Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
EasyView™ K-type thermometer
Model EA11A
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView™ thermometer. Dit apparaat biedt een
enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met multifunctioneel LCD-display aan. Deze meter wordt
pas verzonden na volledig getest en gekalibreerd te zijn en zal, bij behoorlijk gebruik, jarenlang
een betrouwbare service leveren.
Veiligheid
Om persoonlijk letsel of beschadiging aan de meter te vermijden, gebruik de meter uitsluitend
zoals beschreven in deze handleiding.
WAARSCHUWING
Om een elektrisch schok of persoonlijk letsel te vermijden, pas niet
meer dan 20Vrms toe tussen de thermokoppelinvoeren of tussen de
thermokoppel en de aarding.
Meterbeschrijving
Meter
1.
Thermokoppel-ingangsconnector
2.
LCD-display
3.
Functieknoppen
4.
Batterijcompartiment (achterzijde)
Display
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Lege Batterij
Voornaamste weergave
Geheugenlocatie
Automatische uitschakeling
Secundaire weergave
Max, Min en Gemiddelde
Temperatuureenheden
Aflezen uit geheugenlocatie
Opslaan in geheugenlocatie
Hold
Offset
2
EA11A-EU-NL v1.3 01/14
Werking
Aansluiten van de thermokoppels
1. Deze meter aanvaardt alle K-type thermokoppel met kabelschoenen (subminiatuur type met een
kant breder dan de andere).
2. Steek de thermokoppel in de thermokoppelaansluiting van de meter.
Meten
1. Druk op de
knop om het apparaat aan te zetten. De meter zal een korte zelftest uitvoeren.
2. Druk op de °C/°F knop om de gewenste temperatuureenheid te kiezen. Een displaysymbool zal
de keuze weergeven.
3. De “--------” indicator verschijnt op het display als er geen sonde aan de meter is aangesloten.
4. Raak het te meten voorwerp aan met de sonde.
5. Lees de temperatuur af op het display.
Opmerking: Als het display “OL” weergeeft bevindt de temperatuur zich buiten het meetbereik.
Maximum, Minimum en Gemiddelde-Functie
1. Druk op de MX/MN knop om de maximum (MX), minimum (MN) en gemiddelde (AVG)
temperatuurwaarde te registreren.
2. Het onderste secundaire display geeft MX en de maximum geregistreerde temperatuur weer.
Het bovenste display blijft de huidige temperatuur meten. Het onderste display wordt enkel
geüpdatet als een nieuwe hogere temperatuur wordt gemeten.
3. Druk op de MX/MN knop om MX, MN en AVG te doorlopen.
4. De AVG waarde is het echte gemiddelde van de gemeten waarden. Het gemiddelde nemen
vindt plaats gedurende 4 uur, dan wordt het gemiddelde opnieuw ingesteld en begint een
nieuwe cyclus van 4 uur.
5. Om de MX/MN functie te verlaten, druk en houd de MX/MN knop ingedrukt totdat het display
terugkeert naar de normale werking.
Opmerking: De automatische uitschakelingsfunctie is inactief wanneer de MX/MN functie is
gekozen.
Kortstondige opslag van gegevens
Druk op de HOLD knop om de huidige meting op het display te bevriezen. Het ‘H’ symbool
verschijnt bovenaan het display. Druk opnieuw op de HOLD knop om terug te keren naar de
normale werking (het “H" symbool verdwijnt).
Offset (relatieve modus)
Offset (relatieve) knop om de weergegeven meting op nul te brengen en om
1. Druk op de
deze meting te gebruiken als referentie voor alle verdere metingen.
2. Het OFFSET symbool verschijnt op het display.
3. De opgeslagen referentiewaarde verschijnt in het onderste secundaire LCD-display.
4. Om de Offset functie te verlaten, druk en houd de
terugkeert naar de normale werking.
3
knop ingedrukt totdat het display
EA11A-EU-NL v1.3 01/14
Geheugen
Het geheugen van de meter laat een opslag en oproeping tot 150 temperatuurmetingen toe.
1. Druk op de MEM knop om de meting in het geheugen op te slaan. “MEM” verschijnt kort op het
display en de geheugenlocatie wordt op het display weergegeven.
2. Druk op de READ knop om de gegevens uit de aangegeven geheugenlocatie op te roepen.
a.
“READ” en de opgeslagen waarde verschijnen op het display.
b.
Druk op de ▲ ▼ knoppen om de geheugenlocaties te doorlopen.
c.
Om de READ functie te verlaten druk op de READ knop.
3. Om de gegevens in het geheugen te wissen
a.
Zet de meter UIT.
b.
Druk en houd de MEM knop ingedrukt en druk op de
aan/uit-knop.
c.
Laat de MEM knop los en ALL CLr en NO verschijnen op het display.
d.
Druk op de ▼ knop om YES (wist de gegevens in het geheugen) of NO (verlaat zonder te
verwijderen) te kiezen.
e.
Druk op de MEM knop om uw keuze te bevestigen en de functie te verlaten.
Automatische uitschakeling
Om de levensduur van de batterij niet onnodig te verkorten, gaat de meter in slaapmodus als er
gedurende 30 minuten geen knop wordt ingedrukt. “P” wordt op de LCD weergegeven wanneer
deze functie wordt geactiveerd.
Om deze functie uit te schakelen:
1. Met de meter UIT, druk en houd de HOLD knop ingedrukt en druk op de
aan/uit-knop.
2. P en OFF verschijnen kort op het display wat aangeeft dat de automatische uitschakeling
inactief is.
3. “P” wordt niet meer weergegeven.
Opmerking: De automatische uitschakeling wordt bij elke inschakeling van de meter geactiveerd en
wordt automatisch inactief wanneer de MX/MN functie wordt geactiveerd.
Vervanging van de batterij
Als het “BT” lege batterijsymbool verschijnt op het display kan de nauwkeurigheid van de meting
worden beïnvloed. Vervang de 6 AAA batterijen door de schroef en het batterijdeksel achteraan de
meter te verwijderen.
U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (Batterij-voorschrift) om alle gebruikte
batterijen en accumulatoren in te leveren; deze weggooien met het huishoudelijk afval
is verboden!
U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de inzamelpunten van uw
gemeente of overal waar batterijen / accumulatoren worden verkocht!
Verwijdering: Volg alle wettelijke aanwijzingen wat betreft de verwijdering van het toestel
aan het einde van zijn levensduur.
Reiniging
Maak de behuizing regelmatig schoon met een vochtige doek en afwasmiddel. Gebruik geen
schuur- of oplosmiddelen. Veeg de meter droog indien nodig.
4
EA11A-EU-NL v1.3 01/14
Technische beschrijving
Algemene technische beschrijving
Display
Meetbereik
Resolutie
Gegevensgeheugen
Ingangsbescherming
Display updatesnelheid
Buiten bereikindicatie
Open invoerindicatie
Autom. uitschakeling
Lege batterij-indicator
Voedingsbron
Levensduur batterij
Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheid
Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheid
Hoogte
Goedkeuringen
Afmetingen
Gewicht
Multifunctionele LCD
o
o
-50 tot 1300 C (-58 tot 1999 F)
o
o
o
o
o
o
0,1 C/ F <200 , 1 C/ F >200
150 metingen
20V maximum
2,5 keer per seconde
“OL” verschijnt op de LCD
"-------" verschijnt op de LCD
30 minuten (als er geen knop wordt ingedrukt)
“BT” verschijnt op de LCD
6 AAA batterijen
Circa 110 uur met koolstof-zink batterijen
o
o
0 tot 50 C (32 tot 122 F)
< 80% RV
o
o
-10 tot 60 C (14 tot 140 F)
< 70% RV
tot 2000 meter
150x72x35mm (5,91x2,8x1,4")
Circa 235g (8,29 oz.) met batterij
Nauwkeurigheid-specificaties
Eenheden
o
Bereik
Nauwkeurigheid (@23 ± 5 C)
o
o
0 F tot 1832 F
o
o
F
-58 F tot 0 F en
o
o
±(0,5% meting + 2 F)
0 C tot 1000 C
±(0,3% meting + 1 C)
o
o
o
o
C
±(0,3% meting + 2 F)
o
1832 F tot 1999 F
o
o
o
o
-50 C tot 0 C en
o
o
1000 C tot 1300 C
o
±(0,5% meting + 1 C)
o
Temperatuur- coëfficiënt
0,1 keer de toepasselijke nauwkeurigheidsspecificaties per C van
o
o
o
o
o
o
o
o
0 C tot 18 C en 28 C tot 40 C (32 F tot 64 F en 82 F tot 104 F)
Opmerking: De temperatuursnauwkeurigheid bevat niet de nauwkeurigheid van de type K
sonde.
Opmerking: De temperatuurschaal is gebaseerd op de internationale temperatuurschaal van
1990 (ITS90).
Kopierecht © 2014 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com 5
EA11A-EU-NL v1.3 01/14