen kunnen bevatten bij normaal gebruik. Voor
optimale veiligheid mogen de meter en de testsnoeren niet gebruikt worden
wanneer deze terminals onder spanning staan.
Dit symbool duidt aan dat een apparaat integraal beveiligd is door middel van
dubbele of versterkte isolatie.
2
EX320-nl-NL_V5.5 4/15
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Deze meter is ontworpen om veilig gebruikt te kunnen worden. Toch moet u de grootste
voorzichtigheid in acht nemen.
De onderstaande aanwijzing moeten nauwkeurig opgevolgd worden voor de grootst mogelijke
veiligheid.
1.
Zet NOOIT een spanning of stroom op de meter die het aangegeven maximum overschrijdt:
Veiligheidsgrenzen invoer
Functie
Maximum invoer
V DC or V AC
600V AC en DC
mA AC/DC
500mA DC/AC
A AC/DC
10A DC/AC (max. 30 seconden lang om de 15
minuten)
Resistance, Diode Test, Continuity
250V DC/AC
Temperature
250V DC/AC
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
WEES BIJZONDER VOORZICHTIG wanneer u met hoge spanningen werkt.
Meet de spanning NIET wanneer de spanning op de "COM"-ingang groter is dan 600V t.o.v de
aarde.
Sluit de testsnoeren NOOIT aan boven een spanningsbron terwijl de functieschakelaar in de
stroom-, weerstand- of diodemodus staat. Dit kan de meter beschadigen.
Ontlaad ALTIJD de filtercondensators in stroomvoorzieningen en sluit de stroom af wanneer u
een weerstand- of diodetest uitvoert.
Schakel ALTIJD de stroom uit en koppel de testsnoeren los voordat u de kleppen opent om de
zekering of de batterijen te vervangen.
Gebruik de meter NOOIT zonder dat de klep aan de achterzijde en de kleppen van de batterij- en
zekeringscompartementen op hun plaats zitten en goed bevestigd zijn.
Als dit apparaat gebruikt wordt op een manier die niet door de fabrikant aanbevolen wordt, kan de
beveiliging van de apparatuur beschadigd raken.
3
EX320-nl-NL_V5.5 4/15
VOORZICHTIG

Onjuist gebruik van deze meter kan schade, electrische schokken, verwonding of dood
veroorzaken.

Zorg dat u deze gebruiksaanwijzing goed leest en begrijpt voordat u de meter in gebruik neemt.

Verwijder altijd de testsnoeren vordat u de batterijen of zekeringen vervangt.

Controleer de testsnoeren en de meter op tekenen van beschadiging voordat u de meter in
gebruik neemt.

Waarschuwing! Het betreft hier een klasse A apparaat. Dit apparaat kan in een woonomgeving
radiostoringen veroorzaken; in dat geval kan van de gebruiker ervan worden geëist, passende
maatregelen te treffen om het apparaat te ontstoren.

Wees bijzonder voorzichtig wanneer u metingen verricht bij spanningen hoger dan 25VAC of
35VDC. Bij deze spanningen bestaat het gevaar op elektrische schokken.

Ontlaad altijd de condensators en sluit de stroom af van het apparaat dat u wilt testen voordat
u diode-, weerstand of continuïteitstesten uitvoert .

Spanningsmetingen op elektrische stopcontacten kunnen moeilijk en misleidend zijn omdat het
niet altijd zeker is dat de diepliggende contacten aangeraakt worden. U moet in dit geval op
een andere manier nagaan dat er geen stroom op de terminals staat.

Als dit apparaat gebruikt wordt op een manier die niet door de fabrikant aanbevolen wordt, kan
de beveiliging van de apparatuur beschadigd raken.

Dit apparaat is geen speelgoed en moet buiten bereik van kinderen gehouden worden. Het
bevat gevaarlijke voorwerpen en kleine onderdelen dat kinderen kunnen inslikken.

Als een onderdeel door een kind ingeslikt wordt, bel dan onmiddellijk de dokter.

Laat batterijen en verpakkingsmateriaal niet rondslingeren; deze kunnen gevaarlijk zijn voor
kinderen als zij ermee gaan spelen.

Als u dit apparaat langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om te voorkomen dat
deze gaan lekken. Oude of beschadigde batterijen kunnen verbrandingen veroorzaken als ze
in contact komen met de huid.

Gebruik in deze gevallen daarom altijd geschikte handschoenen.

Let op dat de batterijen geen kortsluiting genereren.
4
EX320-nl-NL_V5.5 4/15
Bedieningstoetsen en ingangen
1.
Sensor wisselspanningsdetector
2.
Indicatielampje wisselspanningsdetector
3.
LCD-scherm
4.
MAX druktoets
5.
MODE-toets
1
2
6.
Testtoets contactloze wisselspanningsdetector
7.
Functie-draaiknop
8.
10 ampere testsnoeringang
9.
COM testsnoeringang
10. Testsnoeringang voor spanning, milli-amp, micro-amp,
weerstand
11. RANGE-toets
3
13
4
5
6
12
11
7
10
8
12. HOLD-toets
13. Rubberen beschermingshoes (moet verwijderd
worden om het batterijvak aan de achterkant te
kunnen bereiken.)
9
Display Symbols and Annunciators
-3
m
milli (10 ) (volt, amp)
k
kilo (10 ) (ohm)
M
mega (10 ) (ohm)
MAX
Hoogste meting
AC
Wisselstroom
DC
Gelijkstroom
•)))
Continuïteit
3
6
Diodetest
Status batterij
-6
µ
micro (10 ) (amps)
A
Ampère

Ohm
V
Volt
AUTO
Automatische bereikkeuze
HOLD
Scherm vastzetten
5
EX320-nl-NL_V5.5 4/15
Bedieningsinstructies
WAARSCHUWING: Risico op elektrische schokken. Hoogspanningscircuits, zowel AC als DC,
zijn erg gevaarlijk en moeten met grote voorzichtigheid gemeten worden.
1. Draai ALTIJD de functieschakelaar op de UIT-stand wanneer de meter niet in gebruik is.
2. Druk op de HOLD-toets om de aflezing op het scherm vast te zetten.
OPMERKING: Bij sommige lage AC en DC spanningsbereiken, als de testsnoeren niet aangesloten
zijn op een apparaat, kan het scherm een willekeurige, veranderlijke aflezing tonen. Dit is
normaal en wordt veroorzaakt door de hoge ingangsgevoeligheid. De aflezing stabiliseert en
geeft een correcte meting wanneer het apparaat aangesloten wordt op een circuit.
CONTACTLOZE WISSELSPANNINGSDETECTOR
De EX310 kan de aanwezigheid van wisselspanning (van 100 tot 600VAC) eenvoudig meten door het
apparaat vlakbij een spanningsbron te houden.
WAARSCHUWING: Probeer de wisselspanningsdetector voor elk gebruik uit op een circuit
waarvan u weet dat er spanning op staat.
WAARSCHUWING: Controleer voordat u de meter in de wisselspanningsdetector-modus
gebruikt dat de batterij vol is, door te kijken of er tekens op het scherm verschijnen wanneer de
functie-draaiknop op een willekeurige stand gezet wordt. Probeer de meter niet als
wisselspanningsdetector te gebruiken als de batterij leeg is of niet goed functioneert.
De NCV-functie werkt in elke stand van de draaiknop.
1.
Probeer de detector voor gebruik uit op een circuit waarvan u weet dat er
spanning op staat.
2.
Houd tijdens de test de NCV-toets ingedrukt. De meter piept één keer
wanneer de toets ingedrukt wordt.
3.
Houd de bovenkant van de meter heel dichtbij de spanningsbron, zoals
in het voorbeeld.
4.
Als er spanning aanwezig is, licht de rand van het LCD-scherm feloranje
op en knippert, terwijl er een waarschuwingssignaal klinkt.
6
EX320-nl-NL_V5.5 4/15
WISSELSPANNINGSMETINGEN (AC)
WAARSCHUWING: Risico op electrische schokken. e testpunten zijn mogelijk niet lang genoeg
om de delen waar spanning op staat in sommige 240V stopcontacten aan te raken, omdat de
contactpunten te diep in het stopcontact gelegen zijn. Daarom kan het zijn dat het apparaat een
voltage van 0 volt aangeeft terwijl er wel spanning op het stopcontact staat. Controleer dat de
testpunten de metalen contacten binnenin het stopcontact aanraken voordat u aanneemt dat er
geen spanning aanwezig is.
VOORZICHTIG: Meet geen wisselspanningen wanneer er een motor op het circuit AAN of UIT
wordt geschakeld. Er kunnen zich hoge spanningspieken voordoen die de meter kunnen
beschadigen.
1.
2.
3.
4.
5.
Zet de functieschakelaar op de VAC-stand.
Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de
negatieve COM-ingang. Steek de banaanstekker van het rode
testsnoer in de positieve V-ingang.
Raak met de zwarte testpunt de neutrale kant van het circuit
aan.
Raak met de rode testpunt de “warme” kant van het circuit aan.
Lees de spanning af van het scherm.
GELIJKSPANNINGSMETINGEN (DC)
VOORZICHTIG: Meet geen gelijkspanningen wanneer er een motor op het circuit AAN of UIT
wordt geschakeld. Er kunnen zich hoge spanningspieken voordoen die de meter kunnen
beschadigen.
1.
2.
3.
4.
Zet de functieschakelaar op de VCD-stand.
Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de negatieve COM-ingang. Steek de
banaanstekker van het rode testsnoer in de positieve V-ingang.
Raak met de zwarte testpunt de negatieve kant van het circuit
aan. Raak met de rode testpunt de positieve kant van het circuit
aan.
Lees de spanning af van het scherm.
7
EX320-nl-NL_V5.5 4/15
WISSELSTROOM/GELIJKSTROOMMETINGEN (AC/DC)
VOORZICHTIG: Meet geen stroom op de 10 Amp-schaal gedurende langer dan 30 seconden.
Het overschrijden van deze 30 seconden kan schade aan de meter en/of de testsnoeren
veroorzaken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de negatieve COM-ingang.
Voor stroommetingen tot aan 4000µ zet u de functieschakelaar op de µA-stand en steekt u de
banaanstekker van het rode testsnoer in de µA/mA-ingang.
Voor stroommetingen tot aan 400mA zet u de functieschakelaar op de mA-stand en steekt u
de banaanstekker van het rode testsnoer in de µA/mA-ingang.
Voor stroommetingen tot aan 10A zet u de functieschakelaar op de 10A-stand en steekt u de
banaanstekker van het rode testsnoer in de 10A-ingang.
Gebruik de MODE-toets om wisselstroom (AC) of gelijkstroom (DC) te kiezen. Het scherm
toont uw keuze.
Schakel de stroom naar het te meten circuit uit, en open vervolgens het circuit op het punt
waar u de stroom wenst te meten.
Raak met de zwarte testpunt de negatieve kant van het circuit aan. Raak met de rode testpunt
de positieve kant van het circuit aan.
Zet het circuit onder stroom.
Lees de stroom af op het scherm.
8
EX320-nl-NL_V5.5 4/15
WEERSTANDSMETINGEN
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te voorkomen schakelt u de stroom op het
apparaat dat u wilt meten uit en ontlaad u alle condensators voordat u een weerstandsmeting
uitvoert. Verwijder de batterijen en trek de kabels uit het stopcontact.
1.
2.
3.
4.
Zet de functieschakelaar op de -stand.
Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de
negatieve COM-ingang.
Steek de banaanstekker van het rode testsnoer in de
positieve  ingang.
Raak met de testpunten het circuit dat u wilt meten aan. Het is
het beste om één kant van het te meten circuit uit te
schakelen, zodat de rest van het circuit de weerstandstest
niet hindert.
Lees de weerstand af op het scherm.
CONTINUÏTEITSTEST
WAARSCHUWING: Meet nooit de continuïteit van circuits of draden die onder spanning staan,
om elektrische schokken te voorkomen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zet de functieschakelaar op de
positie.
Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de
negatieve COM-ingang.
Steek de banaanstekker van het rode testsnoer in de
positieve  ingang.
Druk op de MODE-toets totdat het icoon op het
scherm verschijnt.
Raak met de testpunten het circuit of de draad die u wilt
testen aan.
Als de weerstand minder is dan ongeveer 100 , klinkt
er een geluidssignaal. Als het circuit open is verschijnt
de aanduiding "OL" op het scherm.
9
EX320-nl-NL_V5.5 4/15
DIODETEST
1.
2.
3.
4.
Zet de functieschakelaar op de
positie.
Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de
negatieve COM-ingang. Steek de banaanstekker van het
rode testsnoer in de positieve ingang.
Druk op de MODE-toets totdat het
icoon op het scherm
verschijnt.
Raak met de testpunten de diode die u wilt testen aan. De
doorlaatspanning bedraagt meestal 0.400 tot 0.700V. Bij
sperspanning wordt meestal “OL” aangegeven. Kortgesloten
apparaten geven een waarde van rond de OV aan en open
apparaten geven "OL" aan in beide polariteiten.
AUTOMATISCHE/HANDMATIGE BEREIKKEUZE
Wanneer de meter voor de eerste keer ingeschakeld wordt, wordt hij automatisch in de
automatische bereikkeuze-modus gezet. Deze stand selecteert automatisch het beste bereik voor
de metingen die uitgevoerd worden, en is over het algemeen de beste stand voor de meeste
metingen. Volg de volgende aanwijzingen op voor metingen waarvoor het bereik handmatig
ingesteld moet worden:
1.
2.
3.
Druk op de RANGE-toets. De AUTO-indicator verdwijnt van het scherm.
Druk op RANGE totdat u het gewenste bereik kunt selecteren.
Om de handmatige bereikkeuze-modus uit te zetten en terug te keren naar de automatische
bereikkeuze, houdt u de RANGE-toets 2 seconden lang ingedrukt.
MAX-MODUS
Druk op de MAX-toets (Het MAX-icoon verschijn op het LCD-scherm). De meter toont nu alleen de
hoogste waarde tijdens een meting. Steeds wanneer er een hogere waarde waargenomen wordt,
verandert de aflezing op het scherm. Druk weer op de MAX-toets om deze modus uit te zetten.
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
De meter schakelt automatisch uit na 15 minuten inactiviteit. Dit bespaart de energie van de batterijen.
Om de meter aan te zetten nadat hij automatisch is uitgeschakeld, zet u de draaiknop op OFF en dan
terug op de gewenste instelling.
10
EX320-nl-NL_V5.5 4/15
Onderhoud
WAARSCHUWING: Koppel de testsnoeren los van spanningsbronnen voordat u de klep aan de
achterzijde of de kleppen van de batterij- en zekeringscompartementen verwijdert, om elektrische
schokken te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik de meter niet totdat de kleppen van de batterij- en
zekeringscompartementen op hun plaats zitten en goed bevestigd zijn.
Deze Multimeter is ontworpen om u jarenlang van dienst te zijn met betrouwbare metingen, als u de
volgende onderhoudsinstructies opvolgt:
1.
HOUD DE METER DROOG. Droog het apparaat onmiddellijk af als het nat wordt.
2.
GEBRUIK EN BEWAAR DE METER BIJ NORMALE TEMPERATUREN. Extreme
temperaturen kunnen de levensduur van de elektronische onderdelen verkorten en kunnen de
plastic onderdelen doen vervormen of smelten.
3.
GEBRUIK DE METER VOORZICHTIG EN ZORGVULDIG. Als u de meter laat vallen kunnen
de elektronische onderdelen of de behuizing beschadigd raken.
4.
HOUD DE METER SCHOON. Maak de buitenkant regelmatig schoon met een vochtige doek.
Gebruik GEEN chemicaliën, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen.
5.
GEBRUIK ALLEEN NIEUWE BATTERIJEN VAN HET AANBEVOLEN FORMAAT EN TYPE.
Verwijder oude of lege batterijen zodat ze niet gaan lekken en het apparaat beschadigen.
6.
ALS DE METER VOOR LANGERE TIJD OPGESLAGEN WORDT, moeten de batterijen
verwijderd worden om schade aan het product te voorkomen.
11
EX320-nl-NL_V5.5 4/15
BTTERIJPLAATSING en INDICATIE VAN LEGE BATTERIJEN
WAARSCHUWING: Ontkoppel de testsnoeren van spaningsbronnen voordat u de klep van het
batterijcompartement verwijdert, om elektrische schokken te voorkomen.
Indicatie van lege batterijen
Wanneer de batterij leegraakt verschijnt het icoon in de linkerbenedenhoek van het
scherm. Vervang de batterij wanneer dit icoon verschijnt.
VERVANGING BATTERIJ
1.
Koppel de testsnoeren los van de meter.
2.
Verwijder de rubberen beschermhoes zoals getoond in het diagram.
3.
Verwijder de kruiskopschroef aan de achterkant van het instrument.
4.
Open het klepje van het zekerings/batterijcompartement om de batterijen te kunnen vervangen.
5.
Verwijder de batterijen voorzichtig en plaats twee nieuwe 1.5V ‘AAA’ batterijen. Houd daarbij
rekening met de polariteiten.
6.
Sluit het klepje van het zekerings/batterijcompartement goed af.
7.
Plaats de rubberen beschermhoes weer op de meter.
Niemals verbrauchte Batterien oder Akkus in den Hausmüll.
Als Verbraucher werden die Benutzer gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien
entsprechenden Sammelstellen, der Einzelhandel, wo die Batterien gekauft wurden, oder
dort, wo Batterien verkauft werden nehmen.Entsorgung: Nicht dieses Instrument verfügen
in den Hausmüll. Der Benutzer ist verpflichtet, end-of-life-Geräte an einer dafür
vorgesehenen Sammelstelle zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
zu nehmen.
Andere Battery Safety Reminders
o Batterien niemals in ein Feuer. Akkus können explodieren oder auslaufen.
o Niemals Akkutypen. Immer neue Batterien des gleichen Typs
WAARSCHUWING: Gebruik de meter niet totdat de klep van het batterij-compartement op zijn
plaats zit en goed bevestigd is.
1. Verwijderbare rubberen hoes
2. Meter
3. Batterij
4. Zekeringen
5. Klep compartement
6. Rubberen hoes
12
EX320-nl-NL_V5.5 4/15
VERVANGING ZEKERINGEN
WAARSCHUWING: Ontkoppel de testsnoeren van spaningsbronnen voordat u de klep van het
zekeringscompartement verwijdert, om elektrische schokken te voorkomen.
1.
Koppel de testsnoeren los van de meter.
2.
Verwijder de rubberen beschermhoes zoals getoond in het diagram.
3.
Verwijder de kruiskopschroef aan de achterkant van het instrument.
4.
Open het klepje van het zekerings/batterijcompartement om de zekeringen te kunnen
vervangen.
5.
Verwijder de zekering(en) voorzichtig en plaats de nieuwe zekering(en) in de houder(s).
6.
Gebruik altijd zekeringen van het juiste formaat en met de juiste waarde (200mA/250V
snelsmeltzekering voor de mA / µA bereiken, 10A/250V snelsmeltzekering voor het A bereik).
Beide zekeringen 5x20mm in grootte.
7.
Sluit de klep van het zekering/batterij-compartement goed af.
8.
Plaats de rubberen beschermhoes weer terug op de meter.
13
EX320-nl-NL_V5.5 4/15
Specificaties
Functie
Bereik
Resolutie
Contactloze wisselspanningsdetector
100 tot
600VAC
Resolutie & nauwkeurigheid zijn niet van toepassing omdat
de meter in deze modus de spanning niet toont. De lamp
bovenaan het scherm van de meter knippert wanneer er
spanning waargenomen wordt, en er klinkt een
geluidssignaal.
Nauwkeurigheid
Gelijkspanning
200mV
0.1mV
(V DC)
2V
0.001V
20V
0.01V
(0.5% aflezing + 2 digits)
(1.0% aflezing + 2 digits)
200V
0.1V
600V
1V
(1.5% aflezing + 2 digits)
Wisselspanning
200mV
0.1mV
(1.0% aflezing + 30 digits)
(V AC)
2V
0.001mV
(50 / 60Hz)
20V
0.01V
(1.5% aflezing + 3 digits)
200V
0.1V
600V
1V
(2.0% aflezing + 4 digits
Gelijkstroom
200A
0.1A
(1.0% aflezing + 3 digits)
(A DC)
2000A
1 A
20mA
0.01mA
(1.5% aflezing + 3 digits)
200mA
0.1mA
10A
0.01A
(2.5% aflezing + 5 digits)
Wisselstroom
200A
0.1A
(1.5% aflezing + 5 digits)
(A AC)
2000A
1 A
(50 / 60Hz)
20mA
0.01mA
200mA
0.1mA
Weerstand
(1.8% aflezing + 5 digits)
10A
0.01A
(3.0% aflezing + 7 digits)
200
0.1
(1.2% aflezing + 4 digits)
2k
1
20k
0.01k
200k
0.1k
2M
0.001M
20M
0.01M
(1.2% aflezing + 2 digits)
(2.0% aflezing + 3 digits)
OPMERKING:
Nauwkeurigheidsspecificaties bestaan uit twee onderdelen:
 (% aflezing) - Dit is de nauwkeurigheid van het meetcircuit.
 (+ digits) - Dit is de nauwkeurigheid van de analoog-digitaalomzetter.
De nauwkeurigheid wordt weergeven voor een bereik van 18oC tot 28oC (65oF tot 83oF) en minder
dan 75% RH.
14
EX320-nl-NL_V5.5 4/15
Algemene specificaties
Diodetest
Teststroom: max. 0.3mA, open spanningscircuit: typisch 1.5V DC.
Continuïteitstest
Er klinkt een geluidssignaal als de weerstand minder dan 100 is.
Ingangsimpedantie
10MΩ (VDC & VAC)
ACV-bandbreedte
50 / 60Hz
Scherm
2000 tellingen (0 tot 1999 digits) LCD-scherm met schermverlichting
Indicatie overschrijding
bereik
Voor alle functies wordt “OL” weergegeven
Automatische
uitschakelfunctie
Na (ongeveer) 15 minuten inactiviteit
Polariteit
Geen indicatie voor positief; min (-) teken voor negatief
Meetsnelheid
2 keer per seconde, nominaal
Indicatie lage
spanning batterij
wordt weergegeven als de spanning van de batterij te laag wordt
Batterij
Twee (2) 1.5V ‘AAA’ batterijen
Zekeringen
mA, µA bereiken: 200mA/250V snelsmeltende zekering;
’A’ bereik: 10A/250V snelsmeltende zekering;
Beide zekeringen 5x20mm in grootte
Bedrijfstemperatuur
0ºC tot 50ºC (32ºF tot 122ºF)
o
o
o
o
Bewaartemperatuur
-20 C tot 60 C (-4 F tot 140 F)
Luchtvochtigheid bij
gebruik
<70% RH
Luchtvochtigheid bij
opslag
<80% RH
Gebruiks hoogte
Max. 2000 meter (7000ft)
Gewicht
260g (9.17 oz) (inclusief hoezen).
Afmetingen
147 x 76 x 42mm (5.8” x 2.9” x 1.6”) (inclusief hoezen)
Goedkeuringen
CE
Veiligheid
Deze meter is bedoeld voor gebruik binnenshuis en wordt beveiligd door
de
dubbele isolatie volgens EN61010-1 en IEC61010-1 2 Uitgave (2001) tot
Categorie IV 600V en Categorie III 1000V; Vervuilingsgraad 2. The meter
voldoet ook aan UL 61010-1, 2e Editie (2004), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1
2e Edititie (2004), en UL 61010B-2-031, 1e Editie (2003)
OVERSPANNINGSCATEGORIE VOLGENS IEC1010
OVERSPANNINGSCATEGORIE l
Apparatuur van OVERSPANNINGSCATEGORIE l is geschikt voor aansluiting aan circuits waarbij maatregelen
zijn genomen om de overspanningen tot een laag niveau te beperken.
Opmerking – Voorbeelden hiervan zijn beveiligde elektronische circuits.
OVERSPANNINGSCATEGORIE II
Apparatuur van OVERSPANNINGSCATEGORIE II is energieverbruikende apparatuur die van stroom voorzien
worden door de vaste stroomvoorziening.
Opmerking – Voorbeelden hiervan zijn huishoudelijke apparaten, kantoor- en laboratoriumapparatuur
OVERSPANNINGSCATEGORIE III
Apparatuur van OVERSPANNINGSCATEGORIE III is apparatuur in de vaste stroomvoorziening.
Opmerking - Voorbeelden hiervan zijn schakelaars van de vaste stroomvoorziening en sommige apparaten voor
industrieel gebruik met een permanente aansluiting aan de vaste stroomvoorziening.
OVERSPANNINGSCATEGORIE IV
Apparatuur van OVERSPANNINGSCATEGORIE IV zijn bedoeld voor gebruik aan de stroombron.
Opmerking - Voorbeelden hiervan zijn elektriciteitsmeters en apparatuur met primaire overspanningsbeveiliging.
Kopierecht © 2014‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com 15
EX320-nl-NL_V5.5 4/15