Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding Pinloze vocht/vochtigheidsmeter met
geheugen + IR thermometer
Model MO295
mBAR
GPP
01
MEM
STORE
MO295
RH%
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech MO295 pinloze vochtigheidsmeter met gepde
ingebouwde IR thermometer en geheugen voor 20 punten. Meet de vochtigheid in hout en andere
bouwmaterialen zonder het oppervlak te beschadigen met de pinloze vochtigheidssensor (pin-type
vochtigheidssonde inclusief). Meet de vochtigheid en luchttemperatuur met de ingebouwde sonde plus
de contactloze infraroodtemperatuur met ge IR design. De geavanceerde functies leveren gram per
kilogram, dauwpunt en dampdrukmetingen. Deze meter wordt pas verzonden na volledig getest en
gekalibreerd te zijn en zal, bij behoorlijk gebruik, jarenlang een betrouwbare service leveren.
Meterbeschrijving
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
IR temperatuursensor
Laserpointer
Vochtigheidssensor
Temperatuursensor
LCD display
Relatieve vochtigheidsknop
Mode/Zero knop
IR thermometer knop
Alarm set knop
Alarm adjust down knop
ON/OFF stroomknop
Invoeraansluiting verwijderde pinsonde (onderkant)
Batterijvak (achterzijde)
Alarm adjust up knop
Vocht/Relatieve knop
Beschermkap
16
1
2
3
4
5
15
14
13
12
6
7
8
9
10
11
LCD display
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
MIN MAX – Minimum en maximum waarde
HIGH LOW – Alarmgrenzen
INT EXT – Interne/externe sonde
mBar – Dampdruk
kPa – Dampdruk
GPP – Greinen per pond
g/kg – Greinen per kilogram
MOIST – Vochtmodus
RH% - Relatieve vochtigheidsmodus
COND – Condensatiemodus
APO - Automatische uitschakeling
DEW – Dauwpunttemperatuur
C/F - Temperatuureenheden
- Lage Batterij
MEM – Geheugenlocatie-indicator
REL
- Laserpointer aan
2
MO295-nl-NL_V1.7 3/15
Veiligheid

Wees uiterst voorzichtig wanneer de laserstraal in werking is

Richt de straal niet naar iemand zijn oog of laat niet toe dat de
straal het oog raakt vanuit een weerspiegelend oppervlak

Gebruik de laser niet in de buurt van explosieve gassen of in
andere potentieel explosieve ruimten
Eigenschappen

Geeft de vochtinhoud van de materialen snel weer met de pinloze technologie zonder het
oppervlak te beschadigen

Optionele verwijderde pin-type sonde (MO290-P) om vochtmetingen op verschillende
penetratieniveaus (3ft/0,9m kabellengte) uit te voeren

Eenvoudig te lezen, groot dubbel display met achtergrondverlichting

Gelijktijdige weergave van % vocht in hout of te meten materiaal en luchttemperatuur, IR
temperatuur of vochtigheid

Ontworpen met ge IR design om contactloze oppervlaktetemperatuur te meten; 8:1 spot ratio
afstand met 0,95 vaste stralingsvermogen

Ingebouwde vochtigheid/temperatuursonde meet de relatieve vochtigheid,

Luchttemperatuur plus greinen per pond (GPP) en dauwpunt (DP)

Dampdruk van omgeving en oppervlak

Automatische berekening van differentiële temperatuur (IR – DP)

Kortstondige opslag en MIN/MAX

Intern geheugen voor 20 punten

Automatische uitschakeling en lage batterij-indicator
Vervanging van de batterij
1.
Schakel de meter uit.
2.
Verwijder de kruiskopschroef en haal het batterijdeksel van de meter.
3.
Vervang de 9V batterij.
4.
Bevestig opnieuw het batterijdeksel.
Sie, als der Endverbraucher, sind gesetzlich (EU Batterie Verordnung) gebunden,
alle gebrauchten Batterien zurückzukehren, ist Verfügung im Haushaltmüll
verboten! Sie
können
Ihre
gebrauchten
Batterien
/
Speicher
an
Sammlungspunkten in Ihrer Gemeinschaft übergeben oder wohin auch immer
Batterien / Speicher sind verkauft! Verfügung: Folgen Sie den gültigen
gesetzlichen Bedingungen in Rücksicht der Verfügung der Vorrichtung am Ende
seines LebenszyklusVerwijdering: Volg alle wettelijke aanwijzingen wat betreft de
verwijdering van het toestel aan het einde van zijn levensduur.
3
MO295-nl-NL_V1.7 3/15
Werking
De meter aanzetten
1.
Verwijder de beschermkap van de RV-sensor voordat u de meter gebruikt.
knop om de meter aan te zetten.
2.
Druk op de
3.
Vervang de batterij, als het
ingeschakeld.
symbool verschijnt of als de meter niet wordt
Vochtigheid (Dauwpunt, GPP, g/kg) metingen
1.
Druk op de
2.
Druk op de RH-knop.
knop om de meter aan te zetten.
3.
De relatieve vochtigheid wordt in het eerste display weergegeven en de temperatuur
wordt in het tweede display weergegeven.
4.
Druk op de omhoog of omlaag pijl om de temperatuureenheid te wijzigen.
5.
Druk op de MODE knop om het Dauwpunt weer te geven.
6.
Druk op de MODE knop om GPP (°F) of g/kg (°C) weer te geven. Druk op de ▲of ▼knop
om af te wisselen tussen GPP of g/kg.
Pinloze vochtmetingen
1.
Druk op de
knop om de meter aan te zetten.
2.
Druk op de MOIST knop om de vochtmeting te kiezen. ” MOIST” en “INT” (interne
pinloze sensor) verschijnen op het display.
3.
Houd de meter vast en zorg ervoor dat de achtersensor niet wordt belemmerd door uw
hand of een ander voorwerp. De meting dient zich in de buurt van 0,0 te bevinden.
Indien niet, druk op de ZERO knop en houd deze gedurende meer dan 2 seconden
ingedrukt zodat het ZERO symbool verschijnt.
4.
Plaats de achtersensor op het oppervlak van het te testen materiaal en lees de relatieve
vochtigheidswaarde af.
Pin-type vochtmetingen
1.
Sluit de externe pinsonde aan op de aansluiting aan de onderkant van de meter.
2.
Druk op de
3.
Druk tweemaal op de MOIST knop om de vochtmeting te kiezen. ” MOIST” en “EXT”
(externe pinsonde) verschijnen op het display.
4.
Duw de sondepinnen in het materiaal en lees de % vochtigheidswaarde af op het
display.
knop om de meter aan te zetten.
4
MO295-nl-NL_V1.7 3/15
Infraroodtemperatuurmetingen
1.
Druk op de
knop om de meter aan te zetten.
2.
Druk op de IRT knop om de IR thermometer en de laserpointer te activeren. Het
laserpointersymbool knippert terwijl de modus actief is.
3.
Richt de laserpointer naar het te meten oppervlak en lees de oppervlaktetemperatuur af
in het tweede display.
4.
Laat de IRT knop los. De laatst opgemeten temperatuur en de lasersymbool blijven
gedurende 10 seconden op het display alvorens terug te keren naar de waarde van de
omgevingstemperatuur.
IRT MAX MIN display:
De meter kan worden ingesteld om alleen de maximum of minimum opgemeten temperatuur
tijdens een IR scan weer te geven.
1.
Met de meter in de IR hold modus, druk op de MODE knop. “MIN” verschijnt op het
display.
2.
Druk op de IRT knop om de IR thermometer te activeren. De meter geeft de minimum
opgemeten temperatuur weer en zal deze alleen wijzigen wanneer een lagere
temperatuur wordt opgemeten.
3.
Druk tweemaal op de MODE knop om de MAX modus te activeren en ga verder zoals
aangegeven bij de maximum temperatuur.
4.
De MAX of MIN temperatuur wordt niet opgeslagen wanneer u deze functie verlaat.
Het apparaat verlaat automatisch de MAX/MIN modus na circa 10 seconden.
IR Gezichtsveld
Zorg ervoor dat het gewenste doel groter is dan de puntgrootte. Naargelang de afstand tot een
voorwerp toeneemt wordt de puntgrootte van het gebied, gemeten door de meter, groter. Het
gezichtsveld van de meter is 8:1. Dit betekent indien de meter zich op 20 cm (8 inches) bevindt van
het doel (punt), moet de diameter van het geteste voorwerp tenminste 2,54 cm (1 inch) zijn. Zie
hieronder de figuur omtrent het gezichtsveld.
2”
1”
20mm
@ 16”
@ 8”
@ 160mm
40mm @ 320mm
WAARSCHUWING: Kijk niet rechtstreeks in of richt de laserpointer niet naar een oog. Zichtbare
laserstralen van laag vermogen veroorzaken in normale omstandigheden geen gevaar,
maar kunnen een potentieel gevaar vormen indien ze gedurende lange perioden
rechtstreeks worden bekeken.
5
MO295-nl-NL_V1.7 3/15
Condensatiemodus
De condensatiefunctie waarschuwt de gebruiker wanneer de oppervlaktetemperatuur, die door de IR
thermometer wordt opgemeten, zich dichtbij de dauwpunttemperatuur bevindt of deze heeft bereikt.
1.
2.
3.
4.
Druk op de
knop om de meter aan te zetten.
Druk tegelijkertijd op de MOIST en RH knoppen. Het “COND” symbool verschijnt.
Richt de meter naar een oppervlak, druk op de IRT knop om de oppervlaktetemperatuur
te meten. Het kleine display geeft de IR oppervlaktetemperatuur weer en het grote
display geeft het verschil weer tussen de IR temperatuur en de dauwpunttemperatuur.
De meter zal dan het potentieel voor condensatie op dit oppervlak op de volgende
manier rapporteren
 Als de temperatuur van de IRT meer dan 14°C (25°F) boven het dauwpunt is, wordt het
temperatuurverschil weergegeven, zonder andere waarschuwing.

Als de temperatuur van de IRT tussen de 3 en 14°C (5-25°F) boven het dauwpunt is, wordt
het temperatuurverschil samen met een standaard condensatie-indicatorsymbool
weergegeven. De meter zal één maal beepen om te bevestigen dat de meting in het
risicogebied is.

5.
Als de temperatuur van de IRT lager dan 3°C (5°F) boven het dauwpunt is, wordt het
temperatuurverschil samen met een knipperend condensatie-indicatorsymbool
weergegeven. De meter zal twee maal beepen om te bevestigen dat de meting in het hoog
risicogebied is.
Druk op de RH knop om de modus te verlaten.
Dampdrukmodus
Dampdruk van omgeving
1. Met de condensatiemodus actief, druk op de MODE knop om de dampdruk in mBAR (°F)
of kPa (°C) weer te geven. Druk op de ▲of ▼knop om af te wisselen tussen mBAR of
kPa.
2. Druk op de MODE knop om de dampdrukmodus te verlaten.
Dampdruk van oppervlak
1. Open de dampdrukmodus zoals hierboven beschreven.
2. Druk op de IRT-knop en richt de laserpointer naar het te meten oppervlak om de
dampdruk van oppervlak in mBar (°F) of kPa (°C) weer te geven.
Instellen van de hoge en lage alarmgrens
Hoge en lage alarmpunten kunnen ingesteld worden voor vochtigheids- en vochtmetingen.
Instelprocedure voor vochtigheidsalarm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Met RH% weergegeven, druk tegelijkertijd op de RH en de MODUS knoppen.
Het “HIGH” symbool verschijnt op het display.
Druk op de ▲of ▼knop om de gewenste bovengrens in te stellen.
Druk op de STORE/ALARM SET knop om de waarde op te slaan en stel dan de LAGE waarde
in.
Met het "LOW" symbool in het display, druk op de ▲of ▼knop om de gewenste ondergrens in
te stellen.
Druk op de STORE/ALARM SET knop om de waarde op te slaan en keer dan terug naar de
normale modus.
Als de vochtigheidsmeting lager is dan de lage alarminstelling of hoger dan de hoge
alarminstelling, zal de meter één maal per seconde beepen.
6
MO295-nl-NL_V1.7 3/15
Instelprocedure voor vochtigheidsalarm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Met MOIST weergegeven, druk tegelijkertijd op de MOIST en de MODE knop.
Het “HIGH” symbool verschijnt op het display.
Druk op de ▲of ▼knop om de gewenste bovengrens in te stellen.
Druk op de STORE/ALARM SET knop om de waarde op te slaan en stel dan de LAGE waarde
in.
Met het "LOW" symbool in het display, druk op de ▲of ▼knop om de gewenste ondergrens in
te stellen.
Druk op de STORE/ALARM SET knop om de waarde op te slaan en keer dan terug naar de
normale modus.
Als de vochtmeting hoger is dan de LAGE alarminstelling zal de meter één maal per seconde
beepen.
Als de vochtigheidsmeting hoger is dan de HOGE alarminstelling zal de meter continu beepen.
Geheugenmodus
Opslaan van metingen:
1. Met de meter in de gewenste meetmodus, druk gedurende 2 seconden op de STORE knop
totdat het apparaat beept om een meting in het intern geheugen op te slaan. Het numeriek
display boven het MEM symbool geeft de geheugenlocatie aan waar de meting is opgeslagen.
2. Wanneer alle 20 geheugenlocaties vol zijn zal het apparaat de oude opgeslagen metingen
overschrijven, beginnend met geheugenlokatie 01.
Oproepen van opgeslagen metingen:
1. Druk tegelijkertijd op de ▲en ▼knop om de opgeslagen metingen weer te geven. Het
numeriek display boven het MEM symbool knippert.
2. Druk op de ▲of ▼ knop om de geheugenlocaties te doorlopen.
3. Druk op de STORE knop om terug te keren naar de normale modus.
Wissen van opgeslagen gegevens:
1. Om opgeslagen gegevens te wissen, druk tegelijkertijd op de ▲ en STORE knop totdat CLR
op het display verschijnt.
Automatische uitschakeling
De meter gaat in slaapmodus na 30 minuten van inactiviteit. De meter geeft een
waarschuwingssignaal 15 seconden voor de uitschakeling.
Om de APO functie te deactiveren, druk op de MODE knop tijdens het inschakelen. Het "APO”
symbool zal niet verschijnen, wat aangeeft dat het gedeactiveerd is.
Verandering Temperatuur eenheden van F naar C of C tot F
1.
2.
3.
Druk op de knop om de meter aan te zetten.
Druk op de IRT knop om de IR thermometer en vervolgens de knop los.
Druk op de knop ▲ of ▼ om de gewenste temperatuur apparaat in te stellen
7
MO295-nl-NL_V1.7 3/15
Technische beschrijving
Functie
Pinloze vochtigheid
Ext. pin vochtigheid hout
Ext. pin vocht bouwmaterialen
Pinloze diepte
RV meting
Bereik
0 tot 99,9
Nauwkeurigheid
Alleen relatief
0 tot 99,9
5%
3 tot 99,9
5%
Tot 19mm (0,75")
0 tot 10%
11 tot 90%
91 tot 100%
± 3%RV
± 2.5%RV
± 3%RV
Luchttemperatuur
-20 tot 170°F (-29 tot 77°C)
 3.6F (2,0C)
IR Temp
-4 tot 31F
32°F
 9F
± 2°F
33 tot 392F
Groter dan 3,5% of 9F
-20 tot -1C
 4.5C
0C
 1C
1 tot 200C
Groter dan ±3,5% of ± 4,5°C
Display
Dampdruk
Dauwpunt
Mengratio
Testsnelheid
Achtergrondverlichting
Geheugen
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Bedrijfsvochtigheid
Eerste display van 3 cijfers, tweede display van 4 cijfers
0 tot 20,0kPA, berekend van temperatuur- en RV-metingen
-30 tot 100°C (-22 tot 199°F)
0 tot 160g/kg (0-999GPP)
2 per seconde
Wit LED
Geheugen voor 20 punten
4 tot 43°C (40 tot 110°F)
-30 tot 60°C (-14 tot 140°F)
90%, 0-30°C (32-86°F), 75%, 30-40°C (86-104°F),
45%, 40-50°C (104-122°F)
Opslagvochtigheid
90%
Voedingsbron
9V batterij
Levensduur batterij
6-8 weken (4u/dag gebruik), met gebruik van alkaline batterijen
Automatische Uitschakeling (APO)
Na 30 minuten (nominaal) inactiviteit. De gebruiker kan de
APO functie uitschakelen.
APO latente stroom
50µA maximum
Afmetingen
165x70x38mm (6,5x2,8x1,5’)
Gewicht
210g (7,4oz)
Ophavsret © 2014‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung in jeglicher Form
ISO‐9001 Certified www.extech.com 8
MO295-nl-NL_V1.7 3/15